Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Nina Lunkka

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede

Oppiaine

Terveyshallintotiede

Väitöstilaisuus

25.5.2018 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, Aapistie 5 A, Leena Palotie -sali (A101)

Aihe

Sairaalan muutosprojektien aktuaalisuus: merkityksellistämisen näkökulma
Making sense of hospital change project actuality

Vastaväittäjä

Professori Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Marjo Suhonen, Oulun yliopisto

Sairaaloiden muutosprojektit onnistuvat harvoin – ratkaisu voi löytyä uudenlaisesta johtamisesta

Sairaaloiden muutosprojektit onnistuvat vain harvoin. Muutosten onnistunut läpivieminen edellyttää uudenlaista johtamista, jossa huomioidaan projektien ja niiden johtamisen inhimillinen luonne.

Terveysalan uudistuessa erilaiset muutostoimet tulevat lisääntymään. Usein muutokset toteutetaan projekteina, joiden avulla pyritään esimerkiksi yhteistyön lisäämiseen eri toimijoiden välillä. Kuitenkin projektien onnistuminen, kuten tavoitteiden saavuttaminen ja aikataulussa pysyminen, tiedetään hyvin heikoksi.

TtM Nina Lunkan väitöstutkimuksessa tarkasteltiin sairaalan muutosprojektien toteutumista projekteihin osallistuvien toimijoiden kokemuksellisuuden kautta. Aihe koskettaa laajasti uudistuvaa terveysalaa, erityisesti sairaaloita ja niissä toteutettavia muutosprojekteja sekä niihin osallistuvia toimijoita.

Väitöstyössä havaittiin, että sairaalan muutosprojekteja leimaa jännite yhteistyön, kilpailun ja kontrollin välillä. Ristiriitaisuuden kokemusta ylläpitivät muun muassa raja-aidat ammattiryhmien, osastojen sekä eri erikoisalojen välillä, kokemus heikosta muutosjohtamisesta sekä projektityöhön liitettyjen odotusten heikko toteutuminen käytännössä.

Ratkaisu ongelmaan voi löytyä uudenlaisesta johtamisesta. ”Muutoksen johtamisen lisäksi tulisi sairaalan projekteissa puhua muuttumisen johtamisesta”, Lunkka sanoo. ”Siinä lähtökohtana on ymmärrys projektien ja niiden johtamisen dynaamisesta ja inhimillisestä luonteesta.” Uudenlaisessa johtamisessa korostuu muutoksessa mukana olevien läsnäolo sekä rakentava ja arvostava vuorovaikutus.

Lunkan mukaan kielen merkityksen ja sen voiman ymmärtäminen on muuttumisen johtamisessa olennaista. Kielen avulla voidaan tukea eri projektitoimijoiden muuttumisen prosessia. ”Muuttuminen tapahtuu keskustelu keskustelulta. Kieli tulisikin nähdä muuttumisen kontekstina, jossa muutos tapahtuu, ei niinkään muutoksen tekemisen välineenä, kuten perinteisesti ajatellaan.”, Lunkka sanoo. Tämä vaatii johtajilta aikaa, läsnäoloa ja monien erilaisten äänenpainojen sietämistä sekä erilaisten tunteiden rakentavaa kohtaamista. Taitava johtaja osaa hyödyntää negatiivisten tunteiden ja kriittisten äänenpainojen välittämää tietoa muuttumisen johtamisessa.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti eri terveysalan organisaatioiden muutosprojektien johtamisen ja projektityön käytänteiden kehittämisessä.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 15.5.2018