Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistopalvelut] > [Paituli]

SYKE:n aineistot

SYKE

PaITuliin on kevään 2010 aikana lisätty alla listatut SYKE:n aineistot, jotka ennen olivat saatavissa ainoastaan ympäristöhallinnon Oiva-palvelusta, missä aineistojen lataaminen vaati erillisen käyttäjätunnuksen hankkimista. Linkkiä klikkaamalla saa näkyviin aineistoa koskevat metatiedot sellaisena kuin ne ovat PaITulissa.


Asemakaavoitettu alue
Asuinalueet
Arvokkaat kallioalueet
CORINE
Liikenneriskiluokitus
Luonnonsuojelualueet
Luonnonsuojeluohjelmat
Maakuntakaavat
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet
Natura 2000
Pohjavesialueet
Rajoitusalueet
Suokasvillisuuden aluejako
Valuma-aluejako
Vesienhoitoalueet
Virkistyskäyttö
Yhdyskuntarakenteen aluejaot (YKR)
Yleiskaavat