Transcultural Encounters -symposium 12.–13.12. 2013

Thursday, December 12, 2013

Transkulttuuriset kohtaamiset

Symposiumi Oulun yliopistossa 12.–13.12. 2013

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SYMPOSIUMIN  OHJELMA

Abstraktit pdf-vihkosena

Notes for authors

Käytännön tietoa

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ylirajaiset vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteet ovat oleellinen osa globalisoituvaa maailmaa. Yhteisöt, ilmiöt, ideat, instituutiot eivät muodostu itsenäisinä ja erillisinä yksikköinä vaan eri kulttuurien moninaisissa ja jatkuvissa vuorovaikutussuhteissa. Kyseessä on sekä tieteellisesti että yhteiskunnallisesti merkittävä ja ajankohtainen kysymys. Oulun yliopistossa järjestetään 12.–13.12. 2013 symposiumi, jossa tarkastellaan eri kulttuuristen alueiden ja ihmisyhteisöjen välisiä moninaisia vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita ja niiden merkitystä. 

 

Järjestäjien mielestä erilaisten tieteellisten paradigmojen ja metodien soveltaminen transkulttuuristen kohtaamisten tutkimiseen mahdollistaa ilmiön monitasoisen ja monipuolisen analysoinnin sekä tulosten vertailun ja prosessien jäljittämisen. Vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteiden muodostumisprosessien tunnistaminen auttaa ymmärtämään monikulttuurisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Tutkimustieto antaa keinoja kohdata ”toiseutta” ja kyseenalaistaa yhteisön sisäisiä rajoja ja normatiivisuutta.

 

Symposiumi tuo yhteen tutkijoita monilta aloilta, jotka tutkivat kulttuurisia kohtaamisia, kuten historiatieteistä, kulttuuritieteistä, sosiolingvistiikasta (esim. kielikontaktit, vähemmistökielet) ja yhteiskuntatieteistä.  Aihepiiriä voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Transnationaaliset kohtaamiset: selvitetään transnationaalisten kohtaamisten produktiivisia ja konfliktuaalisia puolia sekä kohtaamisissa havaittavia yhteisiä piirteitä
  • Kulttuurinen muisti: miten ylirajaiset kohtaamiset ilmenevät kulttuurisessa muistissa? Miten kulttuurinen muisti vaikuttaa ylirajaisiin kohtaamisiin?
  • Representaatiot ja kuvat: mitkä tekijät vaikuttavat representaatioiden muotoutumiseen? Mitä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia representaatioilla on transkulttuurisiin kohtaamisiin? Mitä yhtenäisiä piirteitä representaatioiden/mielikuvien muodostumisella on?

 

Symposiumin järjestäjät pyytävät kaikkia keskustelusta kiinnostuneita lähettämään abstraktinsa (enimmillään 300 sanaa) 30.9.2013 mennessä. Ehdotusten hyväksynnästä ilmoitetaan lokakuun puoliväliin mennessä, ja symposiumin alustava ohjelma muine käytännön ohjeineen lähetetään osallistujille lokakuun loppuun mennessä. Symposiumissa ei ole osallistumismaksua. Työkieliä ovat suomi ja englanti. Symposiumin esitelmiin pohjautuva tieteellinen kokoomateos on suunnitteilla..

 

Esitelmäehdotukset ja mahdolliset tiedustelut pyydämme lähettämään sähköpostilla veli-pekka.lehtola@oulu.fi.

 

Katso myös Transcultural Encounters –tutkimusyhteisön kotisivut osoitteessa http://www.oulu.fi/transculturalencounters.

 

Transcultural Encounters

 

Symposium at the University of Oulu in December 12th–13th 2013

PROGRAM

ABSTRACTS (pdf)

Notes for authors

Practical information

 

Cross-border interactive relationships and dependencies are an essential part of the increasingly global world. Communities, phenomena, ideas and institutions are not formed as independent, isolated units, but rather in diverse, continuous interactive relationships between different cultures. Transcultural Encounters Symposium will be held at the University of Oulu in December 12th–13th 2013, examining the the both scientifically and socially timely topic of the interactive relationships and interdependencies between different cultural spheres and communities.

 

According to organizers, various scientific paradigms and methods in studying transcultural encounters will enable multi-level, well-rounded analysis, comparison of results and traceability of processes. Identifying the processes of forming interactive relationships and dependencies will help in understanding the challenges and possibilities of multiculturalism. The research knowledge will provide tools for encountering “otherness” and will question the communities’ internal borders and normativity.

 

Symposium will gather researchers from different disciplines to discuss the topics, including historians and cultural researchers, as well as the researchers of sosiolinguistics (e.g. language contacts and minority languages) and social studies. Topics for submissions may include:

  • Transnational encounters: the productive and conflicting aspects of transnational encounters and universal features observed in these encounters will be examined
  • Cultural memory: How are cross-border encounters manifested in cultural memory? How does cultural memory influence cross-border encounters?
  • Representations and images: Which factors influence the formation of representations? What positive and negative impacts do representations have on transcultural encounters? What common features are there in the formation of representations/images?

 

We invite all who are interested to submit abstracts (maximum 300 words) by 30.9.2013. Accepted proposals will be announced by mid-October, and the preliminary schedule of the symposium and practical instructions will be sent to participants by the end of October. There is no participation fee at the symposium. The working languages are Finnish and English. An academic compilation based on the symposium presentations is being planned.

 

Please address presentation proposals and any inquiries by e-mail to veli-pekka.lehtola@oulu.fi.

 

See also the home page of Transcultural Encounters in http://www.oulu.fi/transculturalencounters.

Add to calendar

Back to events

Last updated: 2.12.2013