Markus Juutinen

FM
Tohtorikoulutettava, koltansaamen yliopisto-opettaja

Giellagas-instituutti
Humanistinen tiedekunta

Koltansaamen kielikontaktit

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee koltansaamen kielikontakteja sekä niiden vaikutusta koltansaameen. Koltansaamea on maailmanlaajuisestikin erityinen kielikontaktitutkimuksen kohde, sillä se on ollut kontaktissa eri aikoina ja eri alueilla useiden eri kielten kanssa ja kontaktikielet vaihtuneet täysin ajan kuluessa. Koltansaamella on ollut kontakteja lähisukukieliksi laskettavien muiden saamelaiskielten kanssa, etäsukukieliksi laskettavien suomen ja karjalan kanssa sekä norjan ja venäjänkin kanssa, jotka kuuluvat indo-eurooppalaiseen kielikuntaan. Eri kontaktikielten vaikutusta voidaan tarkastella eri ikäisissä ja eri alueilta kerättyjen aineistojen avulla.

Väitöskirjatyöni koostuu neljästä osatutkimuksesta, joissa tarkastelen eri kielenpiirteitä. Ensimmäisessä artikkelissa tarkastelen koltansaamen myönteisiä ja kielteisiä fokuspartikkeleita ja niiden käytön muutosta eri ikäisten aineistojen avulla. Toisessa artikkelissa tutkin Norjan itäisimmissä osissa puhutun koltansaamen Näätämön murteen ja pohjoissaamen merisaamen murteen välistä koodien sekoittumista vuonna 1920 kerätyissä tekstinäytteissä. Väitöskirjani kolmas artikkelini käsittelee niin kutsutun impersonaalisen neljännen persoonan verbimuotojen historiallista taustaa, käyttöä ja käytön muuttumista. Väitöskirjani neljännessä osatutkimuksessa pyrin luomaan yleiskatsauksen koltansaamen venäläisperäisestä sanastosta.

Yhteystiedot

Sähköposti

markus.juutinen@oulu.fi