BITUPROP - Biokaasun tuotannon optimointi

BITUPROP - Biokaasulaitoksen tuottavuuden nosto prosessin optimoinnin avulla -hankkeessa kehitetään kerättyyn mittaustietoon perustuen malli biokaasun tuotanto- ja jalostusprosesseista, jolla voidaan ennustaa prosessin tulevaa käyttäytymistä. Ennustavan mallin avulla optimoidaan esimerkiksi raaka-aineiden määriä ja jakaumia, lämmön ja sähkön kulutusta sekä tuotetun biometaanin määrää ja laatua.

Funders

Project information

Project duration

-

Funding amount

320 000 EUR

Project coordinator

University of Oulu

Project description

Oulun yliopiston Kajaanin yksikön kaksi tutkimustahoa saivat merkittävän EIP-rahoituksen (European Innovation Partnership) Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hankkeen kokonaisvolyymi on noin 320 000 euroa, josta merkittävä osa menee Oulun yliopiston Biojalostamon mittausten tutkimusryhmälle Kajaaniin biokaasuntuotantoprosessin mallintamiseen ja optimointiin. Myös Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksiköllä Kajaanissa on tärkeä rooli hankkeen toteutuksessa, sillä he kehittävät biokaasulaitokselle kemiallisia mittauksia, joita hyödynnetään prosessin mallinnuksessa ja optimoinnissa. Hankkeessa on myös mukana Digikierto Oy, joka tekee teknillistaloudellisia laskelmia biokaasun tuotantoprosessin optimoinnin vaikutuksista. Biokaasuntuotantoprosessin mallinnusta ja optimointia kehitetään yhteistyössä Muhokselle paraikaa rakennettavan Viskaalin tilan biokaasulaitoksen kanssa.