Luonnonmaantiede

Luonnonmaantiede tarkastelee luonnonjärjestelmiä sekä luonnon ja ihmisen välistä alueellista vuorovaikutusta, johon liittyy keskeisesti ympäristö- ja globaalimuutostutkimus.

Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön luonnonmaantieteellinen tutkimus kohdentuu pohjoisiin alueisiin ja niiden biogeografiaan, geomorfologiaan ja hydrogeografiaan. Yksikön luonnonmaantieteilijät muodostavat luonnonmaantieteen tutkimusryhmän (Physical Geography Research Group), jonka käytännön tutkimusaiheita ovat muun muassa elottoman ja elollisen luonnon monimuotoisuus, metsänrajavyöhyke, ekosysteemipalvelut ja vedenlaatuun vaikuttavat tekijät (kuva 1).

Kuva 1. Luonnonmaantieteen tutkimusryhmän tutkimusteemoja ovat globaalimuutos (käytännön tutkimuskohteena mm. metsänrajavyöhyke ja periglasiaaliset prosessit), geodiversiteetti ja biodiversiteetti sekä niiden välinen yhteys, ekosysteemipalvelut (tutkimuskohteena mm. yhteys luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisen terveyteen) ja vesistöt (tutkimuskohteena mm. eliöiden ja veden laadun alueelliset vaihtelut).

Nykypäivän luonnonmaantieteessä hyödynnetään alati kehittyvää teknologiaa, jonka myötä spatiaalinen analytiikka, mallinnus ja kaukokartoitus ovat nousseet tutkimuksen keskeisiksi menetelmällisiksi kulmakiviksi. Kyseisten menetelmien avulla luonnonmaantieteilijät selvittävät muun muassa alueellisten järjestelmien toimintaa, luonnonresurssien käyttömahdollisuuksia ja luonnon kestokyvyn määrää. Analysoimalla ja mallintamalla voidaan myös ennustaa erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia ympäröivään luontoon ja sen systeemeihin.

Luonnonmaantieteen tutkimuksen perusta on pitkäjänteisessä kokeellisessa ja teoreettisessa perustutkimuksessa. Sen ohella tehdään paljon korkealaatuista soveltavaa tutkimusta, jolla on käytäntöön pohjautuvat lähtökohdat ja tavoitteet. Laitoksen luonnonmaantieteilijät toimivat tiiviissä yhteistyössä tieteiden välisissä, kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Myös yhteistyö sektoritutkimuslaitosten (esim. Suomen ympäristökeskus ja Metsäntutkimuslaitos) kanssa on monipuolista.

Luonnonmaantieteen opinnoissa korostetaan samoja teemoja, joihin ajankohtainen tutkimuskin perustuu. Teorian lisäksi luonnonmaantieteen opiskelu sisältää myös käytännön havainnointia ja harjoituksia, joita tehdään esimerkiksi pohjoiseen suuntautuvilla kenttäkursseilla (kuvat 2 ja 3).

Kuva 2. Luonnonmaantieteen kenttäkurssi Oulangalla.

Opiskelijoille pyritään antamaan kattava kuva luonnonmaantieteen laajasta tutkimuskentästä perus- ja maisterivaiheen opintojen aikana. Monipuoliset, ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin ja -menetelmiin pohjautuvat opinnot antavat valmistuville luonnonmaantieteilijöille myös hyvät edellytykset erityyppisissä työtehtävissä toimimiseen.

Kuva 3. Näkymiä Pohjoisen luonnon tutkimus -kurssilta.

Tutkimusteemat

Geodiversity–biodiversity relationships in northern environments

Spatial variation of ecosystem services, biodiversity and human health

Large-scale patterns of northern freshwater biota and water quality

Global change: biogeographical and geomorphological perspectives

Tutkimusryhmän nettisivut:

http://oyluma.weebly.com

Viimeksi päivitetty: 23.6.2016