Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistopalvelut]

Muita aineistopalveluja

Internetissä on löydättävissä suuri joukko erilaisia aineistopalveluja, joista on mahdollista ladata maksutta käyttöönsä erilaisia paikkatietoaineistoja, usein ilman minkäänlaista rekisteröitymistä. On kuitenkin huomattava, että pääosin aineistot ovat sekä alueellisesti että teemallisesti hyvin suppeita, eivätkä siten kovin käyttökelpoisia sen paremmin tutkimuksessa kuin opetuksessakaan. Myös tiedostojen lataaminen itselle voi olla vaikeaa, ja aineiston formaatti tuntematon. Oheiseen listaan on koottu joitakin käyttökelpoisimpia aineistojapalveluja.

Aineistopalvelu Tiedot

BALANCE

Runsas valikoima Itämereen liittyviä aineistoja, mm. Itämeren syvyysmalli, suolaisuusaste, mallinnettu pohjan happitilanne (2000-2006), sekä erilaisia tietoja Suomen ja Ruotsin rannikkoalueilta. Ei vaadi rekisteröitymistä.

Baltic GIS portal

Erilaisia paikkatietoaineistoja Itämeren valuma-alueelta sisältäen aluerajoja, syvyysmalleja sekä maankäyttö-, väestö- ja ilmastotietoja. Aineistojen alkuperä, formaatti ja ajantasaisuus ovat vaihtelevia. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen.

Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) CIESIN tarjoaa kokoelman erilaisia paikkatietoaineistoja, joita väljästi yhdistävänä teemana on ihmisen globaali vaikutus ympäristöön.
Digital Chart of the World Aineistopalvelu, josta saatavissa koko maailmasta valtioiden rajat, sekä pääpiirteittäin mm. vesistöt, maantiet ja rautatiet. Tämä aineistopalvelu on perinteisesti ollut hyvin suosittu, mutta koska tietoja ei ole päivitetty vuoden 1992 jälkeen, alkavat ne joiltakin osin olla vanhentuneita. Ei vaadi rekisteröitymistä.
DIVA-GIS DIVA-GIS on varsinaisesti ohjelmisto, mutta sen verkkosivujen yhteyteen on toteutettu myös erittäin hyödyllinen aineistopalvelu. Palvelusta voi ladata maksutta ja ilman rekisteröitymistä minkä tahansa valtion osalta mm. seuraavia aineistoja: hallinnolliset rajat, tieverkosto, rautatiet, topografia, maanpeite, väentiheys ja ilmasto.
Earth Science Data Interface (ESDI) Global Land Cover Facilityn ylläpitämä palvelu, jonka kautta on mahdollista ladata etupäässä erilaisia kaukokartoitusaineistoja, esimerkiksi Landsat- ja ASTER-kuvia. Ei vaadi rekisteröitymistä.
Eurostat (GISCO) Euroopanlaajuisia aineistoja mm. liikenneverkoista, vesistöistä, maanpeitteestä ja korkeussuhteista. Maksuton, eikä vaadi rekisteröitymistä.
HELCOM GIS Data Download Service HELCOM-organisaation toimintaan liittyviä Itämeri-aineistoja, mm. laivaliikenteeseen, päästöihin ja kalastukseen liittyen. Ei vaadi rekisteröitymistä.
Natural Earth Monipuolinen valikoima erilaisia perusaineistoja maailmanlaajuisesti sekä vektori- että rasterimuodossa. Ei vaadi rekisteröitymistä.
OS Open Data
(Ordnance Survey)
Erilaisia Britanniaa koskevia paikkatietoaineistoja, sisältäen mm. erilaisia hallinnollisia aluerajoja vektorimuodossa. Ei vaadi rekisteröitymistä.
Paikkatietolainaamo Paikkatietolainaamo on palvelu, josta on mahdollista saada lukuisia eri paikkatietoaineistoja testikäyttöön. Palvelu on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen, ja aineistojen "laina-aika" rajoittuu yhteen vuoteen. Suurin rajoitus palvelussa on se, että aineistoja on saatavissa vain Lounais-Suomesta. Aineistoja ei siis voi juurikaan ajatella hyödynnettäväksi tutkimuksessa sen perinteisessä mielessä, vaan pikemminkin esimerkiksi kehitettäessä erilaisia paikkatietopalveluja ja -sovelluksia.

SOTKANet

Indikaattoripankki SOTKAnet on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietopalvelu, joka tarjoaa kaikista Suomen kunnista viimeisimpään voimassa olevaan kuntajakoon perustuen keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja vuodesta 1990 alkaen. Ei vaadi rekisteröitymistä.

WorldClim Maailmanlaajuisia ilmastotietoja yhteen kokoava palvelu, josta on saatavilla rasterimuotoista tietoa minimi-, maksimi- ja keskilämpötiloista sekä sademäärästä. Ei vaadi rekisteröitymistä.