Humanistinen tiedekunta

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on edustettuna laaja valikoima tieteenaloja. Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikössä ovat arkeologia ja kulttuuriantropologia, historia ja tieteiden ja aatteiden historia sekä informaatiotutkimus. Lisäksi on tiedeviestinnän maisteriopinnot. Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikön aloja ovat englannin kieli, ruotsin kieli, saksan kieli ja kulttuuri, suomen kieli sekä kirjallisuus. Logopedia muodostaa oman tutkimusyksikkönsä. Erityisenä valtakunnallisena tehtävänä on saamen kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus. Tehtävää tiedekunnassa hoitaa Giellagas-instituutti. Mainittuja tieteenaloja voi opiskella pääaineena. Lisäksi tarjolla on lähes parikymmentä sivuainetta, joita voi vapaasti liittää tutkintoihin.

Tutkimus

Humanistisen tiedekunnan tutkimuksessa keskipisteessä on ihminen, inhimillinen toiminta ja ihmistenvälinen vuorovaikutus erilaisissa ympäristöissä ja eri aikakausina. 

Tutkimus noudattaa Oulun yliopiston yhteistä strategiaa sekä tiedekunnan omaa strategiaa

Yliopiston strategisista painopistealueista Ihmiset muuttuvassa maailmassa liittyy humanistisessa tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen. Läpileikkaavana tutkimusteemana on arktisuus. Fokusalueen monitieteistä tutkimustoimintaa koordinoi Eudaimonia-instituutti. Se kokoaa yhteen ihmistieteiden tutkijoita ja toimii tärkeänä yhteistyömahdollisuuksien tarjoajana ja rahoittajana.

Humanistisessa tiedekunnassa tehtävää tutkimusta yhdistää neljä pääteemaa:
 

Ihminen, hyvinvointi ja ympäristö

Tutkimus kohdistuu ihmisen ympäristösuhteeseen ja hyvinvointiin, erityisesti pohjoissuomalaisessa kontekstissa. Ympäristösuhteen tutkimus kattaa luonnon hyödyntämisen ja ihmisen suhteen eläimiin. Ihmisen hyvinvointia tutkitaan tiedekunnassa esimerkiksi mielenterveyden, lääketieteen historian, ruokakulttuurin ja terveystiedon lukutaidon näkökulmasta. 

Kulttuurinen muutos, ihmisten välinen vuorovaikutus ja toimijuus

Tutkimuskohteena ovat kulttuuriset ilmiöt ihmisyhteisöissä, usein pitkällä aikavälillä. Ihmisten välistä vuorovaikutusta tutkitaan yksilö- ja ryhmätasolla. Eri humanistisilla tieteenaloilla tutkitaan kulttuurisia ilmiöitä ihmisyhteisöissä, usein pitkällä aikavälillä. Ihmisen toimijuuteen ja sitä kautta vuorovaikutukseen liittyy identiteetin käsite, jota tutkitaan muun muassa käytetyn kielen tai kielten sekä menneisyyden kautta.

Oppiminen, kielellinen kehitys ja sen häiriöt

Oppimisen tutkimus keskittyy humanistisissa tutkimuksissa erityisesti kielelliseen ja kielten oppimiseen eri-ikäisenä, eri tilanteissa ja ympäristöissä. Suuri osa tiedekunnan yksikköjen tutkimuksesta liittyy opettajankoulutukseen. Tutkimusperustainen aineenopettajakoulutus on tiedekunnan keskeinen kehittämiskohde.

Pohjoiset kulttuurit

Globaaleja kulttuuriprosesseja ja -ilmiöitä tarkastellaan erityisesti Pohjois- ja Koillis-Euroopan näkökulmasta ja kontekstissa. Tutkimusteemaan kuuluu Giellagas-instituutissa tehtävä saamelaisyhteisöihin kohdistuva tutkimus.  Arktisuus on yksi profiilialueista Oulun yliopiston tutkimusstrategiassa, ja pohjoisten kulttuurien tutkimus liittyy siihen olennaisena osana. 

Tutkimusyksiköt

Monitieteiset tutkimuskeskukset

Tutustu tutkijoihimme

Opiskelu

Humanistisen alan koulutus voi olla monipuolinen ja laaja-alainen, jolloin yleissivistys ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin ovat valtteja työelämässä. Koulutuksen voi rakentaa myös erikoisosaamiseen tähtääviin tehtäviin.

Tiedekunnan tarjoama koulutus on korkealaatuista, oppimiskeskeistä ja uudistumiskykyistä, ja siinä korostuu opiskelijan aktiivinen rooli. Koulutuksen korkeasta laadusta ovat osoituksena valtakunnalliset opetuksen laatuyksikköpalkinnot sekä yliopiston sisäiset laatupalkinnot, joita tiedekuntaan on myönnetty.

 

Opiskelijamme kertovat

Organisaatio ja yhteystiedot

Katso myös

Humanistinen tiedekunta sosiaalisessa mediassa