Tandem-opiskelu, opintojen kuvaus

Tandem on 2–4 opintopisteen opintojakso, jossa työskennellään pareittain tai kolmen hengen ryhmissä syntyperäisen kohdekielen puhujan kanssa. Osallistujat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään sekä opastavat toisiaan kotimaidensa kulttuuriin. Toinen kielistä on aina oltava suomi. 

Tavoitteet

Tandem-opiskelussa tavoitteena on tutustua kohdekielen/kohdemaan kulttuuriin ja elämään sekä samalla kehittää kommunikointitaitoja kohdekielessä. Kumpikin osallistuja toimii vuorollaan oman kielensä ja kotimaansa kulttuurin opettajana. Molempia kieliä ja kulttuuriin liittyviä asioita opiskellaan tasapuolisesti, niin että molempien kielten puhujat saavat harjoitusta kohdekielessä.

Tandemin tarkoituksena on myös lisätä kontakteja suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden välillä sekä auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita sopeutumaan suomalaiseen elämään. Toisaalta tandem valmentaa suomalaisia opiskelijoita ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua tai muuta oleskelua varten.

Kenelle tandem-ohjelma on tarkoitettu?

Tandem-opiskelu on tarkoitettu yliopiston kaikille opiskelijoille ja pääsääntöisesti kaikentasoisille kielen oppijoille. Joissakin kielissä on määritelty kielen osaamisen lähtötaso, eli opiskelijalla täytyy olla kohdekielestä jo olemassa oleva taito, joka on määritelty eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukaan:

 • saksa–suomi-tandem, suositeltava saksan minimilähtötaso A2/B1
 • venäjä–suomi-tandem, suositeltava venäjän minimilähtötaso A2/B1
 • englanti–suomi-tandem, suositeltava englannin minimilähtötaso B1
 • ranska–suomi-tandem, suositeltava ranskan minimilähtötaso A2/B1
 • japani–suomi-tandem,  suositeltava japanin minimilähtötaso A2/B1.

Miten tandemissa opiskellaan?

Parit tai pienryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikoittain keskustelemaan ennalta sovituista teemoista. Kurssin alussa sovitaan käsiteltävistä sisällöistä yhdessä ohjaajan kanssa, jolle myös raportoidaan tapaamisten kulusta ja oppimisesta. Ohjaajan kanssa on mahdollisesti tapaamisia myös kurssin aikana ja lopussa.

Kurssi on valinnainen eikä korvaa muita kielikursseja vaan täydentää niitä. Tandem-opintoja voi suorittaa yhdessä kielessä enintään 4 op ja useammassa kielessä yhteensä enintään 8 op.

Opintojakso on mitoitettu 2 op:ksi. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan työpanos on yhteensä 54 tuntia ja se koostuu seuraavista osista:

 • pari- tai pienryhmätapaamiset yhteensä noin 30 tuntia (esim. 15 kertaa)
 • itsenäinen opiskelu ja valmistautuminen noin 12 tuntia
 • päiväkirjan kirjoittaminen 6 tuntia
 • loppuraportin kirjoittaminen 6 tuntia.

Yllämainituista tuntimääristä voidaan neuvotella tandem-ohjaajan kanssa. Tandemin voi suorittaa myös 3–4 opintopisteenä.
 

Tandem-opiskelun vaiheet

Tandem-opiskelu sisältää kolme eri vaihetta:

 1. vaihe

 • otetaan yhteyttä kohdekieleksi valitun kielen ohjaajaan ja ilmoittaudutaan hänelle TAI ilmoittaudutaan WebOodissa
 • parin löydyttyä mietitään yhdessä tandem-opiskelun osaamistavoitteet (mitä halutaan oppia) ja tehdään opiskelusuunnitelma
 • otetaan yhteyttä ohjaajaan ja esitellään suunnitelma hänelle sekä sovitaan hänen kanssaan aloittamisesta ja etenemisestä
   
 1. vaihe

 • kokoonnutaan 1–2 kertaa viikossa (säännöllisesti) noin parin tunnin ajan; tapaamisia tulee olla yhteensä 14–15 kertaa
 • tapaamisiin valmistaudutaan etukäteen (esim. tekemällä kotitehtäviä edelliseltä kerralta)
 • tapaamisissa opiskellaan tehokkaasti ja tasapuolisesti molempia kieliä ja kulttuureita
 • tapaamisista pidetään päiväkirjaa; tehdään muistiinpanoja jokaisen tapaamisen jälkeen
 • tavataan tarvittaessa ohjaajan kanssa
   
 1. vaihe

 • kaikki ryhmän jäsenet kirjoittavat oman loppuraportin, jossa arvioidaan oppimista
 • sovitaan loppukeskusteluaika ohjaajan kanssa ja palautetaan hänelle loppuraportti.

Huom! Eri vaiheiden sisällöt saattavat hieman vaihdella ohjaajasta riippuen.

 

Minkälaisia asioita tandemissa voi opiskella?

Tandem-opiskelun ohjelma suunnitellaan ja laaditaan yhdessä parin kanssa molempien mielenkiinnon ja osaamistavoitteiden mukaan. Tapaamisten sisältöjä kannattaa miettiä jonkinlaisina kokonaisuuksina tai teemoina. Suosittuja kulttuuriteemoja ovat esimerkiksi kohdemaan ruoka ja siihen liittyvät tavat, elokuvat ja kirjallisuus, yhteiskunnalliset asiat (mm. koulutus, poliittinen järjestelmä), ihmisten tavat ja arkipäivän elämään liittyvät asiat sekä opiskelijaelämä. Kulttuurisisältöjä mietittäessä on kuitenkin pidettävä mielessä myös kohdekielen opiskelu. Sen voi liittää esimerkiksi edellä mainittuihin teemoihin tai sitten suunnitella omat kokonaisuutensa kielen harjoitteluun. Tällaisia voivat olla vaikkapa ääntämisen harjoittelu, jokin kieliopillinen asia harjoituksineen, tietyn aihealueen sanaston opettelu, tekstien yhdessä lukeminen, puheen ymmärtämisharjoitukset ja erilaiset puhumisharjoitukset (esim. asioiminen eri paikoissa, ongelmanratkaisu, mielipiteen esittäminen ja perusteleminen, suostuttelu, reagointi tietyissä tilanteissa).

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen Each one teach one -sivustolta (linkki: https://movi.jyu.fi/eoto/ohjeet/ideapankki) löytyy ideapankki, jota kannattaa myös hyödyntää tapaamisten suunnittelussa.

 

Arviointi

Loppukeskustelussa opiskelijat kertovat tandem-opiskelustaan ja sen onnistumisesta. Ohjaaja antaa heille joko suullista tai kirjallista palautetta.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn suorituksen saa, kun osoittaa osallistuneensa tapaamisiin ja kun on tehnyt vaaditut kirjalliset tehtävät (kurssisuunnitelma, päiväkirjan kirjoittaminen ja loppuraportti).

Viimeksi päivitetty: 17.1.2020