Giellagas-institutt

Pueʹtted tiõrvân Giellagas-instituʹtte! Meeʹst lij väʹlddkååddlaž vaʹsttõs sääʹmǩiõli da sääʹmkulttuur pââimõs mättʼtõõzzâst da tuʹtǩǩummšest Lääʹddjânnmest.
Vedenpinta järven rannassa, josta heijastuu vastapäisellä rannalla kasvava metsä.

Mättʼtõõttâm

Teâđ da ođđâz mättʼtõõđjid lie norrum Oulu universiteeʹtt Mättʼtõõttja-sijddu.

Tervetuloa opiskelijan sivuille! (lääddas)

Čõõđtõs

Mättaunnâz

Tuʹtǩǩummuš

Giellagas-instituutt nuʹbb vueiʹvvtuâjj mättʼtem lââʹssen lij sääʹmǩiõli da sääʹmkulttuur tuʹtǩǩummuš, nuuʹbbi saaʹnivuiʹm puk teâđ lââʹzztummuš, kååʹtt kuâskk saaʹmi ǩiõlid, historia, õhttsažkååʹdd da jeeʹres kulttuureettmõõžžid. Tuʹtǩǩummuš lij puk tuâjjlai – professoori, lehtoori da pukin jeäʹnmõsân teâđast tuʹtǩǩeeʹji – tuâjj, leša tõt kooll mättʼtõõđjid še, ko sij ǩeeʹrjte lopptuâjeez da võl mâŋŋa tõʹst možât juäʹtǩǩe juätkkmättʼtõõttjen.

Juätkkmättʼtõõđi

Õhttvuõtt-teâđ

Giellagas-institutt
PL 1000
90014 OULUN YLIOPISTO

Jeällõõččâmaddrõs: Erkki Koiso-Kanttilan katu 1

(Oulu universiteʹtt, Linnanmaa > Humaniistlaž tiõđkåʹdd > 3. riâdd)

Saamelainen kulttuuriarkisto - Sääʹm kulttuurarkiiv

Giellagas-instituutt historiast

(Tâʹvv)sääʹmǩiõl mättʼtõs aaʹlji Oulu universiteeʹttest eeʹjj 1970 lääʹddǩiõl beäʹlnn. Eeʹjj 2004 rääʹjest Giellagas-institutt lij tåimmam Oulu universiteeʹtt humaniistla tiõđkååʹdd jiõččnõʹžžen õhttõkkân. Tõn tåimmsââʹj lie universiteeʹttest kuälmad riâddâst.

Giellagas-instituutt vuâđđeeš eeʹjj 2001 aalǥâst. Tõn rääʹjest instituuttâst lij leämmaž mättʼtõsministeria čuäʹjtem väʹlddkååddlaž vasttõs riâššâd da oouʹdeed sääʹmǩiõl da sääʹmkulttuur pââimõs mättʼtõõzz da tuʹtǩǩummuž Lääʹddjânnmest. Mâŋŋa ko Giellagas-instituutt vuâđđeeš, šuurmõs muuttâs lij leämmaž tõt, ko ǩeâđđa 2004 puäʹres mättaunnsest “sääʹmǩiõl da -kulttuur” šõʹdde kueʹhtt vueiʹvvaunnâz, sääʹmǩiõll da sääʹmkulttuur. Ânnʼjõžääiʹj sääʹmǩiõl vueiʹvvaunnâz juâkkai koolm liʹnjje: tâʹvvsääʹmǩiõll, aanrõšǩiõll da sääʹmǩiõll.

Oulu universiteeʹtt sääʹmǩiõl da sääʹmkulttuur mättʼtõõđji aaunâsorganisaatio lij GieKu ry.