Petter Morottaja

FM
Inarinsaamen yliopisto-opettaja

Giellagas-instituutti
Humanistinen tiedekunta

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee inarinsaamen kielen johdinten morfofonologiaa ja produktiivisuutta. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1) minkälaisia äänteenmuutoksia vartaloissa esiintyy sanoja johdettaessa, 2) millä tavoin vartalon äänteenmuutokset ovat sidoksissa johdoksen semantiikkaan, 3) mitkä johtimet taikka johdinketjut ovat produktiivisia 4) onko johtimen produktiivisuudella ja johdoksen semantiikalla yhdysvaikutusta.

Tutkimusmateriaalina on Tromssan yliopiston Giellatekno-ryhmän kokoama inarinsaamen kirjoitetun kielen korpus SiKOR sekä Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa toimivan Saamen kieliarkiston puhutun kielen korpus. Tutkimus tapahtuu käyttämällä Giellatekno-ryhmän inarinsaamen kielen morfologista analysaattoria materiaalin analysointiin ja sekä kieliopillisten että ei-kieliopillisten johdosten generointiin, joita voidaan verrata materiaalissa esiintyvään sanastoon. Produktiivisuuden testaamista täydennetään informanttien haastatteluilla ja omalla introspektiollani.

Tutkimus lisää kielitieteellistä ja typologista tietoa inarinsaamesta. Tutkimuksellisten hyötyjen lisäksi tieto tulee olemaan hyödyksi laajemmassa inarinsaamen elvytystä koskevassa työssä ja se voi mm. tukea sanakirjatyötä ja kielen opetusta. Tutkimuksen oheistuloksena Giellateknon inarinsaamen kielen morfologinen analysaattori tulee tunnistamaan paremmin inarinsaamen kielen johdoksia ja niiden kantasanoja ja sitä kautta analysaattoriin perustuvat sovellutukset kuten ortografinen tarkistusohjelma ja konekääntäjä toimivat tarkemmin ja vakaammin. Toisena oheistuloksena tulee olemaan litteroitu ja annotoitu puhutun kielen korpus, jota voidaan käyttää myöhemmässä tutkimuksessa.

Yhteystiedot

Sähköposti

petter.morottaja@oulu.fi

Avainsanat