Sääʹmǩiõl vueiʹvvaaunâsmäätt Giellagas-instituuttâst äʹlǧǧe ǩiõl alggmäättain čõõuč 2023 rääʹjest

Sääʹmǩiõl universiteʹttmäätt äʹlǧǧe čâhčča 2023 sami jeeʹresnalla. Tän räjja universiteeʹtt vueiʹvvaaunâsmäättain mättʼtõõđi lie õlggâm siltteed sääʹmǩiõl juʹn ouddlest, leša puõʹtti eeʹjj rääʹjest mättʼtõs älgg sami ǩiõl alggmäättain. Nääiʹt puk, ǩeäk muđoi vuäiʹtte mättʼtõõttâd universiteeʹttest, vuäiʹtte puõʹtti ǩiiđ rääʹjest ooccâd mättʼtõõttâd sääʹmǩiõl vueiʹvvaunnsen.

Tiedote suomeksi / teâđtõs lääddas

Mäʹhtt piâzzam mättʼtõõttâd?

Mättʼtõõttjen ooʒʒât õllškoouli ǩiiđ nuuʹbb õhttsažooccmest. Ooccâmpââʹjj lij 15.3.2023 č. 8:00 – 30.3.2023 č. 15:00. Lââʹssteâđ lääddas Opintopolku-seeidast.

Sääʹmǩiõl ooʒʒi vuässâʹtte sääʹmǩiõl vaʹlljeemtestta Oulu universiteeʹttest 5.6.2023. Vaʹlljeemteʹstt vuâđđââvv materiaaʹle, koon jueʹjjet teeʹstest. Vaʹlljeemteeʹstest teʹsttjet, mäʹhtt ooʒʒi suäʹppe ǩiõllmättʼtõõttjen da måkam motivaatio seeʹst lij. Testta kooll mainstâttmõš še.

Oođummuž mieʹldd sääʹmǩiõlâst šâdd luõvâs čårraaunâs. Puk Oulu universiteeʹtt mättʼtõõđi vuäiʹtte vaʹlljeed sääʹmǩiõl vuâđđ- da aaunâsmäättai kuursid. Jeeʹres universiteeʹtti mättʼtõõđi da sij, ǩeäk jeäʹla mättʼtõõđi ni vooʹps, vuäiʹtte ooccâd kuursi vääras pååđvuõiggâdvuõđ.

Määttai spraavdõõttmõõžžâst

Sääʹmǩiõl mättʼtõs lij jeäʹnmõsân jeäʹǩǩääi olgglõsmättʼtõssân Zoom pääiʹǩ. Teeknla õõlǥtõõžž lie, što mättʼtõõttjest âlgg leeʹd jiijjâs teâttmašina, mikrofoon-kulstõk-aparatt da web-kamera (ouddm. kueʹddemteâttmašina jiijjâs kamera riʹjttai). Mättʼtõõtti interneʹttõhttvuõtt âlgg leeʹd nokk pueʹrr, što kuursid vuäitt vuässõõtâd neeʹttest jõnn tekniikklai probleeʹmitää. Jõs lie vuäittmõõžž, kuursin lie õõldâskaaunõõttmõõžž nuʹtt õʹhttešt leʹbe kuõʹhttešt pirrâneeʹjjest.

Tõn diõtt ko mättʼtõs lij jeäʹǩǩääi, sääʹmǩiõl vuäitt mättʼtõõttâd peiʹvvtuâj paaldâst še. Âlgg kuuitâǥ väʹldded lokku, što kuursid koʹlle kontakttmättʼtõõzz lââʹssen jiânnai jiõččna tuâj še.

Vueiʹvvaaunâsmättʼtõõđi âʹlǧǧe jälsted Oulust aainâs pieʹǩǩ mättʼtõõttâmääiʹjest, ǥu vueiʹvvaunnâz (sääʹmǩiõl) lââʹssen lie jiânnai čårraaunâsmäätt da pukid pääkkla määtt, koin pukid ij vueiʹt tuejjeed neeʹtt pääiʹǩ.

Lââʹssteâđaid oudd sääʹmǩiõl universiteʹttuʹčteeʹl Miika Lehtinen.

Giellagas-instituutt dommseidd

Last updated: 9.12.2022