KANSAINVÄLINEN VIHREÄN KEMIAN JA BIOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA

Esittely
   

VIHREÄN KEMIAN JA BIOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA (120 op)

Maailmanlaajuisesti lisääntyvä ruoan, kuitujen ja kemikaalien tarve sekä samalla vaatimukset ympäristöystävällisten ja kestävien tuotantoprosessien käytöstä luonnonvarojen prosessoimiseksi asettavat teollisuudelle uudenlaisia haasteita. Modernien teknologisten lähestymistapojen, kuten vihreän kemian, uusien analyyttisen menetelmien sekä geeniteknologian, avulla voidaan luonnonvaroja prosessoida tehokkaasti ja edullisesti samalla huomioon ottaen ympäristö. Uusien teknologisten innovaatioiden käyttöönotto ja luominen vaatii kuitenkin uudentyyppistä, monitieteellistä osaamista sekä kykyä soveltaa moderneja menetelmiä teollisissa tuotantoprosesseissa.

Taustaa: Kansainvälinen vihreän kemian ja biotuotannon koulutusohjelma on vuonna 2010 käynnistynyt monitieteinen Oulun yliopistossa toimiva maisteritason opetuskokonaisuus. Sen ensimmäiset opiskelijat aloittivat opintonsa vuoden 2011 alusta.  Koulutusohjelman tarkoituksena on kouluttaa korkeatasoisia ja laaja-alaisia maistereita ja diplomi-insinöörejä, jotka hallitsevat kemiallisen ja biologisen tuotannon eri osa-alueita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Koulutus tarjoaa luonnontieteet ja tekniset tieteet sekä tuotannon johtamisen yhdistävän opintokokonaisuuden sisältäen biologian, kemian, ympäristötekniikan ja tuotantotalouden opintoja. Koulutuksen rahoittajina toimivat Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Tutkinnot ja suuntautumisvaihtoehdot: Koulutusohjelman laajuus on 120 op ja almistuneet tutkinnot ovat joko maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoja suuntautumisvaihtoehdon valinnasta riippuen. Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat kasvifysiologia, orgaaninen tai epäorgaaninen kemia (Luonnontieteellinen tiedekunta), ympäristötekniikka sekä tuotantotalouden tuotannollisen toiminnan johtamisen opintosuunta (Teknillinen tiedekunta).

Opinnot: Opinnot aloitetaan kemiallis-biologisen osaamispohjan varmistavilla opintojaksoilla. Opinnot voivat aluksi sisältää mm. solubiologiaa, mikrobiologiaa, kemiaa sekä teknisiä ja matemaattisia opintoja opiskelijan aiemmasta opintotaustasta riippuen. Tämän jälkeen koulutusohjelmassa suoritetaan kaikille opiskelijoille yhteisiä kemian, kasvifysiologian, ympäristötekniikan ja tuotantotalouden alojen opintoja, jossa paneudutaan mm. kasvi- ja mikrobiperäisen biomassan käsittelyyn ja luonnonaineiden kemiaan sekä teollisuuden raaka-aineiden ominaisuuksien optimointiin, prosessointiin ja tuotannon johtamiseen. Opinnot sisältävät harjoittelujakson, opinnäytetyön sekä yhteisen seminaarin. Valinnaisissa syventävissä opinnoissa opiskelija voi suuntautumisvaihtoehtonsa ja oman mielenkiintonsa mukaan valita syventäviä kursseja. Opetusmuotoja ovat mm. luennot, laboratorioharjoitukset, verkko-opetus, ryhmätyöskentely, kirjalliset tehtävät, tutkielmat ja seminaarit. Koulutus on kansainvälisesti suuntautunut; opetukseen osallistuu kansainvälisiä luennoitsijoita ja opetuskielenä käytetään pääsääntöisesti englantia. Opiskelijoille tarjotaan myös työelämään tutustuttavia yritysesittelyitä.

Osaaminen: Koulutusohjelma antaa opiskelijoille kattavan kuvan teollisista tuotantoprosesseista. Opiskelijat oppivat ymmärtämään ja ratkaisemaan erilaisia tuotantoprosesseihin liittyviä ongelmia sekä lisäämään tuotannon tehokkuutta maksimoimalla raaka-aineiden ominaisuuksia ja käyttämällä puhtaita tuotantoprosesseja, uusia analyyttisiä tekniikoita ja minimoimalla jätteiden syntyä. Kansainvälisestä vihreän kemian ja biotuotannon koulutusohjelmasta valmistuneilla maistereilla ja diplomi-insinööreillä on hyvät valmiudet työskentelyyn teollisuuden palveluksessa ja tuotekehitystehtävissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Valmistuneet voivat työskennellä mm. kemian, biotekniikan tai funktionaalisen elintarvikealan yrityksissä tai osallistua julkisen hallinnon tiedotus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtäviin. Lisäksi opiskelijat saavat valmiuksia oman yritystoiminnan perustamiseen sekä hyvän pohjakoulutuksen tulevien jatko-opintojen suorittamiseen.

Opintojen ohjaus: Koulutusohjelmalla oma opinto-ohjaaja, joten koulutusta ohjataan ja tuetaan tiiviisti. Koulutuksen alkaessa opiskelijat laativat yhteistyössä koulutusohjelman koordinaattorin kanssa koko opiskeluajan kattavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota päivitetään puolen vuoden välein.

Sisäänotto: Koulutusohjelmaan on suoritettu kolme sisäänottoa vuosien 2010-2013 aikana.