Opintosuoritusten arviointi

Opintosuoritusten arvosteluperusteet on määritelty koulutuksen johtosäännössä.

1 Opintosuoritusten arvosteluperusteet

Opintosuoritusten arvosteluperusteet on määritelty koulutuksen johtosäännössä 17 § seuraavasti:

”Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0 - 5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelussa voidaan käyttää sanallista arviota kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Ne periaatteet, joilla osasuoritusten arvosanat yhdistetään kokonaisarvosanaksi, määritellään opetussuunnitelmissa tai muissa määräyksissä. Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa. Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen.”

2 Opintosuorituksen arviointimenettely

Opintosuorituksen arviointimenettely on määritelty koulutuksen johtosäännössä 15 § seuraavasti:

Opintosuorituksen arvioinnin tarkoituksena on opiskelijan opintojen etenemisen seuranta ja tiedon saaminen oppimisprosessista ja oppimistuloksista. Opintosuorituksen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa määriteltyihin osaamistavoitteisiin ja suorituksen arviointiperusteisiin. Opintosuorituksen numeerinen tai sanallinen arvostelu tehdään arviointiperusteiden pohjalta. Arvioinnin ja arvostelun suorittavan opettajan tehtävänä on antaa opiskelijoille ennalta tietoa opintosuorituksen suoritustavoista, osaamistavoitteista ja arviointiperusteista.

3 Opintokohteet ja niiden arvosteluasteikot

Seuraavissa kappaleissa kuvataan opintokohteet (opintojakso, opintokokonaisuus ja opinnäytetyö), suomalaisen ja ECTS-järjestelmän arvosteluasteikkojen vastaavuudet sekä Oulun yliopistossa käytössä olevat arvosteluasteikot.

4 Opintosuoritusten tulosten julkistaminen

Opintosuoritusten tulosten julkistamisesta todetaan koulutuksen johtosäännössä 20 § seuraavasti:

"Tuloksia julkistettaessa ilmoitetaan hyväksytyn opiskelijan opiskelijanumero ja mahdollinen arvosana sekä hylättyjen lukumäärä. Opintosuoritusten tulokset on julkistettava viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun opettaja on saanut suoritukset arvioitavakseen.

Pro gradu -tutkielman, diplomityön ja muun vastaavan tutkielman tarkastajien on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa siitä, kun opiskelija on jättänyt lopullisessa muodossa olevan työnsä arvioitavaksi.

Koulutusdekaani voi myöntää lisäaikaa opintosuorituksen arviointiin suoritustavan tai muun erityisen syyn vuoksi. Opettajan tulee tiedottaa opiskelijoita myönnetystä lisäajasta. "

5 Opintosuorituksen uusiminen

Opintosuorituksen uusimisesta todetaan koulutuksen johtosäännössä 22 § seuraavasti:

Opiskelija voi uusia opintosuorituksen. Opetukseen liittyvien opintosuoritusten uusimiseen varataan kaksi mahdollisuutta kohtuullisen ajan kuluessa ottaen huomioon opiskelijan opintojen joustava eteneminen. Opintosuorituksiin, joilla voi korvata loppukuulustelun, ei tarvitse erikseen järjestää uusintamahdollisuutta. Opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä voidaan rajoittaa hyväksytyn opintosuorituksen uusimiskertojen lukumäärää, ellei ole kysymys opintojen jatkamiselle välttämättömästä laatuarvosanan korottamisesta.

6 Opiskelijan kurinpito ja opintovilppi

Opiskelijan kurinpidosta ja opintovilpistä todetaan koulutuksen johtosäännössä 25 § seuraavasti:

Opiskelijan tulee opiskelussaan noudattaa Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelusta annettuja ohjeita. Opintosuoritus voidaan keskeyttää, jos opiskelija sen aikana syyllistyy väärinkäytökseen. Jos väärinkäytös havaitaan myöhemmin, opintosuorituksen hyväksymispäätös voidaan purkaa hallintolain mukaisin perustein.

Plagiointi- ja muissa vilppitapauksissa noudatetaan Ohjetta vilppitapausten ehkäisemiseen ja käsittelemiseen Oulun yliopistossa.