Muutoksenhaku opiskeluoikeuden lisäajan kielteiseen päätökseen

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Tältä sivulta löydät ohjeet muutoksenhakuun.

Ohjeet muutoksenhakuun

Opiskeluoikeuden jatkamista koskeva päätös

Päätöksen lisäajasta tekee koulutusdekaani.

Kielteinen päätös ja muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan nimi ja kotikunta
  • päätös, johon haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
  • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
  • asiamiehen valtakirja
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on kello 8.00–16.15. Valituskirjelmän voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse, sähköpostitse, telekopiona tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Sähköpostitse tai telekopiona lähetetyn asiakirjan on oltava ennen määräajan päättymistä viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valittajalta peritään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu, josta vapauttamisesta eräissä tapauksissa säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993).

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100 OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Palvelunumero: 050 406 1147
Puhelin: 010 364 2800

Faksi: 010 364 2841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi