Opintosuoritusten arviointi

Opintosuoritusten arvosteluperusteet on määritelty koulutuksen johtosäännössä.

1 Opintosuoritusten arvosteluperusteet

Opintosuoritusten arvosteluperusteet on määritelty koulutuksen johtosäännössä 17 § seuraavasti:

”Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0 - 5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelussa voidaan käyttää sanallista arviota kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Ne periaatteet, joilla osasuoritusten arvosanat yhdistetään kokonaisarvosanaksi, määritellään opetussuunnitelmissa tai muissa määräyksissä. Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa. Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen.”

2 Opintosuorituksen arviointimenettely

Opintosuorituksen arviointimenettely on määritelty koulutuksen johtosäännössä 15 § seuraavasti:

Opintosuorituksen arvioinnin tarkoituksena on opiskelijan opintojen etenemisen seuranta ja tiedon saaminen oppimisprosessista ja oppimistuloksista. Opintosuorituksen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa määriteltyihin osaamistavoitteisiin ja suorituksen arviointiperusteisiin. Opintosuorituksen numeerinen tai sanallinen arvostelu tehdään arviointiperusteiden pohjalta. Arvioinnin ja arvostelun suorittavan opettajan tehtävänä on antaa opiskelijoille ennalta tietoa opintosuorituksen suoritustavoista, osaamistavoitteista ja arviointiperusteista.

3 Opintokohteet ja niiden arvosteluasteikot

Seuraavissa kappaleissa kuvataan opintokohteet (opintojakso, opintokokonaisuus ja opinnäytetyö), suomalaisen ja ECTS-järjestelmän arvosteluasteikkojen vastaavuudet sekä Oulun yliopistossa käytössä olevat arvosteluasteikot.