Päävalikkoon!
To Main menu!

Kirjallisuutta (Pohjoinen luonto)
Literature (Northern nature)

a) Yleistä
a) General

 

Jos tiedät etsimästäsi julkaisusta jotain, esim. tekijän nimen tai julkaisun ilmestymisvuoden:

° Käytä selaimen hakua (Edit/Find ja/tai Find Again)!

Kukin haku ulottuu vain yhteen osaan kolmesta ryhmästä: a) Yleistä ekologista kirjallisuutta jne tai b) Kasvit tai c) Eläimet. Katso allaolevaa valintataulukoa!

Jos haluat tällaisen haun, mene siis ensin haluamaasi ryhmään ja suorita sitten em. hakuprosessi!

Jos haluat etsiä pohjoisia ekologisia artikkeleita (esim. lintuartikkeleita):
° Etsi käyttäen allaolevia valikoita!

Kannattaa etsiä useammasta aihepiiristä,
sillä joitakin julkaisuja on vaikea sijoittaa tiettyyn aihepiiriin...

 

If you know something (e.g. author or year of publication) you are searching:
°Use searching of web browser (Edit/Find and/or Find Again)!

This search recovers only to the first part of list in below
(Common literature - natural history).

If you like to search something from the end-part of list (Mammals - Environmental protection)
please, go first to that part (e.g. to Birdlife) and search after that!

If you care to find northern ekological literature (or example bird-iterature):
Please, look for a subject matter from the menus below!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALINTA: aihepiiri!

CHOOSING: Subject matters!

 

a) General
b) Plants
c) Animals
a)Yleistä:
b) Kasvit:
c) Eläimet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleistä ekologista kirjallisuutta:
Common ecological literature:

- Uusia luonto-oppaita ja oppikirjoja
- New field guides and text books


Riisitunturin tykkypuita.
Snowy pines on the top of Riisitunturi fjeld (Posio).

- Uusia luonto-oppaita ja oppikirjoja
- Uusia luonto-oppaita ja oppikirjoja
- New field guides and text books

 

Hotanen, Juha-Pekka, Hannu Nousiainen, Raisa Mäkipää, Antti Reinikainen & Tiina Tonteri, 2008: Metsätyypit - opas kasvupaikkojen luotteluun. 192 ss. - Metsäkustannus, Helsinki.

Koskimies, Pertti (päätoimittaja), 2003: Suomen ja Euroopan Lintuopas. 480 ss. - Oy Valitut Palat.

Lokki, Juhani (päätoimittaja), 2005 (9.painos): Suomen ja Pohjolan luonto-opas. 280 ss. - Oy Valitut Palat.

Neuvonen, Veikko, 2009: Muutoksia Suomen luonnossa. 213 ss. Yhtyneet Kuvalehdet & Otava.

Seppo Vuokko, Jorma Peiponen & Markus Varesvuo, 2008: Lapin luonto-opas, 170 s., Otava, Keuruu.


tex- Muuta yleistä ekologista kirjallisuutta
- Other general ecological publications

 

Airaksinen, O. & Karttunen, K., 2002: Natura 2000 -luontotyyppiopas. - Ympäristöopas 46. Suomen Ympäristökeskus. Helsinki. ISBN 952-11-0855-X.Toinen korjattu painos, 194 ss.

Aikio, M.S. & L. Müller-Wille, 2002: Living at the timberline - the Sámi and the mountain birch forest in northernmost Europe. - Finn. For. Res. Inst. Res. Pap. 862: 40-56.

Alatalo, R. & R. Alatalo, 1977: Components of diversity: multivariate analysis with interaction. - Ecology 58: 900-906.

Brown, R. J. E., 1970: Permafrost as an ecological factor in the Subarctic. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 129-140.

Cajander, A.K., 1927: Wesen und Bedeutung der Waldtypen. - Tartu Ülikooli Metsäosakonna toimetustest 10, 1-77.

Cajander, A. K., 1917: Katsaus Suomen metsätyyppeihin. - Metsätal. Aikak. 34, 304-314.

Cajander, A. K., 1913: Studien über die Moore Finnlands. - Acta Forest. Fenn. 2:2, 1-208.

Cajander, A.K., 1909: Über Waldtypen. - Acta Forest. Fenn. 1.

Cajander, A.K., 1909: Beiträge zur Kenntniss der Alluvionen des nördlichen Eurasiens. III. Die Alluvionen der Tornio- und Kemi-Thäler. - Acta Soc. Scient. Fenn. 37, 1-223.

Cajander, A.K., 1949: Metsätyypit ja niiden merkitys. Forest types and their significance. - Acta Forest. Fenn. 56, 71 ss.

Cajander, A.K. & Ilvessalo, Y., 1921: Über Waldtypen II. - Acta Forest. Fennica 56: 1-175.

Callaghan, T. V. & al, 2004: Environmental changes in the North Atlantic region:...

Eurola S., 1993: Arktisuus ja kasvitiede. – Luonnon Tutkija 97: 48-50.

Eurola, S., 1984: The mires of Northern Finland. – Oulanka Reports 5: 21-27.

Eurola, S., O.Heikkinen, K. Laine & A. Naukkarinen, A., 1993: Northern nature and man. – Aktuumi 3: 6-11.

Eurola, S. & Kaakinen, E., 1978: Suotyyppiopas. -WSOY, 87 s.

Eurola, S. & Laine, K. 1984: Review of the botanical research in the Kilpisjärvi area. - Memoranda Soc. F. Fl. Fennica 60: 117-124.

Eurola, S., Bendiksen, K. & Rönkä, A. 1990: Suokasviopas. Oulanka Reports 9: 1-215.

Fellman, J., 1906: Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. - Bidrag till Lappmarkens fauna. Helsingfors.

Fellman, J., 1842: Bidrag till Lappmarkens fauna. - Suomi Tidskr. 7: 213-283.

Formozov, A., 1946: Snow as an integral factor of the environment...

Günther, Morten (ed.), 2004: Field Guide to Protected Areas in the Barents Ragion. - Swanhovd Environmental Centre, Svanvik (Norge), 375 ss.

Hagman, Max., 1983: Tutkimus ja Lapin metsät. - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos/ Research Inst. of Northern Finland, University of Oulu C:47, 28-33.

Hallanaro, Eeva-Liisa & Marja Pylvänäinen & Stella From, 2002: Pohjois-Euroopan luonto - Löytöretki monimuotoisuuteen. - Nord 2001:14, Pohjoismainen ministerineuvosto, 350 ss.

Hanski, Ilkka, J. Lindström, J. Niemelä, H. Pietiläinen & E. Ranta, 1998: Ekologia. - WSOY, 580 ss.

Hanski, I. & H. Henttonen, 1994: Traces of population dynamics past. – Trends Ecol. 9: 2-4.

Hautala, Hannu, 1983: Kuukkelin maa. Luontokuvaajan vuosi Kuusamossa. - Weilin+Göös, 144ss.

Havas P., 1973: Pohjois-Suomi ekologisen tutkimuksen ja opetuksen kenttänä. - Kaltio 2 (1973), 53-57.37.

Havas, P.(toim.), 1979 - 1981: Suomen luonto. 1. Luonto toimii. Tunturit, 2. Metsät, 3. Suot, 4. Vedet, 5. Asuttu maa. - Kirjayhtymä, Helsinki.

Havas P., 1981: Ekologisen tiedon tarve kalottialueella. - Arvola, O. (toim.): Maa Maakunta Martti Miettunen. Pohjoinen s.179-188.

Havas P., 1983: Lapin luonto. - Lappi-kurssi, lapin korkeakoulun täydennyskoulutuskeskus, opintomoniste 1, s. 12-88.

Havas, P., 1985: Fenologisen seurannan kehittäminen Suomessa. - Kansallinen ilmastokokous, seminaariraportti, toim. Helminen, J. & Ikonen, E. - Suomen Akatemian julkaisuja 7/1985, 236-241.

Havas, P., 1986: The researcher's responsibility for the use and conservation of renewable natural recources. - In: Siuruainen, E. (ed.) Ten years of work at Research Institute of Northern Finland. - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen tutkimuslaitos A 3, 42-49.

Havas, P. & Sulkava, S. 1987: Suomen luonnon talvi. - Kirjayhtymä. Helsinki. 222 s.

Havas, P., 1989: Arktisen luonnon tulevaisuus. - Futura 8:3 (1989), 35-37.

Havas, P., 1989: Northern Plant Ecology. - Cold Climate Research in Finland (ed. J. Heinonen) (1989), 35-47.

Heal, O. W., T.V. Callaghan, M. Johansson, N. Bayfield, T.T. Høye, A. Järvinen, J. Kohler, B. Magnusson, L. Mortensen, S. Neuvonen, M. Rasch. & N.R. Saelthun, 2004: SCANNET: A Scandinavian - North European Network of Terrestrial Field Bases. - In: Thompson, D. B. A., M.F. Price. & C.A. Galbraith (eds.): The mountains of north Europe: conservation, management and initiatives. The stationery Office, Edinburgh.

Heal, O.W., Bayfield, N., Callaghan, T.V., Høye, T.T., Järvinen, A., Johansson, M.,Kohler, J., Magnusson, B., Mortensen, L., Neuvonen, S., Rasch, M. & Saelthun, N.R., 2005: SCANNET: a Scandinavian-North European network of terrestrial field bases. In Mountains of Northern Europe: Conservation, Management, People and Nature, Ed. By D.B.A., Thompson, M.F., Price & C.A., Calbraith. TSO Scotland, Edinburgh. pp. 359 – 364.

Henttonen, H., 1998: A strory around cycles - a commentary. – Ann. Zool. Fennici 35: 129-130.

Henttonen, H., A. Järvinen & K. Laine, 1980: Mallan luonnonpuiston kasveista, linnuista ja nisäkkäistä (Summary: Plants, birds and mammals in the Malla nature reserve). – Kilpisjärvi Notes 3: 1-16.

Hiltunen, R., Siuruainen, M., Kauppila, T. & Hyvärinen, M., 2007: Garden in the north – a very educational experience. – 3rd Global Botanic Gardens Congress “Building a sustainable future: the role of botanic gardens” Kiina, Wuhan 15.- 20.4.2007.

Hjort, J., *Luoto, M. & *Seppälä, M., 2007: Landscape scaling detereminants of periglacial features in subarctic Finland: a grid-based modelling approach. – Permafrost and Periglacial Process 18(2): 115-127.

Honkonen, Juha, 2010: Paanajärvi syntyi kaksi miljardia vuotta sitten. Juuremme rajan takana. - Luonto 1/2010: 58-63.

Hustich, I., 1942: Några allmänna antekningar under en aprilresa till Utsjoki 1941. - Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 17: 226-232.

Hämeenaho, Raimo (kuvat), Markkola, Juha, Ohtonen, Arvo, Ojanen, Mikko, Pessa, Jorma & Siira, Jouko (teksti), Piispanen Jukka (kirjan taittaja), 1993: Liminganlahti. - Kustannus Pohjoinen, 163 ss.

Häyrén, E., 1928: Bilder från Finlands Ishavskusten. - Terra 40, 27-44.

Ilvessalo, Y., 1960: Soiden esiintyminen Suomessa. (The occurrence of swamps in Finland. - Suo 11: 55-62.

Ilvessalo, Y., 1957: Suomen suot. Valtakunnan metsien inventointiin perustuva kuvaus. - Suo 5, 51-61.

Itämies, J., K. Kuusela, E. Ohenoja & J. Siira, 2003: I Vuotoksen luonnon yleispiirteet, I.1 Vuotoksen suunnitellun allasalueen luonnon tutkimukset vuonna 1994. – Teoksessa: Lindholm, T. (toim.) Vuotoksen alueen luonto. Suomen ympäristö 635: 8-24.

Jalonen, Riina, Ilkka Hanski, Timo Kuuluvainen, Eero Nikinmaa, Paavo Pelkonen, Pasi Puttonen, Kaisa Rautio & Olli Tahvonen, 2006: Uusi metsäkirja. - Gaudeamus, 382 pp.

Johansson, Peter & Raimoo Kujansuu, 2005: Pohjois-Suomen maaperä. - Geologian tutkimuskeskus, Espoo, 236 s.

Johnson, P. L., 1970: Remote sensing as an ecological tool. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 169-187.

Jormalainen, Veijo, 2005: Luonnonvalinnan perusidea ja sen toimiminen luonnossa. - Luonnon Tutkija 109:4, 132-138.

Järvilehto, M. 2004: Foreword. – 8th CIMO Winter School, Understanding health and disease 17-23 January, 2004, Finland.

Järvinen, A., 1994: Kilpisjärven biologinen asema: 30 vuotta Lapin luonnon tutkimusta. – Natura 1994: 28-31.

Järvinen, A., 1992: Pitkäaikaisten tutkimusten merkityksestä ekologiassa. (Importance of long-term studies in ecology.) – Luonnon Tutkija 96: 103-107.

Järvinen, A., 1989: Animals in harsh conditions. In: Cold climate research in Finland (ed. Heinonen, J.) pp. 27-34.

Järvinen, A. & Lahti, S. (toim.), 2004: Suurtuntureiden luonto. (Kilpisjärven biologisen aseman 40-vuotisjuhlakirja), - Palmenia kustannus, Helsinki, ISBN 952-10-1142-4., 229 ss.

Järvinen, A. & A. Muinonen, 1996: Luoteis-Lapin selkärankaiset (Vertebrates of Northwestern Lapland) – Kilpisjärvi Notes 14: 1-8.

Järvinen, A. & H. Pietiäinen (eds.), 1982: Research activities at Kilpisjärvi Biological Station. – Kilpisjärvi Notes 7: 1-20.

Järvinen, O. & R. A. Väisänen, : Species diversity of Finnish birds. I: Zoogegraphical zonation based on land birds. - Ornis Fennica 50: 93-125.

Kalela, A., 1961: Maamme eteläinen kasvistoaines. - Oma Maa 9, 426-450.

Kalela, A., 1961: Maamme kasviston pohjoiset ainekset. - Oma Maa 9, 306-331.

Kalela, A., 1958: Suomen metsäkasvillisusvyöhykkeet ja Ragnar Hult. (Ref.: Die Waldvegetationzonen Finnlands und Ragnar Hult.) - Terra 70, 1-17.

Kalela, A., 1949: Mistä ja milloin Suomi on saanut kasvistonsa? Eräitä ääriviivoja. - Suomen Luonto 8: 9-30.

Kallio, P., 1990: Kevo. - Karisto, 238 s. (Prof. Paavo Kallion esseitä pohjoisesta luonnosta ja Kevon tutkimusaseman työsarasta).

Kallio, P. (toim.), 1978: Lapin kasvivarat. - Acta Lapponica Fenniae 10. 1-141.

Kallio, P., 1975: Kevo, Finland. - In: Rosswall, T. & O.W. Heal (eds.): Structure and function of tundra ecosystems. -Ecol. Bull. 20: 193-223.

Kallio, P., 1964: The Kevo Subarctic Research Station. of the University of Turku. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 1: 9-40.

Kallio, P. & M. Sonesson, 1979: Fennoscandian treeline conference: introduction. - Holarct. Ecol. 2: 305-207.

Kallio, P. & M. Uusi-Honko, 1962: Kevo, Lapin luonnon tutkimuspaikka. - 107 ss., Porvoo.

Kalliola. R., 1973: Suomen kasvimaantiede. - WSOY, 308 s.

Kalliola, R., 1958: Suomen luonto mereltä tuntureille. - Porvoo-Helsinki, 604 s.

Kalliola, R., 1951: Suomen luonto vuodenaikojen vaihtelussa. - Porvoo-Helsinki, 388 s.

Kalliola, R., 1946: Suomen kaunis luonto. -WSOY, 456 s.

Karjanoja, M., 1986: Lapin kierros: Rovaniemi - Nuorgam. - Arktisen keskuksen säätiö, 192 s. (Useiden mm. Lapin luontoa käsittelevien kohteiden esittelyitä).

Karjanoja, M., 1989: Lapin kierros2: Rovaniemi - Kilpisjärvi. - Euroopan kultturisäätiön Suomen osasto, 192 s. (Useiden mm. Lapin luontoa käsittelevien kohteiden esittelyitä).

Kaurin, Å. & Junttila, O. & Nilsen, J. (eds.), 1985: Plant production in the north. - Norwegian University Press, 356 ss.

Koutaniemi, Leo, Kuusela, Kalevi, Systra, Ylo & Shustov, Juri (eds.), 1993: Paanajärven kansallispuisto. - Paanajärvi-Oulanka Säätiö, 157 ss.

Koutaniemi, L. & Kuusela, K. 2004: Paanajärven laakson lämpöolot. – Terra 116(2): 77-87.

Koutaniemi, Leo, 1983: Climatic characteristics of the Kuusamo uplands. - Oulanka Reports 3: 3-29.

Kujala, K., Seppälä, M. & Holappa, T., 2008: Physical properties of peat and palsa formation. - Cold Regions Science and Technology 52: 408-414.

Laine, K., 2008: Pohjoisten alueiden tutkimus. Moitieteisyyttä parhaimmillaan. - Aktuumi 2/08: 14-15.

Laine, K., 2002: Luonnon pohjoinen ulottuvuus. – Koillissanomat 2.10.2002.

Laine, K., 1993: Pohjoinen luonto kulttuurin perusta. Pohjoinen ihminen, pohjoinen mentaliteetti. Kultti III. – Oulun yliopiston täydennys-koulutuskeskuksen julkaisuja 15: 83- 89.

Laine, K,. 1989: Long-term ecological research in northern Finland. – Deutsches Nationalkomitee MAB-Mitteilungen 31: 386-393.

Laine, K., 1989: Mallan luonnonpuisto (engl. The Malla Nature Reserve. Deutsch: Naturpark Malla). - Lapin kierros 2. Rovaniemi- Kilpisjärvi. – Euroopan Kulttuuri- säätiön Suomen osasto. ss. 164-166.

Laine, K., Järvinen, A., Luoto, M., Siikamäki, P., Pohjonen, V., Saikkonen, K. & Inkeröinen, J., 2008: Northern long-term socio-ecological research platform (Northern LTSER Platform) - a new tool for collaborative research in Northern Finland. The 2nd SAON workshop. Edmonton, Canada, April 9-11, 2008.

Laine, K. & Siuruainen, M., 2008: Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha. – Teoksessa: Väre, H., Koponen, A., Hämet-Ahti, L., Hagman, M. & Raisio, J. (toim.). Puiden jäljillä – 400 vuotta dendrologian historiaa. Dendrologian Seura. Helsinki. s. 176-180.

Lindgren, Lauri, 2002: Guiseppe Acerbi - pohjoisen luonnon havainnoitsija. - Luonnon Tutkija 106: 4-13.

Lindholm, T.& R. Heikilä (toim.), 2006: Finland - Land of mires. - The Finnish Environment 23/2006, 270 pp.

Lindholm, T. (toim.), 2003: Vuotoksen alueen luonto. - Suomen Ympäristö 635, 570 s.

Lokki, Juhani (ed.), 2005: Luonnontarkkailijan kirja, 311 ss. - Oy Valitut Palat - Readers Digest Ab.

Mannermaa, Riitta, 1950: Oulun Luonnonystäväin yhdistys 25-vuotias. - Oulun Luonnonystäväin yhdistyksen Julkaisuja, Sarja A I:1: 3-11.

Marchand, Peter J., 1996: Life in the cold. An introduction to winter ecology. 3rd edition.

Maristo, L., 1941: Die Seetypen Finnlands auf floristischer und vegetationsphysiognomischer Grundlage. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 15:5, 1-314.

Marttila, O., Saarinen, K., Aarnio, H., Haahtela, T. & Ojalainen, P., 2001: Päiväperhosopas. - Tammi, 231 ss.

Mehtola, Johanna, 2010: Ihan laho. Kun puu kuolee, se alka lahota. Hajoaminen kestää kymmeniä vuosia, ja sinä aikana puussa käy vilske. Tuhannet lajit tarvitsevat elääkseen lahoa puuta. - Luonto 9/2010:28-34.

Ohenoja, E. 2003: Survey on the excursions of the Finnish botanists in Siberia and in Yakutia. – In Isaev, A.P. (ed.): Proceedings of the International Sakha-Finland Conference (Yakutsk, Russia 29.6.-6.7.2002) devoted to the Memorial Expedition of A.K. Cajander along the Lena River in 1901. Problems of Botany and Forest science in the Sakha Republic and Finland: pp. 21-23. YB of the SD RAS Publishin House, Yakutsk. ISBN 5-463-00023-9000. (In Russian).

Ohenoja, E. 2002: Lars Levi Laestadius som botanist. – Stensilserie D nr. 01: 11-14. Tromsö.

Ohlson von, B., 1964: Frostaktivität, Verwitterung und Bodenbildung in den Fjeldgegenden von Enontekiö, Finnisch-Lappland. - Fennia 89, nro 3, 1964.

Oksanen, L.,1998: Naturförhållanden och dynamik inom den fennoskandiska fjäll-och tundravärlden. - Hållbar Utveckling Och Biologisk Mångfald I Fjällregionen (eds. O. Olsson, M. Rolén & E. Torp), pp. 123–159. Forskningsrådsnämnden, Stockholm, Sweden.

Oksanen, T. & S. Rasmus, 2001: Snow: Physics, Ecology, and Climate Change. – Arctic Flora and Fauna: Status and Conservation: 20, ISBN 9979-9476-5-9.

Partanen, R., & A. Tervonen, 1989: Topografikartan 1:50 000 nimistö Enontekiön käsivarressa Lätäsenosta pohjoiseen yhtenäiskoordinaatiston mukaan (The nomenclature of the topography maps 1:50 000 in northwestern Finnish Lapland north of the river Lätäseno according to the uniform grid system). – Kilpisjärvi Notes 11:1-12.

Paulaharju, S., 1939: Sompio. - WSOY, Porvoo.

Peiponen, V. A., 1970: Animal activity patterns under subarctic summer conditions. – In: Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium,Unesco, pp. 281- 287.

Perttula, Heli & Petter Portin (eds.), 1993: Paavo Kallion muisto. - Turun yliopiston biologian laitoksen julkaisuja n:o 15, ISSN 0357-5373

Pruitt, W.O. Jr., 1970: Some ecological aspects of snow. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 83-99.

Pruitt. W., 1959: Snow as factor in the winter ecology...

Pulliainen, E. 1997: Lapin taigaa. -- Värriön tutkimusaseman 30-vuotisjuhlakirja. Edita, Helsinki. 150 ss.

Pulliainen, E. & E. Siuruainen, 2000: Mitä tehdä Pohjois-Suomella? – Oulun yliopisto, Kirjapaino Oy Kaleva, Oulu. 288 ss.

Pulliainen, E. & P. Havas, 1981: Biomassat ja energiavirrat Pohjois-Suomen luonnossa ("Lapin-mallit"). - Res. Inst. Northern Finland Univ. Oulu C 33: 25-41.

Rantala, Leif, 2008: Kuolan niemimaalla käyneiden suomalaisten tiedemiesten matkakertomuksia. - Acta Lapponica Fenniae 20: 116 s.

Rantala, Leif, 2008: Fredrik Nylander, varhainen oululainen Kuolan-kävijä. - Lapin Tutkimusseura, vuosikirja 2007-2008: 20-33.

Rantala, Leif, 2008: Kuolan niemimaalla käyneiden suomalaisten tiedemiesten matkakertomuksia. - Acta Lapponica Fenniae 20: 1-116.

Rapeli, P. (toim.), 1974: Lapin ilmastokirja. Climate of Lapland. - Lapin Tutkimusseura, 94 ss.

Rydin, Håkan & Sjörs, Hugo & Löfroth, Michael, 1999: 7. Mires. - Rydin, Håkan & Snoeijs, Pauli & Diekmann, Martin (eds.): Swedish plant geography. - Acta Phytogeogr. Suec. 84: 55-74. 91-112.

Ruuhijärvi, R. & K. Kukko-oja, 1975: Kemihaaran allasalueen luonto. - Vesihallitus, Tiedotus 87, 161 s.

Ruuhijärvi, R., 1959: Hukkuvaa Sompion Lappia. - Suoomen Luonto 18:3, 67-77.

Saastamoinen, O. & Varmola, M. (toim.), 1986: Lapin metsäkirja. - Acta Lapponica Fenniae 15, Lapin Tutkimusseura.

Saikkonen, K. ,2008: Ilmastomuutoksen vaikutus päiväkohtaisin haaste kansainväliselle tutkimukselle. Lapin tutkimuslaitos Kevo toiminut 50 vuotta. - Turun Sanomat 18.9.2008.

Salmi, M., 1970: Investigations on palsas in Lapland Finnish. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 143-153.

Sauramo, M., 1940: Suomen luonnon kehitys jääkaudesta nykyaikaan.Porvoo-Helsinki, 286 ss.

Schenk, E., 1970: Permafrost and frost structures in the subarctic area. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 155-159.

Seppälä, Matti, 1966: Recent ice-wedge polygons in eastern Enontekiö, northernmost Finland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 3: 274-287.

Seppälä. Matti, 2004: Wind as a Geomorphic Agent in Cold Climates. 368 pages 98 line diagrams 78 half-tones 14 colour plates. - Cambridge University Press. ISBN: 0521564069 ISBN: 0521564069 | In stock.

Siikamäki, P. 2006: Mihin tutkimusasemia tarvitaan - vai tarvitaanko niitä? - Luonnon Tutkija 4/2006:126-130.

Siikamäki, P. 2004: Oulanka Research Station. – Scannet Newsletter 7: 6-7.

Siikamäki, P. 2006: Mihin tutkimusasemia tarvitaan vai tarvitaanko niitä? – Luonnon Tutkija 110 (4): 126-130.

Siikamäki, P. 2004: Oulun yliopisto, Oulangan tutkimusasema. Teoksessa: Lehmuspelto, P., Nikander, M., Rätti, P. & Turunen, M. (toim.) 2004. Lapin tutkimusyksiköt. Lapin tutkimusseura vuosikirja XLIII. s. 42-44.

Siikamäki, P. 2002: Arktisten alueiden luonnontila ja suojelu. – Luonnon Tutkija 106 (3): 98.

Siivonen, L., 1977: Pohjolan nisäkkäät. (5.painos). - Helsinki 196 ss.

Sipola, Timo, 2010: Krunnien suojattu paratiisi. - Luonto 7/2010:50-55.

Sippola, A.-L., R. Alaraudanjoki, B.C. Forbes & V. Hallikainen (eds.), 1995: Northern wilderness areas: ecology, sustainability, values. - Arctic Centre Publ. 7, University of Lapland, Rovaniemi, 1-438.

Sisula, Heikki, 1977: Ekologian perusteet. - WSOY, 226 ss.

Sjörs, H., 1967: Nordisk växtgeografi. 2nd ed. - 240 ss. Stockholm.

Soikkeli, Martti, 2006: Professori Paavo Kallion kehittyminen tutkijaksi. - Luonnon Tutkija 4/2006, 131- 141.

Strand, Karl & Matti Saarnisto, 2005: Past Global Changes - High Latitude Perspectives. - In: Heininen, Lassi, Kari Strand & Kari Taulavuori (eds.), 2005: Northern Sciences Review 2005. Northern Dimensions and Environments. Oulu University Press, 189-196.

Systra, Y. & Viramo, J., 1998: Oulanka ja Paanajärvi - kansallispuistot rajan molemmin puolin. (Oulanka-Paanajärvi, protected area.) - Tekstiosa kirjaan Hautala, H. & Rautiainen, L. 1998, Oulanka-Paanajärvi, ss. 49-59. (Text in: Hautala, H. & Rautiainen, L. 1998, Oulanka-Paanajärvi, ss. 49-59 in Finnish; in English 76-80.).

Systra, Y.J. 2004: Geological background for biodiversity in the Eastern Fennoscandia, Estonia and Latvia. In: Parkes, M.A. (Ed): Natural and cultural Landscapes. - The Geological Foundation, 73-76, Royal Irish Academy, Dublin.

Söyrinki, N., 1961: Researches in the Area of the Future Dam Basins of the River Kemijoki. - Arch.Soc. 'Vanamo' 16:suppl., 94-97.

Taulavuori, K., Taulavuori, E., Himanka, M., Sarala, M. & Laine, K., 2002: Ekofysiologiaa Oulun korkeudella ja vähän ylempänä. – VIII Kasvitieteen Päivät 16-17.5.2002. Oulun yliopisto.

Tedrow, J. C. F., 1970: Soils of the subarctic regions. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 189-205.

Tomppo, E., 2005: Suomen metsävarat (Summary: Finland's forest resources.). - Suomalien Tiedeakatemia/Finnish Academy of Science and Letters, Vuosikirja/Year Book 2005: 107-112.

Tuhkanen, S., 1984: A circumboreal system of climatic-phytogeographical regions. - Acta Bot. Fenn. 127: 1-50 + 2 App.

Tuhkanen, S., 1980: Climatic parameters and indices in plant geography. -Acta Phytogeography Suecica 67: 1-110.

Tuomi, J. 2004: Commentary: Genetic heterogeneity within organisms and the evolution of individuality. – J.Evol.Biol. 17: 1182-1183.

Tømmervik, H., F.E. Wielgolaski, S. Neuvonen, B. Solberg & K.A. Høgda, 2005: Biomass and production on a landscape level in the mountain birch forests. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. Springer Verlag, Ecological Studies 180: 53-70.

Valste, Juhani, (päätoimittaja), 2004-2006 : Suomen luontotieto 1-4, 1317ss. - Weiling&Göös, Helsinki, ISBN 0951-0-29432-2.

Vasari, Y., 1978: Kuusamon luonto. - In: Ervasti, S. & Y. Vasari: Kuusamon historia, 863-999. Kuusamo.

Vasari, Y., 1979: Kuusamo historiallisen kasvimaantieteen tutkimuskohteena. (Abstract: Kuusamo as an object of study in historical phytogeography. - Acta Univ. Ouluensis, ser. A, Biol. 4, 79-73.

Vasari, Yrjö, 1999: Paanajärvi - Oulanka valley - a pathway across the northern taiga. - Fennia 177:1, 1-2.

Venäläinen, Ari, 2008: Muuttuva talvi-ilmasto.- Luonnon Tutkija 2/2008, 44-45.

Vilpa, Erkki (toim.), 1999: Oulun luonto. - Pohjoinen, 280 s.

Viramo, J. (toim.), 1979: Kuusamon alueen luonnosta. Esitelmät Oulangalla 7.-8.5.1977 pidetty symposium. Studies on the natural environment of the Kuusamo district, northeastern Finland. - Acta Univ. Ouluensis, ser. A, Biol. 4, 1-236.

Viramo, J., 1983: Ihminen ja Kitkajärven veden pinta. - Luonnon tutkija 87: 25.

Viramo, J., 1985: Oulangan kansallispuisto. - Teoksessa: Rautavaara, A. (toim.) Suomen kansallispuistot, s. 92-99. Helsinki.

Viramo, J., 1986: Riisitunturi - luontoa ja tutkimusta. - Oulun yliopiston Oulangan biologisen aseman monisteita No. 9: 3-8.

Viramo, J., 1987: Kuusamo - sijainti ja luonto. - Oulun yliopiston Oulangan biologisen aseman monisteita 10: 3-28.

Viramo, J., 1988: Oulangan kansallispuisto. - Teoksessa: Oy Valitut Palat Ab. Luonnon ystävän Suomi, 130-136.

Viramo, J., 1988: Kaksi tutkijaa Koillismaan kairassa. - Oulanka Reports 8: 14-23.

Viramo, J., 1989: Rukan alue ja mitä sen luonnosta tiedetään? - Oulun yliopiston Oulangan biologisen aseman monisteita 13: 3-6.

Viramo, J., 1992: Oulangan - Paanajärven seutu luonnonperintöalueena ja luontomatkailu-kohteena. - Carelia 8/92: 88-94.

Viramo, J., 1994: Eliömaakunnat - menneisyyttäkö? - Luonnon Tutkija 98: 51.

Viramo, J., 1994: Koillismaa - rajojen maakunta. - Luonnon Tutkija 98: 52-56.

Viramo. J., 1994: Paanajärvi - kansallispuisto itärajan takana. - Luonnon Tutkija 98: 80-85.

Viramo, J., 1996: Research activities in nature conservation areas in Finland and cooperation with areas in Russia: the Oulanka and Paanajärvi National Parks as an example. - Oulanka Reports 16: 109-112.

Viramo, J. & Y. Systra, 2003: Paanajärvi National Park: History of scientific research. – Trudi. Kareslkogo Nautsnogo Centra Rossijskoj Akademii Nauk, Serija B. “Biologija”, Vypusk 3: Pridora Natsionalnogo Parka “Paanajarvi”: 10-14. (In Russian with English summary).

Seppo Vuokko, Jorma Peiponen & markus Varesvuo, 2008: Lapin luonto-opas, 170 ss., Otava, Keuruu.

Väisänen, R.A., 1998: Current Research Trends in Mountain Biodiversity in NW Europe. – Pirineos, 151-152: 131 a 156, Jaca, 1998: 131-156.

Wallgren, H., 1995: Kilpisjärvi - Porträtt av en forsknings-station. – Nordenskjöld- samfundets tidskrift 54: 59-72.

Wallgren, H., 1980: Kilpisjärven biologinen asema 15- vuotias (Abstract: Kilpisjärvi Biological Station). – Luonnon Tutkija 84: 1.

Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 365 ss.

Wielgolaski, F. E. (ed)., 2001: Nordic Mountain Birch Ecosystems. - a conceptual overview. - Man and the Biosphere series, 27, 300 ss.

Täällä: Julkaisuryhmien valinta!
Here: Subject matters of literature!

Täällä/Here: Päävalikkoon/To Main menu!


Julkaisuluetteloita:
Some publications:

Hailuodon selkärangattomat eläimet (linkki).

Iso-Iivari, Lasse, 2003: Inarin Lapin eliöluettelo (linkki)

Kaamos-symposium 12.-13.12.2005. Biologian laitos, Oulun yliopisto. Esitelmien otsakkeet!

Kevon tutk. aseman julkaisuja (linkki). (Omia ja asemalla työskennelleiden julkaisuja).

Kilpisjärven biologinen asema/julkaisutoiminta (linkki). (mm. väitöskirjat, julkaisut ja Kilpisjärvi Notes, kts. osa Tutkimus!)

Koillismaan luonnontieteellinen bibliografia 1980-2001. (linkki). – Oulanka Reports 26: 1-58. (Saatavissa Adoben PDF-muodossa).

Kuusela, K. & Systra, Y. 2003: Publications about Paanajarvi during tha national park designation and establishment period (1988-2002). – Trudi. Kareslkogo Nautsnogo Centra Rossijskoj Akademii Nauk, Serija B. “Biologija”, Vypusk 3: Pridora Natsionalnogo Parka “Paanajarvi”: 171-177. (In Russian, with English summary).

Luonto, matkailu ja aluekehitys. Tutkimustietoa Koillismaan kehittämiseen. Seminaari 6.12.2005, Kuusamo. Esitelmien otsakkeet!

Oulanka Reports (linkki). (Oulangan Tutkimusaseman julkaisusarja)

Oulangan biologisen aseman julkaisut (linkki). (Sisältää mm. artikkelien tekijöiden ja artikkeleiden nimet.)

Perämeren saaret ja rannat (linkki).

Täällä: Julkaisuryhmien valinta!
Here: Subject matters of literature!

Täällä/Here: Päävalikkoon/To Main menu!


Ekosysteemiekologia ja
eliöiden väliset vuorovaikutussuhte
et:

Ecosystemecology and
interactions between the life forms:

Katso myös osastot 'Kasviekologia', 'Itiökasvit' ja 'Selkärangattomat'!
See also: 'Ekology of plants', 'Cryptogams' and 'Invertebrates'!

Ahonen, R., S. Puustinen & P. Mutikainen, 2006: Host use of a hemiparasitic plant: no trade-offs in performance on different hosts. – J.Evol.Biol. 19: 513-521.

Ahonen-Jonnarth, U., Roitto, M., Markkola, A.M., Ranta, H. & Neuvonen, S. 2004: Effects of nickel and copper on growth and mycorrhiza of Scots pine seedlings inoculated with Gremmeniella abietina. – For. Path. 34: 337-348.

Ahti, Teuvo: 1957: Poronjäkäliköistä peurojen asuma-alueina. - Luonnon Tutkija 61:3, 76-79.

Ahti, Teuvo, 1961: The Open Boreal Woodland Subzone and its Relation to Reindeer Husbandry. - Arch. Soc. 'Vanamo' 16:suppl., 91-93.

Alonso, C., 2001: Is plant chemistry determining mortality and dispersal of young Epirrita autumnata larvae? - Skógraektarritid 2001, 1. Tbl.: 175-179.

Alonso, C., Ruohomäki, K., Riipi, M. & Henriksson, J., 2001: Testing for prerequisites of local adaptation in an insect herbivore, Epirrita autumnata. - Ecoscience 8: 26-31.

Antikainen, H., Colpaert, A., Jaako, N., Rusanen, J., Bendas, D., Myllyaho, M., Oivo, M., Kuvaja, P., Similä, J., Marjoniemi, K., Laine, K. & Saari, E. 2004: Mobile environmental information systems. – Cybernetics and Systems 35: 1-15.

Alm Bergvall, U., P. Rautio, K.Kesti, J. Tuomi & O. Leimar, 2006: Associational effects of plant defences in relation to within- and between-patch food choice by a mammalian herbivore: neighbour contrast susceptibility and defence. – Oecologia 147: 253-260.

Asikainen, E., 2004: Maintenance of gynodioecy in Geranium sylvaticum. - Annales Universitatis Turkuensis A II 174. 36 pp + 5 articles.

Asikainen, E. & P. Mutikainen, 2005: Preferences of pollinators and herbivores in gynodioecious Geranium sylvaticum. - Annals of Botany 95 (5): 879-886.

Bergvall, U.A., Rautio, P., Sirén, H., Tuomi, J. & Leimar, O., 2008: The effect of spatial scale on plant associational defences against mammalian herbivores. – Ecoscience 15(3): 343-348.

Brown, T. & P. Mikola, 1974: The influence of fruticose soil lichens upon the mycorrhizae and seedling growth of forest trees. - Acta For. Fenn. 141: 1-23.

Bråthen, K.A. & J. Oksanen, 2001: Reindeer reduce the biomass of preferred vascular plants over the summer: some preferred plants still dominate the community.- J. Veg. Sci. 12: 473-478.

Bunnel, Fred L. & Kärenlampi, Lauri & Russell, Don E., 1973: A simulation modell of lichen-Rangifer interactions in Northern Finland. - Rep.Kevo Subarctic Res. Stat. 10, 1-8.

Callaghan, T, V., Björn, L. O., Chernov, Y, Chapin, T., Christensen, T. R., Huntley, B., Ims, R. A., Johansson, M., Jolly, D., Jonasson, S., Matveyeva, N., Panikov, N., Oechel, W. C., Shaver, G. & Henttonen, H., 2004: Effects on the structure of Arctic ecosystems in the short- and long-term. – Ambio 33:436-447.

den Herder, M., Virtanen, R. & Roininen, H. 2004: Effects of reindeer browsing on tundra willow and its associated insect herbivores. – Journal of Applied Ecology 41: 870-879.

di Castri, F., Covarrubias, R., Hajek, E., 1970: Soil ecosystems in subarctic regions. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 207-222.

Danell, K., Haukioja, E., Huss-Danell, K., 1997: Morphological and chemical responses of mountain birch leaves and shoots to winter browsing along a gradient of plant productivity. - Ecoscience 4: 296-303.

Elamo, P., Saloniemi, I., Helander, M. & Neuvonen, S., 1998: Genetic and environmental variation in susceptibility of mature mountain birch trees to leaf rust. Proc. First IUFRO Rusts of Forest Trees WP Conf., 2-7 Aug. 1998, Saariselkä, Finland. - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 712:137.

Erschbamer, B., Virtanen, R. & Nagy, L. 2003: The impacts of vertebrate grazers on vegetation in European high mountains. In: Nagy, L., Grabherr, G., C. Körner, Ch., & Thompson, D.B.A. (eds) Alpine biodiversity in Europe. Ecological Studies 167. Springer, s. 377-396.

Eskelinen, A., 2008: Herbivore and neighbour effects on tundra plants depend on species identity, nutrient availability and local environmental conditions. – Journal of Ecology 96: 155-165.

Eskelinen, Anu, 2009: Plant community dynamics in tundra: Propagule availability, biotic and envionmental control. - Academic Diss. University of Oulu.

Eskelinen, A., 2007: Herbivore and neighbour effects on tundra plants depend on species identity, nutrient availability and habitat heterogeneity. – BES Annual Meeting, University of Glasgow, UK, 10-12 September 2007.

Eskelinen, Anu & Oksanen, Jari, 2006: Changes in the abundance, composition and species richness of mountain vegetation in relation to summer grazing by reindeer. 2006. In Journal of Vegetation Science 17:245-254. IAVS: 2006

Eskelinen, A. & J. Oksanen, 2006: Changes in the abundance, composition and species richness of mountain vegetation in relation to summer grazing by reindeer. – Journal of Vegetation Science 17: 245-254. Opulus Press Uppsala.

Eurola, S., Kyllönen, H. & Laine, K. 1984: Plant production and this relation to climatic conditions and small rodent density in Kilpisjärvi region, Finnish Lapland. - In: Merritt, J. F. (ed.) 1984: Winter ecology of small mammals. - Carnegie Museum of Natural History. Special Publication No. 10. Pittsburgh. 121-130.

Forbes, B.C., Tolvanen, A., Laine, K. & F.E. Wielgolaski, 2005: Rates and Processes of Natural Regeneration in Disturbed Habitats. Ecological Studies 180:193-202.

Gross, J., *Fatouros, N.E., *Neuvonen, S. & *Hilker, M,. 2007: The role of competitors for Chrysomela lapponica, a north Eurasian willow pest, in pioneering  a new host plant . – Journal of  Pest Science 80(3): 139-143.

Gross, J., 2001: On the evolution of host plant specialization in leaf beetles (Coleopera: Chrysomelina). - Freie Universität Berlin, Germany.

Hakkarainen, H., Roininen, H. & Virtanen, R. 2005: Negative impact of leaf gallers on arctic-alpine dwarf willow, Salix herbacea. – Polar Biol 28: 647-651.

Hakkarainen, H., Virtanen, R., Honkanen, J.O. & Roininen, H., 2007: Willow bud and shoot foraging by ptarmigan in relation to snow level in NW Finnish Lapland. –Polar Biol. 30: 619-624.

Hambäck, P.A., L. Oksanen, P. Ekerholm, Å. Lindgren, T. Oksanen & M. Schneider, 2004: Predators indirectly protect tundra plants by reducing herbivore abundance. - Oikos, 106: 85–92.

Hanhimäki, S. & Senn, J. & Haukioja, E., 1994: Performance of insect herbivores on hybridising trees: the case of the subarctic birches. - Journal of Animal Ecology 63:163-175.

Hanski, I., L. Hansson & H. Henttonen, 1991: Specialist predators, generalist predators, snd the microtine rodent cycle. - J. Animal Ecol. 60: 353-367.

Hanhimäki, S., Senn, J. & Haukioja, E., 1995: The convergence in growth of foliage-chewing insect species on individual mountain birch trees. - Journal of Animal Ecology 64:543-552.

Haukioja, E., 1991: The influnce of grazing on the evolution, morphology and physiology of plants as modular organisms. - Philos. Trans. R. Soc. Lond. B 333: 241-247.

Haukioja, E., 1982: Inducible defences of white birch to a geometrid defoliator, Epirrita autumnata. - Proc. of the 5th intern. Symp. on Inseect-Plant Relationhips. Wageningen, 199-204.

Haukioja, E., 1980: On the role of plant defences in the fluctuation of herbivore populations. - Oikos 35: 202-213.

Haukioja, Erkki, 1971: Summer schedule of some subarctic passerine birds with reference to postnuptila moult. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 7: 60-69.

Haukioja, E. & J. Koricheva, 2000: Tolerance to herbivory in woody vs. herbaceous plants. - Evol. Ecol. 14: 551-562.

Haukioja, E., S. Hanhimäki & Walter, G.H., 1994: Can we learn about herbivory on Eucalypts from research on birches, or how general are general plant-herbivore theories? - Australian Journal of Ecology 19:1-9.

Haukioja, E., K. Ruohomäki, J. Suomela & T. Vuorisalo, 1991: Nutritional quality as a defence against herbivores. - For. Ecol. Manage 30: 237-245.

Haukioja, E., K. Ruohomäki, J. Senn, J. Suomela & M. Walls, 1990: Consequenses of herbivory in the mountain birch (Betula pubescens ssp. tortuosa): importance of the functional organization of the tree. - Oecologia 82: 238-247.

Haukioja, E., S.Neuvonen, S. Hanhimäki & P. Niemelä, 1988: The annual moth in Fennoscandia. - In: Berryman, A. A. (ed.): Dynamic s of forest insect populations. Pattern, causes, and implications. Plenum Press, 163-178.

Haukioja, E. & S.Neuvonen, 1987: Insect population dynamics and induction of plant resistance: th testing of hypotheses. - Barbarosa, P. & J. C. Schultz (eds.): Insect Outbreaks pp. 411-432.. - Academic Press, San Diego.

Haukioja, E. & S.Neuvonen, 1985: Induced long-term resictance of birch foliage against defoliators: defensive or incidental?. - Ecology 66: 1303-1308.

Haukioja, E. & S.Neuvonen, 1985: The relationhip between size and reproductive potential in male and female Epirrita autumnata (Lep. Geometridae). - Ecol.Ent. 10:267-270.

Haukioja, E., J. Suomela & S.Neuvonen, 1985: Long-term induciible resistance in birch foliage: triggering cues and efficacy on defoliator - Oecologia 65: 214-222.

Haukioja, E., P. Niemelä & S. Sirén, 1985: Foliage phenolics aand nitrogen in relation to growth, insect damage, and ability t recover after defoliation, in the mountain birch Betula pubescens ssp. tortuosa. - Oecologia 65: 214-222.

Haukioja, E. & S. Koponen, 1975: Birch herbivores and herbivory at Kevo. - In: Wielgolasky, F.E. (ed.): Fennoscandian tundra ecosystems, part 2. Animal and system analysis. - Springer, pp.181-188.

Haukioja, E. & J. Heino, 1974: Birch consumption by reindeer (Rangifer tarandus) in Finnish Lapland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stn. 11: 22-25.

Hautala, H., Tolvanen, A. & Nuortila, C., 2001: Regeneration strategies of dminant boreal forest dwarf shrubs in responce to selective removal of understorey layers. - J. Veg. Sci 12:503-510.

Haviola, S., Kapari, L., Ossipov, V., Rantala, M. J., Ruuhola, T. & Haukioja, E., 2007: Foliar phenolics are differently associated with Epirrita autumnata growth and immunocompetence. – Journal of Chemical Ecology 33(5): 1013-1023.

Helander, M., *Ahlholm, J., *Sieber, T.N., Hinneri, S. & Saikkonen, K., 2007: Fragmented environment affects birch leaf endophytes. – New Phytologist 175: 547-553.

Helander, M., Wäli, P., Kuuluvainen, T. & Saikkonen, K., 2007: Birch leaf endophytes in managed and natural boreal forests. – Can.J.For.Res. 36: 3239- 3245.

Helle, T., 2001: Mountain birch forests and reindeer husbandry. - in: Wielgolaski, F.E. (ed.): Nordic mountain birch forest ecosystems. - Man and Biosphere, ser. 27. Unesco, Paris., 279-271.

Helle, T.; 1995: Poron laidunnuksen vaikutus metsänrajametsien primaarisukkessioon. - In: Tasanen, V., M. Varmola & M.Niemi (eds.): Metsänraja tutkimuksen kohteena. Tutimuspäivä Ylläksellä 1994. - Metsäntutkimuslaitoksen Tiedonantoja 539: 60-70.

Helle, T., 1984: Foraging behaviour of the semi-domestic reindeer (Rangifer tarandus) in relation to snow in Finnish Lapland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 19: 35-47.

Helle, T., L. Kajala, A. Niva & M. Särkelä, 1998: Poron laidunnuksen vaikutus tunturikoivikoiden rakenteeseen. - In: Hyppönen, M., T. Penttilä & H. Poikajärvi (eds.): Poron vaikutus metsä- ja tunturiluontoon. Tutkimusseminaari Hetassa 1997. - Metsäntutkimuslaitoksen Tiedonantoja 678: 132-141.

Helle, T. & H. Moilanen, 1993: The effects of reindeer grazing on the natural regeneration of Pinus sylvestris. - Scand. J. For. Res. 8: 395-407.

Helle, T. & L. Kajala, 1992: Browsing of sub-arctic birch forests by reindeer. - In: Disturbance Related Dynamics of Birch Dominated Ecosystems. Nordic Symp. Iceland, Extended Abstract, pp. 25-27. - Iceland Forest Res. Inst. , Mogilsa.

Hellsröm, K.,† , M.-M. Kytöviita, J. Tuomi & P. Rautio, 2006: Plasticity of clonal integration in the perennial herb Linaria vulgaris after damage. - Functional Ecology 2006: 20, 413–420,

Hellström, K., Rautio, P., Huhta, A.-P. & Tuomi, J. 2004: Tolerance of an annual hemiparasite, Euphrasia stricta agg., to simulated grazing in relation to the host environment. – Flora 199: 247-255.

Helander, M. L., Vuorinen, P., Saikkonen, K. & Lappalainen, J. 1998: Evidence for resistance of mountain birch (Betula pubescens subsp. czerepanovii) to birch rust (Melampsoridium betulinum). - Mycological Research 102: 63-66.

Henriksson, J. 2001: Causes and consequences of modularity: implications for plants, herbivores, and plant-herbivore interactions. - Annales Universitatis Turkuensis, AII,145, 80 p. (5 original papers).

Henriksson, J. & Ruohomäki, K., 2000: Assessing costs of reproduction in mountain birch: importance of considering the modular level. - Annals of Botany 86: 503-510.

Henriksson, J., E. Haukioja, & K. Ruohomäki, 1999: Impact of leaf damage on growth of mountain birch shoots. - New Phytol. 142: 469-474.

Henttonen, H., 1989: Metsien rakenteen muutoksen vaikutuksesta myyräkantoihin ja sitä kautta pikkupetoihin ja kanalintuihin - hypoteesi. (Summary: Does an increase in the rodent and predator densities, regulating from modern forestry, contribute to the long-term decline in Finnish tetraonids?) – Suomen Riista 35: 83-90.

Henttonen, H., 1983: Myyrät ja sienet. – Eläinmaailma 9/83:34-35.

Henttonen, H., A. Kaikusalo, J. Tast & J. Viitala, 1977: Interspecific competition between small rodents in subarctic and boreal ecosystems. – Oikos 29: 581-590.

den Herden, M., Kytöviita, M-M. & Niemelä, P. 2003: Growth of reindeer lichens and effects of reindeer grazing on ground cover vegetation in a Sots pine forest and a subarctic heathland in Finnish Lapland. – Ecography 26: 3-12.

den Herden, M., 2003: Hirvieläinten vaikutuksia Suomen boreaalisissa metsissä ja subarktisissatundraekosysteemeissä. - Väitöskirja, Joensuun yliopisto.

den Herder, M., Virtanen, R. & Roininen, H., 2008: Reindeer herbivory reduces willow growth and grouse forage in a forest-tundra ecotone. – Basic and Applied Ecology 9: 324-331.

den Herder, M., Virtanen, R. & Roininen, H.,2004: Effects of reindeer browsing on tundra willow and its associated insect herbivores. – Journal of Applied Ecology, 41: 870 –879.

Hester, A.J., K. Lempa, S. Nuvonen, K. Høegh, J. Feilberg, S. Arnthórsdótter & G. Iason, 2005: Birch Sapling Responses to Severity and Timing of Domestic Herbivore Browsing - Implications fot Management. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 139-155.

Honkanen, T., 1995: Plant defenses: the roles of intraplant regulation and resource availability. - Reports from the Department of Biology, University of Turku No. 48, 17 p. + 5 original papers. 

Honkanen, T. & Haukioja, E. & Suomela, J., 1994: Effects of simulated defoliation and debudding on needle and shoot growth in Scots pine (Pinus sylvestris): implications of plant source/sink relationships for plant-herbivore studies. - Functional Ecology 8:631-639.

Huhta, A-P., Hellström, K., Rautio, P. & Tuomi, J. 2003: Grazing tolerance of Gentianella amarella and other monocarpic herbs: why is tolerance highest at low damage levels? – Plant Ecology 166: 49-61.

Huitu, O., Helander, M., Lehtonen, P. & Saikkonen, K., 2008: Consumption of grass endophytes alters the ultraviolet spectrum of vole urine. - Oecologia 156(2): 333-340.

Hyvärinen, M. & Siikamäki, P. 2004: Merenrannat ja jokivarret muuttuvina elinympäristöinä. Teoksessa: Veden varassa M. Walls & M. Rönkä (toim.), s. 65-67. Edita Publishing Oy. Helsinki.

Ibrahim, Mohamed, 2005: Plant essential oils as plant protectants and growth activators. Väitöskirja, Kuopion yliopisto.

Järvinen, A., 1985: Predation causing extended low densities in microtine cycles: implications from predation on hole-nesting passerines. – Oikos 45: 157-158.

Häggman, J. & M. Rousi, 1985: Relationhip btween the repellent substances of Scots pines and browsing by mountain hare. - Aquilo Ser. Bot. 23, 69-74.

Järvinen, A., 1990: Changes in the abundance of birds in relation to small rodent density and predation rate in Finnish Lapland. – Brd Study 37: 36-39.

Järvinen, A. & J. Tast, 1980: Pikkujyrsijä- ja kololintukantojen säätelystä...

Järvinen, A., 1987: Microtine cycles and plant productions: what in cause and effect. - Oikos 49: 352-357.

Kainulainen, P. & M. Nieminen, 1989: Kasvien puolustusaineiden vaikutuksista poron ravinnonvalintaan- Poromies 56: 28-33.

Kaitaniemi, P., 1996: Insect-plant interactions during a natural Epirrita autumnata outbreak. - Ann. Univ. Turkuensis A.II. 92, 21 p. + 5 app.

Kaitaniemi, P. & K. Ruohomäki, 2006: Uncaged larvae elicit a combination of local and integrated growth responses within mountain birch crown. - Oikos 115(3): 537-548.

Kaitaniemi, P., H. Vehviläinen & K. Ruohomäki, 2004: Movement and disappearance of mountain birch defoliators are influenced by the interactive effects of plant architecture and induced resistance. - Ecological Entomology 29: 437 - 446.

Kaitaniemi, P., S. Neuvonen & T. Nyyssönen, 1999: Effect of cumulative defoliations on growth, reproductin, and insect resistance in the mountain birch. - Ecology 80: 524-532.

Kaitaniemi, P., K. Ruohomäki, T., Tammaru & E. Haukioja, 1990: Induced resistance of host tree foliage during and after a natural insect outbreak. - J. Animal Ecol. 68:382- 389.

Kaitaniemi, P., K. Ruohomäki & E. Haukioja, 1997: Consumption of apical buds as a mechanism of alleviating host plant resistance for Epirrita autumnata larvae. - Oikos 78: 230-238.

Kaitaniemi, P., K. Ruohomäki & E. Haukioja, 1997: Consequences of defoliation on phenological interaction between Epirrita autumnata and its host plant, mountain birch. - Functional Ecology 11: 199-208.

Kaitaniemi, P., K. Ruohomäki, V. Ossipov, E. Haukioja & K. Pihlaja, 1998: Delayed induced changes in the biochemical composition of host plant leaves during an insect outbreak. - Oecologia 116: 182-190.

Kalela, O...

Kallio, P. & J. Lehtonen,1975: On the ecocatastrophe of birch forests caused by Oporinia autumnata (Bkh.) and the problem of reforestration. - In: Wielgolaski, F.E. (ed.): Fennoscandian tundra ecosystems, part. 2. Animals and systems analysis. - Ecol. Stud. 17 : 174-180. Springer.

Kallio, P. & J. Lehtonen, 1973: Birch forest damage caused by Oporinia autumnata (Bkh.) in 1965-66 in Utsjoki, N Finland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 10, 55-69.

Kallio P., Hurme, H., Eurola, S., Norokorpi, Y. & Sepponen, P. 1986: Research activities on the forest line in Northern Finland. - Arctic 39, no. 1: 52-58/7.

Kalliola, R., 1941: Tunturimittari (Oporinia autumnata), subalpiinisten koivikoiden tuholainen. - Luonnon Ystävä 2: 53-60.

Kapari, L., E. Haukioja, M.J. Rantala & T. Ruuhola, 2006: Defoliating insect immune defense interacts with induced plant defense during a population outbreak. - Ecology 87(2): 291-296.

Karhu, K.J. & S. Neuvonen, 1998: Wood ants and a geometrid defoliator of birch: predation outweighs beneficial effects through the host plant. - Oecologia 113: 509-516.

Karhu, K.J., 1998: Green islands. Top-down and bottom-up effects of wood ants in forests under folivore attack. PhD-thesis; Annales Universitatis Turkuensis, Ser. A II , Tom. 107. ISBN-951-29-1126-4.

Karhu, K.J., 1998: Effects of ant exclusion during outbreaks of a defoliator and a sap-sucker on birch. - Ecological Entomology 23: 185-194.

Karlsson, P.S., M. Weih & C. Borg: 2005: Mountain Birch Growth in Relation to Climate and Herbivores. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 71-86.

Klemola, Netta, 2009: Trophic interactions and cyclic population dynamics of the autumnal moth: the importance of hymenopteran parasitoids. - Acad. Diss Univerity Turku.

Klemola, N., Kapari, L. & Klemola, T.,2008: Host plant quality and defence against parasitoids: no relationship between levels of parasitism and a geometrid defoliator immunoassay. - Oikos 117(6): 926-934.

Klemola, N., Kapari, L. & Klemola, T. 2008: Host plant quality and defence against parasitoids: no relationship between levels of parasitism and a geometrid defoliator immunoassay. - Oikos 117(6): 926-934.

Klemola, T., Klemola, N., Andersson, T. & Ruohomäki, K., 2007: Does immune function influence population fluctuations and level of parasitism in the cyclic geometrid moth? - Population Ecology 49(2): 165-178.

Klemola, N., Klemola, T., Rantala, M. J. & Ruuhola, T.,2007: Natural host-plant quality affects immune defence of an insect herbivore. - Entomologia Experimentalis et Applicata 123: 167-176.

Klemola, T.& al., 2004: Reduction in size and fecundity of the autumnal moth, Epirrita autumnata, in the increase phase of a population cycle...

Korsu, K. 2004: Response of benthic invertebrates to disturbance from stream restoration: the importance of bryophytes. – Hydrobiologia 523: 37-45.

Koponen, S.,1983: Phytophagous inects of birch foliage in northernmost woodlands of Europe and eastern North America. - Nordicana 47: 165-176.

Koponen, S.,1973: Herbivorous invertebrates...

Koponen, S., 1983: Phytophagus insects...

Koskimäki, J.J., Kajula, M., Häggman, H., Mattila, S. & Pirttilä, AM., 2008: Interaction between Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Methylobacterium endophytes. – Physiologia Plantarum 133(3). FESPB 2008 Abstracts.

Lahtinen, M., L. Kapari, E. Haukioja & K. Pihlaja, 2006: Effects of increased content of leaf surface flavonoids on the performance of mountain birch feeding sawflies vary for early and late season species. - Chemoecology 16(3): 159-167.

Laine, K.,1988: Long-term variations in plant quality and quantity in relation to cyclic microtine rodents at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. – Acta Univ. Ouluensis A 198: 33 pp. + publications. Acad. dissertation, Univ. of Oulu.

Krist, A.C., Jokela, J., Wiehn, J. & Lively, C.M. 2004: Efects of host condition on susceptibility to infection, parasite developmental rate, and parasite transmission in a snail-trematode interaction. – J. Evol. Biol. 17: 33-40.

Kuikka, K. & Makkola, A.M., 2007: Does host plant’s gender affect response of fungal symbionts to simulated browsing in dual mycorrhizal Salix repens? – 4th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants, 16.-20.9.2007, Bangor, UK.

Kukkonen, T., 2002: Tunturikoivun elpyminen tunturimittarin aiheuttamista tuhoista Kevon luonnonpuistossa. MSc Thesis, Univ. of Turku, Department of Geography,131 ss + 3 liitettä.

Kuusela, Kalevi, 1979: Records of bloodsucking blackflies (Diptera: Simuliidae) on birds of prey (Aves: Falconiidae). - Aquilo ser. Zool. 19: 77-80.

Kuusela, K. & Heikkinen, K. 1983: Kiiminkijoen ekosysteemitutkimus, esitutkimusraportti. – Moniste, 4 s.

Kytöviita, Minna-Maarit, 2006: Sienijuurisymbioosi - kasvien elämän salattu puoli. - Luonnon Tutkija 3/2006: 84-89.

Kytöviita, M.-M., Vesterberg, M. & Tuomi, J., 2003: A test of mutual aid in common mycorrhizal networks: established vegetation negates benefit in seedlings. – Ecology 84(4): 898-906.

Lahtinen, M., L. Kapari, V. Ossipov, J-P. Salminen, E. Haukioja & K. Pihlaja, 2005: Biochemical transformation of birch leaf phenolics in larvae of six species of sawflies. - Chemoecology 15: 153-159.

Laine, Kari, 1988: Long-term variations in plant quality and quantity in relation to cyclic microtine rodents at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Acta Univ. Ouluensis Ser. A 198: 1-54.

Laine, K., 1988: Herbivorien laidunpaine mustikan marjasatojen tahdistajana. In: Belonogova, T.V., Zaitseva, N. L. & Rumanjantseva, L. G. (eds.), Metsien keräilytuotteet ja niiden hyväksikäyttö. – Neuvostoliittolais-suomalainen symposio, Petroskoi 22.-26.8.1988, s. 98-99.

Laine, K., O. Skre & F.E. Wielgolaski, 2003: Human Interactions with the Mountain Birch...

Laine, K.M. & Henttonen, H., 1987: Phenolics/nitrogen ratios in the bilberry Vaccinium myrtillus in relation to temperature and microtine density in Finnish Lapland. - Oikos 50: 389-395.

Laine, K.M. & Henttonen, H., 1983: The role of plant production in microtine cycles in northern Fennoscandia. - Oikos 40: 407-418.

Laine, K. & P. Niemelä, 1980: The influence of ants on the survival of mountain birches during an Oporinia autumnata (Lep., Geometridae) outbreak. - Oecologia 47: 39-42.

Lappalainen, J., Helander, M. L. & Palokangas, P., 1995: The performance of the autumnal moth is lower on trees infected by birch rust. - Mycological Research 99:994-996.

Lappalainen, J. & Helander, M. L., 1997: The role of foliar microfungi in mountain birch-insect herbivore relationships. - Ecography 20: 116-122.

Laurila, T., Soegaard, H., Lloyd, C.R., Aurela, M., Tuovinen, J.-P. & Nordström, C., 2001: Seasonal variations of net CO2 exchange in European arctic ecosystems. - Journal of Theoretical and Applied Climatology 70: 183-201.

Lehtonen, J., 1987: Recovery and development of birch forest damages by Epirrita autumnata in Utsjoki area, North Finland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 20: 35-39.

Lehtonen, J., 1979: Lapin koivutuho - luonnollinen ekokatastrofi. - Suomen luonto 38(6): 264-269.

Lehtonen, J. & R.K. Heikkinen, 1995: On the recovery of mountain birch after Epirrita damage in Finnish Lapland, with a particular emphasis on reindeer grazing. - Ecoscience 2(4): 349-356.

Lehtonen, J. & M. Yli-Rekola, 1979: Field and ground layer vegetation in birch forests after Oporinia damage. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stn. 15: 27-32.

Lempa, K., S. Neuvonen & H. Tømmervik, 2005: Effect of Reindeer Grazing on Pastures in a Mountain Birch Ecosystems. - In: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 157-164.

Lempa, K., A.A. Agrawal, J-P. Salminen, T.Turunen, V. Ossipov, S. Ossipova, E. Haukioja & K. Pihlaja, K. 2004: Rapid herbivore-induced changes in mountain birch phenolics and nutritive compounds and their effects on performance of the major defoliator, Epirrita autumnata. - Journal of Chemical Ecology 30: 303-321.

Lempa, K., Loponen, J., Ossipov, V., Ossipova, S. & Pihlaja, K., 2001: Delayed greening of mountain birch leaves: Ecological and chemical correlates. - Ecoscience 8: 68-75.

Lloyd, C.R., Harding, R.J., Friborg, T. and Aurela, M., 2001: Surface fluxes of heat and water vapour from sites in the European Arctic. - Journal of Theoretical and Applied Climatology 70: 19-34.

Markkola, A & Ohtonen, R.,1989...

Moen, J. & L. Oksanen, 1998: Long-term exclusion of folivorous mammals in two arctic-alpine plant communities: a test of the hypothesis of exploitation ecosystem. - Oikos 82: 333-346.

Moen, J., P. Lundberg & L. Oksanen, 1993: Lemming grazing on snowbed vegetation during a population peak, northern Norway. - Arct. Alp. Res. 25: 130-135.

Moen, J., H. Gardfjell, L. Oksanen, L. Ericson & P. Ekerholm, 1993: Grazing by food-limited microtine rodents on a productive experimental plant community: does the 'green desert' exist? - Oikos 68: 401-413.

Muotka, T., Heino, J., Meissner, K. & Paavola, R. 2004: Virtavesien luonnon monimuotoisuus. Teoksessa: Veden varassa M. Walls & M. Rönkä (toim.), s. 44-46. Edita Publishing Oy. Helsinki.

Muotka, T., Hyvärinen, M. & Siikamäki, P. 2004: Virtavesiekosysteemien rakenne ja toiminta. Teoksessa: Veden varassa M. Walls & M. Rönkä (toim.), s. 44-46. Edita Publishing Oy. Helsinki.

Mäntylä, Elina Kukka-Maaria: 2009: Mutualistic interactions between plants and birds: behavioural mechanisms and ecological importance. (Kasvien ja lintujen väliset keskinäiset vuorovaikutukset: käyttäyminen ja ekologinen merkitys). - Academic diss. Turun yliopisto

Mäntylä, E. 2004: Tunturikoivun indusoituvan vasteen vaikutus pajulinnun ravinnonetsintään. - M. Sc. thesis, Department of Biology, University of Turku. 20 pp.

Mäntylä, E., Alessio, G.A., Blande, J.D., Heijari, J., Holopainen, J.K., Laaksonen, T., Piirtola, P. & Klemola, T., 2008: From plants to birds: Higher avian predation rates in trees responding to insect herbivory. - Plos ONE 3(7): e2832.

Mäntylä, E., T. Klemola & E. Haukioja, 2004: Attraction of willow warblers to sawfly-damaged mountain birches: novel function of inducible plant defenses. - Ecology Letters 7: 915-918.

Mönkkönen, M., Forsman, J.T. & Thomson, R.L. 2004: Qualitative geographical variation in interspecific interactions. – Ecography 27: 112-118.

Mönkkönen, M. 2004: Suomen metsäluonto osa globaalia monimuotoisuutta. Teos: Kuuluvainen, T. et al. (toim.), Metsän kätköissä. Suomen metsäluonon monimuotoisuus, pp. 19-47. Edita. Helsinki.

Neuvonen, S., 1992: Anthropogenic environmental changes and the risk of forest insect outbreaks. - The Finnish Research Programme on Climate Change, Progress Report. Publ. Acad. Finl. 3(92: 269-273.

Neuvonen, S., 1988: Interactions between geometrid and microtine cycles in northern Fennoscandia. - Oikos 51: 393-397.

Neuvonen, S. & F:E. Wielgolasky, 2005: Synthesis Sectio 2. Herbivory in Northern Birch Forests. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 183-189.

Neuvonen, S., H. Bylund & H. Tømmervik, 2005: Forest Defoliation Risk in Birch Forests by Insects Under Different Climate and Land Use Scenarios in Northern Europe. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 125-138.

Neuvonen, S. 2004: Spatial and temporal variation in biodiversity in the European North. SCANNET - Scandinavian/North European Network of Terrestrial Field Bases. Work Package 6 - Final Report. 44 pp.

Neuvonen, S., K. Ruohomäki, H. Bylund & P. Kaitaniemi, 2001: Insect herbivores and herbivory effects on mountain birch dynamics. - In: Wielgolaski, F.E. (ed.). Nordic Mountain Birch Ecosystems. Man and the Biosphere Series, Vol. 27. UNESCO, Paris and Parthenon Publishing, Carnforth. Pp. 207-222.

Neuvonen, S., P. Niemelä & T. Virtanen, 1999: Climatic change and insects outbreaks in boreal forests: the role of winter temperatures. - Ecol. Bull. 47: 63-67.

Neuvonen, S. & E. Haukioja, 1991: The effects of inducible resistance in host foliage on birch-feeding herbivores. - In: Tallamy, D. W. & M.J. Raupp (eds): Phytochemical induction by herbivores, pp. 277-291. - Wiley.

Neuvonen, S. & K. Danell, 1987: Does browsing modify the quality of birch foliage for Epirrita autumnata larvae? - Oikos 49: 156-180.

Niemelä, Marika, 2009: Biotic interactions and vegetation management on coastal meadows.- Acta Univ. Ouluensis A 529. - Acad. Diss.

Niemelä, M., Markkola, A. & Mutikainen, P., 2008: Modification of competition between two grass species by a hemiparasitic plant and simulated grazing. - Basic and Applied Ecology 9: 117-125.

Niemelä M., Huuskonen, A., Jaakola, S., Joki-Tokola, E. & Hyvärinen, M., 2008: Coastal meadows as pastures for beef cattle. - Agriculture, Ecosystems & Environment 124: 179-186.

Niemelä, P., K.K. Chapin, K. Daniell & J.P. Bryant, 2001: Herbivory-mediated responses of selected borea forests to climatic change. - Climatic Change 48:427-440.

Niemelä, P., 1979: Topographic delimitation of Oporinia damages: experimental evidence of the effect of winter tempeature. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 15: 33-36.

Niemi, K., Sarjala, T., Chen, X. & Häggman, H., 2007: Spermidine and the ectomycorrhizal fungus Pisolithus tinctorius...

Niemi, K., Julkunen-Tiitto, R., Häggman, H. & Sarjala, T. 2007: Suillus variegatus causes significant changes in the content of individual polyamines and flavonoids in Scots pine seedlings during mycorrhiza formation in vitro.– Journal of Experimental Botany 58(3): 391-401

Nuorteva, P., 1966: Leaf development and leaf pathogens on subarctic birches after a calamity of Oporinia autumnata (Bkh.) (Lep. Geometridae). - Ann. Zool. Fenn. 3: 270-286.

Nuorteva, P., 1963: The influence of Oporinia autumnata (Bkh.) ( Lep., Geometridae) on the timber-line in subarctic conditions. - Ann. Entomol. Fenn. 29: 270-277.

Nurmi, K., Ossipov, V., Haukioja, E. and Pihlaja, K., 1996: Variation of total phenolic content and low-molecular-weight phenolics in foliage of the mountain birch trees (Betula pubescens ssp. tortuosa). - Journal of Chemical Ecology 22:2033-2050.

Ohtonen, R. & H. Väre, 1998: Vegetation composition determines microbial activities in a boreal forest soil. - Microb. Ecol. 36: 328-335.

Ojala, Katja, 2006: Variation in defence and its fitness consequences in aposematic animals: interactions among diet, parasites and predators. - Diss., University of Jyväskylä.

Oksanen, L., 1992: Evolution of exploitation ecosystems !. Predation, foraging ecology and population dynamics in herbivores. - Evol. Ecol. 6:15-33.

Oksanen, L., 1990: Exploitation ecosystems in seasonal environments. - Oikos 57:14-24.

Oksanen, L., 1988: Ecosystem organization: mutualism and cybernetics or plain Darwinian struggle for existence. - Am. Nat. 131: 424-444.

Oksanen, L. & T. Oksanen, 1992: Long-term microtine dynamics in north Fennoscandian tundra: the vole cycle and the lemming chaos. - Ecography, 15: 226–236.

Oksanen, L., 1980: Abundance relationships between comparative and grazing-tolerant plants in productivity gradients of Fennoscandian mountains. - Ann. Bot. Fenn. 17: 410-429.

Oksanen, T., L. Oksanen, M. Schneider & M. Aunapuu, 2001: Regulation, cycles and stability in northern carnivore–herbivore systems: back to first principles. - Oikos 94: 101–117.

Oksanen, L., T. Oksanen, P. Ekholm, J. Moen, P. Lundberg, M. Schneide & M.Aunapuu, M. ,1996: Structure and dynamics of arctic-subarctic grazing webs in relation to primary productivity. In: Polis, G.A. & Winemiller, K. (eds.).: Food webs - integration of patterns and dynamics. 231-242. Chapman & Hall, New York.

Oksanen, L., J. Moen & T. Helle, 1995: Timberline patterns in northernmost Fennoskandia. Relative importance of climate and grazing. - Acta Bot. Fenn. 153: 93-105.

Oksanen, L. & J. Moen, 1994: Species-specific plant responces to exclusion of grazers in three Fennoscandian tundra habitats. - Ecoscience 1: 31-39.

Oksanen, L. & T. Oksanen, 1992: Long-term microtine dynamics in north Fennoscandia tundra: the vole cycle and the lemming chaos. - Ecography 15: 226-236.

Oksanen, L. S.D. Fretwell, J. Arruda & P. Niemelä, 1991: Exploitation ecosystems in gradients of primary productivity. - Am. Nat. 118: 240-261.

Oksanen, L., T. Oksanen, A. Lukkari & S. Sirén, 1987: The role of phenol-based inducible defence in the interaction between tundra populations of the vole Cletrionomys rufocanus and the dwarf shrub Vaccinium myrtillus. - Oikos 50: 371-380.

Oksanen, L.& T. Oksanen, 1981: Lemmings (Lemmus lemmus) and grey-sided voles (Cletrionomys rufocanus) in interaction with their resources and predators on Finnmarksvidda, northern Norway. - Rep. Kevo. Subarctic Res. Stat. 17: 7-31.

Oksanen, T., 1990: Exploitation ecosystems in heterogenous habitat complexes. - Evol. Ecol. 4: 220-234.

Oksanen, T., M. Schneider, U. Rammul, P.A. Hambäck & M. Aunapuu, 1999: Population fluctuations of voles in Nord Fennoscandian tundra contrasting dynamics in adjacent areas with different habitat composition. - Oikos 86: 463-478.

Oksanen, T. & H. Henttonen, 1996: Dynamics of voles and small mustelids in the taiga landscape of northern Fennoscandia in relation to habitat quqlity. - Ecography !9: 432-443.

Oksanen, T., L. Oksanen & M. Norber, 1992: Habitat use of small mustelids in a tundra landscape: a test of the hypothesis of patchy exploitation systems. - Ecography 15: 237-244.

van Ooik, T., 2008: Effects of heavy metal pollution and host plant leaf chemistry on the immune defense and life history traits of an insect herbivore. - Annales Universitatis Turkuensis, A II 224, 96 p., Turku. Acad. diss.

Ossipov, V., Nurmi, K., Loponen, J., Haukioja, E. and Pihlaja, K., 1996: HPLC separation and identification of phenolic compounds from leaves of Betula pubescens and Betula pendula. - Journal of Chromatography A, 721:59-68.

Ossipov, V., Haukioja, E., Ossipova, S., Hanhimäki, S. & Pihlaja, K., 2001: Phenolic and phenolic-related factors as determinants of suitability of mountain birch leaves to an herbivorous insect. - Biochemical Systematics and Ecology 29: 223-240.

Ossipova, S., Ossipov, V., Haukioja, E., Loponen, J. & Pihlaja, K. 2001: Proanthocyanidins of mountain birch leaves: quantification and properties. - Phytochemical Analysis 12: 128-133.

Ovaska, J., 1993: Compensatory photosynthesis as a response to foliage damage in birch (Betula L.). - Rep. Dept. Biol. Univ. Turku 35:1-22.

Pajunen, A., Virtanen, R. & Roininen, H., 2008: The effects of reindeer grazing on the composition and species richness of vegetation in forest-tundra ecotone. – Polar Biol 31: 1233-1244.

Pehkonen, T. & Tolvanen, A., 2008: Relationships between Vaccinium vitis-idaea and the frequency of its fungal pathogen Exobasidium splendidum, and the environment. - Arctic, Antarctic, and Alpine Research 40(3): 561-567.

Pehkonen, T., Koskimäki, J., Riihinen, K., Pirttilä, AM., Hohtola, A., Jaakola, L. & Tolvanen, A., 2008: Artificial infection of Vaccinium vitis-idaea L. and defence responses to Exobasidium species. – Physiological and Molecular Plant pathology 72: 146-150.

Pehkonen, T. & Tolvanen, A., 2008: Relationships between Vaccinium vitis-idaea and the Frequency of Its Fungal Pathogen Exobasidium splendidum, and the Environment. – Arctic, Antarctic, and Alpine Research 40(3): 561-567.

Pirttilä, A. M., Laukkanen, H. & Hohtola, A. 2002: Chitinase production in pine callus (Pinus sylvestris L.): a defense reaction against endophytes? – Planta 214: 848-852.

Pulliainen, E., 1984: The predation system seed - squirrel - marten under subarc-tic conditions. - Z. f. Säugetierkunde 49: 121-126.

Pulliainen, E., 1976: Birch forest damage caused by Oporinia autumnata Bkh. (Lep., Geometridae) in 1965-1966 in eastern Itäkaira, northeastern Lapland. - Ann. Ent. Fenn. 42: 166-170.

Pulliainen, E. & Havas, P., 1981: Biomassat ja energiavirrat Pohjois-Suomen luonnossa ("Lapin mallit"). - Res. Inst. of Northern Finland, Univ. of Oulu C 33: 24-41.

Punttila, P., P. Niemelä & K. Karhu, 2004: The impact of wood ants (Hymenoptera: Formicidae) on the structure of invertebrate community on mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii). - Annales Zoologici Fennici 41: 429-446.

Puustinen, S., Koskela, T. & Mutikainen, P. 2004: Ecological trade-offs in the stinging nettle: parasites, herbivores, and nutrient stress. – Oecologia 139: 71-82.

Pöykkö, H., Rautio, P., Hyvärinen, M., Tuomi, J., Markkola, AM., Kuikka, K. & Roitto, M., 2005: Differential performance of two geometrids on previously defoliated Scots pine. – Ann. Zool. Fennici 42: 497-503.

Rammul, Ü, Oksanen, T., Oksanen, L., Lehtelä, J., Virtanen, R., Olofsson, J., Strengbom, J., Rammul, I. & Ericson. L., 2007: - Vole-vegetation interactions in an experimental, eneby free taiga floor system. – Oikos 116: 1501-1513.

Ranta, H., A. Oksanen, T. Hokkanen, K. Bondenstam & S. Heino, 2005: Masting by Betula-species; applying the resource budget model to north European data sets. - International Journal of Biometeorology 49: 146-151.

Rautiainen, P., T. Björnström, M. Niemelä, P.Arvola, A. Degerman, L. Erävuori, P. Siikamäki, A. Markkola, J. Tuomi & M. Hyvärinen, 2007: Management of three endangered plant species in dynamic Baltic seashore meadows. - Applied Vegetation Science 110: 25-32.

Rautio, P., Kesti, K., Bergvall, U. A., Tuomi, J. & Leimar, P., 2008: Neighbourhood effects of plant defences: spatial arrangement affects food consumption and foraging behaviour of fallow deer. – Acta oecologia 34: 12-20.

Riihimäki, J., H. Vehviläinen, P. Kaitaniemi & J. Koricheva, 2006: Host tree architecture mediates the effect of predators on herbivore survival. - Ecological Entomology 31(3): 227-235.

Riipi, M., 2004: Temporal variation and trade-offs in mountain birch leaf chemistry and resistance to herbivores. - Annales Universitatis Turkuensis A II 177. 37 pp + 5 articles.

Riipi, Mariannna, 2004: Temporal variation and trade-offs in mountain birch chemistry and resistance to herbivores. - Väitöskirja, Turun yliopisto.

Riipi, M., K. Lempa, E. Haukioja, V. Ossipov & K. Pihlaja, 2005: Effects of simulated winter browsing on mountain birch foliar chemistry and on the performance of insect herbivores. - Oikos 111: 221-234.

Riipi, M., A. Kause, E. Haukioja, E., V. Ossipov, S. Ossipova & K. Pihlaja, 2005: Variable responses of folivorus sawflies to leaf quality of mountain birch. - Canadian Journal of Forest Research 35: 189-198.

Ruohomäki, K., 1994: Larval parasitism in outbreaking and non-outbreaking populations of Epirrita autumnata (Lepidoptera, Geometridae). - Entomol. Fenn 5: 27-34.

Ruohomäki, K., T. Virtanen, P. Kaitaniemi & T. Tammaru, 1997: Old mountain birches at high altitudes are prone to outbreaks of Epirrita autumnata (Lepidoptera: Geometridae). - Environ. Entomol. 26: 1096-1104.

Ruohomäki, K., E. Haukioja, S. Repka & K. Lehtinen. 1997: Leaf value: Effects of damage to individual leaves on growth and reproduction of mountain birch shoots. - Ecology 78: 2105-2117.

Ruohomäki, K., Chapin, F.S.,III, Haukioja, E., Neuvonen, S. & Suomela, J., 1996: Delayed inducible resistance in mountain birch in response to fertilization and shade. - Ecology 77:2302-2311.

Ruohomäki, K., S. Hanhimäki, E. Haukioja, L. Iso-Iivari, S. Neuvonen, P. Niemelä & J. Suomela. 1992: Variability in the efficacy of delayed inducible resistance in mountain birch. - Ent. Exp. Appl. 62: 107-115.

Ruotsalainen, A-L. 2003: Myccorrhizal colonization and plat performance in arcto-alpine conditions. Acad. dissertation, Univ. of Oulu.

Ruuhola, Teija, 2001: Dynamics of salicylates in willows and its relationship to herbivory. (Pajujen salisylaattien dynamiikka ja sen suhde hyönteisvaurioihin. - Väitöskirja, Joensuun yliopisto.

Ruuhola, T., Yang, S., Ossipov, V. & Haukioja, E., 2008: Foliar oxidases as mediators of the rapidly induced resistance of mountain birch against Epirrita autumnata. - Oecologia 154(4): 725-730.

Ruuhola. T., Salminen, J.-P., Haviola, S, Yang, S. & Rantala, M.J., 2007: Immunological memory of mountain birches: effects of phenolics on performance of the autumnal moth depend on herbivory history of trees. – Journal of Chemical Ecology 33(6): 1160-1176.

Ruusila, V., J-P. Morin, T. van Ooik, L. Saloniemi, V. Ossipov & E. Haukioja, 2005: A short-lived herbivore on a long-lived host: tree resistance to herbivory depends on leaf age. - Oikos 108: 99-104.

Räsänen, Toivo, 1961: Lampaiden laiduntamisen vaikutuksesta Simon saaristn maalinnustoon. (Referat: Über den Einfluss des Weidens der Schafe auf die Landvogelfauna des Archipels von Simo). - Oulun Luonnonystäväin yhdistyksen Julkaisuja, Sarja A (V): 3-21.

Röykkynen, Ari, 2006: Effects of phytoestrogens on the reproduction and weight regulation of mammals. - Diss., University of Joensuu.

Saikkonen, K., Helander, M., Ranta, H., Neuvonen, S., Virtanen, T., Suomela, J. & Vuorinen, P., 1996: Endophyte-mediated interactions between woody plants and insect herbivores? - Entomologia experimentalis & applicata 80:269-271.

Saikkonen, K. & S. Neuvonen, 1993: European pine sawfly and microbial interactions mediatedby the host plant. - In: Wagner, M.R. & K. F.Raffa (eds): Sawfly lifehistory adaptations to woody plants. - Academic Press, San Diego , 431-450.

Salminen, J-P., M. Lahtinen, K. Lempa, L. Kapari, E. Haukioja & K. Pihlaja, K. 2004: Metabolic modifications of birch leaf phenolics by an herbivorous insect: detoxification of flavonoid aglycones via glycosylation. - Zeitschrift für Naturforschung, Section 59c: 437-444.

Salminen, J.-P., Ossipov, V., Haukioja, E. & Pihlaja, K., 2001: Seasonal variation in the content of hydrolysable tannins in leaves of Betula pubescens. - Phytochemistry 57: 15-22. v

Saravesi, K., Markkola, AM., Rautio, P., Roitto, M. & Tuomi, J., 2008: Defoliation causes parallel temporal responses in a host tree and its fungal symbionts. – Oecologia 156: 117-123.

Senn, J. & Haukioja, E., 1994: Reactions of the mountain birch to bud removal: effects of severity and timing, and implications for herbivores. - Functional Ecology 8:494-501.

Senn, J., S. Hanhimäki & E. Haukioja, 1992: Among-tree variation in leaf phenology and morphology and its correlation with insect performance in the mountain birch. - Oikos 63: 215-222.

Seppälä, M. & J. Rastas, 1980: Vegetation map of northernmost Finland with special reference to subarctic forest limits and natural habitats. - Fennia 158(1): 41-61.

Schigel, Dmitry, 2009: Polypore assemlages in boreal old-growth forests, and associates Coloptera. - Acad. Diss. Univ. of Helsinki.

Shiyong, Yang, 2007: Regulation of mountain birch - autumnal moth interaction: from plant defence to immune resistance of insects. - Doctoral diss, university of Turku.

Skult, H., Fåren och växtenvärld. - Finlands Natur 14: 6-12.

Sonesson, M., F. E. Wielgolaski & P. Kallio, 1975: Description of Fennoscandian tundra ecosystems. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Fennoscandian Tundra Ecosystems. Part I: plants and Microorganisms. - SpringervVerlag, 3-28.

Stark, Sari, 2002: Reindeer grazing and soil nutrient cycling in boreal and tundra ecosystems. Porolaidunnuksen vaikutus maaperän ravinteiden kiertoon havumetsissä ja puuttomilla tunturialueilla. (Väitöskirja, Oulun yliopisto, 2002):

Stark, S., J. Tuomi, R. Strömmer & T. Helle, 2003: Non-parallel changes in soil microbial carbon and nitrogen dynamics due to reindeer grazing in northern boreal forests. – Ecography 26: 51-59.

Stark, S. & M. Hyvärinen, 2003: Are phenolics leaching from the lichen Cladina stellaris sources of energy rather than allelopathic agents for soil microorganisms? – Soil Biology & Biochemistry 35: 1381-1385.

Stark, S. & Grellmann, D. 2002: Soil microbial responses to herbivory in an arctic tundra heath at two levels of nutrient availability. – Ecology 83 (10): 2736-2744.

Stark, S., Strömmer, R. & Tuomi, J. 2002: Reindeer grazing and soil microbial processes in two suboceanic and two subcontinental tundra heaths. - OIKOS 97: 69-78.

Stark, Sari & Minna-Maarit Kytöviita, 2006: Simulated grazer effects on microbial respiration in a subarctic meadow: Implications for nutrient competition between plants and soil microorganisms. - Applied Soil Ecology 31 (2006) 20–31. www.elsevier.com/locate/apsoil.

Stark, S. & M-M. Kytöviita, 2005: Evidence of antagonisstic interactions beteween rhizosphere microorganisms and mycorrhizal fungi associated with birch (Betula pubescens). – Acta Oecologica 28: 149-155.

Stark, S.& Kytöviita, M.-M., 2005: Simulated grazer effects on microbial respiration in a subarctic meadow: Implications for nutrient competition between plants and soil microorganisms. – Applied Soil Ecology 31 (2006): 20 – 31.

Strann, K-B., N.G. Yoccoz & R.A. Ims, 2002: Is the heart of Fennoscandian rodent cycle still beating? A 14-year study of small mammals and Tengmalm´s owls in northern Norway. – Ecography 25: 81-87, 2002.

Suomela, J., 1995: Variation in food plant quality for herbivores: Differences within trees, among trees, among sites and between tree species. - Reports from the Department of Biology, University of Turku No. 46, 20 p. + 5 original papers.

Suomela, J., 1996: Within-tree variability of mountain birch leaves causes variation in performance for Epirrita autumnata larvae. - Vegetatio 127: 77-83.

Suomela, J. & S. Neuvonen, 1997: Effect of long-term acid rain on suitability of mountai birch for Epirrita autumnata (Geometridae). - Can. J. For Res. 27: 248-256.

Suomela, J., P. Kaitaniemi & A. Nilson, 1995: Systematic within-tree variation in mountain birch leaf quality for a geometrid, Epirrita autumnata. - Ecological Entomology 20: 283-292.  

Suomela, J., V. Ossipov & E. Haukioja, 1995: Variation among and within mountain birch trees in foliage phenols, carbohydrates and amino acids, and in growth of Epirrita autumnata larvae. - Journal of Chemical Ecology 21: 1421-1446.

Suomela, J. & M. P. Ayres, 1994: Within-tree and among-tree variation in leaf characteristics of mountain birch and its implications for herbivory. - Oikos 70:212-222.

Suomela, J. & A. Nilson, 1994: Within-tree and among-tree variation in growth of Epirrita autumnata on mountain birch leaves. - Ecological Entomology 19:45-56.

Suominen, O., 1999; Mammalian herbivures, vegetation and invertebrate engineering and trophic effects. - Ann. Univ. Turku A II 122: 1- 26.

Suominen, O. & J. Olofsson. 2001: Impacts of semi-domestic reindeer on structure of tundra and forest communities in Fennoscandia: a review. - Ann. Zool. Fenn. 37: 233-249.

Suominen, O., I. Kojola & P. Niemelä,1998: Poron vaikutus metsänpohjan selkärangattomiin. Teoksessa: Hyppönen, M., Penttilä, T. & Poikajärvi, H. (toim.). Poron vaikutus metsä- ja tunturiluontoon. Tutkimusseminaari Hetassa 1997. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 678: 9-19.

Suominen, O., J. Niemelä, P. Martikainen, P. Niemelä & I. Kojola, 2003: Impact of reindeer grazing on ground-dwelling Carabidae and Curculionidae assemblages in Lapland. - Ecography 26:503-513.

Sørensen, L.I., Kytöviita, M-M., Olofsson, J. & Mikola, J., 2008: Soil feedback on plant growth in a sub-arctic grassland as a result of repeated defoliation. – Soil Biology & Biochemistry 40: 2891-2897.

Tammaru T., P.Kaitaniemi & K. Ruohomäki, 1995: Oviposition choices of Epirrita autumnata (Lepidoptera: Geometridae) in relation to its eruptive population dynamics. - Oikos 74:296-304.

Tanhuanpää, M., 2000: The role of natural enemies in preventing outbreaks of Epirrita autumnata in sothern Finland.. - PhD Thesis, Univ. Turku, Finland.

Tanhuanpää, M., K. Ruohomäki, B. Turchin, M.B. Ayres, H. Bylund , P. Kaitaniemi, T. Tammary & E. Haukioja, 2002: Population cycles of the autumnal moth in Fennoscandia. - In: Berryman, A. A. (ed): Population cycles: the case for trophic interactions. Oxford Univ. Press, 142-154.

Tanhuanpää, M., K. Ruohomäki & E. Uusipaikka, 2001: High larval predation rate in nonoutbreaking population of a geometrid moth. - Ecology 82: 281-289.

Tast, J., Kaikusalo, A. & Järvinen, A. 2005: Population Fluctuations...

Tast, J. & O. Kalela, 1971: Comparisons between rodent cycles and plant production in Finnish Lapland. - Ann. Acad. Scient. Fenn. (A IV) 186: 1-14.

Taulavuori, Erja & Tolvanen, Anne, 1995: Glutathione status of bilberry (Vaccinium myrtillus) as a function of plant phenology and artificial herbivory.- Can. J. Bot. 73: 1838-1841.

Tenow, O., H. Bylund, A.C. Nilsen, C. & P.S. Karlsson, 2005: Long-Term Influence of Herbivores on Northern Birch Forests. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 165-181.

Thomson, R., Mönkkönen, M. & Forsman, J., 2003: Predation risk causing heterogenity in boreal forests for small passerines. – 4th Conference of the European Ornithologist Union, Chemnitz, Germany 16-21 August 2003. – Die Vogelwarte 42: 107-108.

Tiimonen, H., Aronen, T., Laakso, T., Saranpää, P., Chiang, V., Häggman, H. & Niemi, K., 2008: Paxillus involutus Forms an Ectomycorrhizal Symbiosis and Enhances Survival of PtCOMT-modified Betula pendula in vitro. – Silvae Genetica 57: 4-5.

Tolvanen, Anne, Alatalo, Juha M. & Henry, Gregory H.R., 2004: Resource allocation pattens in a forb and a sedge in two arctic environments - short-term response to herbivory. - Nordic Journal of Botany 22(6): 741-747.

Tolvanen, A., Schroderus, J. & Henry, G.H.R., 2002: Age- and stage-based bud demography of Salix arctica under contrasting muskox grazing pressure in the High Arctic. - Evolutionary Ecology 15: 443-462.

Tolvanen, Anne & Henry, Gregory H.R., 2000: Population structure of Three Dominant Sedges under Muskox Herbivory in the High Arctic. Arctic, Antarctic and Alpine Research 32:4, 449-455.

Tolvanen, N., 2005: Host plant quality affects immune response of the autumnal moth, Epirrita autumnata. - M. Sc. Thesis, Department of Biology, University of Turku. 43 + 1 pp.

Tuomi, J., P. Niemelä, E. Haukioja, S. Sirén & S. Neuvonen, 1984: Nutrient stress: an explanation for plant anti-herbivore responses to defoliation. - Oecologia 61: 208-210.

Vehviläinen, Harri, 2007: Why so many shades of green? The effects of tree species diversity on herbivory. - Acad. diss., Turun yliopisto.

Veistola, S., Eeva, T. & Lehikoinen, E., 1995: Seasonal occurrence of arthropods as a source of food for birds in Finnish Lapland. - Entomologica Fennica 6:177-181.

Veteli, T., 2003: Ilmastonmuutos ja kasvinsyöjät: lisääntyneen UVB-säteilyn, hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan vaikutukset pohjoisiin puuvartisiin kasveihin ja niitä syöviin hyönteisiin. - Väitöskirja, Joensuun yliopisto.

Wielgolaski, F. E., P.S. Karlsson, S. Neuvonen, D. Thannheiser, H. Tømmervik & A.O. Gautestad, 2005: The nordic mountain birch ecosystem - challenges to sustainable management. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. Springer Verlag, Ecological Studies 180: 343-356.

Viramo, J., 1979: Mustikkaa ja puolukkaa koskevista pölytysbiologisista tutkimuksista Kuusamossa. (Abstract: Experiments on the pollination biology of the bilberry and red whortleberry in Kuusamo. - Acta Univ. Ouluensis, ser. A, Biol. 4, 195-207.

Virtanen, R., 2000: Effects of grazing on above-ground biomass on a mountain snowbed, NW Finland. - Oikos 90: 295-300.

Virtanen, R.,1998: Impact of grazing and neighbour removal on a heath plant community transplanted onto a snowbed site, NW Finnish Lapland. - Oikos 81: 3559-367.

Virtanen, R., 1998: Impact of grazing and neighbour removal on a heath plant community transpanted onto a snowbed site, NW Finnish Lapland. - Oikos 81: 359-367.

Virtanen, R. & J. Parviainen & H. Henttonen, 2002: Winter grazin by Norwegian lemming (Lemmus lemmus) at Kilpisjärvi (NW Finnish Lapland) during a moderate population peak. - Ann. Zool. Fennici39:335-341.

Virtanen, R. & H Henttonen & K.M. Laine. 1997: Lemming grazing and the structure of snowbed plant community - a long-term experiment at Kilpisjärvi, in Finnish Lapland. - Oikos 79: 155-166.

Virtanen, T., 1994: Kirvojen vaikutuksesta surmakan infektoitumiseen. - Joensuun yliopisto, Metsätieteellisen tiedekunnan tiedonantoja 12: 73-77. 

Virtanen, T., Neuvonen, S., Nikula, A., Varama M. & Niemelä P., 1996: Climate change and the risks of Neodiprion sertifer outbreaks on Scots pine. - Silva Fennica 30:169-177.

Virtanen, T. & S. Neuvonen, 1999: Performance of moth larvae on birch in relation to altitude, climatic, host quality and parasitoids. - Oecologia 120: 92-101.

Virtanen, T., Neuvonen, S. & Nikula, A. 1998: Modelling topoclimatic patterns of egg mortality of Epirrita autumnata (Lep., Geometridae) with Geographical Information System: predictions in current climate and in scenarios with warmer climate. - Journal of Applied Ecology 35: 311-322.

Virtanen, T., Neuvonen, S., Nikula, A. & Ranta, H., 1995: Epäpuhtauksien, hyönteisten ja versosurman väliset yhteydet. - Teoksessa: Tikkanen, E. (toim.), Kuolan saastepäästöt Lapin metsien rasitteena. Gummerus, ss. 156-158.

Vuorinen, Terhi, 2005: Induced volatile emissionsof plants under elevated carbon dioxide and oxone concentrations, and impacts on indirect antiherbivore defence. - Väitöskirja, Kuopion yliopisto.

Wäli, P.R., Helander, M., Nissinen, O., Lehtonen, P. & Saikkonen, K., 2008: Endophyte infection, nutrient status of the soil and duration of snow cover influence the performance of meadow fescue in sub-arctic conditions. - Grass and Forage Science 63(3): 324-330.

Wäli, P.R., Helander, M., Saloniemi, I., Ahlholm, J. & Saikkonen, K., 2008 (in press): Variable effects of endophytic fungus on seedling establishment of fine fescues. - Oecologia.

Wäli, P., 2007: Grass endophytes and subarctic fine fescues. - European Society for Evolutionary Biology. 11th Congress, Uppsala, Sweden, 20-25 August 2007.

Wäli, P., 2007: Endophytes and susceptibility of grasses to fungal pathogens. – European Society for Evolutionary Biology. 11th Congress, Uppsala, Sweden, 20-25 August 2007.

Wäli, P., 2006: Environment and genetic background affecting endophyte-grass symbiosis. - Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Naturalium A 466. 57 pp + 5 articles. Doctoral thesis.

Väre, H., R. Ohtonen & K. Mikkola, 1996: The effect and extent of heavy grazing by reindeer in oligotrophic pine heaths in eastern Fennoscandia. Ecography 19: 245-253.

Väre, H., R. Ohtonen & J. Oksanen, 1995: Effects of reindeer grazing on understory vegetation in dry Pinus sylvestris forests. J. Veg. Sci. 6: 523-530.

Yang, S., 2007:...

Yang, S.,  Ruuhola, T., Haviola, S. & Rantala, M.J., 2007: Temperature as a modifier of plant-herbivore interaction. – Journal of Chemical Ecology 33(3): 463-475.

Yang, S. 2007: Regulation of mountain birch-autumnal moth interaction: from plant defence to immune resistance of insects. - Annales Universitatis Turkuensis A II 204. 28 pp + 6 articles. - Doctoral thesis.

Yang, S., Haviola, S. & Ruuhola, T., 2007: Temporal and spatial variation in mountain birch foliar enzyme activities during the larval period of Epirrita autumnata. - Chemoecology 17: 71-80.

Ylimaunu, J., M. Henttonen & M. Lagerström, 1985: Myyrien kannanvaihtelut ja pöllöjen esiintyminen...

 

Täällä: Julkaisuryhmien valinta!
Here: Subject matters of literature!

Täällä/Here: Päävalikkoon/To Main menu!


 

Luonnonhistoria:
Natural history:

Katso myös: Kasvillisuus ja Kasvimaantiede!
See also: Vegetation and Plant geography!

 

Aario, L. 1940-1943...

Aas, B. & Faarlund,, T., 2001: The Hologene history of the Nordic mountain birch belt. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Nordic Mountain Birch Ecosystems. - Man and Biosphere series 27: 3-22.

Auer, V., 1923: Phragmites communis (L.) auf den Mooren...

Bondestam, Kristoffer, 1999: The pollen record of human influence at Paanajärvi. - Fennia 177:1, 93-106.

Battarbee, R.W., J-A. Grytnes, R.Thompson, P.G. Appleby, J. Catalan, A. Korhola, H.J.B. Birks & A. Lami, A. 2002. Climate variability and ecosystem dynamics at remote alpine and arctic lakes: the last 200 years. – Journal of Paleolimnology 28: 161-179.

Catalan, J., M. Ventura, I.A. Brancelj, I. Granados, H. Thies, U. Nickus, A. Korhola, A.F. Lotter, A. Barbieri, E. Stuchlik, L. Lien, P. Bitusˇik, T. Buchaca, L. Camarero, G.H. Goudsmit, J. Kopácek, G. Lemcke, D.M. Livingstone, B. Müller, M. Rautio, , M. Sisko, S. Sorvari, F. Sporka, O. Strunecky & M. Toro, 2002: Seasonal ecosystem variability in remote mountain lakes: implications for detecting climatic signals in the sediment record. – Journal Paleolimnology 28: 25-46.

Donner, J., 1995: The Quaternary history of Fennoscandia. - Cambridge University Press. Cambridge

Erkamo, V., 1956: Untrsuchungen über die pflanzenbiologishen und einige andere Folgeerscheinungen der neuzeitlichen Klimaschwankkung in Finnland. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 28:3, 1-283.

Erlandsson, S., 1939: Arktiska kustväxters invandring från Ishavskusten till Botniska viken. - Naturen och Vi 11, 11-15.

Eronen, M., 1979: The retreat of pine forest in Finnish Lapland since the Holocene climatic optimum: a general discussion with radiocarbon evidence from subfossil pines. Fennia 157: 93-114.

Eronen, M., P. Zetterberg, 1996: Expanding megafossil-data on Holocene changes at the polar/alpine pine limit in northern Fennoscandia. - Paläoklimaforschung 20, 127-134.

Eronen, M., P. Zetterberg, 1996: Climatic Changes in Northern Europe Since Late Glacial Times, with special reference to dendroclimatological studies in northern Finnish Lapland. - Geophysica 32, 35-60.

Eronen, M., P. Zetterberg & J. Okkonen, 1994: Kirveen ja vaakanävertäjän (Tomicus minor, Hart.) jälkiä Lapin subfossiilisissa männyissä. - Terra 106(3):238-248.

Eronen, M., P. Zetterberg & M. Lindholm, 1994: Climate history from tree rings in the subarctic area of Fennoscandia. The Finnish Research Programme on Climate Change. – Publications of the Academy of Finland 1/94: 13-19.

Eronen, M. & P. Huttunen, P., 1993: Pine megafossils as indicators of Holocene climatic changes in Fennoscandia. – Oscillations of the Alpin and Polar Tree Limits in the Holocene, 1993, s. 29-40. ISBN 3-437-30735-5.

Eronen, M. & H. Hyvärinen, 1982: Subfossil pine dates and pollen diagrams from northern Fennoscandia. - Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, Vol. 103 (for 1981), Pt. 4, pp. 437-445. Stockholm. ISSN 0016-786X.

Eronen M. & H. Hyvärinen, 1980: Kilpisjärvi - jääkaudesta nykyaikaan. (Kilpisjärvi -from the Ice age to the present). – Luonnon Tutkija 84: 7-10.

Forsten, A. & S. Lahti, 1976: Postglacial...

Hellsten, S., 2001: Effect of lake water level regulation on aquatic macrophyte stands...

Hicks, Sheila, 2005: Past Northern Timberlines ans Their Controls. - In: Heininen, Lassi, Kari Strand & Kari Taulavuori (eds.), 2005: Northern Sciences Review 2005. Northern Dimensions and Environments. Oulu University Press, 197-210.

Hicks, S., 1996: Holocene treeline oscillations, dendrochronology and plaeoclimate. – Paläoklimaforschung 20, 173-187. (No. 13 in the ESF project ´European Palaeoclimate and Man´).

Hicks, S., 1994: Present and past pollen records of Lapland forests. – Review of Palaeobotany and palynology 82: 17-35.

Hicks, S., 1993: The use of recent pollen rain records in investigating natural and anthropogenic changes in the polar tree limit in Northern Fennoscandia. – Oscillations of the Alpin and Polar Tree Limits in the Holocene, 1993, s. 5-18. ISBN 3-437-307535-5.

Hicks, S., 1992: Aerobiology and palaeoecology. – Aerobiologia 8: 220-230.

Hicks, S., 1991: The use of recent pollen rain records in investigating natural and anthropogenic changes in the polar tree limit in Northern Fennoscandia. – ESF Project European Palaeoclimate and Man 4: Oscillations of the Alpine and Polar Tree Limits in the Holocene: 5-18.

Hicks, S. 1991. Large and Small Scale Distribution of Pollen...

Hicks, S., 1991: The use of recent pollen rain records in investigating natural and anthropogenic changes in the polar tree limit in Northern Fennoscandia. – ESF Project European Palaeoclimate and Man 4: Oscillations of the Alpine and Polar Tree Limits in the Holocene: 5-18.

Hicks, S., 2005: Past Northern Timberlines and Their Controls. - In: Heininen, Lassi, Strand, Kari & Kari Taulavuori (eds.) 2005: Northern Sciences Review 2005:197-210.

Hicks, S., A. Huttunen & R.-L. Huttunen, 2004: A Pollen Record of the Presence of Hunter-fisher Communities in the Vicinity of Lake Retsamo, Finnish Lapland. – Iskos 13: 71-90. Finnish Antiquarian Society.

Huikari, O., 1956: Primaarisen soistumisen osuudesta Suomen soiden synnyssä. (Untersuchungen über den Anteil der primären Versumpfung an der Entstehung der finnischen Moore.) Comm. Inst. Forest. Fenn. 46:6, 1-79.

Huttunen, A. & K. Tolonen, 2006: Mire development history in Finland. – In: Lindholm, T. & R. Heikkilä (eds.), 2006: Finland – Land of Mires: 79-88. – The Finnish Environment 23/2006, 270 pp.

Huttunen, A., 2007: Holocene vegetation history of the Riisitunturi fell area in NE Finland, traced by the palynostratigraphy of two disgenic upland lakes. – Boreal environment research 12: 515-534.

Huttunen, Antti & Huttunen, Raija-Liisa & Vasari, Yrjö, 1999: Hologene palynostratigraphy of a deep lake sediment in Paanajärvi, Russian Karelia. - Fennia177:1, 83-92.

Hyvärinen, H., 1993: Holocene pine and birch limits near Kilpisjärvi, Western Finnish Lapland: pollen stratigraphical evidence. – Oscillations of Alpine and Polar Tree Limits in the Holocene. Paläoklimaforschung Bd. 9. ISBN 3-437-30735-5

Hyvärinen H., 1987: History of forests in northern Europe since the last galaciation. Dendrochronology around the baltic. A collection of papers read at the meeting held in Joensuu, Finland, 27-30, August, 1986. Toim. Eronen, M. – Ann. Acad. Scient. Fenn. 7-18.

Hyvärinen H., 1978: Pohjois-Lapin kasvillisuuden kehitys jääkauden jälkeen. (Postglacial history of vegetation in northern Finnish Lapland). – Acta lapponica fenniae No 10. pp: 7-17.

Hyvärinen H., 1976: Flandrian pollen deposition rates and tree-line history in northern Fennoscandia. – Boreas, Vol. 5, pp. 163-175. Oslo.

Hyvärinen H., 1975: Absolute and relative pollen diagrams from northernmost Fennoscandia. - Fennia 142: 1-23.

Hyvärinen, H., 1973: Holocene pine and birch limits near Kilpisjärvi, Western Finnish Lapland: pollen sratigraphical evidence. - Paläoklimaforschung 9: 19-27.

Hyvärinen, H., 1975: Absolute and relative pollen diagram from northern Fennoscandia. - Fennia 142, 1-23.

Hyvärinen, H. & P. Alhonen, 1994: Holocene lake-level changes in the Fennoscandian tree-line region, western Finnisch Lapland: diatom and cladoceran evidence. - The Holocene 4:3, 251-258.

Hyyppä, E., 1960: Quaternary Geology of Eastern and Northern Finland. - Int. Geol. Congr. , XXI Session, Norden 1960, Guide to excursion N:o C 35, 1-29.

Hyyppä, E., 1943: Suomen myöhäisglasiaalisesta ilmastosta. - Terra 55:3, 43-51.

Hyyppä, E., 1936: Über die spätquartäre Entwicklung Nordfinnlands, mit Ergänzungen zur Kenntnis des spätglazialen Klimas. - Bull. de la Comm. Géol. de Finlande 115, 401-465.

Jankovska, Vlasta & Vasari, Yrjö & Kuznetsov, Elina & O.L., 1999: The Hologene palaeogeography of Paanajärvi National Park, northwestern Russia. - Fennia 177:1, 71-82.

Kalela, A., 1961: Maamme eteläinen kasvistoaines...

Kanerva, R., 1956: Pollenanalytische Studien über die Spätquartäre Wald- und Klimageschichte von Hyrynsalmi in NO-Finland. - Ann. Acad. Scient. Fenn. Ser A 3:46, 1-108.

Kilpi, S. Das Sotkamo-Gebiet in spätglazialer Zeit. - Bull. Comm. géol. Finl. 117, 1-118.

Korhola, A., M. Tikkanen & J. Virkanen, 2005: Quantification of Holocene lake-level changes in Finnish Lapland using a cladocera-lake depth transfer function. - Journ. of Paleolimnology 34:6, 175-190.

Korhola, A., K. Vasko, H. Toivonen, & H. Olander, 2002: Holocene temperature changes in northern Fennoscandia reconstructed from chironomids using Bayesian modelling. – Quaternary Science Reviews 21: 1841-1860.

Korhola, A., S. Sorvari, M. Rautio, P.G. Appleby, J.A. Dearing, Y. Hy, N. Rose, A. Lami, & N.G. Cameron, 2002: A multi-proxy analysis of climate impacts on recent development of subarctic Lake Saanajärvi in Finnish Lapland. – Journal of Paleolimnology 28: 59-77.

Korhola, A., H.J.B. Birks, H. Olander & T. Blom, 2001: Chironomids, temperature and numerical models: a reply to Seppälä. – The Holocene 11(5): 613-622.

Korhola, A., K. Vasko, H.T.T. Toivonen & H. Olander, 2001:Holocene temperature changes in northern Fennoscandia reconstructed from chironomids using Bayesian modelling. - Quaternary Science Reviews.

Korhola, A., J. Weckström, L. Holmström & P. Erästö, 2000: A Quantitative Holocene Climatic Record from Diatoms in Northern Fennoscandia. – Quaternary Research 54: 284- 294.

Korhola, A. et all., 2000: Cladoceran and chironomid assemblages quantitative indicators of water depth in subarctic Fennoscandian lakes....

Korhola, A., J. Weckström, H. Olander & T. Blom, 1998: Assessment of chironomid, cladoceran and diatom assemblages as markers of global change in subarctic Fennoscandian lakes. – In: Lemmelä, R. & N. Helenius (eds.): Proceedings of The Second International Conference on Climate and Water. 17-20: 562-575.

Korhola, A., Tikkanen, M. & Weckström, J., 2005: Quantification of Holocene lake-level changes in Finnish Lapland using a cladocera – lake depth transfer model. – Journal of Paleolimnology (2005) 34: 175-190.

Kotilainen, M. J., 1954, 1955...

Kujala, V., 1924: Keski-Pohjanmaan soiden synnystä. (Ein Beitrag zur Kenntnis der Entstehung der Moore in Mittelösterbotten.) - Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 8:1, 1-24.

Kultti, Seija, 2004: Holocene changes in treelines and climate from Ural Mountains to Finnish Lapland. - Academic Dissertation, University of Helsinki, 33 ss.

Lagercrantz, C. L., 1974: Kilpisjärvitraktens klimat, tjäle og postglaciala klimatutveckling: observationer gjorda 1938-39. - Terra 86, 63-70.

Lumiala, O. V., 1939: Das Moor Vanhalammensuo (Kuusamo, Korvasvaara). Mitteilungen der Sommerexpedition der Finnischen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft Vanamo nach Kuusamo im Jahre 1937. II. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 12:3, 1-16.

Lavento, M., R.-L. Huttunen & A. Huttunen, 2004: Palynological Investigations at the Ruhtinansalmi Dwelling-site Complex in Suomussalmi. Anthropogenic Pollen Evidence for a Hunter-gatherer Economy? – Iskos 13: 91-101. Finnish Antiquarian Society.

Mäkelä, E. & H. Hyvärinen, 2000: Holocene vegetation history at Vätsäri, Inari Lapland, northeastern Finland, with special reference to Betula. - The Holocene 10, 75-85.

Mäkelä, E., 1999: The Holocene history of birch in Northeastern Fennoscandia. Acad. dissertation, Univ. of Helsinki.

Nyman, M., & Korhola, A.A., 2005: Chironomid-based classification of lakesin western Finnish Lapland. – Boreal Environment Research 10: 239 – 254.

Ojala, A.E.K. (ed.), 2005: Quaternary studies in the northern and Arctic regions in Finland: Proceedings of the workshop organized within the Finnish National Committee for Quaternary Research (INQUA) Kilpisjärvi Biological Station, Finland, January 13 – 14 th 2005. Geological Survey of Finland, Special Paper, 40. 130 p. ISBN: 951-690-930-2.

Oksanen. Pirita O., 2006: Holocene development of the Vaisjeäggi palsa mire, Finnish Lapland. Boreas 1. - in press.

Oksanen. Pirita O., 2005: Development of palsa mires on the northern Europaean continent in relation to hollocene climatic and environmental changes. - Dissertation. Acta Univ. Ouluensis, a Scientiae Rerum Naturalium 449: 1- 98.

Oksanen, Pirita O., 2005: Vegetation, stratigraphy and Holocene permafrost dynamics in palsa mires of northern continental Europe: a review of published data. - Manuscript.

Olander, H., 2002: Subfossil Chironomidae (Insecta: Diptera) as indicators of limnological and climatological conditions in Finland with particular focus on subarctic lakes. - Acad. dissertation, Univ. of Helsinki.

Olander, H., H.J.B. Birks, A. Korhola & T. Blom, 1999: An expanded calibration model forinferring lakewater and air temperatures from fossil chironomid assemblages in northern Fennoscandia. – The Holocene 9, 279-294.

Olander, H., A. Korhola & T. Blom, 1997: Surface sediment Chironomidae (Insecta: Diptera) distributions along an ecotonal transect in subarctic Fennoscandia: developing a tool for palaeotemperature reconstructions. – Journal of Paleolimnology 18: 45-59, 1997.

Orell, Markku, Esa Hohtola, Seppo Saarela, Laura Kvist, Jaakko Lumme, Juli Broggi & Mirja Laurila, 2005: Postglacial Faunal Components and Adaptation in Northern Environment. - In: Heininen, Lassi, Kari Strand & Kari Taulavuori (eds.), 2005: Northern Sciences Review 2005. Northern Dimensions and Environments. Oulu University Press, 237-246.

Rancken, H., 1912: Lapin suomaiden kehityksestä. - Suomen Suoviljelysyhd. Vuosik. 1911:3, 238-274.

Rankama, T. & J. Kankaanpää, 2005: History and prehistory of lake Vetsijärvi. - Geological Survey of Finland, Special Paper 40: 113-121.

Rintanen, T., 1996: Changes in the flora and vegetation of 113 Finnish lakes during 40 years. - Ann. Bot. Fennici 33, 101-122.

Ruuhijärvi, R.,1963: Zur Entwicklungsgeschichte der nordfinnischen Hochmoore. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 34:2, 1-40.

Räsänen, Satu, 2006: Palynological tools for quantitative reconstructions of human impact on vegetation in Fennoscandian boreal forest. - Diss. Univerity of Oulu.

Sauramo, M., 1940: Suomen luonnon kehitys jääkaudesta nykyaikaan. - Porvoo-Helsinki, 286 pp.

Seppä, H., 1998: Postglacial trends in palynological richness in the northern Fennoscandian treeline area and their ecological inertpretation. - The Holocene 8, 43-53.

Seppä, H., M. Nyman, A. Korhola & J. Weckström, 2002: Changes of tree-lines and alpine vegetation in relation to post-glacial climate dynamics in northern Fennoscandia based on pollen and chironomid records. - J. Quaternary Sci. 17:4, 287-301.

Seppä, H. & H.J.B. Birks, 2001: July mean temperature and annual prcipitation trends during the Holocene in the Fennoscandian tree-line areas: pollen-based climate reconstructions. - The Holocene 11:5, 527-539.

Seppälä, M. 2005: Dating of Palsas. – Geological Survey of Finland, Special Paper(2006) 40: 79 – 84.

Seppälä, M., 2001: Holocene comment and reply. – The Holocene 11,5 (2001): 613-622.

Seppälä, M., 1997: Introduction to the periglacial environment in Finland. – Bull. Geol. Soc. Finland 69, Part 1-2, 73-86.

Seppälä, M., 1995: Deflation and redeposition of sand dunes in Finnish Lapland. – Quaternary Science Reviews, Vol. 14, pp. 799-809, 1995.

Seppälä, M., 1987: Periglacial phenomena of northern Fennoscandia. – Boardman, J. (ed.): Periglacial processes and landforms in Britain and Ireland. pp. 45-55 Cambridge Univ. Press.

Seppälä, M., 1984: Geomorphological development of the Finnish landscape - a general review. – Fennia 162: 43- 51.

Seppälä, M., 1984: Deflation measurements on Hietatievat, Finnish Lapland 1974-1977. – In: Northern ecology and resource management, pp. 39-49.

Seppälä, M., 1983: Present-day periglacial phenomena in northern Finland. – Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja A 125: 231-243.

Seppälä, M., 1982: Palsarnas periodiska avsmältning i Finska Lappland. (Summary: Seasonal thawing of palsas in Finnish Lapland.) – Geografisk Tidsskrift 82: 39-44.

Seppälä, M., 1981: Forest fires as activator of geomorphic processes in Kuttanen esker- dune region, northernmost Finland. – Fennia 159: 221-228.

Seppälä, M., 1980: Deglaciation and glacial lake development in the Kaamasjoki river basin, Finnish Lapland. – Boreas 9: 311-319.

Seppälä, M. & S. Hassinen, 1997: Freeze-thaw indices in northernmost Fennoscandia according to meteorological observations, 1980-1991. – In: Knutsson (ed.), 1997: Ground Freezing, Balkema, Rotterdam, pp. 153-160. ISBN 90 5410872 X.

Sirén, Gustaf & Hari, Pertti, 1971: Coinciding periodicity in recent tree rings and glacial clay sediments. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 8: 155-157.

Sorsa, P., 1965: Pollenanalytische Untrsuchungen zur spätquartären Vegetations- und KlimaentWicklung in östlichen Nordfinland. - Ann. Bot. Fenn. 2:4, 301-413.

Sorsa, P., 1964: Über die Spätglazial in Salla, Nordfinnland. - Ann. Bot. Fenn. 1, 97-103.

Sorvari, S., 2001: Climate Impacts on Remote Subarctic Lakes in Finnish Lapland: Limnological and Palaeolimnological...

Sorvari, S. & A. Korhola, 1998: Recent diatom assemblage changes in subarctic Lake Saanajärvi, NW Finnish Lapland, and theirpaleoenvironmental implications. – Journal of Paleolimnology 20: 205-215.

Strand, Kari & Matti Saarnisto, 2005: Past Global Changes - High Latitude Perspectives. - In: Heininen, Lassi, Strand, Kari & Kari Taulavuori (eds.) 2005: Northern Sciences Review 2005:189-196.

Tanner, V., 1930: Studier över kvartärsystemet i Fennoscandias nordligare delar. IV. - Fennia 53:1, 1-589.

Vasari, Y., 1974: The vegetation of Northern Finland - past and present. - InterNord 13-14:99-118.

Vasari, Y., 1967: New additions to the sub-fossil flora of the Kuusamo district, North East Finland. - Aquilo Ser. Bot. 6, 71-83.

Vasari, Y., 1965: Studies on the vegetational history of the Kuusamo district (North East Finland) during the Late-quaternary period. IV. The age and origin of some present-day vegetatin types. - Ann. Bot. Fenn. 2, 248-273.

Vasari, Y., 1965: Studies on the vegetational history of the Kuusamo district (North East Finland) during the Late-quaternary period. III. Maanselänsuo, a Late-glacial site in Kuusamo. - Ann. Bot. Fenn. 2, 219-235.

Vasari, Y., 1963: Studies on the vegetational history of the Kuusamo district (North East Finland) during the Late-quaternary perio. II. Radiocarbon datings. Preliminary report. - Arch. Soc 'Vanamo' 18:2, 121-127.

Vasari, Y., 1962: A study of the vegetational history of the Kuusamo district (North East Finland) during the Late-quaternary period. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 33:1, 1-140.

Vasari, Y. & Annikki Vasari & Lauri Koli: 1963: Purkuputaanlampi, a calcareous mud series from Kuusamo, North East Finland. - Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. 'Vanamo' 18:2, 96 - 104.

Veijola, P., 1998: The northern timberline and timberline forests in Fennoscandia. - Finn. For. Res. Inst., Kolari Res. Stat. 672, 1-242.

Virtanen, R., 2003: Long-Term Changes in Alpine Plant Communities in Norway and Finland. - Ecological Studies 167: 411-422.

Virtanen, R. 2003: High mountain plant diversity of the Scandes. In: Nagy, L., Grabherr, G., C. Körner, Ch. & Thompson, D.B.A. (eds) Alpine biodiversity in Europe. Ecological Studies 167. Springer, s. 31-38.

Väliranta, M., 2005: Plant macrofossil evidence of changes in aquatic and terrestrial environments in north-eastern Europaean Russia and Finnish Lapland since late Weichselian. - Diss., Univ. of Helsinki, 37 pp. (http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/geolo/vk/väliranta/)

van Vliet-Lanoe, B., M. Seppälä & J. Käyhkö, 1993: Dune dynamics and cryoturbation features controlled by Holocene water level change, Hietatievat, Finnish Lapland. – Geologie en Mijnbouw 72: 211-224, 1993.

Väliranta, M., S. Kultti & H. Seppä, 2006: Vegetation dynamics during the Younger Dryas-Holocene transition in the extreme northern taiga zone, north-eastern European Russia. - Bores 35.

Väliranta, M., S. Kultti, M. Nyman & K. Sarmaja-Korjonen, 2005: Holocene development of aquatic vegetation in shallow lake Njargajavri Finnish Lapland, with evidence of water level fluctuation and drying. - J. Paleolimnol. 34, 203-215.

Väre, H., 2001: Mountain birch taxonomy and...

Zetterberg, P. & M. Eronen, M. 1995. Dendrochronology of Forest Limit Scots Pine (Pinus sylvestris L.) and Postglacial Climatic Changes in Northern Fennoscandia. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace Geograficzne – Zeszyt 98.

 

Luonnon- ja ympäristönsuojelu
Nature conservation

Katso myös osastot: Ekosysteemiekologia ja eliöiden välinen vuorovaikutus,
Kasviekologia ja Soveltava ekologia!
See also: Ekosystemiecology and interactions between the life forms,
Plantecology and Applied ecology!

 


Aalto, J., Mäki-Petäys, HL. & Orell, M. 2003: Metson (Tetrao urogallus) soidinalueiden suojelu – geneettisten menetelmien soveltaminen. Teoksessa: Siikamäki, P. (toim.): Koillismaan luonto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. – Naturpolis Kuusamo koulutus- ja kehittämispalvelut, Tutkimuksia 2/2003, Rakennerahastot. s. 43-55.

Aapala, K. & Lindholm, T., 1995: Valtionmaiden suojellut suot. - Metsähallituksen suojellut suot. Sarja A; 48.

Aapala, K., 2001: Soiden uhanalainen lajsto. - Suomen Ympäristö 490, 285 pp.

Aapala, K. (toim.), 2001: Soidensuojelualueverkon arviointi, - Suomen Ympäristö 490, 149-181.

Aapala, K., & T. Lindholm, 1995: Suoluonnon monimuotoisuuden turvaaminen. In: Vasander, H. (toim.), 1995: Suomen suot, 45-57. Suoseura, Helsinki.

Ahonen, T., P. Aalto, K. Hämeri, T. Vesala, M. Kulmala & P. Hari, 1995: The investigations of air pollution at Värriö measurement station. -- Proceedings of the 10th World Clean Air Congress Held at Espoo, Helsinki May 28-June 2, 1995 volume 2 Atmospheric pollution: 274-277.

Ahonen, T., P. Aalto, U. Rannik, M. Kulmala, D. Nilson, S. Palmroth, H. Ylitalo & P. Hari, 1997: Variations and vertical profiles of trace gas and aerosol concentrations and CO2 exchange in eastern Lapland. -- Atmospheric Environment 31: 3351-3362.

Ahonen-Jonnarth, U., M. Roitto, A.M. Markkola, H. Ranta & S. Neuvonen, 2004: Effects of nickel and copper on growth and mycorrhiza of Scots pine seedlings inoculated with Gremmeniella abietina. - Forest Pathology 34: 337-348.

Alasaarela, E., 1978: Oulun seudun biologinen perusselvitys vv. 1975-1977....

Angelstam, P., Boutin, S., Schmiegelow, F., Villard, M-A., Drapeau, P., Host, G., Innes, J., Isachenko, G., Kuuluvainen, T., Mönkkönen, M., Niemelä, J., Niemi, G., Roberge, J-M., Spence, J. & Stone, D., 2005: Targets for boreal forest biodiversity conservation – a rationale for macroecological research and adaptive management. – Ecological Bulletins 51: 487-509.

Anttila, Pia, M. Kulmala & T. Raunemaa, 1887: Ilman epäpuhtauksien kulkeutuminen puustoon. (Abstract.) - Aquilo Ser. Bot. 25:1, 20-28.

Aikio, M.S. & L. Müller-Wille, 2005: Sámi Approaches to Mountain Birch Utilization in Northern Sápmi (Finland and Norway). - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 255-268.

Alanen, A., A. Leivo, L. Lindgren & E. Piri, 1996 : Lehtojen hoito-opas. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja B 26. Vantaa, 128 pp. ISBN 951-53-0394-X.

Arft, A.M., M.D. Walker, J. Gurevitch, J.M. Alatalo, M.S. Bret-Harte, M. Dale, M. Diemer, F. Gugerli, G.H.R. Henry, M.H. Jones, R.D. Hollister, I.S. Jónsdóttir, K. Laine, E. Lévesque, G.M. Marion, U. Molau, P. Mølgaard, U. Nordenhäll, V. Raszhivin, C.H. Robinson, G. Starr, A. Stenström, M. Stenström, Ø. Totland, P.L. Turner, L.J. Walker, P.J. Webber, J.M. Welker & P.A. Wookey,1999: Responses of tundra plants to experimental warming: meta-analysis of the international tundra experiment. – Ecological Monographs: Vol. 69:4, 491-511.

Arovita, Jukka, 2009: Predictive models in assessment of macroinvertebrates in boreal rivers. - Academic Diss. University of Jyväskylä.

Baker, B.E., E.R. Samuels & E. Pulliainen, 1972: Strontium-90 and Cesium-137 in Milk and Certain other Materials Collected in Finland. - Journal Dairy Science 55: 633-639.

Berg, T., A. Hjellbrekke, Å. Ruhling, E. Steinnes, E. Kubin, M.M. Larsen & J. Piispanen, 2003. Absolute deposition maps of heavy metals for the Nordic countries based on moss surveys. TemaNord 505. 36 pp.

Bernhardt, E., S.E. Bunn, D.D. Hart, B. Malmqvist, T. Muotka, R. J.Naiman, C. Pringle, M. Reuss & B. van Wilgen, 2006: Perspective: The challenge of ecologically sustainable water management. – Water Policy 8: 475-479.

Bisi, J., S. Kurki, T. Liukkonen & S. Mykrä, 2006: Paradox of hunting in the conservation of once persecuted wildlife species. – Recreational hunting, conservation and rural livelihoods: science and practice, 12.-13. October 2006, London.

Bisi, J., Kurki, S., Svensberg, M. & Liukkonen, T. 2007: Human dimensions of wolf (Canis lupus) conflicts in Finland. – Eur J Wildl Res 53: 304-314.

Both, C., Artemyev, A.V., Blaauw, B., Cowie ,R.J., Dekhuijzen, A.J., Eeva ,T., Enemar, A., Gustafsson, L., Ivankina, E., Järvinen, A, Metcalfe, N., Nyholm, N.E., Potti, J., Ravussin, P,-A, Sanz, J., Silverin, B., Slater, F., Sokolov, L., Török, J,, Winkel, W., Wright, J., Zang, H. & Visser, M. 2004: Large-scale geographical variation confirms that climate change causes birds to lay earlier.– Proc. R. Soc.Lond. B271: 1657-1662.

Bäck, L., B. Solberg. H. Tømmervik & F.E. Wielgolaski; 2005: Policies and Developing Plans Towards Sustainability of Mountain Birch Ecosystems in Skandinavia. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 327-340.

Bäck, J. & Neuvonen, S. & Huttunen, S., 1994: Pine needle growth and fine structure after prolonged acid rain treatment in the subarctic. - Plant, Cell & Environment 17:1009-1021.

Callaghan, T.V., 1992: Biospheric feedback mechanisms to a changing climate in the North. - In: Holten, J.I., G. Paulsen & W.C. Oechel (eds.): Impacts of Climatic Change on Natural Ecosystems, pp. 24-39. NINA/DN, Trondheim, Norway.

Callaghan, T. V., M. Johansson, O.W. Heal, N.R. Saelthun, L. Barkved, N. Bayfield, O. Brandt, R. Brooker, H.H. Christiansen, T.T. Høye, O. Humlun, A. Järvinen, C. Jonasson, J. Kohler, B. Magnusson, H. Meltofte, L. Mortensen, S. Neuvonen, I. Pearce, M. Rasch, L. Turner, B. Hasholt, E. Huhta, E. Leskinen, N. Nielsen. & P. Siikamäki, 2004: Environmental changes in the North Atlantic region: SCANNET as a collaborative approach for documenting, understanding and predicting changes. - Ambio Special Report 13: 39-50.

Callaghan, T.V., K. Laine & K. Danell, 1999: Spatial and temporal variation in the responses of ecosystems from Europe´s cold regions to environmental change. - In: Turunen, M. et al. (eds.): A terrestrial transect for Scandinavia / Northern Europe: Proceedings of the international SCANTRAN conference. Ecosystems Research Report No. 31. – European Commission, pp 41-43.

Callaghan, T., C. Körner, O.W. Heal, S. Lee, J. Cornelisee & co-authors A.Arnoo, B, Björn, F.S., Chapin, T. Christensen, K. Danell, G. Grabber, D. Gwynn-Jones, J. Holten, S. Jonasson, K. Laine, U. Molau, L. Müller-Wille, P. Niemelä, N. Panikov, M. Press, L. Riersen, N. Tyler & F. Woodward, 1998: Scenarious for ecosystem responses to global change. - In: Heal, O.W. et al. (eds.): Global change in Europe´s cold region. - Ecosystems Research Report No. 27 European Commission, pp. 11-63.

Callaghan, T.V., Björn, L.O., Chernov, Y., Chapin, III.F.S., Christensen, T.R., Huntley, B., Ims, R.A., Jolly, A.D., Johansson, M., Jonasson, S., Matveyeva, N., Panikov, N., Oechel, W.C., Shaver, G.R., Elster, J., Henttonen, H., Laine, K., Taulavuori, K., Taulavuori, E. & Zöckler, C. 2004: Climate Change and UV-B impacts on Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems: Biodiversity, distributions and adaptations of Arctic species in the context of environmental change. – Ambio 33: 404-417.

Callaghan, T.V., Björn, L.O., Chernov, Y., Chapin, III.F.S., Christensen, T.R., Huntley, B., Ims, R.A., Jolly, D., Johansson, M., Jonasson, S., Matveyeva, N., Panikov, N., Oechel, W.C., Shaver, G.R., Elster, J., Jonsdottir, I.S., Laine, K., Taulavuori, K., Taulavuori, E. & Zöckler, C. 2004: Climate Change and UV-B impacts on Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems: Responses to projected changes in climate and UV-B at the species level. - Ambio 33: 418-435.

Callaghan, T., Johansson, M., Heal O. W., Saelthun, N. R., Barkved, L.J., Bayfield, N., Brandt O., Brooker, R., Christiansen, H.H., Forchhammer, M., Höye, T. T., Humlum, O., Järvinen, A., Jonasson, C., Kohler, J., Magnusson, B., Meltofte, H., Mortensen, L., Neuvonen, S., Pearce, I., Rasch, M., Turner L., Hasholt, B., Huhta, E., Leskinen, E., Nielsen, N. & Siikamäki, P. 2004: Environmental Changes in the North Atlantic Region; SCANNET as a Collaborative Approach for Documenting, Understanding and Predicting Changes. – Ambio Special Report 13: 39-50.

Derome, J., 1987: Effect of rainwater quality on soil water and soil properties. (Sadeveden vaikutus maaveden ja maan ominaisuuksiin). - Aquilo Ser. Bot. 25(1): 4-12. Ilman epäpuhtauksien metsävaikutukset - tutkijaseminaari Oulussa 11.-12. joulukuuta 1986./ Symposium on the effects of air pollutants on forest ecosystem Oulu, December 11-12, 1986.

Derome, J., S. Manninen, J. Aherne, P. Hellstedt, J. Hettelingh, K. Hicks, S. Huttunen, J. Kämäri, G. Kashulina, M. Kozlov, A. Markkola, M. Posch, A-L. Ruotsalainen, R. Salminen & E. Zvereva, 2006: Effects on Terestrial Ecosystems. – In: AMAP Assessment 2006: Acidifying Pollutants, Arctic Haze, and Acidification in the Arctic, pp. 41-63. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway.

Elmhagen, B., Angerbjörn, A., Henttonen, H., Eide, N. & Landa, A., 2004: Saving the endangered Fennoscandian Alopex lagopus. First progress report LIFE NAT/S/000073, 35 pp.

Eronen, M., P. Zetterberg & J. Olkkonen, 1994: Kirveen ja vaakanävertäjän (Tomicus minor, Hart.) jälkiä Lapin sub-fossiilisissa männyissä. – Terra 106 (3): 238-248.

Eurola, S., 1985: Retkeily ja luonnon kuluminen - lyhennelmä. Kuusamo-Natura 85 luonto- ja kulttuuritapahtuma 6. - 12.7.1985. s. 37.

Eurola, S. & Aapala, K. & Kokko, A., 1988: Ojitustilanne Etelä- ja Keski-Suomen sekä Pohjanmaa-Kainuun alueella. (Abstract and summary: A survey of peatland drainage activity in southern and central Finland.) - Suo 39: 9-17.

Eurola, S. & Aapala, K. & Huttunen, A. & Kokko, A. & Kukko-oja, K., 1988: The distribution of virgin and drained peatlands in the southern and middle part (60-66&Mac251;N) of Finland. Proceedings VIII International Peat Congress I: 171-176.

Ferin-Westerholm, Pirjo, (toim.) 1994: Ympäristön tila Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. - Vesi- ja ympäristöhallitus, Ympäristötietokeskus. Alueelliset tilaraportit 2.

Forbes, B., Tolvanen, A., Laine, K. & Wielgolaski, F.-E. 2005: Rates and processes of natural regeneration in disturbed habitats. - In: Wielgolaski, F.-E., (ed.): Plant growth, herbivory and human impact in Nordic mountain birch Ecosystems. Ecological Studies 180, Springer Verlag. Pp. 193 - 202.

Forbes, B.C., Monz, C.A. & Tolvanen, A. 2004: Ecological Impacts of Tourism in Terrestrial Polar Ecosystems. – In: R.Buckley (ed.). Environmental Impacts of Ecotourism. International Centre for Ecotourism Research, Griffith University, Australia. - Ecotourism Series 2. CABI Publishing, Oxfordshire. p. 155-170.

Haila, Y., O. Järvinen & R. A. Väisänen: Effects of changing forest structure on long-term trends in bird populations. - Ornis Scandinavica 11: 12-22.

Halmeenpää, R., J. Itämies & P. Välimäki, 2006: Metsälaidunnuksen vaikutukset maakiitäjäisten (Coleoptera: Carabidae) ja juoksuhämähäkkien (Araneae: Lycosidae) yhteisörakenteeseen Taivalkosella. – Maa- ja elintarviketalous 79: 346-375.

Hari, P., M. Kulmala, T. Pohja, T. Lahti, E. Siivola, L. Palva, P. Aalto, K. Hämeri, T. Vesala, S. Luoma & E. Pulliainen, 1994: Air Pollution in eastern Lapland: Challenge for an environmental measurement station. - Silva Fennica 28: 29-39.

Hari, P. & Maria Holmberg, 1987: Fysikaalisten ympäristötekijöiden muuttumisen vaikutus metsien kasvuun...

Havas, P., 1982: Some features of the forests in northern Finland...

Havas P., 1971: Injury to Pines in the Vicinity of a Chemical Processing Plant in Northern Finland. (Männyn vaurioista erään Pohjois-Suomen kemiallisen tehtaan läheisyydessä). - Acta Forest. Fenn. 121 (1971), 1-21.

Havas P., 1975: Siuruan alueen luonnonarvot. Ursin, M. (toim.): Siuruan allas. Oulu (1975), s. 40-49.

Havas, P., 1993: Kasvihuoneilmiö biologin näkökulmasta. Tiivistelmä yleisötilaisuuden esitelmästä. - Vuosikirja 1992-1993. - Academia Scientiarum Fennica. s. 149-152.

Havas P. & Satu Huttunen, 1980: Some special Features of the Ecophysiological Effects of Air Pollution on Coniferous Forest During the Winter. In: T.C. Hutchinson T. C. & M. Havas (eds.): Effects of Acid Precipitation on Terrestrial Ecosystems. - Nato conf. Ser. 1. Ecology, 123-131.

Havas P. & Satu Huttunen, 1972: The effect of air pollution on the radial growth of Scots Pine. - Biol. Conserv. 4/5: 361-368.

Havas, Paavo & Heikkilä, Kati & Laine, Kari & Lähdesmäki, Pekka & Pakonen, Tuulikki & Saari, Esko & Tolvanen, Anne, 1992: Ympäristömme muutospaineet ja kasvimaailma. In: Suomen muuttuva luonto. Mikko Raatikaiselle omistettu juhlakirja. - Biol. Res. Reports from the Univ. Jyväskylä 25: 63-71.

Heal, O.W., Bayfield, N., Callaghan, T.V., Høye, T.T., Järvinen, A., Johansson, M.,Kohler, J., Magnusson, B., Mortensen, L., Neuvonen, S., Rasch, M. & Saelthun, N.R., 2005: SCANNET: a Scandinavian-North European network of terrestrial field bases. In Mountains of Northern Europe: Conservation, Management, People and Nature, Ed. By D.B.A., Thompson, M.F., Price & C.A., Calbraith. TSO Scotland, Edinburgh. pp. 359 – 364.

Heikinheimo, O., 1915: Kaskiviljelyksen vaikutus Suomen metsiin...

Heikkilä, Raimo & Tapio Lindholm, 2008: Soidensuojelun vaikeat vuosikymmenet. - Terra 2008/2, 95-106.

Heikkinen, K. & Kuusela, K. 1983: Turvetuotannon biologiset vaikutukset jokiekosysteemiin. – Vesihallinnon tieteellisen neuvottelukunnan yhteistyöseminaari; virtaavien vesien tutkimus, 11.10.1983. Moniste 8 s.

Heino, J., Ilmonen, J., Kotanen, J., Mykrä, H., Paasivirta, L., Soininen, J. & Virtanen, R. 2009: Surveying biodiversity in protected and managed areas: Algae, macrophytes and macroinvertebrates in boreal forest streams. – Ecological Indicators 9: 1179-1187.

Heino, J., Virtanen, R., Vuori, K-M., Saastamoinen, J., Ohtonen, A. & Muotka, T., 2005: Spring bryophytes in forested landscapes: Land use effects on bryophyte species richness, community structure and persistence. – Biological Conservation 124: 539-545.

Helander, M.L., 1994: Effects of heavy metals and acid irrigation on the birch rust,Melampsoridium betulinum. - European Journal of Forest Pathology 24:171-180.

Helander, M.L., 1995: Responses of pine needle endophytes to air pollution. - The New Phytologist 131:223-229.

Helander, M.L. & Sieber, T.N. & Petrini, O. & Neuvonen, S., 1994: Endophytic fungi in Scots pine needles: spatial variation and consequences of simulated acid rain. - Canadian Journal of Botany 72:1108-1113.

Heliövaara, K. & R. Väisänen, 1993: Insects and Pollution. - CRS Press, Boca Raton, FL.

Heliövaara, K. & R. Väisänen, 1987: Raskasmetallien kertyminen kahteen metsätuholaislajiin Harjavallan teollisuusalueella. (Abstract: Accumulation of heavy metals in two biennial pine insects.) - Aquilo Se. Bot 25 (I): 63-67.

Helle, Eero...

Helle, P. & Järvinen, O., 1986: Population trends of North Finnish land birds in relation to their habitat selection and changes in forest structure. - Oikos 46: 107-115.

Helle, P. & Jokimäki, J., 1992: Vanhojen metsien pirstoutumisen merkitys riistaeläimille ja luonnolle. - Arctic Centre Reports 6: 75-85.

Hellsten, Hanna Kaisa, 2010: Puun ja kuoren välissä. Ympäristöneuvos Pertti Rassi jää tulevan keväänä eläkkeelle saatuaan valmiiksi Suomen neljännen uhanalaisuusarvioinnin uransa aikana. - Luonnonsuojelija 8/2010, 14-15.

Hellström, K., Huhta, A.P., Rautio, P. & Tuomi, J. 2009: Seed introduction and gap creation facilitate restoration of meadow species richness. – Journal for Nature Conservation 17: 236-244.

Hellström, K., M-M. Kytöviita, J. Tuomi & P. Rautio, 2006: Plasticity of clonal integration in the perennial herb Linaria vulgaris after damage. – Functional Ecology 20: 413-420.

Hellström, K., A.-P. Huhta, P. Rautio & J. Tuomi, 2006: Search for optimal mowing regime - slow community change in a restoration trial in northern Finland. – Ann. Bot. Fennici 43: 338-348.

Hellström,K., Huhta, A-P., Rautio, P., Tuomi, J., Oksanen, J. & Laine, K. 2003: Use of sheep grazing in the restoration of semi-natural meadows in northern Finland. – Applied Vegetation Science 6: 45-52.

Hellsten, S., 2001: Effect of lake water level regulation on aquatic macrophyte stands in northern Finland and options to predict these impacts under varying conditions. - Acta Bot. Fennica 171, 1-47.

Hellsten, S., 2000: Environmental factors and aquatic macrophytes in the littoral zone oofregulated lakes - causes, consequenses and possibilities to alleviate harmfull effects. - Väitöskirja (Oulun yliopisto 29.6.2000).

Hellström, Kalle, 2004: Variation in grazing tolerance and restoration of meadow plant communities.

Henttonen, H., 1991: Ilmastonmuutos ja pienriistakannat. (English summary: Climatic change and population dynamics of small game and small mammals in northern Europe). – Suomen Riista 37:79-85.

Henttonen, H., J.-P. Hirvi, C.N. Gower & N.G. Yoccoz, 2002: Contaminants in the common shrew (Sorex araneus) in northern Fennoscandia in relation to humus deposits. – 2nd AMAP Int. Symp. Environ. Poll. Arctic, extended abstracts: P-M39: 3 pp.

Henttonen, Markku, 1972: Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelualueet. - Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto. Julk.sarja A:15, 77 pp.

Hersteinsson, P. et al., 1989. The arctic fox in Fennoscandia and Iceland: Management problems. – Biol. Conserv. 49: 67-81.

Hintikka, V., 1987: Alumiinin ja mangaanin vaikutuksia metsämaaperän kantasienten kasvuun. (Abstract: Aluminium and manganese tolerance in ectomycorrhizal and saprophytic Basidiomycetes.). - Aquilo Ser. Bot. 25 (I): 68-70.

Holmberg, Maria & P. Hari. 1987: Metsämaan vesitalouden vaikutuksesta emäskyllästysasteen pitkäaikisiin muutoksiin. (Abstract: On the influence of evapotranspiration and precipitation on long-term changes in exchangeable base cations in forest soil). - Aquilo Ser. Bot. 25:1, 13-19.

Holten, I.J., H. Henttonen, A. Järvinen, S. Jonasson, U. Molau, P. Ottesen & O. Skre, 1994: Impacts of climate change on the Fennoscandian mountain range. – Norwegian Institute of Nature Research, March 1, 1994.

Holtmeier, F-K. & G. Broll, G., 2005: Sensitivity and response of northern hemisphere altitudinal and polar treelines to environmental change at landscape and local scales. - Global Ecology and Biogeography 14: 395-410.

Holmen, H., A. Johnels, N. Malmer, Å. Persson & H. Sjörs, 1967: Peatland and peatland conservation in Sweden. - Aquilo, ser. Bot. 6, 120-136.

Huhta, V. & al., 1967: Effect of silvicultural practices upon arthropodannelid and nematode populations in coniferous soil. - Ann. Zool. Fennici 3: 87-143.

Hurme, E., Mönkkönen, M., M. Kurttila, T. Heinonen, T. Pukkala, A. Nikula, V. Nivala, P. Reunanen, T. Heikkinen & M. Ukkola, 2006: Liito-oravalle soveltuvien metsien arviointi tänään ja tulevaisuudessa. – Julkaisussa: Metson jäljillä – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, 170-172.

Hurme, E., M. Mönkkönen, A.-L. Sippola, H. Ylinen & M. Pentinsaari, 2006: Löytyykö liito-oravan asuttamista kuusivaltaisista metsistä myös muita uhanalaisia lajeja? – Julkaisussa: Metson jäljillä – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, 167-169.

Hurme, E., Kurttila, M., Mönkkönen, M., Heinonen, T. & Pukkala, T., 2007: Maintenance of flying squirrel habitat and timber harvest: a site-specific spatial model in forest planning calculations. – Landscape Ecol 22: 243-256.

Hurme, E., Reunanen, P., Mönkkönen, M., Nikula, A., Nivala, V. & Oksanen, J. 2007: Local habitat patch pattern of the Siberian flying squirrel in a amanaged boreal forest landscape. – Ecography 30: 277-287.

Huttunen, Satu, 2005: Light and UV acclimation responses in Sub-Arctic evergreens. – Phyton (Austria) Special issue: “D.Grill” 45: 267-277.

Huttunen, Satu, 1978: The effects of air pollution on provenances of Scots pine and Norwce in northern Finland. - Silva Fennica 112 :1, 1-16.

Huttunen, Satu, 1975: The influence of air pollution on the forest vegetation around Oulu. - Acta Univ. Ouluensis Ser. A. 33.

Huttunen, Satu, 1973: Studies on tree damage due to air pollution in Oulu: The toxine contained in pine needles as assayed by a microanalyzer. - Aquilo ser. Bot. 12: 1-11.

Huttunen, S., Lappalainen, N.M., & Virtanen, V., 2008: Acclimation to UV, irradiation and climate...

Huttunen, Satu, Niina Lappalainen, Tiia Taipale & Marja Hägg, 2005: Arctic and Subarctic Plants and Increasing Uv Radiation. - In: Heininen, Lassi, Kari Strand & Kari Taulavuori (eds.), 2005: Northern Sciences Review 2005. Northern Dimensions and Environments. Oulu University Press, 227-236.

Huttunen, S. & Manninen, S. 2005: Scots pine and the changing environment – needle responses. – Polish Botanical Studies 19: 133-141.

Huttunen, S., Lamppu, J., Kosonen, M., Lappalainen, N. & Taulavuori, K., 2005: Effects of air pollution on plants manual. – Department of Biology, University of Oulu, 50 p.

Huttunen, S. & Virtanen, V. 2004: Wax and UV-B absorbing compounds of Polytrichastrym alpinum from different climatic regions. – Poster Abstract. Meeting on “Forests under changing climate, enhanced UV radiation and air pollution “, August 25-30, 2004, Oulu, Finland.

Huttunen, S. & Lappalainen, N. & Jaakola, N. 2004: Evergreen plants and increasing UV in the Subarctic. – Proceedings of the Thule Science Day. Northern Dimensions and Arctic Environments. November 25, 2003, University of Oulu, Finland.

Huttunen, S., Taipale, T., Lappalainen, N.M., Kubin, E., Lakkala, K. & Kaurola, J. 2004: Environmental specimen bank samples of Pleurozium schreberi and Hylocomium splendens as indicators of the radiation environment. – Environmentals Pollution 133(2): 315-326.

Huttunen, S., Manninen, S. & Timonen, U. 2002: Ozone Effects on Forest Vegetation in Europe. – Effects of Air Pollution on Forest Health and Biodiversity in Forests of the Carpathian Mountains. R.C. Szaro et al. (Eds.). IOS Press. : 43-49.

Huttunen, Satu & E. Heiska, 1988: Superoxide dismutase (SOD) activity in Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway Spruce (Picea abies L. Karst.) needles in northern Finland. - Eur. J. For. Path. 18:343-350.

Hfenniaeuttunen, Satu & Karhu, M. & Laine, K., 1983: Kasvien talvenkestävyys ja ilman epäpuhtaudet. - Oulanka Reports 4: 41-44.

Huttunen, Satu & H. Törmälehto, 1982: Air pollution resistance of some Finnish Pinus sylvestris L. provenances. - Aquilo Ser. Bot. 18, 1-9.

Huttunen, Satu, P. Havas & K. Laine, 1981: Effects of air pollutants on the wintertime water economy of the Scots pine Pinus lapponica sylvestris. - Holarctic Ecology 4:2, 94-101.

Huttunen, Satu, L. Kärenlampi & K. Kolari, 1981: Changes in osmotic potential and related physiological variables in needles of polluted Norway spruce (Picea abies). - Ann. Bot. Fenn. 18 (1): 63-71.

Hyppönen, Mikko. 2006: Inarin metsäkiista tutkimuksen kohteena. - Lapin Tutkimusseura, vuosikirja 2003-2004: 6-13.

Hyppönen, Mikko, Sirkka Tapaninen & Pertti Sarala (eds.), 2010: Lapin metsien käytön ristiriidat - näkökulmia kestävään käyttöön. - Acta Lapponica Fenniae 22:

Hyvärinen. Esko, 2006: Green-tree retention and controlled burning in restoration and conservation of beetle diversity in boreal forests. - Diss. University of Joensuu.

Hyvärinen, M., Hiltunen, R., Kauppila, T., Hämäläinen, A. & Siuruainen, M., 2007: Ex situ conservation of threatened seeshore plants – time-out for populations hit by global change? - 3rd Global Botanic Gardens Congress “Building a sustainable future: the role of botanic gardens” Kiina, Wuhan 15.-20.4.2007.

Häikiö, Elina, 2009: Clonal differences of aspen (Populus spp.) in responses to elevated ozone and nitrogen. - Aca. Diss. Univerity of Kuopio.

Hämeri, K., T. Vesala, M. Kulmala, P. Aalto & P. Hari, 1993: The investigations of air pollution at Värriö measurement station. - The 1993 Nosa Aerosol Symposium Lillestrøm, Norway, Abstracts 16-17. Norwegian Institute for Air Research.

Häyrinen, U., 1972: Suo. 140s. Kirjayhtymä, Helsinki.

Häyrinen, U. & R. Ruuhijärvi, 1969: Pohjois-Suomen soiden säilytyssuunnitelma. - Suomen Luonto 25:5, 35-48.

Orell, M., A. Laine & J. Itämies, 1986: Ilman epäpuhtaudet ja kuusen evertebraattieloyhteisöt. (Air pollution and the invertebrate community of Norwegian spruce). - Aquilo Ser. Bot. 25:117-123.

Iijoki-selvitys. Ympäristövaikutus, kasvillisuus. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, Oulu 1984, A:68.

Ilmonen, Jari, 2009: Benthic macroinvertebrata and bryophyte assemplages in boreal springs: diversity, spatial patterns and consevation. - Academic Diss. University of Oulu.

Jalkanen, R. & Neuvonen, S., 1995: Taudit ja tuholaiset mäntyjen lisärasitteena - Keskeiset tulokset. - Teoksessa: Tikkanen, E. (toim.), Kuolan saastepäästöt Lapin metsien rasitteena. Gummerus, ss. 163-164.

Jalkanen, R., Neuvonen, S., Kaitera, J., Nikula, A., Ranta, H. & Virtanen, T. 1995: Diseases and pests as additional stress factors of Scots pine. - In: Tikkanen, E. & Niemelä, I. (eds), Kola Peninsula pollutants and forest ecosystems in Lapland. Final Report of The Lapland Forest Damage Project. Gummerus, pp. 51-54.

Jokela, A., Sarjala, T., Manninen, S. & Huttunen, S. 2004: Ozone-induced polylamine response in Scots pine. - Poster Abstract. Meeting on “Forests under changing climate, enhanced UV radiation and air pollution “, August 25-30, 2004, Oulu, Finland.

Joki-Heiskala, Päivi, 1984: Lumen epäpuhtaudet ja lumen sulamisen vaikutus metsäjärviin. - Vesihallituksen monistesarja 1984: 246.

Jokimäki, J. & Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, 2007: Ekologiset indikaattorit matkailualan toimijan työkalupakkiin. - Lapin Tutkimusseura, Vuosikirja XLV-XLVI, 2005-2006. The Research Society of Lappland Year Book XLV-XLVI, 28-31.

Jokinen, M. (toim.), 2005: Poronhoidon ja suojelun vaikutukset Mallan luonnonpuistossa. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 941. 332 s. ISBN 951-40-1957-1, ISSN 0358-4283. Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema.

Jouppila, S., 2005: Luontomatkailun kehittämismahdollisuudet Pulmankijärven ja -jokilaakson alueella Utsjoella. - M. Sc. thesis, Department of Geography, University of Turku. 65 + 2 pp.

Jukola-Salonen, Eeva-Liisa, 1987: Havupuiden harsuuntuneisuuden seuranta Suomessa. (Abstract: Needle loss monitoring of coniferous trees in Finland.) - Aquilo Ser. Bot 25 (I): 96-102.

Julkunen-Tiitto, R., Häggman, H., Aphalo, P.J., Lavola, A., Tegelberg, R. & Veteli, T., 2005: Growth and defense in deciduous trees and shrubs under UV-B. – Environmental Pollution 137: 404-414.

Junnila, E-M., Törn, A., Kälkäjä, T., Siikamäki, P. & Tolvanen, A. 2003: Kestävä luontomatkailu. - Julkaisussa: Siikamäki, P. (toim.): Koillismaan luonto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. – Tutkimuksia 2/2003. Koillismaan luonto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. EU Rakennerahastot, Kuusamo. s. 71-84.

Juutinen, A., Mäntymaa, E., Mönkkönen, M. & Salmi, J. 2004: A Cost-Efficient Approach to Selecting Forest Stands for Conserving Species: A Case Study from Northern Fennoscandia. – Forest Science 50 (4): 527-539.

Juutinen, A. & Mönkkönen, M. 2004: Testing alternative indicators for biodiversity conservation in old-growth boreal forests: ecology and economics. – Ecological Economics 50: 35-48

Jäkäläniemi, A. & Ulvinen, T., 1992: Kainuun uhanalaiset kasvit. - Kainuun Liitto, Julkaisu B7.

Järviluoma, J., 2001: Luonnon merkitys matkailun vetovoimatekijänä: esimerkkinä Levin, Pallaksen Pyhän ja Luoston matkailukeskukset. - Finn. For. Res. Inst. Res. Pap. 796: 51-76.

Jäkäläniemi, A., J. Tuomi, & P. Siikamäki, 2006: Conservation of Species in Dynamic Landscapes: Divergent Fates of Silene tatarica Populations in Riparian Habitats. – Conservation Biology 20(3): 844-852.

Järvinen, A., 2007: Kenttäkursseilla kerättyjen biologisten aineistojen soveltuvuus ympäristön tilan seurantaan. - Luonnon Tutkija 2007/ 2: 57- 59.

Järvinen, A., 1994: Pohjoinen ekologia ja ympäristön muutokset. – Johdatus saamentutkimukseen, toim. Kulonen, U-M, Pentikäinen, J., Seurujärvi-Kari, I., Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994: 43-52.

Järvinen, A., 1994: Effects of climate change on the Fennoscandian mountain bird populations. - In: Spichiger, R., Holten, J. & Tessier, L. (eds), An Annexe Raport to the UPCC Working Group II, Sub Group C “Effects of Climate Change on Mountain Regions” Region Europe and North Africa, pp. 38-39.

Järvinen, A., 1994: Global warming and egg size of birds...

Järvinen, A. & A. Rajasärkkä, 1989: Mallan luonnon- puiston linnustollisesta arvosta...

Järvinen, O & Y. Haila, 1989: Animal Populations in Changing Finnish Forests: Many Unknowns in a Nation-wide Ecological Experiment. - In: Szabolcs, I, (ed.): Ecological impact of acidification. Proc. of the Joint Symposium "Environmental Treats to Forest and Other Natural Ecosystes", 39-47.

Järvinen, O. & R.A. Väisänen, 1977: Long-term changes of the North European land bird fauna. - Oikos 29: 225-228.

Kaakinen, E., A. Kokko, K.Aapala, S. Kalpio, S. Eurola, T. Haapalehto, R. Heikkilä, J.-P. Hotanen, H. Kondelin, H. Nousiainen, R. Ruuhijärvi, P.Salminen, S. Tuominen, H. Vasander & K. Virtanen, 2008: Suot. In: Raunio, A., A. Schulman & T. Kontula (ed.): Suomen luontotyypien uhanalaisuus.2. Luontotyyppien kuvaukset: 143-256. Suomen ympäristö 8. 572 ss. Suomen ympöristökeskus. Helsinki.

Kaakinen, E. &P. Salminen, 2006: Mire conservation and its short history in Finland. In: Lindholm, T. & R. Heikkilä (toim.): Finland - land of mires. - The Finnish Environment 23/2006, 229-238.

Kaakinen, E. &P. Salminen, 1987: Soidensuojelun perusohjelman toteuttaminen. - Suo 38:5, 99-103.

Kaakinen, E. & K. Kukko-oja, 1981: Lettojen suojeluarvon ja -tarpeen arviointia - esimerkkkinä Kainuun alueen inventointi. - Suo 32:2, 25-31.

Kaikusalo, A., M. Mela & H. Henttonen, 2002: Monitoring and conservation of the arctic fox in Finland. - In: Rofstad, G. & K. Frafjord (eds.): Fjellrev på Nordkalotten. - Nordkalottrådets publikasjonnserie, Rapport 63: 26-29.

Kallio, M. & K. Aapala, 2001: Suoluonnon alueellisen rakenteen muutos ja suojelualueverkon merkitys. - Suomen Ympäristö 490. 45-86.

Kallio, S. & T. Vahermaa, 1974: On the effect of air pollution on nitrogen fixation in lichens. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 11: 42-46.

Kalliola, R., 1978: Metsäluonnon ja maiseman suojelu. - Tapion taskukirja: 205-213. 18. uudistettu painos. Keskusmetsäseura Tapion julkaisuja. Krjayhtymä, Helsinki.

Kalliola, R., 1970: National parks and nature reserves in subarctic regions. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 303-307.

Kananen, S., Peteri, S.-L., Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Kauppila, T., Hämäläinen, A., Laine, K. & Huttunen, S., 2007: Demonstration areas of the LABPLANT –subproject as an example of sustainable landscaping and restoration in northern areas. – Nature and Tourism: Tools for Sustainability 22-24 May 2007, International Conference, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finland.

Kangas, Katja, 2009: Recreation and tourism induced changes in northern boreal environments. - Academic Diss. University of Oulu.

Kangas, K., Tolvanen, A., Kälkäjä, T. & Siikamäki, P. 2009: Ecological Impacts of Revegetation and Management Practices of Ski Slopes in Northern Finland. – Environmental Management 44: 408-419.

Kangas, K., Siikamäki, P., Luoto, M. & Ihantola, A.,2008: Ecological impacts of tourism on birds in protected areas. – Joint Final Conference of Forest for Recreation and Tourism (COST E33) and 11th European Forum on Urban Forestry (EFUF). 28.-31.5.2008 Hämeenlinna, Finland.

Kangas, K., 2007: Impacts of nature-based tourism on boreal bird populations in protected areas. – The 13th International Symposium on Society and Resource Management. Park City, Utah USA, June 17-21, 2007.

Kangas, K., Sulkava, P., Koivuniemi, P., Tolvanen, A., Siikamäki, P. & Norokorpi, Y., 2007: What determines the area of impact around campsites? A case study in a Finnish national park. – For. Snow Landsc. Res. 81: 139-150.

Kangas, K., Kälkäjä, T., Siikamäki, P. & Tolvanen, A., 2007: Ecological impacts of revegetating and management practices of ski runs. - Nature and Tourism: Tools for Sustainability. International Conference Arctic Centre, University of Lapland Rovaniemi, Finland, 22-24 May 2007.

Kangas, K., Siikamäki, P., Luoto, M. & Ihantola, A., 2008: Does tourism affect bird populations in protected areas? – The Fourth International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, Montecatini Terme, Italy 14-19 October 2008.

Kangas, K., Kälkäjä, T., Siikamäki, P. & Tolvanen, A., 2007: Does revegetating of ski slopes by alien species pose a threat to native vegetation. – Alien species, environment, biorisks, future. Fifth Environment Symposium of the Maj and Tor Nessling Foundation 18-19 January 2007, Arken, Turku.

Kangas, K., Siikamäki, P., Luoto, M. & Ihantola, A., 2007: Does nature-based tourism affect on boreal bird populations in protected areas? – Tourism and Global Change in Polar Regions An International Conference 29 November – 1 December 2007, Oulu, Finland.

Kangas, K., P. Siikamäki, P. Koivuniemi, P Sulkava, A. Tolvanen & Y. Norokorpi, 2006: Are There Too Many Visitors in National Parks? A Campsite Analysis in Two Finnish National Parks. – In: Siegrist, D., C. Clivaz, M. Hunziker & S. Iten, (eds.) 2006: Exploring the nature of management.Proceedings of the Third International Conference on Monitoring and Mangement of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. University of Applied Sciences Rapperswil, Switzerland, 13-17 September 2006. Pp. 453-454.

Kankaanpää, S., L. Müller-Wille, P. Susiluoto & M.-L. Sutinen (eds.), 2002: Northern timberline forests: environmental and socio-economic issues and concerns. - Finn. For. Res. Inst. Res. Pap. 862: 1-132.

Kankaanpää, S., T. Tasanen & M.-L. Sutinen (eds:), 1999: Sustainable development in northern timberline forests. - Finn. For. Res. Inst. Res. Pap. 734: 1-187.

Kauppi, M., 1980: Methodological contributions on the use of lichens as a tool for stydying air pollution. - Acta Univ. Ouluensis Ser A. 104 Biol., no 7.

Kauppi, M., 1967: Über den Einfluss der Beweidung auf die Vegetation der Uferwiesen an der Bucht Liminganlahti im Nordteil des Bottnischen Meerbusens. - Aquilo Ser. Bot. 6, 347-369.

Kauppi, M. & A. Mikkonen, 1975: Kristiinankaupungin höyryvoimalaitoksen ympäristötutkimus. Perustilanne vuosina 1972-1974. - Mimeograph in Finnish, 124 p.

Kauppi, P., Anttila, P., Karjalainen-Balk, L., Kenttämies, K., Kämäri, J. & Savolainen, I., Happamoituminen Suomessa. Hapron loppuraportti. - Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto. Sarja A 89.

Kauppi, P., 1987: Maan happamoitumisen käsite. - Aquilo Ser. Bot. 25 (I): 1-3. - Ilman epäpuhtauksien metsävaikutukset - tutkijaseminaari Oulussa 11.-12. joulukuuta 1986./ Symposium on the effects of air pollutants on forest ecosystem Oulu, December 11-12, 1986.

Kauppila, Pirkko, 2007: Phytoplankton quantity as an indicator of eutrophication in Finnish coastal waters: application within the Water Framework Directive. - Acad. Diss., University of Helsinki.

Kauranen, P., J.K. Miettinen & E. Pulliainen, 1971: Polonium-210 and lead-210 in some terrestrial animals in Finland. - Ann. Zool. Fennici. 8: 318-323.

Kemiläinen, H., Heikkinen, 0., Åman, P., Kuusela, K. & Luoma-aho, S. 1988: Toimenpidesuositukset; suuntaviivoja Kutujoen alueen luonnon ja vesistön parantamiseksi sekä kalastuksen ja muun elinkeinotoiminnan kehittämiseksi. – Monisteessa: Åman, P. (toim.): Vaalan Kutujoen tutkimus. Loppuraportti ja toimenpidesuositukset, Oulun yliopisto Maantieteen laitos, Eläintieteen laitos, ss. 185-201.

Keränen, S,, R. Heikkilä & T.Lindholm, 1995: Kuhmon Teerisuon - Lososuon ja Suoniemensuon soidensuojelualueiden rajausten ekologinen arviointi. - Metsähallituksen Luonnonsuojelujulkaisuja A 53, 50 ss.

Kettunen, Riitta: N2O, CH4 and CO2 fluxes from agricultural organic and mineral soils grown with Phleum pratense and mixed Trifolium pratense/P.pratense under elevated CO2 concentration. - Acad. diss. University of Joensuu.

Kiljunen, Mikko. 2007: Accumulation of orchanochlorines...

Kinnunen, K., 1992: Acidification of the waters in northern Fennoscandia and the Kola Peninsula. - Teoksessa: Tikkanen, E., Varmola, M & Katermaa, T. (toim.): Symposium on the State of the Environment annd Environmental Monitoring in Northern Fennoscandia and the Kola peninsula. October 6-8, 1992, Rovaniemi, Finland, Extended Abstracts, Arktisen keskuksen julkaisuja 4, 123-132.

Klingenborg,Verlyn (teksti) & Petri Essick (kuvat): Oulangan lumoa. - National Geographic 6/2009: 86-100.

Kokko, Aira & Ulvinen, Tauno (toim.), 1990: Koillismaan uhanalaiset kasvit. - Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto B:64.

Komonen, A., 2003: Lahottajasienissä elävien hyönteisten (kts. täältä!)

Komulainen, M., M. Vieno, V. Yarmishko, T. Daletskaja & E. Maznaja, 1994: Seedling establishment from seeds and seed banks in forests under long-term pollution stress: a potential for vegetation recovery. - Can. J. Bot. 72: 143-149.

Kontula, T., Teeriaho, J., Alapassi, M., Halonen, P., Husa, J., Jäkäläniemi, A., Parnela, A., Pykälä, J., Sipilä, P. & Syrjänen, K., 2008: Kalliot ja kivikot. – In: Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.). Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 2. s. 335-395.

Korhola, A.& al. 1999: Predicting the long-term acidification trends in small subarctic lakes using diatoms...

Korhonen, L., 1989: Oulun seudun uhanalaiset kasvit. - Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto B:59.

Korsu, K., 2006: Tulokaslajit, ekologia ja globalisaatio. – Natura 2: 16-18.

Koutaniemi, L. & K. Kuusela, 1993: Vodnie sistemi - Vesistöt. – Teoksessa: Koutaniemi, L., Systra, Y., Kuusela, K. & Shustov, Ju. (toim.): Paanajarvskii Nationaljnii Park - Paanajärven Kansallispuisto: 49-54. Kuusamo.

Koutaniemi, L. & K. Kuusela, 1993: The Paanajarvi Park. A Naturalists Paradise. – Teoksessa: Koutaniemi, L., Systra, Y., Kuusela, K. & Shustov, Ju. (toim.): Paanajarvskii Nationaljnii Park - Paanajärven Kansallispuisto: 156-157. Kuusamo.

Koutaniemi, L., Y. Systra, K. Kuusela, & Ju. Shustov (eds.), 1993: Paanajarvskii Nationaljnii Park - Paanajärven kansallispuisto (English summary). – Koillissanomien Kirjapaino, Kuusamo. 160 pp.

Kozlov, M.V., N. K. Brodskaya, A. Haarto, K. Kuusela, M. Schäfer & V. Zverev, 2006: Abundance and diveersity of human-biting flies (Diptera: Ceratopogonidae, Culicidae, Tabanidae, Simuliidae) around a nickel-copper smelter at Monchegorsk, northwestern Russia. – Journal of Vector Ecology 30(2): 263-271.

Kozlov, M.V., E. Haukioja, A.V. Bakhtiarov & D.N. Stroganov & S.N. Zimina, 2000: Root versus canopy uptake of heavy metals by birch in an indusrially polluted area: contrasting behaviour of nickel and copper. - Environ. Pollut. 107: 413-420.

Kozlov, M.V. & E. Haukioja, 1999: Performance of birch seedlings replanted in heavily polluted industrial barrens of the Kola Penincula,Northwest Russia. - Restoration Ecology 7: 145-154.

Kozlov, M.V., B.J. Wilsey, J. Koricheva & E. Haukioja, 1996: Fluctuating asymmetry of birch leaves increases under pollution impact. - J. Appl. Ecol. 33: 1489- 1495.

Kozlov, M.V., E. Haukioja, A.V. Bakhtiarov & D.N. Stroganov, 1995: Heavy metals in birch leaves around a Nickel-Copper smelter at Monchegorsk, Northwestern Russia. - Environ. Pollut. 90: 291-299.

Kozlov, M.V. & E. Haukioja, 1995: Pollution-related environmental gradients around the "Severonikel" smelter complex on Kola Peninsula, Northwestern Russia. - In: Munawar, M. & M. Luotola (eds.): The contaminants in the Nordic ecosystem: the dynamics in the Nordic ecosystem: the dynamics, processes and fate, pp. 59-69. Ecovision World Monograph Series. S.P.B. Academic Publishing. Amsterdam.

Kreivi, Marjut,2009: Conservation genetics andphylogeography of endangered boreoarctic seashore plant species. Acad. diss. University of Oulu.

Krywult, M., Smykla, J., Kinnunen, H., Martz, F., Sutinen, M-L., Lakkala, K. & Turunen, M., 2009: Influence of solar UV radiation on the nitrogen metabolism in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.). – Environmental Pollution 156: 1105-1111.

Kubin, Eero & Eeva Kotilainen: Ilmastonmuutos näkyy jo metsäluonnossa. - Kaleva 1.2.07.

Kubin, E., H. Lippo & J. Poikolainen, 2000: Heavy metal loading. - In: Mälkönen, E. (ed.). Forest condition in a changing environment - the Finnish case. Forestry Sciences, Vol. 65. Kluwer Academic Publishers. p. 60-71.

Kukkola, E., Rautio, P. & Huttunen, S., 2005: Long-term symptoms due to metal and acid precipitation treatments in Scots pine (Pinus sylvestris) needles in the subarctic. – Arctic, Antarctic, and Alpine Research 37(1): 62-68.

Kupcinskiene, E. & Huttunen, S. 2004: Long-term evaluation of needle surface wax condition of Pinus sylvestsris around different industries. – Abstract. Meeting on “Forests under changing climate, enhanced UV radiation and air pollution “, August 25-30, 2004, Oulu, Finland.

Kurola, Jukka, 2006: Microbial activities in boreal soils: biodegradation of organai contaminants at low temperature and ammonia oxidation. Acad. diss. Univ. of Helsinki.

Kuuluvainen, T., Mönkkönen, M., Keto-Tokoi, P. Kuusinen, M., Aapala, K. & Tukia, H. 2004: Metsien monimuotoisuuden turvaamisen perusteet. Teos: Kuuluvainen, T. et al. (eds.), Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus, pp. 142-191. Edita, Helsinki.

Kuusela, K. & Siira, J. 1987: Liminganlahteen laskevien jokien eläinplankton ja sen suhteesta veden laatuun. – Tiivistelmä esitelmästä Limnologisymposionissa 1987: Virtaavan veden limnologia, vesiensuojelu ja kalatalous, Konnevesi 26. ja 27.11.1987.

Kuusela, K. 1995: Virtavesien kunnostuksen eko1ogiset perusteet. – Teoksessa: Yrjänä, T. (toim.), Entisten uittojokien kunnostaminen - esimerkkinä Iijoen vesistöalue. Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuja Sarja A, 212: 14-19.

Kuusela, K. 1990: Pohjois-Suomen vesistöjen tila ja kestävyys. – Luontoleijona (Tiedotuslehti Tervaleijona, Oulu, lisänumero) 4/90: 13-15.

Kuusela, K. 1989: Ekologia. – Virtavesien kunnostus, Taydennyskoulutuskurssi, Oulun yliopisto, Moniste 10 s. 12.-13.12.1989.

Kuusela, K. 1988: Ekologisista seuraamuksista, joita pumppuvoimala Paanajärvellä aiheuttaisi. – Moniste (4 s., 2 kuvaa) esitelmästä Pohjois-Pohjanmaan kalamiespiirin vuosikokouksessa, Oulu 18.3.1988.

Kuusela, K. 1985: Kunnostuksen biologiset edellytykset: Katsaus koskikalaston ekologisiin vaatimuksiin ja niiden huomioonottamiseen kunnostuksessa. (Oulun vesistötutkimuspäivä 16.4.1985: Jokien kalataloudellinen kunnostus). – Vesihallituksen monistesarja, nro 342: 15-19.

Kärenlampi, L., 1986: Relationships between macroscopic symptoms of injury and cell structural changes in needles of ponderosa pine exposed to air pollution inCalifornia. - Ann. Bot. Fennici 23: 255-264.

Kärenlampi, L. & L. Ropponen, 1989: Can the Ecosystemic Consequenses of a 50% Increase in Qzone Concentration be Predicted? - In: Szabolcs, I, (ed.): Ecological impact of acidification. Proc. of the Joint Symposium "Environmental Treats to Forest and Other Natural Ecosystes", 151-154.

Laasonen, P., Muotka, T., Tikkanen, P., Huhta, A. & Kuusela, K. 1995: Kunnostuksen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset pohjaeläimistöön. – Teoksessa: Yrjänä, T. (toim.), Entisten uittojokien kunnostaminen - esimerkkinä Iijoen vesistöalue. Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuja Sarja A, 212: 29-37.

Laasonen, P., Muotka, T., Tikkanen, P., Huhta, A. & Kuusela, K. 1993: Recovery of macro-invertebrate communities from disturbance caused by stream restoration. – Proc.: First Finnish Conference of Environm. Sciences, Kuopio 8.- 9.10.1993: "Environmental Research in Finland Today", p. 151-154.

Lahti, K. & Rönkä, A. 2006: Ympäristöekologia. – ISBN 951-0-29702-X. WSOY, 164 pp.

Laine, Anne, 2001: Restoring salmonid stocks in boreal rivers: problems of passage at migratory obstructions and land-derived loading in production areas. (Lohikantojen palauttaminen boreaalisiin jokiin: jokirakentamisen ja hajakuormituksen aiheuttamat erityisongelmat). - University of Oulu, Diss.

Laine, A., Leppälä, M., Minkkinen, K. & Tuittila, E-S., 2008: Succesional changes in soil respiration during a mire development. – In: Farrel, K. & Feehan, J. (ed.) After wise use – the future of peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress 2: 208-210.

Laine, A., Tuittila, E-S. & Alm, J., 2008: Vegetation and carbon gas dynamics of bogs from oceanic to continental climate. – Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis 106: 52-54.

Laine, Kari, Henna Pihlajaniemi, Mirja Siuruainen, Sirkka-Liisa Peteri & Salla Kananen, 2007: Luonnonkasvien merkityksestä matkailukeskusten ympäristörakentamisessa.- Lapin Tutkimusseura, Vuosikirja XLV-XLVI, 2005-2006. The Research Society of Lappland Year Book XLV-XLVI, 49-55.

Laine, K., Pihlajaniemi, H., Kananen, S., Siuruainen, M., Hämäläinen, A., Kauppila, T. & Hämäläinen, A. 2007: Pohjoisen matkailympäristön kestävät kasvit. – Kalevaprint Oy Oulu 2007. 96 pp.

Laine, K., O. Skre & F.E. Wielgolaski, 2003: Human Interactions with the Mountain Birch Ecosystem: Implications for Sustainable Development (HIBECO). Final report from the project EU-FP6 QLK5-CT-0515. University of Oulu, 121 pp.

Laine, K. & al., 1999: Stress and recovery of wild plants in northern ecosystems...

Laine, K., S. Huttunen, M. Kauppi, R. Ohtonen, J. Bäck, P. Havas & P. Lähdesmäki, 1994: Northern forest plants under the pressure of environmental changes. - In: Kanninen, M. & P. Heikinheimo (eds.): The Finnish Research Programme on Climate Change, Publications of the Academy of Finland 1/1994, pp.349-361.

Laine, K. & E. Saari, K. Kemppainen, T. Pakonen, P. Havas, L. Lajunen & P. Perämäki, 1993: Lapin metsämarjojen raskasmetallipitoisuudet. - Ympäristö ja terveys 24, 443-449.

Laine, K. & L. Lajunen, P. Perämäki, P. Paama, T. Pakonen, E. Saari, K. Kemppainen & P. Havas, 1992: Heavy metals in wild berries in Finnish Lapland subjected to atmospheric industrial pollution from the Kola Peninsula. - Arktisen keskuksen julk. 4. Symposium on the State of the Environment and Environmental Monitoring in Northern Fennoscandia and the Kolan Peninsula, Oct. 6.-8.1992, Rovaniemi, Finland, s. 297-299.

Laine, K., S. Huttunen, M. Kauppi & R. Ohtonen,1992: Response of northern of forest plants to the pressure of air pollution and climatic change. – Publications of the Academy of Finland 3/ 92: 261-268.

Laita, Milla et al., 2007: Järvien uposkasvien runsastuminen 2000-luvun alussa...

Laitinen, Jarmo et al., 2005: Arokosteikot: ...

Lampila, P., J. Markkola, P. Tolvanen, S. Timonen, T. Aarvak, I. Oien, J. Pynnönen & R. Kaartinen, 2003: Kiljuhanhen suojelu 2001-2002. – Linnut vuosikirja 2002: 4-12.

Lampila, P., M. Mönkkönen & A. Desrochers, 2004: Demographic responses by birds to forest fragmentation. - Quebeck 2004. One Hundred and Twenty-second Stated Meeting of the American Ornithologist1 Union in conjuction with 2004 Meeting of the Society of Canadian Ornithologists Societé des Ornithologistes du Canada, 16-21 August 2004, Université Laval, Quebeck, QC Canada, Abstracts p. 84.

Lampila, P., M. Mönkkönen & A. Desrochers, 2005: Demographic Responses by Birds to Forest Fragmentation. – Conservation biology 19(5): 1537-1546

.Lampila, Satu, 2009: The causes and consequenses of population declines of two boreal forest species: the case of willow tit (Parus montanus)and the Siberian flying squirrel (Pteromys volans). - Acad. Siss. University of Oulu.

Lamppu, J., S. Huttunen & M. Rahiala, 2004: Scots pine needle longevity affected by crown position and needle nitrogen concentration along a gradient from an industrial urban area. - Abstract. Meeting on “Forests under changing climate, enhanced UV radiation and air pollution “, August 25-30, 2004, Oulu, Finland.

Lamppu, J. & S. Huttunen, 2003: Relations between Scots pine needle element concentrations and decreased needle longevity along pollution gradients. – Environmental Pollution 122: 119-126.

Lappalainen, N.M., Huttunen, S. & Suokanerva, H., 2008: The ectohydric moss Pleurozium schreberi (Britt.) Mitt. after 5 years of enhanced UV-B radiation in situ. – Proceedings of the Moss meeting, Tampere, Finland, 5-18 2008, Physiologia Plantarum, 133(3), P04-024.

Lappalainen, N.M., Huttunen, S., Suokanerva, H. & Lakkala, K. 2009: Seasonal acclimation of the moss Polytrichum juniperinum Hedw. to natural and enhanced ultraviolet radiation. – Environmental Pollution

Lappalainen, Markku, 2005: Jääkarhun painajainen. - Suomen luonto 2005: 2:4-13. (Artikkeli ilmaston lämpenemisen seurauksista arktisella alueella.)

Lappalainen, N.M., Huttunen, S. & Suokanerva, H., 2007: Acclimation of a pleurocarpous moss Pleurozium schreberi (Britt.) Mitt. to enhanced ultraviolet radiation in situ. – Global Change Biology 14: 1-13.

Lappalainen, N.M., S. Huttunen & H. Perälä, 2004: Acclimation of a moss Pleurozium schreberi (Britt. ) Mitt. In situ to ultraviolet Radiation. – Poster Abstract Meeting on “Forests under changing climate, enhanced UV radiation and air pollution “, August 25-30, 2004, Oulu, Finland.

Leka, J., K. Valta-Hulkkonen, A.Kanninen, S. Partanen, S.Hellsten, A. Ustinov, R. ilvonen & O. Airaksinen, 2003: Vesimakrofyytit järven ekologisen tilan arvioinnissa ja seurannassa. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 312, 96 ss.

Lempa, K., S. Neuvonen & H. Tømmervik, 2005: Sustainable Reindeer Herding in the Mountain Birch Ecosystem. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 269-273.

Lindroos, A.-J., Derome, J., Raitio, H. & Rautio, P., 2007: Heavy Metal Concentrations in Soil Solution, Soil and Needles in a Norway Spruce Stand on an Acid Sulphate Forest Soil. – Water Air Soil Pollut. 180: 155-170.

Liukkonen, T., J., S. Bisi, S. Mykrä & S. Kurki, 2006: Reconciling the conflict between large carnivore conservation and human resource use – ”a cinch or a mission impossible.” - Recreational hunting, conservation and rural livelihoods: science and practice, 12.-13. October 2006, London.

Liukkonen, T., S. Kurki, S. Mykrä & J. Bisi, 2006: Lynx management in Finland – conflicts or compromises? – Management of Conflicts between Wildlife and Human Resource Use 25th – 27th January 2006, Leipzig, Germany.

Lodenius, M., 1989: Heavy Metals in the Soil: Interactions and Long-Term Changes. - In: Szabolcs, I, (ed.): Ecological impact of acidification. Proc. of the Joint Symposium "Environmental Treats to Forest and Other Natural Ecosystes", 131-136.

Loponen, J., Lempa, K., Ossipov, V., Kozlov, M.V., Girs, A., Hangasmaa, K., Haukioja, E. & Pihlaja, K., 2001: Patterns in content of phenolic compounds in leaves of mountain birch along a strong pollution gradient. - Chemosphere 45: 291-301.

Loponen, J., 1998: Isolation and identification of plant phenolic compounds in birch leaves. Air pollution stress and leaf phenolics. PhD-thesis; Department of Chemistry, University of Turku, Turku, Finland. ISBN 952-90-9907-X.

Luhta, V., 1999: Inarin havumetsävyöhyke, luonnonolot ja käyttö. - Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 21, 121 ss.

Lundvall, P., Ebel, C., Erkkonen, J., Kaakinen, E., Kääriäinen, S., Paalamo, P., Siikamäki, P. & Sulkava, P. 2003: Theme B: Ecological sustainability in Natura 2000 areas. What is ecological sustainability? – In: Fotiou, S., Lundvall,P., Salonen, N., Sievänen, T. & Suopajärvi, L. (eds.) The Finnish Environment 651. Sustainable ecotourism – Integration of conservation and usage in Natura 2000 areas. Workshop in Ylläsjärvi, Finland.

Luoto, M., R.K. Heikkinen & T.R. Carter, T. R. 2004: Loss of palsa mire in Europe and biological consequences. - Environmental Conservation 31: 30-37.

Lushnikov, A.A., T. Vesala, M. Kulmala & P. Hari, 1994: A Semiphenomenological Model for Stomatal Gas Transport. - J. theor. Biol. 171: 291-301.

Luukkonen, A., Markkola, J., Tolvanen, P., Ruokonen, M., Timonen, S., Aarvak, T., Arkiomaa, A., Pessa, J. & Pynnönen, J. 2005: Kiljuhanhen suojelu 2003-2004. – Linnut-vuosikirja 2004 s. 4-13.

Lyytikäinen, P., Kainulainen, P., Nerg, A., Neuvonen, S., Virtanen, T. & Holopainen, J.K., 1996: The performance of pine sawflies under elevated tropospheric ozone. - Silva Fennica 30:179-184.

Lyytikäinen, P., P. Kainulainen, A. Nerg, S. Neuvonen, T. Virtanen & J.K. Holopainen, 1996: The performance of pine sawflies under elevated tropospheric ozone. - Silva Fenn. 30: 179-184.

Manninen, S., Huttunen, S., Vanhatalo, M., Pakonen, T. & Hämäläinen, A., 2009: Inter- and intra-specific responses to elevated ozone and chamber climate in northern birches. – Environmental Pollution : 1-10.

Manninen, S., N. Siivonen, U. Timonen & S. Huttunen, 2003: Differences in ozone response between two Finnish wild strawberry populations. – Environmental and Experimental Botany 49(1): 29-39.

Meriläinen, J. J., A. Palomäki, A. Witick & P. Reinikainen, 1994: Kemijärven 1900-luvun ympöristöhistoria: Sedimenttikerrostumien elohopea, piilevien ja surviaissääskien jäänteet. - Ympäristöntutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto.

Manninen, S., Huttunen, S., Tømmervik, H., Hole, L.R. & Solberg S. 2009: Northern Plants and Ozone. – Ambio 38(8).

Manninen, S., Huttunen, S., Vanhatalo, M., Pakonen, T. & Hämäläinen, A. 2009: Inter- and intra-specific responses to elevated ozone and chamber climate in northern birches. – Environmental Pollution 157: 1679-1688.

Manninen, O. & A.Tolvanen, 2006: The effects of fertilization and disturbance on understory vegetation...

Manninen, S., N. Miettinen & S. Huttunen, 2002: Growth and foliar responses of northern European Scots pines and birches to ozone. – In: Background paper – Forests. UNECE Workshop Establishing Ozone Critical Levels II. Göteborg, Sweden, 19-22 Nowember. Pp.147-154.

Manninen, S., N. Siivonen, U. Timonen & S. Huttunen, 2003: Differences in ozone response between two Finnish wild strawberry populations. – Environmental and Experimental Botany 49(1): 29-3

Manninen, S., R. Sorjamaa, S. Kurki, N. Pirttiniemi & S. Huttunen, 2003: Ozone affects Scots pine phenology and growth. – In: Karnosky D.F., Percy K.E., Chappelka A.H., Simpson C.J. & J. Pikkarainen (Eds.). Air Pollution, Global Change and Forests in the New Millennium. Elsevier Science Ltd., The Netherlands.

Markkola, A. M., U. Ahonen-Jonnarth, M. Roitto, R. Strömmer & M. Hyvärinen, 2002: Shift in ectomycorrhizal community composition in Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedling roots as a response to nickel deposition and removal of lichen cover. – Environmental Pollution 120: 797-803.

Markkola, A. M., P. Tarvainen, U. Ahonen-Jonnarth & R. Strömmer, 2002: Urban polluted forest soils induce elevated root peroxidase activity in Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings. – Environmental Pollution 116: 273-278.

Markkola, A & R. Ohtonen, 1989:Männiköiden juurisienet ja humuskerroksen tila Oulussa. - Sienilehti 41: 44-46.

Marttunen, M., S. Hellsten, A. Puro, E. Huttula, M-L. Nenonen, E. Järvinen, E. Salonen, R. Palomäki, H. Huru, H. & T. Bergman, 1997: Inarijärven tila, käyttö ja niihin vaikuttavat tekijät. - Suomen ympäristö 58. 195 pp.

Martz, F., Sutinen, M-L., Derome, K., Wingsle, G., Julkunen-Tiitto, R. & Turunen, M., 2007: Effects of ultraviolet (UV) exclusion on the seasonal concentration of photosynthetic and UV-screening pigments in Scots pine needles. – Global Change Biology 13: 252-265.

Martz, F. & M. Turunen, 2006: Effects of ultraviolet (UV) exclusion on the seasonal concentration of photosynthetic and UV-screening pigments in Sccots pine needles. – Global Change Biology 12: 1-14.

Martz, F., M. Turunen, K. Derome, G. Wingsle, R. Julkunen-Tiitto & M-L. Sutinen, 2006: Effects of UV-exclusion on the seasonal content of photosynthetic and UV-screening pigments in Scots pine needles. – XV FESPB Congress 17-21 July 2006, Palais des Congrès, Lyon, France.

Massa, I., 1983: Ihminen ja Lapin luonto. Lapin luonnonkäytön historiaa. - Suomen antropologisen seuran toimituksia 12, 163 ss.

Miettinen, Janne, 2009: Capercaillie (Tetrao urogallus) habitats in managed Finnish forests - the current status, threats ang possiblilities. Acad. Di.. University of Joensuu.

Miettinen, J.K. & E. Hässinen, 1967: 137Cs in Finnish Lapps and other Finns in 1962-66. - In: Åbert, B & F.B. Hungate (eds.): Radioecological Concentration Processes, pp. 221-231. Pergamon Press, Oxford.

Moen A., 1985: Classification of mirea for conservation purposes in Norway. - Aquilo Ser. Bot. 21, 95-100.

Muotka, T. & Syrjänen, J., 2007: Changes in habitat structure, benthic invertebrate diversity, trout populations and ecosystem processes in restored forest streams: a boreal perspective. - Freshwater Biology 52: 724-737.

Mutikainen, P. & A. Ojala, 1994: Simulated herbivory and air pollution: growth and reproduction of an evergreen dwarf shrub, Empetrum nigrum. - Acta Oecol. 14: 771-780.

Miettinen, Janne, 2009:

Mykrä, Heikki, 2006: Spatial and temporal variability of macroinvertebrate...

Mykrä, H., Aroviita, J., Hämäläinen, H., Kotanen, J., Vuori, K-M. & Muotka, T., 2008: Assessing stream condition using macroinvertebrates and macrophytes: concordance of community responses to human impact. – Fundamental and Applied Limnology 172(3): 191-203.

Myllylä, M., M. Torssonen, E. Pulliainen & K. Kuusela, 1985: Uittoperkauksien ja koskien entisöinnin vaikutuksista kalastoon. (Oulun vesistötutkimuspäivä 16.4.1985: Jokien kalataloudellinen kunnostus). – Vesihallituksen monistesarja, nro 342: 21-30.

Mäkinen, A., 1994: Biomonitoring of atmospheric deposition in the Kola Peninsula (Russia) and Finnish Lapland, based on the chemical analysis of mosses. – Min.Env.Rep. 4: 1-83.

Mäkinen, A., 1987: Sammalten raskasmetallipitoisuudet Suoomessa. (Abstract). - Aquilo Ser. Bot. 25 (I): 71-74.

Mäki-Petäys, Hannaleena, 2007: Conservation and management of populations in a fragmented forest landscape. Behavioural ecology meets population genetics. - Acta Universitatis Ouluensis Scientiae Rerum Naturalium A 479. ISBN 978-951-42-8347-5 ISSN 0355-3191ISBN 978-951-42-8347-5. ISBN 978-951-42-8348-2 (PDF). URI http://herkules.oulu.fi/isbn9789514283482/.

Mäki-Petäys, H., A. Zakharov, L.Viljakainen, J. Corander & P. Pamilo, 2005: Genetic changes associated to declining populations of Formica ants in fragmented forest landscape. – Molecular Ecology 14: 733-742.

Myllymaa, U., 1974: Asuma- ja teollisuusjätevesien vaikutus Oulun edustan merialueen vedenlaatuun. - Vesihallitus, Tiedotus 65: 2, 1-76.

Müller-Wille, L., M.S. Aikio & V. Luhta; 2005: Managing the Mountain Birch Ecosystem: Local Communities and the State in Finland's Forestry. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 313-326.

Müller-Wille, L., J. Eikjok & D. Thannheiser, 2001: Peoble and birch: The Sami perception of the environment and its sustainaibility. - In: Wielgolaski, F.E. (ed.): Nordic mountain birch ecosystems. - UNESCO, 369-376.

Mönkkönen, M., E. Hurme, A-L. Sippola, T. Hanhimäki. & M. Ukkola, 2003: Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen talousmetsissä. Teoksessa: Siikamäki, P. (toim.): Koillismaan luonto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. – Naturpolis Kuusamo koulutus- ja kehittämispalvelut, Tutkimuksia 2/2003, Rakennerahastot. s. 85-97.

Neuvonen, S., 2001: Pollution induced changes in mountain birch forests. - In: Wielgolaski, F.E. (ed.). Nordic Mountain Birch Ecosystems. Man and the Biosphere Series, Vol. 27. UNESCO, Paris and Parthenon Publishing, Carnforth. Pp. 331-342.

Neuvonen, S., 1995: Miten happosateiden vaikutuksia selvitetään Lapissa? - Raito 13(2):16-19.

Neuvonen, S., 1995: Mitä yhteyksiä ilmansaasteilla ja bioottisilla metsätuhoilla voi olla? -Teoksessa: Tikkanen, E. (toim.), Kuolan saastepäästöt Lapin metsien rasitteena. Gummerus, s. 152.

Neuvonen, S., 1995: Gradientti- ja kokeelliset tutkimukset täydentävät toisiaan. - Teoksessa: Tikkanen, E. (toim.), Kuolan saastepäästöt Lapin metsien rasitteena. Gummerus, s. 159.

Neuvonen, S., 1992: Anthropogenic environmental changes and the risk of forest insect outbreaks...

Neuvonen, S. & Fritze, H., 1998: Prolonged, low-level simulated acid rain and heavy metal deposition: separated and combined effects on forest soil microbial community structure. - FEMS Microbiology Ecology 27: 291-300.

Neuvonen, S., J. Suomela, E. Haukioja, M. Lindgren & K. Ruohomäki, 1990: Ecological effects of simulated acid rain in a subarctic area with low ambient sulphur deposition. - In: Kauppi, P., P. Anttila & K. Kenttämies (eds.): Acidification in Finland, pp. 477-493. Springer Verlag, Berlin.

Neuvonen, S. & J. Suomela, 1990: The effect of simulated acid rain on pine needle and birch leaf decomposation. - J. Appl. Ecol. 27: 857-872.

Neuvonen, S., K. Saikkonen & E. Haukioja, 1990: Simulated acid rain reduces the susceptibility of the European pine sawfly (Neodiprion sertifer) to its nuclear polyhedrosis virus. Oecologia 83: 209-212.

Neuvonen, S., K. Saikkonen & J. Suomela, 1990: Effect of simulated acid rain on the growth performance of the European pine sawfly (Neodiprion sertifer). - Scand. J. FOR: res. 541-550.

Neuvonen, S., T. Virtanen, A. Nikula & M. Varama, 1996: Climate change and the risks of forest insect outbreaks.  The Finnish Research Programme on Climate Change. Final Report. - Publications of the Academy of Finland 4/96:275-280.

Neuvonen, S., I. Rautio & E. Haukioja, 1992: Combined effects of simulated acid rain and aphid infestation on the growth of Scots pine seedlings. - Ann. Bot. Fenn. 29: 101-106.

Neuvonen, S., T. Nyyssönen, H. Ranta & S. Kiilunen, 1991: Simulated acid rain and the reproduction of mountain birch (Betula pubescens ssp. tortuosa (Ledeb.). - New Phytol. 118: 111-117.

Neuvonen, S. & J. Suomela, 1987: Keinotekoisen happosateen vaikutukset puiden tuholaisresistenssiin ja karikkeen hajoitukseen - kokemuksia Kevon kokeista. (Abstract). - AquiloSer. Bot. 25 (I): 103-109.

Neuvonen, S. & E. Haukioja, 1985: How to study induced plant resistance? - Oecologia 66: 456-457.

Nevalainen, S., 1987: Ilman epäpuhtauksien ja biottisten taudinaiheuttajien väliset yhteydet. (Abstract: The interaction of air pollution and biotic disease agents,) - Aquilo Ser. Bot. 110-116.

Niemelä, J. & al., 1988: The distribution of carabid beetles in fragments of old coniferous taiga and adjacent managed forest. - Ann. Zool. Fennici 25: 107-119.

Niemelä, J. & Y. Haila, 1986: Conervation of carabid beatles in fragmented taiga. - Proc. 3rd Eur. Congr. Ent. 469-472.

Nissi, R. & Itämies, J., 2007: Malaria Suomessa vuosina 1941 – 45. Voivatko hyttysten levittämät taudit lisääntyä Suomessa ilmaston lämpenemisen myötä?– Suomen Lääkärilehti 62(16): 1615-1617.

Nuorteva, P., 2005: Myrkyt monimuotoisen luonnon pyörityksessä. - Luonnon Tutkija 3, 114-117.

Nuorteva, P., 1988: Tutkimuksia metallien osuudesta metsiä tuhoavassa monistressisairaudessa. (Summary: The role of metals in the multistress disease killing forests in Europe.) - Lounais-Hämeen Luonto 75: 62-76.

Nybom, C., S. Hellsten & P. Hiltunen, 1990: Liiallisen vesikasvillisuuden vähentäminen. - Järvien kunnostuksen ja hoidon perusteet. - In: Ilmavirta, V. (ed): Järvien kunostuksen ja hoidon perusteet, 374-409. Yliopistopaino, Helsinki.

Nykänen, H., 2003: Ihmistoiminnan ja globaalimuutosten vaikutukset boreaalisten turvemaiden metaani- ja dityppioksidipäästöihin. Sensitivy of CH4 and N20 dynamics in boreal peatlands to global changes. - Väitöskirja, Kuopion yliopisto.

Norokorpi, Y., Eeronheimo, H., Eurola, S., Heikkinen, R., Johansson, P., Kumpula, J., Mäkelä, K., Neuvonen, S., Sihvo, J., Tynys, S. & Virtanen, R., 2008: Tunturit. – In: Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T (toim.). Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 2008/8, osa 2. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. ss. 467-541.

Norokorpi, Y., Mäkelä, K., Tynys, S., Heikkinen, R., Kumpula, J., Sihvo, J., Eeronheimo, H., Eurola, S., Johansson, P., Neuvonen, S. & Virtanen, R., 2008: Tunturit. – In: Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.). Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristö 2008/8, osa 1. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. ss. 175-214.

Ohenoja, E., 2006: Vinopoimukan, Plicatura crispa (Pers.: Fr.) Rea, suojeluohjelma.Yleinen osa. – Oulun yliopisto, Biologian laitos, Kasvimuseo, 17 s.

Ohtonen, Rauni, 1990: Biological activity and micro-organisms in forest soil as indicators of environmental changes. - Acta Univ. Ouluensis Ser. A. 211: 393.

Ojanperä, K. & al., 1987: Eräitä pyyhkäisyelektronimikroskoopilla tehtyjä huomioita otsonialtistetuista kuusen neulasista. - Aquilo Ser. Bot. 25: 36-141.

Orell M., A. Laine & J. Itämies, 1987: Ilman epäpuhtaudet ja kuusen evertebraattieloyhteisöt. (Abstract: Air pollution and the invertebrate community of Norwegian spruce.) - Aquilo Ser. Bot 25 (I): 117-123.

van Ooik, T., 2008: Effects of heavy metal pollution and host plant leaf chemistry on the immune defence and life history traits of an insects herbivore. -Acad. diss. Univ. of Turku.

van Ooik, T., Pausio, S. & Rantala, M.J. ,2008: Direct effects of heavy metal pollution on the immune function of a geometrid moth, Epirrita autumnata. - Chemosphere 71: 1840-1844.

van Ooik, T. 2008: Effects of heavy metal pollution and host plant leaf chemistry...

Otero, S., Núnez-Olivera, E., Martínez-Abaigar, J., Tomás, R. & Huttunen, S. 2009: Retrospective bioindication of stratospheric ozone and ultraviolet radiation using hydroxycinnamic acid derivatives of herbarium samples of an aquatic liverwort. - Environmental Pollution 157: 2335-2344.

Paasivirta, L., Kuusela, K., Mankki, J., Mölsä, H. & Sarvala, J. 1984: Pohjaeläimistön käyttö vesistöjen tilan arvioinnissa. – Jyväskylän yliopiston Biologian laitoksen Tiedonantoja 38: 7-19.

Paasivirta, O. (toim.), 2000: Suurtunturin rauha. Maastoliikennekielto Saanalle. – Omakustanne.

Pahkala, M., A. Laurila & J. Merilä, 2002: Effects of ultraviolete-B radiation on common frog Rana temporaria embryos from along a latitudinal gradient. – Oecologia 133: 458-465.

Pahkala, M., K. Räsänen, A. Laurila, U. Johanson, L. O. Björn &J. Merilä, 2002: Lethal and Sublethal Effects of UV-B/pH Synergism on Commn Frog Embryos. – Conservation Biology 16(4): 1063-1073.

Pakarinen, P., 1981: Metal content of omprotrophic Sphagnum mosses in NW Europe. Ann. bot. Fennici 18: 281-292.

Pakarinen, P., 1978: Distribution of heavy metals in the Sphagnum layer of bog hummocs and hollows. - Ann. Bot. Fennici 15, 287-292.

Palokangas, P., S. Neuvonen & S. Haapala, 1995: The effects of simulated acid rain on growth and susceptibility to predation of Phratora polaris (Col., Chrysomelidae). - Environ. Pollut. 89: 67-71.

Pamilo, P., Roininen, E., Ruokonen, M. & Aspi, J., 2007: Luonnonsuojelun genetiikka. – Luonnon Tutkija 1: 4-10.

Partanen, Sari, 2007: Recent spatiotemporal changes and main determinants of aquatic macrophyte vegetation...

Partanen, S. & S. Hellsten, 2005: Changes of emergent aquatic macrophyte cover in seven large boreal lakes in Finland with special reference to water level regulation. - Fennia 183. 37-79.

Pennanen, T., J. Perkiömäki, O. Kiikkilä, P. Vanhala, S. Neuvonen. & H. Fritze, 1998: Prolonged, low-level simulated acid rain and heavy metal deposition: separated and combined effects on forest soil microbial community structure. - FEMS Microbiol. Ecol. 27: 291-300.

Pearce, I., S. Neuvonen, S. Heino & R. Brooker, 2004: Environmental indicators for Finland. SCANNET workshop at Kevo 20 October 2003. Report of SCANNET Work Package Stakeholders perception of environmental change. 29 pp.

Pennanen, T. 1998: Structure of the microbial communities in boreal coniferous forest humus exposed to heavy metals and changes in soil pH. PhD-thesis, Department of Biosciences, Division of General Microbiology, University of Helsinki. ISBN-951-715-304-X.

Pennanen, T., H. Fritze, P. Vanhala, O. Kiikkilä, S. Neuvonen & E. Bååth, 1998: Structure of a microbial community in soil after prolonged addition of low levels of simulated acid rain. - Applied and Environmental Microbiology 64: 2173-2180.

Peteri, S.-L., Pihlajaniemi, H. & Siuruainen, M. 2007: Luonnonkasvien merkitys ja kestävät kasvit matkailukeskusten ympäristörakentamisessa. – Lapin kansa 4.1.2007.

Pietilä, M., P. Lähdesmäki, T. Pakonen, K. Laine, E. Saari & P. Havas, 1990: Effect of nitrogenous air pollutants on changes in protein spectra against winter in the leaves and shoots of the bilberry (Vaccinium myrtillus L.). - Environ. Pollut. 66: 103-116.

Pihlajaniemi, H., 2006: Kestäviä kasveja matkailualueille. - Viherympäristö 6: 17.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Laine, K., Kananen, S., Peteri, S.-L., Hämäläinen, A. & Kauppila, T., 2008: Kestävää viherrakentamisen ja ennallistamisen kasvimateriaalia pohjoisille matkailualueille. – Maataloustieteen Päivät 10.-11.1.2008 Viikki, helsinki. Esitelmä- ja posteritiivistelmät (Toim. Rantamäki-Lahtinen, L.). Suomen Maataloustieteellisen Seuran tiedote no 24.

Pihlajaniemi, H. & Siuruainen, M. 2008: Pohjoisen matkailuympäristön kestävät kasvit – LABPLANT. – Pimpinella 26(2): 30-32.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Laine, K., Kananen, S., Peteri, S.-L., Hämäläinen, A. & Kauppila, T., 2008: Kestävää viherrakentamisen ja ennallistamisen kasvimateriaalia pohjoisille matkailualueille. – Maatloustieteen Päivät 2008 (Toim. Hopponen, A.). Suomen Maataloustieteellisen Seuran tiedotteita no 23. (verkkojulkaisu 9.11.2008).

Pihlajaniemi, H., Laine, K., Peteri, S.-L., Kananen, S., Siuruainen, M., Kauppila, T., Hämäläinen, A. & Huttunen, S., 2007: LABPLANT: Hardy Plants for Northern Landscaping. – 3rd Global Botanic Gardens Congress ”Building a sustainable future: the role of botanic gardens” Kiina, Wuhan 15.-20.4.2007.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Kananen, S., Laine, K., Peteri, S.-L. & Huttunen, S., 2007. Hardy plants for landscaping and restoration in northern Finland.– Julkaisussa Jokimäki, J., Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L., Tuulentie, S., Laine, K. & Uusitalo, M. (toim.): Environment, Local Society and Sustainable Tourism. -Arctic Centre Reports 50 (2007). s. 62-67.

Pihlajaniemi, H. & S. Huttunen, 2004: Enhanced UV-B radiation responses on birch seedlings. – Poster Abstract Meeting on “Forests under changing climate, enhanced UV radiation and air pollution “, August 25-30, 2004, Oulu, Finland.

Pihlajatie, Mari, 2007: Nitrous oxide emissions from selected natural and managed northern ecosystems.(Typpioksidulipäästöt pohjoisen luonnonmukaisista ja käsitellyistä ekosysteemeistä.) Acad. diss., University of Helsinki

Poikolainen, Jarmo, 2004: Mosses, epiphytic lichens and tree bark as biomonitors for air pollutants - specially for heavy metals in regional surveys.

Poikolainen, J., E. Kubin, J. Piispanen & J. Karhu, 2004: Atmospheric heavy metal deposition in Finland during 1985-2000 using mosses as bioindicators. The Science of the Total Environment 318: 171-185.

Poikolainen, J., H. Lippo, M. Hongisto, E. Kubin, K. Mikkola & M. Lindgren, 1998: On the abundance of epiphytic green algae in relation to the nitrogen concentrations of biomonitors and nitrogen deposition in Finland. -Environmental Pollution 102: 85-92.

Porkert, J., 2000: Methodische Gesichtpunkte zum Sammeln des Nebelfrostesalseines durch Speicherung von Schadstoffen umveltbelastenden Factors. – Vergleich der Ergebnisse aus Oulanka 1994–99, Värriö 1996-99 und aus dem Adlergebirge, NO-Böhmmmmmmmen, Tschechien 1978-99. – Oulanka Reports 23: 57-77.

Prokosch, P., 2001: Tourism – threat or benefit to conservation? – Arctic Flora and Fauna: Status and Conservation: 102-103, ISBN 9979-9476-5-9.

Puhakka, Riitta, 2008: Kansallispuistojen luonto - luonnonsuojelun ja matkailun vuorovaikutusta määrittävät diskurssit ja niiden muutos. - Terra 120:4, 215-227.

Pulliainen, E. & L.H.J. Lajunen, 1984: Chemical composition of Picea abies and Pinus sylvestris seeds under subarctic conditions. - Can. J. For. Res. 14: 214-217.

Pulliainen, E., L.H.J. Lajunen, J. Itämies & R. Anttila, 1984: Lead and cadmium in the liver and muscles of the mountain hare (Lepus timidus) in north-ern Finland. - Ann. Zool. Fennici 21: 149-152.

Pätiälä, A., 1987: Metsikkösadannan laatu. (Abstract: Througfall chemistry)...

Pääkönen, E., S. Metsärinne, T. Holopainen & L. Kärenlampi, 1996: The ozone sensitivity of birch (Betula pendula) in relation to the developmental stage of leaves. - New Phytol. 132: 145-154.

Pääkönen, E., J. Vahala, T. Holopainen, R. Karjalainen & L. Kärenlampi, 1996: Growth responses and related biochemical and ultrastructural changes of the photosynthetic apparatus in birch (Betula pendula Roth.) exposed to low level ozone fumigation. - Tree Physiol. 16: 597-605.

Pääkönen, E., T. Holopainen & L. Kärenlampi, 1995: Ageing-related anatomical and ultrastructural changes in leaves of birh (Betula pendula Roth.) clones as affected by low ozone exposure. - Ann. Bot. 75: 285-294.

Pääkönen, E., S. Paasisalo, T. Holopainen & L. Kärenlampi, 1993: Growth and stomatal responses of birch (Betula pendula Roth.) clones to ozone in open-air and chamber fumigations. - New Physiol. 125: 615-623.

Pöyry, Juha, 2007: Management of semi-natural grasslands for butterfly and moth communities. - Acad. Diss., University of Helsinki.

Raitio, Hannu, 1990: Decline of young Scots pine in a dry heath for-est. - Acta Univ. Ouluensis. Ser. A: 216.

Rajala, P., 1980: Die Birkenhuhnbestände Finnlands und deren zukünftige Entwicklung. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Band. - Württ. 16: 147-157.

Ranta, H., 1994: Surmakka (Gremmeniella abietina) ja raskasmetallisaasteet. - Joensuun yliopisto, Metsätieteellisen tiedekunnan tiedonantoja 12:32-36.

Ranta, H., 1995: Implications of anthropogenic pollution for the host-pathogen system of Scots Pine and Gremmeniella Abietina. - Reports from the Department of Biology, University of Turku No. 47, 18 p. + 5 original papers. 

Ranta, H., Neuvonen, S., Kääriäinen, S. & Vesanto, S., 1994: Copper and nickel pollution: Frequency of endophytic fungi in Scots pine shoots and endophyte growth in vitro. - Canadian Journal of Botany 72:93-99.

Ranta, H. & S. Neuvonen, 1995: Ilmansaasteet, surmakka ja ei-patogeeniset sienet. - Teoksessa: Tikkanen, E. (toim.), Kuolan saastepäästöt Lapin metsien rasitteena. Gummerus, ss. 159-163.

Ranta, H., S. Neuvonen & T. Virtanen, 1995: Effects of sulphuric acid and heavy-metal deposition on frequency of asymptomatic infections of Gremmeniella abietina in Scots-pine seedlings. - European Journal of Forest Pathology 25: 5-12.

Ranta, H., S. Neuvonen & A. Ylimartimo, 1995: Interactions of Gremmeniella abietina and endophytic fungi in shoots of Scots pine trees treated with simulated acid rain. - Journal of Applied Ecology 32: 67-75. [Shevtsova, A. 1998: Responses of subarctic dwarf shrubs to climate change and air pollution. PhD-thesis; Annales Universitatis Turkuensis, Ser. AII , Tom. 113. ISBN-951-29-1318-6.

Ranta, H. & S. Neuvonen, 1994: Host-pathogen system of Gremmeniella abietina and Scots pine; effects of saprophytic fungi, acid rain and environmental factors. - The New Phytologist 128:63-69.

Rantalainen, Minna-Liisa,2004: Metsämaaperän hajoittajayhteisön vasteet elinympäristön pirstoutumiseen. Sensitivity of soil decomposer communities to habitat fragmentation - an experimental approach. - Diss. Jyväskylän yliopisto, 27.3.2004.

Rask, M., A.-L. Holopainen, A. Karusalmi, R. Niinioja, J. Tammi, L. Arvola, J. Keskitalo, I. Blomqvist, S. Heinimaa, C. Karppinen, K. Salonen & J. Sarvala, 1998: An introduction to the limnology of the Finnish Integrated Monitoring lakes. - Boreal Environment Research 3: 263-274.

Rassi, P., A. Alanen, T.E. Kanerva & I. Mannerkoski, 2001: Suomen lajien uhanalaisuus 2000. - Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 432 ss. Helsinki, ISBN 951-37-3594-X.

Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.), 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. - in: Suomen ympäristö 8/2008. Osat 1 ja 2. 264 + 572 ss.

Rautio, J., M. Helenius & J. Saarinen, 2001: Urho Kekkosen kansallispuiston kuluneisuus: luontomatkailun ympäristövaikutusten seuranta ja mittaaminen. - J. Finn. For. Res. Inst. Res. Pap. 796: 111-124.

Rautio, Milla, 2001: Ecology of zooplankton in subarctic ponds, with a focus on responses to ultraviolet radiation. Pienvesien äyriäisplankton Kilpisjärven tunturialueella: yhteisörakenne ja vaste UV-säteilylle. - Väitöskirja, Helsingon yliopisto 2001.

Rautio, Milla, 2002: Ultraviolettisäteily Lapin järvissä. - Luonnon Tutkija 106:3, 86-89.

Rautio, Pasi, 2000: Nutrient alternations in Scots pines (Pinus sylvestris L.) under sulphur and heavy metal pollution. - Väitöskirja, Oulun yliopisto 27.10. 2000).

Rautio, P., J-P. Salminen, M. Lahtinen, P. Rautiainen, K. Lempa, K. Pihlaja & S. Huttunen, 2004: High UV-B and herbivory – a detrimetnal combination for mountain birch? - Poster Abstract Meeting on “Forests under changing climate, enhanced UV radiation and air pollution “, August 25-30, 2004, Oulu, Finland.

Rautio, P. & Huttunen, S. 2003: Total vs. internal element concentrations in Scots pine needles along a sulphur and metal pollution gradient. – Environmental Pollution 122: 273-289.

Reinikainen, A., R. Mäkipää, I. Vanha-Majamaa & J.P. Hotanen (toim.), 2000: Kasvit muuttuvassa metsäluonnossa. Tammi, Helsinki, 384 ss.

Reinikainen, J. & Huttunen, S., 1989: The level of injury and needlle ultrastructure of acid-rain irrigated pine and spruce seedlings after low temperature treatment. - New Phytol. 112: 29-39.

Reinilä. K. T., 1942: Maakrunni-säätiön luonnonsuojelualue. - Suomen Luonto 2: 51-56.

Renvall, A., 1919: Suojametsäkysymyksestä 1-6. - Acta For. Fenn. 11: 654.

Reunanen, Pasi, 2006: Suomen luonnonsuojeluohjelmien ekologiset perustelut. - Luonnon Tutkija 5/2006, 168-179.

Rintala, R., Venäläinen, E.-R. & Hirvi, T., 1995: Heavy metals in muscle, liver and kidney from finnish reindeer 1n 1990-1991 and 1991-1992. - Bull. Environ. Contam. Toxicol. 54: 158-165.

Rintanen, T., 1996: Changes in the flora and vegetation of 113 Finnish lakes during 40 years. - Ann. Bot. Fennici 33, 101-122.

Roitto, Marja, 2006: Resposes of Scots pine, Pinus silvestris L., to nickel and copperexposure and herbivory. - Helsingin yliopisto ympäristöekologia, Acad. diss.

Roitto, M., Rautio, P., Julkunen-Tiitto, R., Kukkola, E. & Huttunen, S., 2004: Phenolics and photosynthates in nickel and copper exposed Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings. – Poster Abstract Meeting on “Forests under changing climate, enhanced UV radiation and air pollution “, August 25-30, 2004, Oulu, Finland.

Roitto, M., Rautio, P., Julkunen-Tiitto, R., Kukkola, E. & Huttunen, S., 2005: Changes in the concentrations of phenolics and photosynthates in Scots pine (Pinus sylvestis L.) seedlings exposed to nickel and copper. – Environmental Pollution 137: 603-609.

Ruoho-Airola, T., P.Anttila & T. Salmi, 2004: Airborne sulfur and nitrogen in Finland - trends and exposure in relation to air transport sector. - Journal of Environmental Monitoring 6: 1-11.

Ruoho-Airola, T., Syri, S. & Nordlund, G., 1998: Acid deposition trends at the Finnish Integrated Monitoring catchments in relation to emission reductions. - Boreal Environment Research 3: 205-219.

Ruohomäki, K., Kaitaniemi, P., Kozlov, M., Tammaru, T. & Haukioja, E., 1996: Density and performance of Epirrita autumnata (Lep., Geometridae) along three air pollution gradients in northern Europe. - J. Appl. Ecol. 33: 773-785.

Ruohomäki, K., Chapin, F.S.,III, Haukioja, E., Neuvonen, S. & Suomela, J., 1996: Delayed inducible resistance in mountain birch in response to fertilization and shade. - Ecology 77: 2302-2311.

Ruohomäki, K., S. Hanhimäki, E. Haukioja, L. Iso-Iivari, S. Neuvonen, P. Niemelä, & J. Suomela, 1992: Variability in the efficacy of delayed inducible resistance in mountain birch. - Entomol. Exp. Appl. 62: 107-115.

Ruotsalainen, A.L. & Kozlov, M.V., 2007: Fungi and Air Pollution: Is There a General Pattern? - In: Rhodes, D. (ed.) “New Topics in Environmental Research”, 103 pp.

Ruotsalainen, AL., Markkola, AM & Kozlov, M.V., 2007: Root fungal colonisation in Deschampsia flexuosa: Effects of pollution and neighbouring trees. – Environmental Pollution 147: 723-728.

Ruotsalainen, A.-L. & Markkola, A.M. 2004: Kuolan niemimaalla kesällä 2003 – pieni matkakertomus. – Luonnon Tutkija 4: 135-143.

Rämet, J., Tolvanen, A., Kinnunen, I., Törn, A., Orell, M. & Siikamäki, P. 2005. Sustainable tourism. In: Jalkanen, A. & Nygren, P. (eds.). Sustainable use of renewable natural resources - from principles to practices. University of Helsinki, Department of Forest Ecology Publications 34: 89-98.

Rämet, J., Törn, A., Tolvanen, A. & Siikamäki, P.. 2005: Luononsuojelu ja luontomatkailu paikallisväestön silmin – kyselytutkimus Kuusamossa ja Syötteen alueella. – Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 151, s. 48.

Saari, Anne, 2003: Ympäristömuutosten vaikutus metsämaan metaanin hapetukseen. - Väitöskirja, Kuopion yliopisto.

Saari, L., E. Pulliainen, O. Hilden, A. Järvinen & I. Mäkisalo, 1994: Breeding biologyof Siberian Tit Parus cinctus in Finland. – Journal fur Ornitologie 135: 549-575.

Saikkonen, K., S. Neuvonen & P. Kainulainen, 1995: Oviposition and larval performance of European pine sawfly in relation to irrigation, simulated acid rain and resin acid concentration in Scots pine. - Oikos 74: 273-282.

Saikkonen, K.T. & S. Neuvonen, 1993: Effect of larval age and prolonged simulated acid rain on the susceptibility of European pine sawfly to virus infection. Oecologia 95: 134-139.

Salemaa, Maija, 2004: Raskasmetallilaskeuman vaikutukset boreaalisten metsien aluskasvillisuuteen. Response of the understorey vegetation of boreal forests to heavy metal loading.

Salemaa, M., R. Mäkipää & J. Oksanen, 2008: Differences in the growth response of three bryoåphyte species in nitrogen. - Environmental Pollution 152:82-91.

Salminen, P., 1978: Soidensuojelun perusohjelma. - Suomen luonto 37:1, 27-33.

Schulman, A., Alanen, A., Haeggström, C-A., Huhta, A-P., Jantunen, J., Kekäläinen, H., Lehtomaa, L., Pykälä, J. & Vainio, M., 2008: Perinnebiotoopit. – In: Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.): Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. – Suomen ympäristö 2008, 8: 149-174.

Schulman, A., Alanen, A., Haggsröm, C-A., Huhta, A-P., Jantaunen, J., Kekäläinen, H., Lehtomaa, L., Pykälä, J. & Vainio, M., 2008: Perinnebiotoopit. – Julkaisussa Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.): Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 2: Luontotyyppien
kuvaukset. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. – Suomen ympäristö 2008, 8: 396.465.

Schulman, L. & Hyvärinen, M,. 2007: Kasvilajien suojeluun panostettava. - Vieraskynä–kirjoitus. – Helsingin Sanomat 17.9.2007.

Sellden, G., L. Skärby, S. Sutinen & G. Wallin, 1989: Long-Term Exposure of Spruce, Picea Abies (L.) Karst. to Ozone in Open-top Chambers. - In: Szabolcs, I, (ed.): Ecological impact of acidification. Proc. of the Joint Symposium "Environmental Treats to Forest and Other Natural Ecosystes", 155-164.

Shevtsova, A., 1998: Responses of subarctic dwarf shrubs to climate change and air pollution. PhD-thesis; Annales Universitatis Turkuensis, Ser. AII, Tom. 113. ISBN-951-29-1318-6.

Shevtsova, A. & S. Neuvonen, 1997: Responses of ground vegetation to prolonged simulated acid rain in subarctic pine-birch forest. - New Phytol. 136: 613-625.

Shumejko, P., V. Ossipov & S. Neuvonen, 1996: The effect of simulated acid rain on the biochemical composition of Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles. - Environ. Pollut. 92: 315-321.

Sihvo, J., 2002: Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen...

Siikamäki, P. (Ed.) 2009: Research and monitoring of sustainability of nature-based tourism and recreational use of nature in Oulanka and Paanajärvi National Parks. – Oulanka reports 29. Oulu: University of Oulu. ISBN 978-951-42-9089-3 (PDF) URI: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514290893/

Siikamäki, P. 2004: Environmental changes in the North Atlantic Region: SCANNET as a collaborative approach for documenting, understanding and predicting changes. – AmbioSuppl. 13: 39-50.

Siikamäki, P. 2003: Ecological sustainability of nature tourism. - In: Fotiou, S., Lundvall,P., Salonen, N., Sievänen, T. & Suopajärvi, L. (eds.) The Finnish Environment 651. Sustainable ecotourism – Integration of conservation and usage in Natura 2000 areas. Workshop in Ylläsjärvi, Finland.

Siikamäki, P. & Kangas, K., 2007: Analysis of sustainability of nature-based tourism and recreation in Oulanka National Park, Finland. – Nature and Tourism: Tools for Sustainability. International Conference Arctic Centre, University of Lapland Rovaniemi, Finland, 22-24 May 2007.

Siikamäki, P. & K. Kangas, 2006: Luonnonsuojelualueet luontomatkailun kohdealueina. Teoksessa: Leinonen, R., Siikamäki, P., Kangas, K. & Kauppila, P. Matkailukehityksestä aluekehitykseen. – Naturpolis Kuusamo koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia 1: 43-67.

Siikamäki, P., A. Tolvanen, A. Törn & K. Kangas, 2006: Metsät virkistys- ja matkailukäytön kohteina. – Julkaisussa: METSON jäljillä – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti,. 336-338.

Siikamäki, P., A. Törn & A. Tolvanen, 2006: Environmental Impacts of Recreational Horse Riding in Protected Areas. – In: Siegrist, D., Clivaz, C., Hunziker, M. & Iten, S. (eds.) 2006: Exploring the nature of management. Proceedings of the Third International Conference on Monitoring and Mangement of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. University of Applied Sciences Rapperswil, Switzerland, 13-17 September 2006. Pp. 112-114.

Siikamäki, P., T. McWhirr, J. Jormola. & H. Harjula, 2004: Ihminen muuttaa jokiluontoa. Teoksessa: Veden varassa M. Walls & M. Rönkä (toim.), s. 127-129. Edita Publishin Oy. Helsinki.

Siira, J. & O-P. Siira, 2003: Water quality and effects on loadindg from an artificial lake on a cut-away peatland in the first five years. Teoksessa: Järvet A. & Lode, E. (eds.): Ecohydrological processes in Northern Wetlands. Selected papers of International Conference & Educationaal Workshop Tallinn, Estonia 30 June-4 July 2003. Tallinn-Tartu.

Siira, Jouko & Jorma Pessa, 1992: Liminganlahden ranta-alueiden nykytila sekä suojelun ja hoidon tarve. - Perämeren tutkimusaseman monisteita , 21 , 1236-7885.

Siitonen, Paula, 2003: Suojeluverkon suunnittelu pirstoutuneella metsäalueella. - Väitöskirja, Helssingin yliopisto.

Sippola, Anna-Liisa, 2001: Pohjoisboreaalisen metsän rakenne ja biodiversiteetti: uudistushakkuiden vaikutukset kovakuoriais- ja kääpälajistoon. (Väitöskirja, Helsinki, 2001).

Sippola, A.-L., M. Mönkkönen, P. Renvall & K. Kangasmäki, 2004: Avainbiotoopin koon ja puuston rakenteen merkitys Kolin kansallispuiston kääpälajiston suojelulle. – Lovén, L. (ed.) Tutkittu ja tuntematon Koli. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 915: 73-90.

Siuruainen, M., Pihlajaniemi, H., Laine, K., Hämäläinen, A., Kananen, S., Peteri, S.-L., Kauppila, T. & Huttunen, S., 2007: Hardy Plants for Northern Landscaping and Restoration. – Nature and Tourism: Tools for Sustainability 22-24 May 2007, International Conference, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finland.

Skre, O., 2001: Climate change impacts on mountain birch ecosystems...

Skre, O. et al., 2005: Sustainable land use of treeline areas in a changed climate...

Soikkeli, S., 1978: Seasonal changes in mesophyll ultrastructure of Norway spruce (Pica abies). - Can. J. Bot. 56: 1932-1940.

Louise Ilum Sørensen, 2009: Grazing, disturbance and plant-soil interactions in northern grasslands. Acad. diss.

Sokli-työryhmän mietintö, 1989: Sokli-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. - Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Mietintö 48, 1989, 58 ss.

Solberg, B., H. Tømmervik, D. Thannheiser & S. Neuvonen, 2005: Economic Limits and Possibilities for Sustainable Utilization of Northern Birch Forests. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 219-233.

Sorvari, J., 2005: Anthropogenic effects on immune function, reproduction and nestmate recognition in Formica ants. - Diss., Univ. of Turku.

Sulkava, M., Luyssaert, S., Rautio, P., Janssens, I.A. & Hollmén, J. 2007: Modeling the effects of varying data quality on trend detection in environmental monitoring. – Ecological Informatics 2: 167-176.

Suomela, J., S. Neuvonen, S. Ossipova, V. Ossipov, V. & K. Pihlaja, 1998: A long-term study of the effects of simulated acid rain on the phenolics of birch foliage. - Chemosphere 36: 639-644.

Suomela, J., S. Neuvonen, 1997: Effects of long-term simulated acid rain on suitability of mountain birch for Epirrita autumnata (Geometridae). - Can. J. For. Res. 27: 248-250.

Suorsa, M., A. Jokela, T. Sarjala, S. Manninen & S. Huttunen, 2002: Ozone-induced free polyamine response in Scots pine in northern Finland. – Environmental Pollution 119: 279-281.

Sutinen, S., 1987: Cytology of Norway spruce needles. - Eur. J. For. Path. 17: 74-85.

Sutinen, M-L., Krywult, M., Smykla, J., Kinnunen, H., Martz, F., Lakkala, K. & Turunen, M., 2008: Influence of solar UV radiation on the nitrogen metabolism in needles of scots pine (Pinus sylvestris L.). – FESPB 2008 abstracts.

Sørensen, L.I., Mikola, J., Kytöviita, M-M., & Olofsson, J. 2009: Trampling and Spatial Heterogeneity Explain Decomposer Abundances in a Sub-Arctic Grassland Subjected to Simulated Reindeer Grazing. – Ecosystems 12: 830-842.

Swatdipong, Akarapong, 2009: Conservation genetics of exploited Finnish salmonid fishes. - Acad. Diss. university of Turku.

Taipale, T. & S. Huttunen, 2002: Moss flavonoids and their ultrastructural localization under enhanced UV-B radiation. – Polar Record 38 (206): 211-218.

Tamm, C. O. & F. Andersson, 1989: Swedish Forests in a Changing Environment. - In: Szabolcs, I, (ed.): Ecological impact of acidification. Proc. of the Joint Symposium "Environmental Treats to Forest and Other Natural Ecosystes", 13-23.

Tamminen, P., 1998: Maaperätekijät. In: Mälkönen, E. (ed.),: Ympäristömuutos ja ja metsien kunto. Metsien terveydentilan tutkimusohjelman loppuraportti: 64-75. 278 ss. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 691.

Tamminen, P. & E. Mälkönen, 1986: Kangasmaiden herkkyys happamoitumiselle. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 210: 1-25.

Tarhanen, S., 1998: Ultrastructural responses of the lichen Bryoria fuscescens to simulated acid rain and heavy metal deposition. - Ann. Bot. 82: 735-746.

Tarhanen, S., J. Poikolainen, T. Holopainen & J. Oksanen, 2000: Severe photobiont injuries of lichens are strongly associated with air pollution. - New Phytologist 147: 579-590.

Tarvainen, O., Markkola, A.M. & Strömmer, R., 2003: Diversity of macrofungi and plants in Scots pine forests along an urban pollution gradient. – Basic. Appl. Ecol. 4 (&): 547-556.

Tasanen, T., 2001: Millaisia tutkimuksia tarvitaan luonnonsuojelualueiden suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi - Kilpisjärven, Saariselän ja Ylläksen kokemuksiin perustuva näkökulma. – Tutkimus luonnonsuojelualueiden käytön ja hoidon suuntaajana - Seminaari Tankavaarassa 4.-5.2.1997. – Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A No. 134: 31-38

Tast, J., 1991: Will the norwegian lemming become endangered in the climate becomes warmer? - Arct. Alp. Res. 23: 53-60.

Taulavuori, K. 2004: Fizjlologicza reackcja roslin na zanieczyszczenia powiertza ze szczegolnym uwzglednieniem peroksydacji lipidow. (Lipid peroxidation with special emphasis to air pollution). – Lesne Prace Badawcze (Forest Research Papers, IBL Warzawa) 2: 114-116.

Taulavuori, E., M. Bäckman, K. Taulavuori, D. Gwynn-Jones, U. Johanson, K. Laine, T. Callaghan, M. Sonesson & L. O. Björn, 1998: Long-term exposure to enhanced ultraviolet-B radiation in the sub--arctic does not cause oxidative stress in Vaccinium myrtillus. - New Phytol. 140; 691-697.

Taulavuori, Kari, Erja Taulavuori, Ahti Niemimaa & Kari Laine, 2001: Acceleration of frost hardening in Vaccinium vitis-idaea by nitrogen fertilization. - Oecologia 127: 321-323.

Thannheiser, D., L. Müller-Wille, F.E. Wielgolaski & K.-D. Meier, 2005: Synthesis Section 3: Competition over Nature, Space, Resources, and Management in the Northern Mountain Birch Forest Ecosystem. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 275-280.

Thannheiser, D., H. Tømmervik & J. Wehberg, 2005: The Vegetation Changes and Recent Impacton the Mountain Birch Forest During the Last 40 Years. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 235-253.

Tiiva, Päivi, 2008: Isoprene emission from northern ecosystems under climatic change. - Acad, diss. univ. of Kuopio.

Tikkanen, E. (toim.), 1995: Kuolan saastepäästöt Lapin metsien rasitteena. - Gummerus, 232 s.

Tikkanen, E. & Irja Niemelä (eds), 1995: Kola Peninsula pollutants and forest ecosystems in Lapland. Final report of the Lapland forest damage project. pp. 1-82. - Ministry of Agriculture and Forestry and the Finnish Forest Research Institute. Gummerus, Jyväskylä.

Tikkanen, P., P. Laasonen, T. Muotka, A. Huhta & K. Kuusela, 1994: Short- term recovery of benthos following disturbance 'from stream habitat rehabilitation. – Hydrobiologia 273: 121-130.

Tikkanen, P., K. Kuusela, T. Muotka & M. Riihelä, 1993: Relative roles of catchment disturbance and habitat characteristics in affecting stream macroinvertebrate communities. – Proc.: First Finnish Conference of Environmental Sciences, Kuopio 8.-9.10.1993: "Environmental Research in Finland Today", p. 155.

Timonen, U., S. Huttunen & S. Manninen, 2004: Is sensitivity to ozone related to the leaf anatomy? - Poster Abstract Meeting on “Forests under changing climate, enhanced UV radiation and air pollution “, August 25-30, 2004, Oulu, Finland.

Timonen, U., S. Huttunen & S. Manninen, 2004: Ozone sensitivity of wild field layer plant species of northern Europe. A review. – Plant Ecology 172: 27-39.

Tilastokeskus, 2005: Luonnonvarat ja ympäristö 2005 -katsaus.

Tkatcheva, Viktoria, 2007: Effects of mining industry waste water on fish in the Kostamuksha area, NW Karelia, Russia. - Acad. diss. University of Joensuu.

Tolvanen, A. 2002: Regeneration of boreal and subarctic plants after disturbance. – 3rd European Conference on Restoration Ecology 25.- 31.8.2002.

Tolvanen, A., Kangas, K., Törn, A. & Siikamäki, P. 2007: Hevosvaellusreitit ja laskettelurinteet vieraslajien leviämisreitteinä. - Metlan työraportteja 52: 174-182.

Tolvanen, A., A. Törn, K. Kangas & P. Siikamäki, 2006: Toimivatko hevosvaellusreitit ja laskettelurinteet vieraslajien leviämisreitteinä? – METLA, Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi Seminaari 4.-5.12.2006, Koli.

Tolvanen, A., B. Forbes, S. Wall & Y. Norokorpi, 2005: Recreation at Tree Line and Interactions with Other Land-Use Activities. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 204-217.

Tolvanen, A., J. Rämet, P. Siikamäki, A.Törn & M. Orell, 2004: Research on ecological and social sustainability of nature tourism in northern Finland. - In: Sievänen, T., J. Erkkonen, J. Jokimäki, S. Tuulentie & E. Virtanen (eds.) 2004: Policies, Methods and Tools for Visitor Management. - Proceedings of the Second International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected areas. - Proceedings of the Second International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, June 16-20, 2004, Rovaniemi, Finland. p. 269-275.

Tolvanen, A., P. Siikamäki & A. Törn, 2004: Sustainability of boreal and subarctic environment to nature-based tourism. Abstrakti. Policies, Methods and Tools for Visitor Management. Proceedings of the Second International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, June 16-20, 2004. Rovaniemi, Finland.

Tolvanen, A., O. Manninen & A. Törn, 2002: Regeneration dynamics of understorey vegetation after disturbance. – VIII Kasvitieteen Päivät, Oulu 16.- 17.5.2002.

Tolvanen, A., O. Manninen & A. Törn, 2002: Regeneration dynamics of understorey vegetation after disturbance at treeline region. – Arctic Council, Northern Timberline Forests Workshop, Rovaniemi 23.-25.5.2002.

Tolvanen, A., B.C. Forbes, K.E. Rytkönen & K. Laine; 2001: Regeneration of dominant plants after short-term pedestrian trampling in sub-arctic plantt communities. - In: Wielgolaski, F.E. (ed.): Nordic mountain birch ecosystems. - UNESCO, 359-368.

Tuomas, N.M. & S. Huttunen, 2003: Acclimation of a moss Polyrichum juniperinum Hedw. to light and ultraviolet radiation. – In: Honkanen J.O. & Koponen, P.S. (eds.) Sixth Finnish Conference of Environmental Sciences Curren Perspectives in Environmental Science and Technology. University of Joensuu, Joensuu, pp. 266-269.

Turunen, M., Soppela, P., Kinnunen, H., Sutinen, M.-L. & Martz, F. 2009: Does climate change influence the availability and quality of reindeer forage plants? – Polar Biol 32: 813-832.

Turunen, Minna & Kirsi Latola, 2005: UV-B radiation and acclimation in timberline plants. - Environmental Pollution.

Turunen, M., M.-L. Sutinen, K. Derome, S. Huttunen, G. Wingsle, R. Julkunen-Tiitto & K. Lakkala, 2004: UV radiation adn photoprotective pigments in Scots pine saplings (Pinus sylvestris L.). – Poste abstract. ACIA International Scientific Symposium on Climate Change in the Arctic. Reykjavik, Iceland, 9-12 November, 2004.

Turunen, M., K. Latola & S. Huttunen, 2004: UV-B radiation and acclimation in timberline plants. - Poster abstract. ACIA International Scientific Symposium on Climate Change in the Arctic. Reykjavik, Iceland, 9-12 November, 2004.

Turunen, M., K. Latola & S. Huttunen, 2004: UV-B radiation and acclimation in timberline plants. -Poster Abstract Meeting on “Forests under changing climate, enhanced UV radiation and air pollution “, August 25-30, 2004, Oulu, Finland.

Turunen, M. & S. Huttunen, 1991: Effect of simulated acid rain on the epicuticular wax of Scots pine needles under northerly conditions. - Can. J. Bot. 69: 412-419.

Turunen, M., 1996: Responses of Scots pine needle surfaces to air pollutants. - Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Naturalium A 277, 43 p. + 6 app.

Tuulentie, Seija & Anna Meriruoho, 2008: Paikallisuuden ja osallisuuden retoriikka keskustelussa Ylä-Lapin luonnon käytöstä. - Terra 2008/2, 83-94.

Tyler, B., 1989: Effects of Soil Acidification and Nitrogen Deposition on Forest Biota. - In: Szabolcs, I, (ed.): Ecological impact of acidification. Proc. of the Joint Symposium "Environmental Treats to Forest and Other Natural Ecosystes", 61-68.

Törn, A., Siikamäki, P., Tolvanen, A., Kauppila, P. & Rämet, J., 2008: Local People, Nature Conservation, and Tourism in Northeastern Finland.– Ecology and Society 13(1):

Törn, Anne, 2007: Sustainability of nature-based tourism. - Acad. diss. University of Oulu.

Törn, A. & P. Siikamäki, 2006: Ecological effects of recreational horse riding in protected areas. – The Ecological Society of America. 91st Annual Meeting. August 6-11, 2006, Memphis, Tennessee, USA.

Törn, A., Siikamäki, P. & Tolvanen, A., 2007: Can horses serve as seed dispersalagents of alien species to protected areas? – Fifth Environment Symposium of the Maj and Tor Nessling Foundation 18-19 January 2007, Arken, Turku, Finland.

Törn, A., Tolvanen, A., Norokorpi, Y., Tervo, R. & Siikamäki, P. 2009: Comparing the impacts of hiking, skiing and horse riding on trail and vegetation in different types of forest. – Journal of Environmental Management 90(3): 1427-1434.

Törn, A., Siikamäki, P. & Tolvanen, A., 2007: Impacts of recreational horse riding on vegetation in protected areas. – Nature and Tourism: Tools for Sustainability 22-24 May 2007, International Conference, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finland.

Törn, A., A. Tolvanen & P. Siikamäki, 2005: Paikallisväestö, luonnonsuojelu ja matkailu Koillismaalla. - In: Tuulentie, S. & J. Saarinen (toim.). Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. - Metlan työraportteja 20: 18-27.

Törn, A., A. Tolvanen & P. Siikamäki, 2004: Attitudes of the Local Population Towards Tourism and Nature Conservation. Abstrakti. Policies, Methods and Tools for Visitor Management. Proceedings of the Second International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, June 16-20, 2004. Rovaniemi, Finland.

Törn, A., P. Siikamäki & A. Tolvanen, 2002: What is sustainable recreation? – 3rd European Conference on Restoration Ecology 25.-31.8.2002.

Ukkola, R., 1995: Trampling tolerance of plants and ground cover in Finnish Lapland, with an example from the Pyhätunturi National Park. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 98: 91-110.

Ukonmaanaho, L., M. Starr, J-P. Hirvi, A. Kokko, P. Lahermo, J. Mannio, T. Paukola, T. Ruoho-Airola. & H. Tanskanen, 1998: Heavy metal concentrations in various aqueous and biotic media in Finnish Integrated Monitoring catchments. - Boreal Environment Research 3: 235-249.

Ulvinen, T., K. Syrjänen & S. Anttila (toim.), 2002: Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. - Suomen ympäristö 560.

Vanhala, P., H. Fritze & S. Neuvonen, 1996: Prolonged simulated acid rain treatment in the subarctic: Effect on the soil respiration rate and microbial biomass. - Biology and Fertility of Soils 23, 7-14.

Vanhala, P., A. Kapanen, H. Fritze & R.M. Niemi, 1998: Microbial activity and biomass in four Finnish coniferous forest soils - spatial variability and effect of heavy metals. - Boreal Environment Research 3: 287-295.

Vanhatalo, M., J. Bäck. & S. Huttunen, 2003: Differential impacts of long-term (CO2) and O3 exposure on growth of northern conifer and deciduous tree species. – Trees 17: 211-220.

Vartiainen, T., J. Mannio, M. Korhonen, K. Kinnunen. & T. Strandman, 1996: Levels of PCDD, PCDF and PCB in dated lake sediments in Subarctic Finland. - Käsikirjoitus.

Vehniäinen, Eeva-Riikka, 2005: Boreal fishes and ultraviolet radiation - actions of UVB at molekular and individual levels. - Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.

Veijola, P., 1998: Suomen metsänrajametsien käyttö ja suojelu (English abstract: Utilization and protection of Finland´s timberline forests.- Finn. For. Res. Inst. Res. Pap. 692: 1-171.

Venäläinen, Eija-Riitta, 2007: The levels of heavy metals in moose, reindeer and hares - the result of twenty years monitoring. - dissertation, Kuopion yliopisto 25.5.2007.

Vepsäläinen, Ville, 2007: Farmland birds...

Verta, M. & P. Porvari, 1995: Tekoaltaiden ja Kemijoen vesistön kalojen ja veden elohopeatutkimukset. - Suomen Ympäristökeskus.

Vesala, T., K. Hämeri, T. Ahonen, M. Kulmala, P. Hari, T. Pohja, E. Krissinel, N. Shokhirev & A.A, Lushnikov, 1995: Experimental and numerical analysis of stomatal absorption of sulphur dioxide and transpiration by pine needles. - Atmospheric Environment 29(7): 825-836.

Veteli, T., 2003: Ilmastonmuutos ja kasvinsyöjät:..

Vieno, M., M. Komulainen & S. Neuvonen, 1995: Seed bank composition in a subarctic pine-birch forest in Finnish Lapland: natural variation and the effect of simulated acid rain. - Can. J. Bot. 71: 379-384.

Viitala, Liisa & Pekka Rämä (toim.), 1997: Ympäristön tila Lapissa. - Lapin Ympäristökeskus, 155 ss.

Viramo, J., M. Helminen & M. Lampi (toim.), 1980: Oulangan kansallispuisto. 111 s. Metsähallitus & Valtion painatuskeskus, Helsinki.

Vuorela, E., 1981: Oulun sienten raskasmetallitasosta. - Sienilehti 35: 7-11.

Väisänen, R. A., O. Järvinen & P. Rauhala, 1986: How are extensive, human-caused habitat alternations expressed on the scale of local bird populations in boreal forests? - Ornis Scandinavica 17: 282-292.

Väisänen, R. A. & P. Rauhala, 1983: Succession of land bird communities on large areas of peatland drained for forestry. - Ann. Zool. Fennici 20: 115-127.

Wallenius, Tuomo, 2004: Fire histories and tree ages in unmanaged boreal forests in Eastern Fennoscandia and Onega peninsula. - Diss., Univ. of Helsinki.

Welling, P. & K. Laine, 2002: Regeneration by seeds in alpine meadow and heath vegetation in sub-arctic Finland. – Journal of Vegetation Science 13: 217-226.

Wielgolaski, F.E., P.S. Karlsson, S. Neuvonen, D. Thannheiser, H. Tømmervik & A.O. Gautestad, 2005: The Nordic Mountain Nirch Ecosystem-Challenges to Sustainable Management. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 343-356.

Vuorenmaa, Jussi, 2007: Recovery respnses of acidified Finnish lakes under declinig acid deposition.

Vuori, K-M. & A. Wahlgen, 2006: Vesi- ja rantaluonnon sekä vesimaiseman suojelu. – Teoksessa: Leivonen J. (toim.), Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005 – toteutumisen arviointi vuoteen 2003 asti. – Suomen ympäristö 811: 56-58.

Väre, S., 1981: Matkailun aiheuttamat häiriötekijät Kilpisjärven seudulla (Environmental effects of tourist traffic in NW Finnish Lapland). - Kilpisjärvi notes 5.

Zellmer I.D., Arts M. T., Abele D. and Humbeck K., 2004: Evidence of sub-left damage in Daphnia (Cladocera) due to solar UV radiation in sub-Arctic ponds. – Journal of Arctic and Alpine Research. Special issue, 36 (3): 370-377.

Zvereva, E.L., M.V. Kozlov & S. Neuvonen, 1995: Population density and performance of Melasoma lapponica (Coleoptera: Chrysomelidae) in surroundings of smelter complex. - Environmental Entomology 24:707-715.

 Zvereva, E.L., M.V. Kozlov & S. Neuvonen, 1995: Decrease in feeding niche breadth of Melasoma lapponica (Coleoptera: Chrysomelidae) with increase in pollution. - Oecologia 104:323-329.

Yang, M., A. Pyörnilä & V.B. Meyer-Rochow, 2004: UV-reflectivity of parafocal eyespot elements on butterfly wings in normal and abnormal specimens. - Entomologica Fennica 15: 34-40.

Yrjänä, T. & K. Kuusela, 1991: Restoration of rapids after cessation of logging in the River lijoki, northern Finland. – Abstract of poster (nr 52) in First International Workshop: Lowland Stream Restoration, Lund 25.-30.August 1991.

Yrjänä, T., M. Myllylä, M. Torssonen, H. Luotonen, K. Kuusela & E. Pulliainen, 1988: Uittoperattujen koskien kunnostaminen - vaikutukset kalastoon ja pohjaeläimistöön. – Oulun kalastuspiirin kalastustoimisto: Tiedotus nro 2, 78 s, 8 liitettä.

Ørbæk,Jon Børre, Roland Kallenborn, Ingunn Tombre Else Nest Hegseth, Stig Falk-Petersen & Alf Håkon Hoel (toim), 2007: Arctic alpine ecosystems and people in a changing environment. 433 s. Springer, Berlin ISBN- 10: 3-540-48512-4.

Täällä: Julkaisuryhmien valinta!
Here: Subject matters of literature!

Täällä/Here: Päävalikkoon/To Main menu!