Opiskelijan oikeusturva

Oulun yliopistossa tutkinnon suorittamista, opintoja ja opiskelua koskevat lait, asetukset ja normit.

Toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja säädökset

Toimintaa ohjaavien lakien, sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on turvata opiskelijoille yhtenäinen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva.

Oikaisupyynnöt

Opiskelijavalintoja, opintosuorituksia, aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja ja lukukausimaksuja koskevat oikaisupyynnöt osoitetaan Oulun yliopiston tutkintolautakunnalle (Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö 24 § ja 27 §).

Myös opinto-oikeuden palauttamista koskevaan päätökseen haetaan oikaisua Oulun yliopiston tutkintolautakunnalta, mikäli opinto-oikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen. Mikäli opinto-oikeus on alkanut ennen 1.8.2005, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla, koska päätös ei tarkoita opinto-oikeuden menettämistä (Hallintolainkäyttölaki 5§ ja 51§). Ks. lisätietoa passiivirekisteristä.

Opintojen lisäajan hakeminen

Opintojen lisäajan hakemista koskevaan kielteiseen päätöksen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta (Yliopistolaki 43 §, 83 § ja 84 §).