Teknillinen tiedekunta

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta on luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen huippuosaaja. Biomassan, mineraalien ja teräksen prosessointi sekä materiaaliymmärrys kattavat niin tuotantoketjut kuin ympäristövaikutusten minimoinnin ja taloudelliset näkökohdat.

Tavoitteemme on olla osa maailman johtavaa tutkimustiedon, kestävien ratkaisujen tuottajien ja kouluttajien joukkoa siinä, miten ihminen voi teknologian avulla hillitä ilmastonmuutosta, edistää kestävää kehitystä ja hyvinvointia.
Teknillisen tiedekunnan mainoskuvat

Tutkimus

Tutkimuksessa teknillinen tiedekunta toimii kaikilla Oulun yliopiston strategian mukaisilla painoaloilla. Tutkijoiden yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin kanssa on aktiivista. Ulkopuolisen rahoituksen osuus on lähes puolet tiedekunnan kokonaisrahoituksesta.

Tutkimusyhteisöt

Tavoitteemme on olla osa maailman johtavaa tutkimustiedon, kestävien ratkaisujen tuottajien ja kouluttajien joukkoa siinä, miten ihminen voi teknologian avulla hillitä ilmastonmuutosta, edistää kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Osallistumme globaalin, kansallisen ja alueellisen hyvinvoinnin edistämiseen Tutkimusyhteisöjemme kautta.

Teemoina Teräs, Biotalous, Kiertotalous, Automaatio, Ympäristö & Cleantech, Suunnittelu & Tuotteistaminen sekä Geologiset systeemit & Arktiset mineraalivarat.
 

Tutkimusyksiköt

Teknillisessä tiedekunnassa toimii 12 kansainvälistä  tutkimusyksikköä ja useita monialaisia tutkimusyhteisöjä. 
 

Pajat

Tunnusluvut

 • 12 Tutkimusyksikköä
 • 7 Tutkimusyhteisöä
 • 35 M€ Liikevaihto
 • 9 Tutkinto-ohjelmaa
 • 440 Työntekijää
 • 2358 Opiskelijaa
 • 220 Tohtorikoulutettavaa

Opiskelu

Oulun yliopisto on yksi Suomen suurimmista tekniikan alan korkeakouluista. Noin 16 000 perustutkinto-opiskelijasta teekkareita on 3 000. Teknisiä tieteitä opiskellaan kahdessa Oulun yliopiston tiedekunnassa: teknillisessä tiedekunnassa ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Teknillinen tiedekunta kouluttaa tekniikan kandidaatteja, maistereita, diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä sekä tekniikan tohtoreita elinkeinoelämän ja tutkimuksen tarpeisiin ja tuottaa korkealaatuista tutkimusta omilla aloillaan.

Dosentuuri

Yliopistolain (558/2009, 89 §) mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Yliopiston henkilöstöasioiden toimivaltapäätöksen mukaisesti rehtori voi myöntää tiedekunnan dekaanin esityksestä dosentin arvon henkilölle, joka täyttää arvon yliopistolain mukaiset edellytykset ja jonka alalle on tarvetta tiedekunnassa.

Dosentin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on väitöskirjan lisäksi julkaissut tieteellisiä/taiteellisia tutkimuksia, jotka laajentavat hakijan tutkimusalaa ja vastaavat tieteelliseltä/taiteelliselta merkitykseltään, laadultaan ja määrältään vähintään toista hyvätasoista väitöskirjaa. Hakijalta edellytetään myös, että hän osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilin sekä tekevänsä aktiivisesti tutkimustyötä.

Dosentuuria on haettava kirjallisesti. Yksikkö/tiedekunta määrittelee dosentuurin alan. 

Dosentin arvon hakulomake ja hakuohje, Oulun yliopisto 2021

Teknillisen tiedekunnan ohjeet dosentuurin hakemiseksi

Haettaessa dosentuuria teknillisessä tiedekunnassa noudatetaan seuraavia Oulun yliopiston dosentin arvon hakuohjetta täydentäviä käytännön ohjeita.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on syytä olla yhteydessä tiedekunnan asianomaisen alan professoriin dosentuurin tarpeen ja kelpoisuuden ennakkoarviointia varten.

Teknilliselle tiedekunnalle osoitettu hakemus liitteineen toimitetaan elektronisesti pdf-muodossa kyseessä olevan tutkimusyksikön johtajalle (professori).

Hakijalta dosentuurin haussa tarvittavat dokumentit:

 • Hakemus (linkki lomakkeeseen yllä)
 • Tutkintotodistuskopio
 • Ansioluettelo (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan/TENK suosituksen mukainen)
 • Julkaisuluettelo (OKM julkaisuluokituksen mukaisesti ryhmiteltynä)
 • Arvioitavaksi tarkoitetut julkaisut (max. 10 kpl, kokoteksteinä)
 • Opetusportfolio tai selvitys opetusansioista
 • Ehdotus opetusnäytteen aiheeksi

Ohje opetusnäytteen antamisesta:

Näyteluennon aiheen hakija saa valita haetun dosentuurin alalta. Luennon kesto on tarkalleen 20 minuuttia ja näyteluennon pitää sopia maisterivaiheen opetukseen. Näyteluennon antotilaisuuteen kutsutaan kulloinkin kyseessä olevan tutkimusyksikön edustaja, joka esittelee lyhyesti opetusnäytteen antajan sekä haettavan dosentuurin alan. Hakijan odotetaan esittävän luentonsa alussa haettavan dosentuurin alan sekä oppimistavoitteen. Opetusnäytteessä arvioidaan sisältöä sekä esiintymis- ja opetustaitoja.

Opetusnäyte annetaan tiedekunnan järjestämässä julkisessa yleisöluentotilaisuudessa ja sen arvostelee dekaanin nimeämä, tiedekunnan pysyvä valmisteluryhmä. Opetusnäytetilaisuuksia järjestetään sekä syys- että kevätlukukausina. 

Organisaatio ja yhteystiedot

Teknillisen tiedekunnan hallinnon yhteystiedot löytyvät alla olevista linkeistä. Tutkimusyksiköiden ja -yhteisöjen tiedot löytyvät yläpuolelta sekä Oulun yliopiston yhteystiedoista,