Poissaoloilmoittautuminen

Poissaoloilmoittautuminen tulee tehdä ilmoittautumisaikana.
Uudet opiskelijat: 12.8.2021 mennessä
Jatkavat opiskelijat: 3.5.-14.9.2021

Yleistä

Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ilman erityistä syytä enintään kahdeksi lukukaudeksi eikä tämä poissaolo kuluta tutkinnon suorittamisaikaa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus poissaoloon lakisääteisen syyn perusteella (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen). Poissaolo lakisääteisen syyn perusteella pidentää opiskeluaikaa, mikäli poissoolon ajaksi on tehty poissaoloilmoittautuminen. 

Lisää tietoa tutkintojen suorittamisajoista 

Uudet opiskelijat ja siirto-opiskelijat

Uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisellä syyllä. Poissaoloilmoittautuminen täytyy tehdä ilmoittautumisaikana 12.8.2021 klo 15 mennessä. Siirto-opiskelijoita koskee samat ensimmäisen vuoden poissaolosäännöt kuin uusia opiskelijoita.

 • Tee poissaoloilmoittautuminen täyttämällä ilmoittautumis- ja rekisteröintilomake opintoasioiden lomakesivulta ja lähettämällä se muiden vaadittujen asiakirjojen kanssa sähköpostilla tai postissa koulutuksen lähipalveluihin. HUOM! postitse lähetetyt asiakirjat tulee olla perillä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. 
 • Alla kuvaus lakisääteisistä syistä ja asiakirjoista, joiden perusteella voit ilmoittautua poissaolevaksi. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin-, tai englanninkielisinä.
  • Palveluksen aloittamismääräys, jolla todetaan sinun suorittavan asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua.
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Vaihtoehtoisesti muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhampainvapaasta.
  • Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus, josta tulee käydä ilmi mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8. Tässä kohdassa voi myös olla kyse selvityksestä sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamasta esteestä aloittaa opinnot, esim. opiskelija-asuntosäätiön todistus, jossa todetaan että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.
  • Väliaikaisesti 1.8.2021-31.7.2022 voimassa olevan lakimuutoksen myötä, uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi myös covid-19-epidemiaan liittyvän syyn vuoksi:
   • Opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi myös, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi, taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. (29.6.2021).
   • Mikäli sinulla on yllämainitun mukainen syy, siitä tulee esittää todistus ilmoittautumisen yhteydessä. Covid-19-epidemiaan liittyvät poissaolojen syyt arvioidaan tapauskohtaisesti.

 

 • Jos sinulla ei vielä ole todistusta lakisääteisen poissaolon syystä, ota yhteyttä koulutuksen lähipalveluihin.
 • Mikäli ilmoittautumista ei ole tehty edellä kuvatulla tavalla määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava Oulun yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ja maksettava uudelleenkirjaamismaksu.

Jatkavat opiskelijat

Poissaolevaksi voi ilmoittautua, jos ei aio osallistua opetukseen eikä suorittaa opintoja/tutkintoa lukuvuoden aikana tai jos poissaoloon on lakisääteinen syy eli asepalvelus, siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa. Myös poissaolevaksi ilmoittautuminen on tehtävä ilmoittautumisaikana.