Saamelainen kulttuuri

Saamelainen kulttuuri kuuluu Oulun yliopiston historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelmaan.

Saamelaisen kulttuurin opintojen tavoitteena on saamelaisyhteiskunnan ja -kulttuurin sekä sitä koskevan tieteellisen tutkimuksen tuntemus. Saamelaista kulttuuria käsitellään laajasti monien pohjoisten kulttuurien ja alkuperäiskansojen näkökulmasta. Saamelainen kulttuuri on myös luonnollisesti sidoksissa Pohjoismaiden yleisiin historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin oloihin.

Saamelaisen kulttuurin opetuksen tarkoituksena on antaa tietoa saamelaisen perinteen ja yhteiskunnan eri puolista sekä lisätä kiinnostusta saamelaiseen kulttuuriin. Toisaalta pyrkimyksenä on antaa syvällisempiä valmiuksia tuleville opettajille, tiedottajille, virkamiehille ja tutkijoille.

Opettajina kursseilla toimivat saamelaiset, suomalaiset ja ulkomaalaiset asiantuntijat. Opetuskielenä on yleensä suomi, mutta tarpeen mukaan myös saame, englanti tai ruotsi. Pääaineen lisäksi oppiaine sopii sivuaineeksi esimerkiksi saamen kielen, antropologian tai historian opiskelijoille.

Opiskeluoikeus

Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla valintakokeeseen. Tarkat tiedot ovat humanistisen tiedekunnan valintaoppaassa. Muiden oppiaineiden opiskelijoille saamelainen kulttuuri on vapaasti valittava sivuaine, joka sopii täydentämään esimerkiksi kulttuuriantropologian, historiatieteiden ja pohjois- tai inarinsaamen pääaineita. Saamelaisen kulttuurin perusopinnot ovat pakolliset saamen kielen opettajiksi aikoville.

Erillisvalinnoista ja maisteriohjelmista saa tietoa Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan sivuilta (www.oulu.fi/hutk/erillisvalinnat).

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtori/opintoasiat (029 448 3486), yliopistonlehtori (029 448 3494) ja professori (029 448 3489).

Katsaus oppiaineeseen

Oulun yliopistolla on valtakunnallinen tehtävä kehittää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja tutkimusta. Saamelaisen kulttuurin pääaine perustettiin vuonna 2004, ja se tuottaa saamelaista kulttuuria syvällisesti tuntevia asiantuntijoita. Kandidaatin- ja maisterintutkinnon suorittaminen kestää noin viisi vuotta.

Saamelainen kulttuuri on monitieteinen opetus- ja tutkimusalue, jonka perustana on saamelaisten historia ja perinteinen kulttuuri, kotivaltioissaan vähemmistöasemassa elävä saamelaisväestö ja voimakkaassa elinkeinollisessa, kulttuurisessa ja kielellisessä muutoksessa oleva saamelaisyhteisö. Saamelaista kulttuuria tarkastellaan myös maailman alkuperäiskansojen ja erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen näkökulmasta. Oppiaine antaa perustiedot saamelaisten perinteisestä kulttuurista, mutta saamelaiset nähdään myös moderneina, kansainvälisinä ja aktiivisina toimijoina.

Sijoittuminen työelämään

Saamelaisen kulttuurin opinnot antavat tietoja ja taitoja monenlaisiin kulttuurialan tehtäviin Suomen ja Pohjoismaiden saamelaisympäristöissä sekä muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Kulttuurialan asiantuntijoita tarvitaan saamelaishallinnon lisäksi kuntien ja valtion hallinnossa, erilaisissa kulttuuritapahtumissa, järjestöissä sekä kulttuuri- ja taideprojekteissa.

Sivuaineet

Tutkintoon kuuluu pääaineopintojen lisäksi myös sivuaineopintoja, jotka opiskelija valitsee omien mielenkiinnon kohteidensa sekä työllistymistavoitteidensa perusteella. Sopivia sivuaineita saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijalle ovat esimerkiksi pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielet, kulttuuriantropologia, sosiologia, Suomen ja Skandinavian historia, arkeologia, viestintä, museologia, informaatiotutkimus sekä kulttuurimaantiede. Oulun yliopistossa opetettavien oppiaineiden lisäksi sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi hallintotieteet, ympäristöoikeus ja kansainväliset suhteet, joita opetetaan Lapin yliopistossa. Tutkintoon kuuluu myös pakollisia, käytännön kielitaitoon tähtääviä saamen kielen opintoja.

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Opetusohjelma

Virallinen opetusohjelma on WebOodissa. Lisätietoa opiskelusta ja opetuksesta saa oppiaineen kotisivuilta sekä ilmoitustaululta Giellagas-instituutin käytävällä.

Tentit

Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä. Luentokurssin suorittamisen yhteydessä pidettäviin luentotentteihin ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua, ellei niin erikseen sovita. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Giellagas-instituutin oppiaineen tenttejä voi tenttiä joko tiedekunnan tai oppiaineryhmä 1:n tenttipäivinä. Tenttiajat löytyvät humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Suoritetut opintojaksot kirjataan opintorekisteriin, joka opiskelijan tulee tarkistaa vähintään puolen vuoden välein. Tenttivastauksia säilytetään kuusi kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen.

Pakolliset sivuaineet

Pohjoissaamen kielen perusopinnot (25 op) ovat pakollinen sivuaine niille opiskelijoille

  • joiden äidinkielenä on pohjoissaame
  • tai jotka hallitsevat pohjoissaamen kielen äidinkielisen tavoin
  • tai jotka ovat suorittaneet lukion saame äidinkielenä -opintojakson
  • tai joille saamen kieli on toinen kieli

Jos opiskelijan äidinkielenä on jokin muu saamen kieli, pohjoissaamen perusopintojen suorittamisesta sovitaan erikseen.

Pohjoissaamen alkeis- ja jatkokurssit (yhteensä 10 opintopistettä) tai vastaavat inarin- tai koltansaamen opinnot ovat pakollisia niille opiskelijoille, jotka eivät suorita pohjoissaamen kielen perusopintoja.

Saamen kielen perusopintoja (25 op) opiskelevat suorittavat lisäksi kieli- ja viestintäopintoja (lisää tietoa opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot).

- Opiskelu ja sen suunnittelu 0 op
- Tieteellinen viestintä 5 op
- Toinen kotimainen kieli 5 op
- Vieras kieli 5 op

Kieli- ja viestintäopintojen kohdalla tarkasta oletko oikeutettu hyväksilukuihin (AHOT).

Oppimateriaali

Yleisoppikirjoja ja temaattisia kokoomateoksia erityisesti nykykulttuurin alalta on vähän, ja suuri osa merkittävistä tutkimustuloksista on ilmestynyt artikkeleina eri julkaisuissa. Siksi saamelaisen kulttuurin oppiaineessa käytettävä oppimateriaali on koottu pääosin artikkelikansioihin Optimaan. Tiedot kurssien oppimateriaaleista löytyvät kurssien WebOodista sekä kurssien Optima-työtiloista.

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee saamelaisen kulttuurin pääpiirteet sekä historialliset ja alueelliset vaihtelut. Opiskelija saa perustiedot saamelaisten historiasta, elinkeinoista, yhteiskunnasta, perinteistiedon muutoksesta, alkuperäiskansoista sekä tutkimuksenteon prosesseista. Opintojen pohjana ovat luennot, joiden ohella käytetään tenttikirjallisuutta ja artikkelikansioita sekä erilaisia harjoituksia.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen kuva saamelaisten perinteistä, nykypäivästä sekä saamentutkimuksesta. Opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tekstin kirjoittamiseen, esittämiseen ja suulliseen argumentointiin. Lisäksi hän osaa käyttää kriittisesti lähdemateriaalia, analysoida tutkimusaineistoja ja soveltaa erilaisia metodeja käytännön tutkimustyössä. Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma seminaaritöineen.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on nykytutkimukseen perustuva kokonaiskuva saamelaisesta kulttuurista ja sen muutoksesta sekä saamelaisen yhteiskunnan kehityksestä Pohjoismaissa ja Venäjällä. Opiskelijalla on tieteelliset ja käytännölliset valmiudet tutkimustyöhön, ja hän osaa soveltaa alansa tieteellistä tietoa esimerkiksi asiantuntijana toimiessaan.

Opintojaksot

Perusopinnot 25 op

683300Y       HOPS (0 op)
683504P        Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen (5 op)
683505P        Saamelaisten esihistoria ja historia (5 op)
683374P        Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet (5 op)
683506P        Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet (5 op)
683507P        Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt (5 op)

Aineopinnot 45 op

683301Y       HOPS 2 (0 op)
683396A       Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä (5 op)
683397A       Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö (5 op)
683480A       Saamelaisen yhteiskunnan rakentuminen (5 op)
683508A       Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot (5 op)
683482A       Saamentutkimuksen suuntauksia (5 op)
683509A       Etniset suhteet ja kansainvälinen yhteistyö (5 op)
683510A       Tutkimusmenetelmät, -teoriat ja arkistotyö (5 op)
683384A       Kandidaatintutkielma (10 op)
683390A       Kypsyysnäyte (0 op)

Syventävät opinnot 80 op

683302Y       HOPS 3 (op)
683385S        Syventyminen alan erikoisteemoihin (10 op)
683511S        Perehtyminen teoriaan ja metodeihin (5 op)
683512S        Tieteellinen kirjoittaminen (5 op)
683513S        Seminaari (5 op)
683388S        Pro gradu –tutkielma (40 op)
683514S        Valinnaiset opinnot, harjoittelu tai vaihto-opiskelu (15 op)
683391S        Kypsyysnäyte (0 op)

Viimeksi päivitetty: 30.11.2017