Dosentuurihakuohje - LTK

Ohje dosentuurin hakemiseen Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta

Yliopistolaki (558/2009) 89§

Yliopistolain 89§:n (558/2009) mukaan yliopisto - yliopiston rekrytointiohjeiden mukaan tutkimusrehtori - voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Rekrytointiohjeiden mukaan, jos dekaani katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, hän tekee asiaa koskevan esityksen tutkimusrehtorille. Ennen päätöksen tekoa hankitaan lausunto hakijan akateemisesta pätevyydestä kahdelta ulkopuoliselta asiantuntijalta, jollei sitä erityisestä syystä katsota tarpeettomaksi. Dekaani määrittelee opetusansioiden arviointitavan.

Dosentuurin hakijalle / asiantuntijalle

Haettaessa dosentuuria Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta noudatetaan seuraavia ohjeita. Hakijan on toimitettava sähköisesti PDF-muodossa tiedekunnan johdon assistentille seuraavat asiakirjat asiantuntija-arviointia varten. Seuraavia ohjeita noudatetaan:

1. Tiedekunnalle osoitettu hakemus, josta käy ilmi haetun dosentuurin ala. Hakijan tulee hakemuksessaan perustella, miksi dosentuuria haetaan, ja mitä annettavaa hakijalla yliopistolle on. Hake­muksessa ehdotetaan myös opetusnäytteen aihe. Opetusnäytteen tulee olla perusopetukseen soveltuva. Opetusnäytteen kesto on 15 minuuttia. Muistiinpanoina on sallittua käyttää vain lyhyttä jäsentelyä. Muistitikulle tallennettu diaesitys on suositeltava.

2. Ansioluettelo

3. Julkaisuluettelo ja arvioitavat julkaisut

Koska dosentin arvo on ensisijaisesti akateeminen, hakijan pätevyyttä arvioitaessa kiinnitetään päähuomio tieteellisen julkaisutoiminnan laatuun ja laa­juuteen. Hakijalta edellytetään, että hän osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran sekä tekevänsä aktiivisesti tutkimustyötä. Päätöksen hakijan pätevyydestä tekee dekaani. Tiedekunta edellyttää, että hakija ryhmittelee julkaisunsa seuraavasti:

I. Tieteelliset alkuperäisjulkaisut a) kansainvälisissä sarjoissa ja b) kotimaisissa sarjoissa, maininta erikseen väitöskirjasta ja sen osajulkaisuista. Vähimmäisvaatimuksena on 20 kansainvälistä alkuperäisjulkaisua, joista vähintään 10:ssä hakija on 1., 2. tai viimeinen kirjoittaja.

II. Tieteelliset yleiskatsaukset, kuten kohdassa I

III. Käsikirjoitukset

IV. Muut julkaisut; tämän voi tarvittaessa jakaa alaryhmiin

V. Kongressiabstraktit ja vastaavat

Tieteelliseksi alkuperäisartikkeliksi voidaan katsoa vain kirjoitus, jonka oleellisena sisältönä on muihin artikkeleihin sisältymättömiä tutkimustuloksia, ja joka on julkaistu tieteellisessä aikakauslehdessä. Vielä ilmestymättömien artikkeleiden (käsikirjoitukset) yhteyteen lisätään tilanteen mukaan maininta "painossa" tai "hyväksytty julkaistavaksi". Julkaisuluettelon laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kronologisessa järjestyksessä ns. Vancouver-järjestelmää (esim. Wilson DH, Thyson WT. artikkelin nimi. Am J Clin Pathol 1997;29:762-770).

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tutkimusten järjestelmällinen löytäminen, niiden laadun arviointi ja tutkimustulosten analyysi sekä synteesi. Mikäli hakija haluaa käyttää julkaisuluettelossaan systemaattisia kirjallisuuskatsauksia, niiden pitää olla korkeatasoisesti tarkan hakumenettelyn mukaisesti koottuja ja analysoituja. Julkaisuluetteloon voidaan hyväksyä enintään kaksi (2) systemaattista kirjallisuuskatsausta.

Open access -julkaisut ovat myös hyväksyttäviä. Julkaisun tulee kuitenkin olla todellisen vertaisarvioinnin läpikäynyt. Vain sähköisesti julkaistavissa indeksoimattomissa julkaisuissa tai nk. saalistajalehdissä (predatory journals) julkaistuja artikkeleita ei hyväksytä.

Tapausselostukset ja konferenssijulkaisut arvoidaan tapauskohtaisesti.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa pdf-tiedostoina ne arvioitavaksi valitut julkaisut, joihin ei ole linkkiä julkaisuluettelossa.

4. Tieteellisen tuotannon tason arvioinnissa apuna käytetään julkaisufoorumien IF-arvoja sekä JUFO-luokitusta. Hakijan tulee merkitä kunkin julkaisun perään lehden viimeisin saatavilla oleva IF-arvo sekä JUFO-luokitus.

5. Hakijan vapaamuotoinen, korkeintaan kahden (2) sivun pituinen arviointi tieteellisestä panoksestaan ja tulevan tutkimuksensa keskeisistä suuntaviivoista sekä toiminta tieteellisen tutkimustyön ohjaajana. Tässä voi esittää saadut apurahat sekä analyysin siitä, kuinka usein hakijan töihin on kirjallisuudessa viitattu.

6. Tieteellinen jatkokoulutus. Tieteellistä pätevyyttä arvioitaessa otetaan huomioon kotimainen tai ulkomainen tieteellinen jatkokoulutus, osallistuminen tulosten esittäjänä tai tapahtuman järjestäjänä tieteellisiin kokouksiin tai kursseille.

7. Hakija esittää ope­tukselliset ansionsa, opetuksen kehittämissuunnitelmansa sekä tuottamansa opetusmateriaalin opetusportfoliossaan. Hakijalla on oltava hyvä opetustaito, joka osoitetaan opetuskokemuksella ja/tai pedagogisella koulutuksella. Hakija raportoi hakemuksessaan:

  • tähänastiset opetusansiot
  • miten tulevaisuudessa aikoo meritoitua opettajana lääketieteellisessä tiedekunnassa
  • tähänastiset pedagogiset opinnot, etenkin, jos opetusansioita ei ole

Hakijan tulee kuvata opetuskokemuksensa erikseen perusopetuksen, ammatillisen ja jatkokoulutuksen osalta.

8. Kliinisillä aloilla hakijalta vaaditaan erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkin­non jälkeen kahden vuoden palvelu kyseisen alan erikoislääkärin tai erikoisham­maslääkärin tehtävissä. Hakijan eritelty laskelma palvelun täyttymisestä liite­tään hakemukseen.

9. Asianomaisen oppiaineen vastuuhenkilö toimittaa arvion hakijan julkaisujen määrän ja laadun riittävyydestä dosentuuriin, sekä ehdotuksen asiantuntijoiksi. Vastuuhenkilö esittää myös perustelut sille, miksi dosentin arvo tulisi hakijalle myöntää, ja mitä lisäarvoa oppiaineelle kyseinen dosentuuri antaa.

10. Hakijan tulee dosentin arvon saatuaan sitoutua osallistumaan tiedekunnassa annettavaan opetukseen. Hakija voi myös osallistua opetuksen kehittämiseen.

11. Tiedekunnan nimeämä dosenttitoimikunta valmistelee dosentuurihakemukset dekaanin päätöstä varten.

Yhteyshenkilöt:

johdon assistentti Anne Vainionpää, p. 040 566 2594, anne.vainionpaa(at)oulu.fi

tai

henkilöstöpäällikkö Tiina Pääkkönen, p. 040 543 3421, tiina.paakkonen(at)oulu.fi

Oulun yliopiston henkilöstöä koskeva tietosuojailmoitus