SelDES - Selluloosapitoisten sivujakeiden jalostus DES-pohjaisella prosessilla uusiksi biotuotteiksi

Project description

SelDES-hanke on Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen ja toteuttajien omarahoitusten rahoittama (kokonaisbudjetti 403 400 €) yhteishanke, jossa toteuttajina ovat Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan ja Ympäristö- ja kemiantekniikan yksiköt. Hankkeen kesto on 31 kk ja se toteutetaan välillä 1.6.2018 - 31.12.2020.

Hankkeen tavoitteet
•    Kehittää uuden selluloosapitoisten sivujakeiden biojalostuskonseptin soveltuvuutta paikallisille raaka-aineille ja teollisille toimijoille kohti kaupallista hyödyntämistä.
•    Luoda toimintamalli, jossa yhdistetään paikalliset sivujakeiden tuottajat (esim. paperitehdas) ja niiden jalostajat (esim. biokemikaalin valmistaja, erityisesti pk-yritykset) uusien biotuotteiden ja –kemikaalien valmistamiseksi.
•    Kehittää uusia biopohjaisia lopputuotteita paikallisista raaka-aineista (tutkimukseen saatavilla edustavia näytteitä alueen eri biotalouden yrityksistä) sekä uusien tuotteiden ympärille syntyvän uuden yritystoiminnan ja osaamisen edistäminen.
•    Parantaa alueen yritysten liiketoiminnan kestävyyttä ja kilpailukykyä materiaali- ja energiatehokkuutta lisäämällä (vähähiilisyys, joka syntyy sivujakeiden hyödyntämisestä vihreällä teknologialla ja öljypohjaisten materiaalien korvaamisella)

Hankkeessa selvitetään paikallisesti saatavilla olevia DES-prosessointiin soveltuvia sivujakeita, jotka täyttävät lopputuotteille asetetut vaatimukset esim. mahdollisten epäpuhtauksien ja kustannusten osalta, sekä kehitetään prosessointia sivujakeille soveltuvaksi kemialliset ja fysikaaliset olosuhteet ja skaalautuvuus huomioon ottaen. Prosessoitujen sivujakeiden eli funktionaalisten kuitujen, nanosellun sekä liukoisten yhdisteiden toimintaa demonstroidaan valituissa uusissa biopohjaisissa lopputuotteissa (paperi, pakkaukset ja kalvot), filamentteina (tekstiilikuidut) ja vesikemikaaleina. Toinen pääasiallinen toimenpide hankkeessa kohdentuu DES-pohjaisen prosessoinnin kemikaalien kierrätykseen, missä kehitetään kalvoerotusmenetelmiin perustuvaa tehokasta ja kestävää puhdistus- ja kierrätysprosessia DES-kemikaalien uudelleenkäyttöä varten. Kehitettävästä jalostuskonseptista tehdään myös teknistaloudellinen kannattavuusarviointi sekä kestävyys- ja/tai elinkaariarviointi (LCA-tarkastelu) uuden kehitetyn toimintamallin arvioimiseksi, johon käytetään Oulun yliopistossa kehitettyä kestävyyden arviointityökalua.

Lisätietoja hankkeesta tarjoavat:

Riitta Keiski
Oulun yliopisto
Ympäristö- ja kemiantekniikka
Professori, Dekaani
Tel: +358 29 448 2348
email: riitta.keiski(@)oulu.fi

Esa Muurinen
Oulun yliopisto
Ympäristö- ja kemiantekniikka
Dosentti
Tel. +358 29 448 2363
email: esa.muurinen(@)oulu.fi

Hanna Valkama
Oulun yliopisto
Ympäristö- ja kemiantekniikka
Tohtorikoulutettava
Tel. +358 29 448 2388
email: hanna.valkama(@)oulu.fi