tapahtumia

Katso myös yliopiston kirjoitus Monitavoitearviointi Oulun varaveden päätöksenteon tukena (Kaleva, Alakerta, 22.9.2014)

Uutisointi Oulun vesiasiaa ja monitavoitearviointia koskien

 

 

Loppuraportti on julkaistu (ks. etusivu).

*

Yleisötilaisuus monitavoitearvioinnin tuloksista: 5.6 kello 18.00 Oulun pääkirjaston Pakkalan salissa.

Esittelimme monitavoitearvioinnin alustavia tuloksia yleisötilaisuudessa. Monitavoitearvioinnin perusteella mukaan ensisijaiset vaihtoehdot ovat joko Yli-Ii tai Viinivaara. Iijoen vaihtoehtoehto jää varalle ja Oulun lähialueista koostuvat alueet voivat toimia täydentävänä ratkaisuna tarvittaessa. Käymme vielä läpi saamaamme palautetta ja viimeistelemme arvioinnin tulokset loppuraporttiin, jonka julkaisemme tällä sivustolla.

Päätöstukiryhmän loppuseminaari: 5.6 kello 12.00

Esittelimme monitavoitearvioinnin alustavia tuloksia päätöstukiryhmälle.

Osallistujat: Raimo Järvenpää (sdp), Juha Silenius (sdp), Eeva-Maria Parkkinen (kesk), Mia Pelkonen (ps), Juha Vuorio (ps), Pirjo Bastman (kok), Lyly Rajala (kok), Outi Ervasti (kok), Veikko Ervasti (vihr), Robert Brantberg (vihr/rkp), Mauno Murtoniemi (vas), Kaisa Vähänen (ELY), Juhani Kaakinen (ELY), Kari Pellikka (Pöyry), Jouni Lähdemäki (Oulun Vesi), Tero Kilpeläinen (Oulun Vesi), Timo P. Karjalainen (Oulun yliopisto), Pekka Rossi (Oulun yliopisto), Lauri Rantala (Oulun yliopisto).
Paikalle eivät päässeet: Juha Huikari (kesk), Pekka Kainua (kesk), Mikko Raudaskoski (vas), Eero Melantie (ELY)
 

*

Päätöstukiryhmän II kokous 15.5 pidettiin kaupungintalolla. Kokouksessa keskusteltiin yksityiskohtaisesti eri vaihtoehtojen vaikutuksista ja annettiin päättäjille täytettäväksi lomake, jossa vaikutusarvioinnin lisäksi kysyttiin eri vaikutusten tärkeyttä.

Osallistujat: Juha Huikari (kesk), Eeva-Maria Parkkinen (kesk), Pekka Kainua (kesk), Mia Pelkonen (ps), Juha Vuorio (ps), Pirjo Bastman (kok), Lyly Rajala (kok), Outi Ervasti (kok), Veikko Ervasti (vihr), Robert Brantberg (vihr/rkp), Mikko Raudaskoski (vas), Mauno Murtoniemi (vas), Juha Silenius (sdp), Kaisa Vähänen (Ely-keskus), Eero Melantie (Ely-keskus), Kari Pellikka (Pöyry), Jouni Lähdemäki (Oulun Vesi), Tero Kilpeläinen (Oulun Vesi), Timo P. Karjalainen (Oulun yliopisto), Pekka Rossi (Oulun yliopisto), Lauri Rantala (Oulun yliopisto).

Paikalle eivät päässeet: Raimo Järvenpää (sdp)

Katso päätöstukiryhmälle jaettu kyselylomake, jossa myös tietoa arvioiduista vaikutuksista.

*

Päätöstukiryhmän ensimmäinen kokous 4.3.2014 kaupungintalolla

Osallistujat: Juha Huikari (kesk), Eeva-Maria Parkkinen (kesk), Pekka Kainua (kesk), Mia Pelkonen (ps), Juha Vuorio (ps), Pirjo Bastman (kok), Lyly Rajala (kok), Outi Ervasti (kok), Veikko Ervasti (vihr), Robert Brantberg (vihr/rkp), Mikko Raudaskoski (vas), Mauno Murtoniemi (vas), Juha Silenius (sdp), Raimo Järvenpää (sdp), Kaisa Vähänen (Ely-keskus), Kari Pellikka (Pöyry), Jouni Lähdemäki (Oulun Vesi), Timo P. Karjalainen (Oulun yliopisto), Pekka Rossi (Oulun yliopisto), Lauri Rantala (Oulun yliopisto).
Paikalle eivät päässeet: Eero Melantie (Ely-keskus)
 

Kokouksen tiivistelmä

Kokouksessa esiteltiin (ks. kalvosarja) päättäjille suunnattu tavoitekysely ja sen tulokset, tuotiin esille eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet, keskusteltiin asiasta, ja lopuksi pidettiin lippuäänestys, jossa vaihtoehtoja pyrittiin mahdollisesti karsimaan pois jo tässä vaiheessa arviointityötä. Lippuäänestykseen osallistuivat vain valtuustoryhmien edustajat. (Kuvasarja kokouksesta)

Tavoitekyselyn perusteella luonto, maankäyttö, kustannukset ja toteutettavuus nousivat tärkeimmiksi tavoitteiksi. Tavoitteista oltiin suhteellisen yksimielisiä (pieni keskihajonta). Sen sijaan suuremman keskihajonnan vastaukset kertoivat tavoitteiden tärkeyseroista ja mahdollisesti tiedon tarpeesta. Tämän vuoksi kokouksessa keskusteltiin erilaisten vesilähteiden turvallisuudesta, terveysvaikutuksista ja veden laatukysymyksistä. Mihinkään tyhjentävään konsensukseen ei päästy, ja esimerkiksi Oulun vesihuollon nykytilanteen riskit ja pohjaveden erityinen rooli turvallisuuden parantajana osin kyseenalaistettiin.

Tilaisuuden lopuksi suoritettiin lippuäänestys, jossa vaihtoehtojen päälle sai liimata ”kyllä”, ”?” tai ”ei” -lapun.

Äänestyksen tulokset:

Yli-Ii + Arkala (11900 m³)                          12 kyllä
Viinivaara (15000 m³)                                 6 kyllä, 1 ehkä, 6 ei
Hajautettu ratkaisu (11400 m³)                   4 kyllä, 1 ehkä, 8 ei
Iijoen pintavesi (24000 m³)                         4 kyllä, 1 ehkä, 8 ei
Viinivaara + Ylikiiminki (23500 m³)            3 kyllä, 2 ehkä, 8 ei
Muhos–Tyrnävä + Ahmas (11100 m³)         2 kyllä, 10 ei
Ahmas tekopohjavesi (12000-15000m3)    12 ei
 

Äänestyksen perusteella suurin kiinnostus kohdistui Yli-Iin harjujaksoon sekä jossain määrin Viinivaaraan pienemmällä vesimäärällä. Keskusteltiin myös Viinivaaran pienentämisestä 11000 m³:iin. Suhteellisen pienestä kannatuksesta huolimatta, hajautettu ratkaisu ja Iijoki haluttiin pitää vielä arvioinnissa mukana. Viinivaaran ja Ylikiimingin yhdistelmä ei saanut juurikaan kannatusta, mutta sen sijaan jätettiin auki jonkinlainen Viinivaaran ja/tai Yli-Iin suuntien yhdistelmä tulevaisuutta ajatellen. Äänestyksen perusteella päätettiin jättää jatkossa Muhos-Tyrnävän suunnan vaihtoehdot arvioimatta. Perusteluna on vaihtoehtojen kalliit investointi- ja käyttökustannukset, heikko vedenlaatu, Rokuan ja Geoparkin tavoitteet, paikallinen vastustus sekä Muhos-Tyrnävän nykyisen vedenlaadun todennäköinen heikkeneminen lisävedenoton seurauksena.

Tällä hetkellä kiinnostusta herätti kustannustehokkaan varajärjestelmän rakentaminen pohjaveden varaan siten, että keskimääräinen vedenotto pysyisi mahdollisimman alhaisena, jotta luontovaikutukset jäisivät pieniksi. Esimerkiksi Yli-Iin ja Viinivaaran pohjavesien hyvä laatu mahdollistaa lupaehtoja pienemmän vesimäärän pumppaamisen eli pohjavesien pitämisen aidosti varajärjestelmänä, mutta kuitenkin jatkuvassa käyttövalmiudessa. Heikkolaatuista pohjavettä (esim. Oulun lähialueet) sen sijaan täytyy pumpata jatkuvasti suurempia määriä veden käsittelyprosessin joustamattomuuden vuoksi. Toisaalta, kun pohjavettä pidetään vain varalla, pohjaveden käytön muut hyödyt (kemikaalien määrän vähentäminen ja siitä koituvat kustannussäästöt, mahdollinen toisen pintavesilaitoksen sulkeminen, veden laadun parantaminen jne.) jäävät saavuttamatta. Toinen selkeästi esiin tullut tavoite on ajatella asiaa pitkällä tähtäimellä, jolloin mahdolliset vesimäärät mitoitettaisiin myös suuremmaksi.

Veden maku, laatu ja tutkimus- ja lupaprosessin kesto eivät ainakaan tässä vaiheessa näyttäytyneet kovin tärkeinä tavoitteina. Maankäytön vaikutuksia sekä kemikaalien ympäristö-, terveys- ja kustannusvaikutuksia ja hiilijalanjäljen merkitystä ei myöskään tässä vaiheessa osattu kunnolla arvioida, eivätkä ne siten heijastuneet vaihtoehtojen vertailuun.

Keskeistä on kuitenkin nyt arvioida (1) kuinka suurilla vedenottomäärillä on vielä luontovaikutuksia sekä (2) tehdä tarkennetut ja vertailukelpoiset kustannusarviot ja kokonaistaloudellisuuslaskelmat siitä, kuinka merkittäviä kustannussäästöjä pohjaveden lisääminen tuo eri vaihtoehdoissa. Nykyisissä laskelmissa on huomioitu vain investointi- ja käyttökustannukset, ei nykytilanteen eli Oulujoen veden käytön vähentämisestä mahdollisesti koituvia säästöjä. Kokonaistaloudellisuuslaskelmat auttavat arvioimaan paremmin eri vesimäärille rakennettuja vaihtoehtoja sekä Iijoen kustannuksia.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi arvioimme asiantuntijoiden avustuksella jäljelle jääneiden vaihtoehtojen vaikutuksia yksityiskohtaisesti (arviointikriteerit) ja sitä, miten nämä vaihtoehdot toteuttavat asetettuja tavoitteita. Tarpeen tullen vaihtoehtoja muokataan edelleen ehdotusten pohjalta. Jalkaudumme myös selvittämään tarkemmin eri vaihtoehtojen paikallisia maankäytön vaikutuksia. Päätöksiä tehdään seuraavan kerran 15.5.2014.

Päätöstukiryhmän kokous oli mielestämme onnistunut. Kokous oli tiivis, mutta kokeneilla päättäjillä on kehittynyt kyky keskittyä olennaisiin kysymyksiin, suvaita erilaisia näkemyksiä ja saada päätöksiä aikaan. Kiitos kaikille!

*

Huhtikuu-Toukokuu:

Haastatteluja ja asiantuntijoiden tapaamisia. Tapaamisia yhteensä noin 60.

Keskustelutilaisuudet Viinivaarassa ja Yli-Iissä.

*

Maaliskuu:

Valtuustoryhmien tapaamiset ja siellä esitetty kalvosarja.

Reilu 30 muuta haastattelua / tapaamista.

*

Yleisötilaisuus 26.2.2014 Aleksinkulmassa (Aleksanterinkatu 9) kello 18 alkaen

Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan huippukeskusteluun Oulun vedenhankinnan tulevaisuudesta!

Paneelissa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie, Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki, THL:n johtava tutkija Ilkka Miettinen, ELY-keskuksen vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä, kansalaisaktiivi ja kaupunginvaltuutettu Eeva-Maria Parkkinen sekä professori Bjørn Kløve. Tilaisuuden avaa dosentti Timo P. Karjalainen ja puheenjohtajana toimii Oulun yliopiston Thule-instituutin johtaja Kari Laine.

Vapaa pääsy. Katso tarkempi kutsu tästä.

Päivitys 28.2.2014: Yleisötilaisuuden esitykset. Timo P. Karjalaisen käyttämä powerpoint-esitys tästä. Oulun Veden esitys perustui Oulun Veden sivuilta löytyvään powerpoint-esitykseen. Ilkka Miettisen powerpoint-esitys tästä. Teemme laajempaa yhteenvetoa yleisötilaisuudesta ja haastatteluissa esiin tulleista kysymyksistä Kysymykset ja vastaukset -sivulle.

Kuva yleisötilaisuudesta.

Keskustele tapahtumasta Facebook-sivustollamme!

*

11.2.2014: Virallinen tiedote monitavoitearvioinnin käynnistymisestä

Last updated: 23.10.2014