Rehtorien blogi – Rectors’ blog

Oulun yliopiston rehtorit ottavat kantaa ajankohtaisiin tiedepoliittisiin kysymyksiin ja nostavat esiin yliopiston toimintaa ja yliopistoyhteisöä koskevia aiheita. 
Lisätietoa kirjoittajista

The Rectors of the University of Oulu write about their views concerning the university's activities, the university community and current science policy issues.
Read more about the authors

13.06.2017 blog

Koulutuspolitiikka on tärkeintä aluepolitiikkaa

Oulun alueen nousu Nokian matkapuhelintoiminnan jälkeen on hieno esimerkki siitä, kuinka suuri on osaajien merkitys. Kun suuri määrä ammattilaisia vapautui työmarkkinoille, monet yritykset näkivät tilanteen mahdollisuutena ja sijoittuivat tai avasivat toimipisteitä Ouluun. Samaan aikaan syntyi merkittävä määrä uusia yrityksiä, joilla on mahdollisuuksia kasvaa ja tähdätä kansainväliseen menestykseen. Ilman noita alueeseen sitoutuneita ammattilaisia Oulun olisi saattanut käydä köpelösti.

16.05.2017 blog

Muuttuva ympäristö vaatii ketteriä organisaatioita

Maailma on muuttunut. Stabiilit ajanjaksot ovat lyhempiä ja muutoksia on vaikeampi ennustaa. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa uusia haasteita organisaatioiden toiminnalle. Kyky tehdä päätöksiä on organisaatioiden toiminnan elinehto.  Yksin hyvät päätökset eivät riitä, vaan ne on pystyttävä laittamaan myös toimeksi. Toimeenpanossa avainsana on johtaminen, jonka voisi määritellä toiminnaksi, jossa haluttuja asioita saadaan aikaan ihmisten kanssa. Käytännön tasolla johtaminen sisältää paljon päätösten tekemistä.

18.04.2017 blog

Tekoäly, automaatio ja robotisaatio ratkaisevia

Tekoälyn, automaation ja robotisaation odotetaan mullistavan yhteiskuntaa monella tavalla. Vaikutukset tulevat näkymään jokapäiväisessä elämässä ja työnteon sisällössä. Kehityksellä on suuri vaikutus tarjolla olevan työn määrään, laatuun ja tuottavuuteen. Lyhyellä aikavälillä työpaikkojen määrän vähentyminen ja tarvittavan osaamisen rakenteellinen muutos ovat visaisia ongelmia, pidemmällä aikavälillä jopa suuria mahdollisuuksia. 

21.03.2017 blog

Henkilökunnan rekrytointi on yliopistojen tärkein tehtävä

Helsingin Sanomat luonnehti uutisessaan 26.2.2017 yliopistojen rekrytointia mielivaltaiseksi ja epäjohdonmukaiseksi kähminnäksi. Jutussa haastatellun henkilön näkemykset eivät muodosta oikeaa kuvaa tilanteesta. Yliopiston rekrytointi on monimutkainen menestyksen näkökulmasta kriittinen kokonaisuus, jota pohditaan ja kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä vaativampia olosuhteita.

21.02.2017 blog

Yliopistokaupungin tulee olla opiskelijoiden silmissä vetovoimainen

Jos yliopiston menestymisen edellytyksiä täytyisi kuvata yhdellä sanalla, niin se sana on vetovoimaisuus. Opiskelijavetovoima on keskeinen menestystekijä. Mitä enemmän yliopistoon on hakijoita eli alan slangilla hakupainetta, sitä enemmän opiskelijoiksi valikoituu henkilöitä, joilla on kova tahto valmistua ja päästä työelämässään pitkälle. Tutkintonsa suorittaneet opiskelijat luovat yliopistolle arvokkaan alumniverkoston ja myös henkilöstön rekrytointipohjan.

24.01.2017 blog

Tiedepolitiikassa korostettava laatua ja laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Suomen Akatemian Tieteen tila -katsauksen julkistaminen on merkkihetki joka toinen vuosi. Tieteen tila 2016 -katsaus* tarjoaa jälleen kiinnostavan näkymän Suomen tutkimuksen tasosta suhteessa vertailumaihin ja tiedepolitiikan takana oleviin tilastoihin.

29.12.2016 blog

Kohti yhteistä tutkimuksen ja koulutuksen visiota

Korkeakoulujärjestelmä on tällä hallituskaudella voimakkaan rakenteellisen kehittämisen kohteena. Kehittämiselle on kaivattu yli hallituskausien ulottuvaa visiota, joka ohjaisi työtä  pidemmällä aikajänteellä ja lisäisi laajempaa ymmärrystä yhteisistä tavoitteista. Yhteinen näkemys tulevaisuudesta myös nopeuttaisi rakenteellista kehitystä.

01.12.2016 blog

Vaikea matka tilivirastosta julkisoikeudelliseksi yliopistoksi

Yliopistoja koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden 2010 alusta alkaen. Uudistuksella pyrittiin antamaan yliopistoille aiempaa paremmat toimintaedellytykset. Uuden lain myötä yliopistot pystyvät paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin, monipuolistamaan rahoituspohjaansa, kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta, tekemään yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, kohdentamaan resursseja huippututkimukseen ja strategisiin painoaloihinsa sekä vahvistamaan tutkimus- ja opetustoimintansa laatua.

02.11.2016 blog

Päätöksenteko vaatii luotettavaa tietoa

Kaiken päätöksenteon tulee perustua hyvään tilanneanalyysiin ja tutkittuun tietoon. Niin julkisessa toiminnassa kuin yksityisen sektorin päätöksenteossakin on näinä aikoina varaa vain parhaille ratkaisuille.

04.10.2016 blog

Rehtorin blogi: Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen ei ole ohi

Keväällä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytyjen tulosneuvotteluiden alla keskusteltiin paljon yliopistojärjestelmän rakenteellisesta uudistamisesta. Keskustelun ytimessä olivat mahdolliset fuusiot ja työnjako, jolla pieniä koulutusohjelmia keskitettäisiin suurempiin kokonaisuuksiin. Yliopistojen välillä käytiin aktiivista keskustelua koulutusvastuiden vaihtamisesta, mutta suhteessa odotuksiin muutokset jäivät melko pieniksi.