Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Paikkatieto-ohjelmistot]

Aineistoformaatit

Paikkatietoa on tyypillisesti tarjolla useissa eri formaateissa. Paikkatiedon perusmuotoja ovat vektoritietorakenne ja toisaalta rasteritietorakenne, josta käytetään myös nimitystä "grid" tai "hila". Vektorirakenne muodostuu x/y-koordinaattien mukaan määrittyvistä verteksipisteistä, joita linkittämällä voidaan muodostaa yksiulotteisia viivoja ja kaksiulotteisia alueita. Rasterirakenne puolestaan tarkoittaa säännöllisen kokoisista soluista tai pikseleistä koostuvaa rakennetta.

Aineiston perusmuotojen "sisällä" on edelleen olemassa erilaisia dataformaatteja, jotka ovat tavallaan erilaisia perustietorakenteiden toteutuksia. Dataformaatit ovat ohjelmistokohtaisia, eli ei ole olemassa mitään tiettyä "paikkatietoformaattia" jonka mukaisena aineistot aina toimitettaisiin. Erot eri ohjelmistojen saamassa suosiossa on kuitenkin ohjannut kehitystä siihen suuntaan, että tietyt dataformaatit ovat muodostuneet eräänlaiseksi standardiksi paikkatietoalalla. Erityisesti tämä koskee vektorimuotoista dataa, minkä osalta ESRI:n kehittämä shapefile-formaatti on lähestulkoon saanut standardin aseman. Myös muut ESRI:n vektoriformaatit sekä MaPinfo-ohjelmistossa käytetty TAB-formaatti ovat laajasti tunnettuja. Rasterimuotoisen datan osalta tilanne on vähemmän selkeä. Tämä johtuu siitä, että rasterimuotoinen tieto pystytään esittämään helposti erilaisten kuvaformaattien, esimerkiksi TIFF-formaatin avulla.

Oheisessa taulukossa on koottuna keskeisimpiä paikkatietoformaatteja.

Vektoriformaatteja Kuvaus
shapefile

Alunperin ESRI:n ArcView-ohjelmistoa varten kehitetty formaatti, joka yksinkertaisuustensa ja avoimuutensa vuoksi on saavuttanut suuren suosion. Suosion myötä vektorimuotoiset paikkatiedot toimitetaan yleisimmin juuri shapefile-formaatissa. Shapefile-muotoisia aineistoja pystytään avaamaan paitsi ESRI:n ohjelmistoissa myös MapInfossa. Lisäksi monet open source -tyyppiset ohjelmistot sisältävät tuen shapefile-formaatille.

Teknisiä tietoja

geodatabase

Geodatabase on tarkoitettu ArcGIS-ohjelmiston omaksi formaatiksi, joka tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin shapefile (esimerkiksi aineiston topologisen validoinnin). Mahdollisuudet käyttää geodatabase-muotoista dataa muualla kuin ArcGIS-ohjelmistossa ovat huonot.

Teknisiä tietoja

coverage Coverage on ESRI:n vanhaan ArcInfo-tuotteeseen liittynyt varsin monimutkainen mutta tehokas dataformaatti, jonka käyttö on nopeasti vähenemässä. Vanhat, 1980- ja 1990-luvulta peräisin olevat aineistot saattavat kuitenkin usein olla coverage-formaatissa. Mahdollisuudet käyttää coverage-muotoista dataa muualla kuin ArcGIS-ohjelmistossa ovat huonot.
MapInfo TAB MapInfo-ohjelmistoon liittyvä TAB-formaatti on shapefilen ohella erittäin yleinen vektorimuotoisen paikkatiedon jakeluformaatti. MapInfossa TAB-muotoinen tieto voidaan kääntää shapefileksi Universal Translator -toiminnolla. Vastaavasti ArcGIS:ssä muunnos tapahtuu Data Interoperability -laajennusosan avulla.
Rasteriformaatteja Kuvaus
ESRI Grid ArcGIS-ohjelmiston oma rasteriformaatti, jota käytetään erityisesti "data-rastereissa" (esim. korkeusmallit tai maankäyttörasterit). Kyseessä on varsin vanha formaatti, mihin liittyen mm. rasterin nimi ei voi olla 13 merkkiä pidempi. Ei tiedostopäätettä.
ERDAS IMAGINE ERDAS-ohjelmistoon liittyvä rasteriformaatti, joka tarjoaa vaihtoehdon ESRIn omalle formaatille. Tiedostopäätteenä joko *.img tai *.ige (yli 2 GB kokoiset rasterit)
TIFF TIFF eli "Tagged Image File Format" on formaatti jota käytetään laajasti kuvankäsittelyssä, mutta sitä voidaan käyttää yhtä hyvin myös GIS-yhteyksissä. Tyypillisin TIFF-formaatin käyttötapa GIS-ympäristössä on skannattu taustakartta tai GIS-ohjelmistolla tuotettu karttaesitys, mutta formaatista on olemassa myös GEOTIFF-muoto, joka pystyy sisältämään myös maantieteellisen koordinaatti-informaation. Formaatin yleisenä ongelmana on suuri tiedostokoko, joten LZW-pakkausta on suositeltavaa käyttää, mikäli mahdollista.
ECW Enhanced Compressed Wavelet (ECW) on ERDAS:in ER Mapper -ohjelmistoon liittyvä formaatti, joka mahdollistaa suurten rasterikuvien tehokkaan pakkaamisen. Käytetään mm. koko Suomen kattavissa geofysikaalisissa aineistoissa.

Kattavampaa tietoa eri rasteriformaateista löytyy mm. ESRIn verkkodokumentaatiosta.

Siirtoformaatteja Kuvaus
e00 e00 on ESRI:n vanhaan ARC/INFO -tuotteeseen liittyvä siirtoformaatti vektorimuotoiselle tiedolle. Formaattia ei nykyään käytetä käytännössä lainkaan, mutta jotkin vanhemmat aineistot saattavat olla tallennettuina kyseiseen formaattiin. e00-formaatissa olevan datan pystyy muuntamaan mm. ArcGIS:ssä coverage-muotoon ja siitä tarvittaessa edelleen muihin muotoihin.
MIF MIF (MapInfo Data Interchange Format) on MapInfo-ohjelmistoon liittyvä siirtoformaatti. MIF-tiedosto on ASCII-pohjainen, joten sitä voidaan muokata tavallisella tekstieditorilla. Tiedoston pystyy muuntamaan MapInfo TAB -muotoon mm. MapInfon omalla Universal Translator -toiminnolla. Yksityiskohtaisempaa tietoa MIF-formaatista löytyy täältä.