Abiopas 2010

Teknillinen tiedekunta

Oulun yliopistossa tekniikan ala sijoittuu yliopistoyhteisöön. Useimmat muut tekniikan alan yksiköt ovat “yhden alan korkeakouluja”. Tiedekunnan sijainti monialaisessa yliopistossa antaa lisävärinsä kaikkeen toimintaan ja opiskeluun. Tiedekunnassa ovat edustettuina insinööritieteet ja arkkitehtuuri. Opiskelijat valitaan koulutusohjelmiin.

Tekniikan kandidaatin opinnot koostuvat perusopinnoista, ammatillisista aineopinnoista ja opinnäytetyöstä. Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnoissa syvennytään tarkemmin tietylle aihealueelle syventävillä opinnoilla ja tehdään alaan liittyvä opinnäytetyö.

Perusopinnot sisältävät koulutusalasta riippuen matematiikkaa, fysiikkaa, tietojenkäsittelyä, kemiaa sekä muita tekniikan, suunnittelun tai talouden perusopintoja. Aine- ja syventävissä opinnoissa opiskellaan esimerkiksi elektroniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan, tietotekniikkaan, koneensuunnitteluun, prosessitekniikkaan, säätö- ja systeemitekniikkaan, metallurgiaan, yhdyskuntasuunnitteluun, innovaatiotoimintaan ja laatuun liittyviä asioita.

Teknillis-tieteelliset opinnot on suunniteltu kehittämään sellaisia asiantuntijoita, jotka hallitsevat syvällisesti oman alansa, pystyvät näkemään sen osana suurempaa kokonaisuutta ja kykenevät myös toteuttamaan uudet ideansa ja oivalluksensa. Tiedekunnan koulutusohjelmien opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevatkin käsi kädessä. Opintojen aikana paneudutaan tieteellisesti valitsemasi opintosuunnan teoriaan. Samalla opittavia asioita sovelletaan käytäntöön sekä harjoitustöissä että työharjoittelussa. Kiinteät yhteydet yrityselämään näkyvät jo harjoitustöiden aiheissa ja monipuolisia työharjoittelupaikkoja teekkareille löytyy paitsi kotimaasta myös ulkomailta. Teknillisen tiedekunnan yksiköillä onkin paljon huipputason kahdenvälisiä vaihto-opiskelupaikkoja Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Kansainvälisyys on läsnä päivittäin, kun opiskelijoita saapuu tiedekuntaan kaikkialta maailmasta.

Teknilliseen tiedekuntaan otetaan vuosittain noin 560 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valmistuvat aluksi tekniikan kandidaateiksi ja tämän jälkeen diplomi-insinööreiksi ja arkkitehdeiksi. Vaihtoehtoina ovat seuraavat koulutusohjelmat:

  • Arkkitehtuuri
  • Konetekniikka
  • Prosessitekniikka
  • Sähkötekniikka
  • Tietotekniikka
  • Tuotantotalous
  • Ympäristötekniikka

Tiedekunnat

Teknillinen tiedekunta on Oulun yliopiston suurin tiedekunta. Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkintoja suorittaa noin 5000 opiskelijaa.