Hyllyluokat - Pegasus - 1. kerros - Aiheenmukainen kokoelma

P 00                   Tiede ja kulttuuri. Tiedepolitiikka
P 001.81            Tutkimustyön oppaat. Tieteellinen kirjoittaminen.
                          Tutkimusmenetelmät
P 004                 Tietotekniikka
P 02                   Informaatiotutkimus. Media. Viestintä           

PSYKOLOGIA

P 15          Psykologia

USKONTO

P 2           Uskonto. Teologia. Uskontotiede

YHTEISKUNTATIETEET. SOSIOLOGIA. TALOUSTIETEET

P 31                 Väestötiede. Siirtolaisuus. Pakolaisuus
P 316               Sosiologia, yleistä
P 316.3            Yhteiskuntien rakenne ja kehitys. Yhteiskuntaluokat.
                        Yhteisöt. Sosiaalinen muutos
P 316.6            Sosiaaliset ryhmät. Perhesosiologia. Sosiaalipsykologia
                        Nuorisotutkimus. Lapsuustutkimus
P 316.66          Sukupuolentutkimus
P 316.7            Kulttuurintutkimus. Kulttuurisosiologia
P 32                 Politiikantutkimus. Valtio-oppi
P 327               Kansainväliset suhteet. Kansainvälinen politiikka.
                        Ulkopolitiikka
P 33                 Kansantaloustieteen peruskäsitteet ja tutkimuskohteet.
                        Aluetalous. Maa ja kiinteistöt. Osuustoiminta
P 330.101.541 Makroteoria
P 330.101.542 Mikroteoria
P 330.115        Ekonometria. Taloustieteen matemaattiset
                        tutkimusmenetelmät
P 330.15          Ympäristötalous
P 330.3            Taloudellinen kehitys. Talousjärjestelmät.
                        Taloudellinen kasvu. Kansantalouden kiertokulku
P 330.5            Kansantalouden tilinpito. Kansantulo. Elintaso
P 330.8            Kansantaloustieteelliset teoriat ja koulukunnat.
                        Oppihistoria
P 331               Työelämä. Työmarkkinat. Työtiede
P 336               Julkinen talous. Verotus ja tullit
P 336.7            Raha. Pankit. Arvopaperimarkkinat
P 338               Taloudellinen tila. Suhdanteet. Hinnat.
                        Talouspolitiikka. Taloushistoria
P 338.3/.4       Tuotanto. Palvelut
P 339               Kauppa. Kotimaankauppa. Kulutus
P 339.9            Kansainväliset taloussuhteet. Maailmantalous.
                        Taloudellinen integraatio
P 34/35           Oikeustiede. Lainsäädäntö. Julkinen hallinto
P 36                 Sosiaaliturva. Sosiaalipolitiikka. Asuminen. Vakuutus

LASTENKIRJAT

P LASTENKIRJAT  Lastenkirjat

KASVATUS. OPETUS

P 37.01     Kasvatustiede. Kasvatusfilosofia. Kasvatusteoriat.
                 Kasvatuspsykologia. Kasvatussosiologia. Kasvatusjärjestelmät
P 37.02     Koulutusjärjestelmät. Koulutuspolitiikka
P 37.031   Varhaiskasvatus. Päivähoito
P 37.032   Esiopetus. Alkuopetus
P 37.033   Esiopetuksen ja alkuopetuksen oppimateriaali
P 37.042   Erityiskasvatus
P 37.043   Monikulttuurinen kasvatus
P 37.047   Opintoneuvonta. Ammatinvalinta
P 37.061   Koulujen hallinto. Kouluhistoriikit
P 37.062   Opettajat. Opettajien koulutus
P 37.063   Koulujen työrauha. Koulukiusaaminen.
                 Kodin ja koulun yhteistyö
P 37.10     Koulutuksen ja oppimisen arviointi
P 37.11     Koulutusteknologia. Koulutilat
P 37.12     Didaktiikka. Pedagogiikka. Opetusmenetelmät
P 37.13     Opetussuunnitelmat

PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVAT AINEET

P 372.5       Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ja
                   tietotekniikan opetus
P 372.6       Terveystiedon ja liikunnan opetus
P 372.7       Taito- ja taideaineiden opetus
P 372.8       Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus. Lukutaito.
                   Ilmaisu- ja draamakasvatus. Mediakasvatus
P 372.9       Historian, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja
                   yhteiskuntaopin opetus
P 372OPPI   Perusasteen ja lukion oppikirjat
P 374          Aikuiskasvatus. Nuorisokasvatus
P 377          Ammattikasvatus. Ammattikorkeakoulut.
                  Ammatilliset oppilaitokset
P 378         Tieteellinen opetus. Yliopistot

ANTROPOLOGISET TIETEET

P 39           Antropologiset tieteet. Kulttuuriantropologia. Etnografia.
                       Folkloristiikka

LUONNONTIETEET

P 5               Luonnontieteet. Luonnontieteiden historia ja filosofia
P 502/504   Ympäristötieteet. Ympäristökysymykset.
                   Kestävä kehitys
P 51:M00     Matematiikka, yleistä
P 51:M03     Matemaattinen logiikka. Joukko-oppi
P 51:M05     Kombinatoriikka. Hilat
P 51:M08     Yleiset matemaattiset systeemit. Algebra
P 51:M11     Lukuteoria. Kunnat. Polynomit
P 51:M13     Renkaat
P 51:M14     Algebrallinen geometria. Kategoriateoria.
                   Homologiset algebrat
P 51:M15     Lineaarialgebra, matriisiteoria
P 51:M20     Ryhmäteoria. Topologiset ryhmät.
                    Lien ryhmät
P 51:M26     Reaalifunktiot. Mitta ja integrointi.
                    Analyysi
P 51:M30     Yhden kompleksimuuttujan funktiot
P 51:M32     Usean kompleksimuuttujan funktiot.
                    Potentiaaliteoria. Erikoisfunktiot.
                    Osittaisdifferentiaaliyhtälöt
P 51:M34     Differentiaaliyhtälöt
P 51:M40     Sarjat. Differenssilaskenta. Funktionaaliyhtälöt.
                   Approksimaatiot ja kehitelmät
P 51:M42     Fourier-analyysi. Abstrakti harmoninen analyysi
P 51:M45     Integraaliyhtälöt. Integraalimuunnokset.
                    Operaattorilaskenta
P 51:M46     Funktionaalianalyysi. Variaatiolaskenta. Optimointi
P 51:M51     Geometria
P 51:M53     Differentiaaligeometria. Monistot. Globaali analyysi
P 51:M54     Topologia
P 51:M60     Todennäköisyyslaskenta ja stokastiset prosessit
P 51:M62     Tilastotiede
P 51:M65     Numeerinen analyysi. Sovellettu matematiikka
P 51:M68     ATK. Automaatit. Formaalit kielet
P 51:M70     Matemaattinen fysiikka
P 52            Tähtitiede. Avaruustutkimus. Astrofysiikka. Aurinkokunta.
                   Aurinko. Taivaanmekaniikka. Tähtijärjestelmät.
                   Maailmankaikkeus. Kosminen säteily. Kosmologia. Geodesia
P 53            Fysiikka
P 53.08       Mittaustekniikka
P 530.1       Fysiikan peruslait. Suhteellisuusteoria. Kvanttiteoria
P 531          Yleinen mekaniikka. Kiinteiden ja jäykkien kappaleiden
                   mekaniikka. Jatkuvan aineen mekaniikka
P 532/533  Nesteiden ja kaasujen mekaniikka. Plasmafysiikka
P 534          Mekaaniset värähtelyt. Akustiikka. Tekninen akustiikka
P 535          Säteilyoppi. Optiikka. Spektrit yleensä. Emissiospektrit
P 536          Lämpöoppi. Termodynamiikka
P 537          Sähköoppi
P 538.9       Kondensoidun materian fysiikka
P 539          Kiinteiden aineiden ominaisuudet. Muodonmuutokset
P 539.1       Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka.
                   Alkeishiukkaset
P 54            Kemia, yleistä. Kemian historia
P 54.05       Valmistaminen. Synteesit. Erottaminen. Puhdistaminen
P 54-12      Polymeerikemia
P 543          Analyyttinen kemia
P 543.4       Spektroanalyysi. Spektrografia. Spektroskopia.
                   Spektrometria
P 543.5       Kromatografia. Massaspektrografia
P 544          Fysikaalinen kemia
P 546          Epäorgaaninen kemia
P 547          Orgaaninen kemia
P 548          Kidetiede, kristallografia
P 549          Mineralogia
P 55            Geotieteet. Geologia. Alueellinen geologia.
                   Sovelletut geotieteet
P 550.3       Geofysiikka
P 550.4       Geokemia
P 551.2       Maan sisäinen geodynamiikka. Endogeeniset prosessit.
                   Maapallon muoto, rakenne ja synty
P 551.3       Maan pinnan geodynamiikka. Eksogeeniset prosessit.
                   Terrestriset muodostumat. Glasiologia. Routa.
                   Mariiniset kerrostumat. Geomorfologia. Oseanografia
P 551.5       Meteorologia. Klimatologia
P 551.7       Historiallinen geologia. Stratigrafia. Geokronologia
P 552          Petrologia. Petrografia. Kivilajit ja sedimentit
P 553          Malmigeologia. Epämetalliset hyödylliset mineraalit,
                   kivet ja esiintymät
P 556          Hydrosfääri. Yleinen hydrologia. Vesitalous. Vesivarat.
                   Limnologia
P 56            Paleontologia
P 57            Biologiset tieteet, yleistä
P 574          Ekologia. Ekosysteemit. Populaatioekologia. Hydrobiologia
P 575          Perinnöllisyystiede. Populaatiogenetiikka. Evoluutio
P 577          Biokemia. Molekyylibiologia. Solubiologia. Biofysiikka
P 579          Mikrobiologia
P 58            Kasvitiede
P 581.1       Kasvifysiologia. Kasvimorfologia
P 581.5       Kasviekologia. Kasvisosiologia
P 581.9E     Kasvimaantiede. Kasvistot: Eurooppa
P 581.9M    Kasvimaantiede. Kasvistot: muu maailma
P 582.2       Itiökasvit. Levät. Jäkälät. Sammalet. Sanikkaiset
P 582.28     Sienet
P 582.4       Siemenkasvit
P 59            Eläintiede. Eläinmaantiede
P 591.1       Eläinfysiologia. Anatomia. Yksilönkehitys.
                   Ontogenia. Embryologia. Histologia
P 591.5       Eläinekologia. Etologia
P 592          Selkärangattomat
P 596          Selkäjänteiset. Kalat. Sammakkoeläimet. Matelijat
P 598          Linnut
P 599          Nisäkkäät

LÄÄKETIEDE. TEKNIIKKA. LIIKETALOUSTIEDE

P 608               Patentit. Keksinnöt
P 61                 Lääketiede. Hoitotiede. Terveydenhuolto
P 62                 Tekniikka, yleistä
P 620               Aineenkoetus. Rakennetutkimus. Metallografia.
                        Korroosio. Materiaalioppi. Materiaalitekniikka.
                        Komposiitit. Keraamiset materiaalit. Muovit.
                        Muoviteknologia
P 620.9            Energiatalous. Energiantuotanto. Energiapolitiikka
P 621               Konetekniikka. Ydintekniikka. Isotooppitekniikka.
                        Höyrykoneet ja -kattilat. Hydrauliikka. Vesivoimakoneet
P 621.3            Sähkötekniikka, yleistä. Sähkötekniikan historia
P 621.3.049     Sähköpiirit ja -verkot. Ohut- ja paksukalvopiirit.
                        Painetut piirit. Mikroelektroniikka. Integroidut piirit
P 621.315.5     Elektroniikan materiaalit
P 621.318        Sähkömagnetismi
P 621.37          Aaltojen eteneminen väliaineessa;
                        Siirtojohdot ja antennit
P 621.374        Digitaaliektroniikka
P 621.38:61     Lääketieteellinen tekniikka
P 621.382        Elektroniikan komponentit
P 621.383        Optoelektroniikka
P 621.39          Tietoliikennetekniikka, yleistä. Tietoliikenneverkot.
                        Siirtojärjestelmät
P 621.391        Tietoliikenneteoria. Informaatioteoria. Signaaliteoria.
                        Signaalinkäsittely
P 621.395/.397 Puhelintekniikka. Radiotekniikka. Tutkatekniikka.
                         Televisio- ja näyttölaitetekniikka
P 621.4/.6       Lämpövoimakoneet. Polttomoottorit. Pneumatiikka.
                       Kaasujen ja nesteiden kuljetus. Putkistot. Pumput
P 621.7           Lastuamaton työstö. Taonta. Valimotekniikka. Valssaus.
                       Metallien lämpökäsittely. Hitsaustekniikka. Liimaus.
                       Pintakäsittely
P 621.8           Kone-elimet. Kuljetuslaitteet. Kiinnittimet. Tiivisteet.
                       Koneenosien suunnittelu. Koneenpiirustus. Tapit.
                       Laakerit. Akselit. Kytkimet. Voimansiirto.
                       Hammaspyörät. Nokat. Mekanismit. Voitelu.
                       Tribologia. Kappaleiden välinen kosketus
P 621.9           Lastuava työstö. Sahaus. Sorvaus. Poraus. Meisto.
                       NC-koneet ja-ohjelmointi
P 622              Kaivostekniikka. Raakamateriaalin käsittely. Raekoko
P 624              Rakennustekniikka. Tierakennustekniikka. Vesirakennus.
                       Rakenteiden mekaniikka. Lujuusoppi. Jää ja lumi.
                       Offshore
P 624.1           Geotekniikka. Ympäristögeotekniikka. Maatyöt. Tunnelit
P 628              Vesihuoltotekniikka. Käyttövesi. Viemäröinti. Jätevedet.
                       Jätteet. Jätteiden käsittely. Jätteiden sijoittelu
P 629              Liikennevälinetekniikka. Ilma- ja avaruuslentotekniikka.
                       Astronautiikka
P 630              Maa- ja metsätalous. Puutarhanhoito. Metsänhoito.
                       Kasvinviljely. Hyötykasvit. Maaperä. Kasvinsuojelu
P 636              Kotieläintalous. Metsästys. Kalastus. Kalanviljely.
                       Turkistalous
P 64                Kotitalous. Keittokirjat. Ravitsemisala
P 65                Yritysten hallinto ja organisaatio. Johtaminen
P 657              Laskentatoimi. Kirjanpito
P 658              Liiketaloustiede. Yritystoiminta. Logistiikka
P 658.1           Yritysten rahoitus
P 658.3           Yritysten henkilöstökysymykset
P 658.5           Tuotannon organisaatio ja suunnittelu.
                       Tuotannon johtaminen
P 658.512.2    Tuotesuunnittelu. Tuotekehitys. Koneensunnittelu.
                       Koneensuunnittelun teoria
P 658.52         Tuotannon automaatio. FMS. CIM. CAM
P 658.562        Laatu. Laadunhallinta
P 658.58          Kunnossapito. Kunnonvalvonta
P 658.8            Markkinointi. Myynti
P 66                 Prosessitekniikka. Teknillinen kemia. Kemian teollisuus
P 66.01            Kemian tehdastekniikka. Tehdassuunnittelu
P 66.021          Yksikköoperaatiot. Liikkeensiirto. Aineensiirto.
                        Lämmönsiirto
P 66.023          Reaktorit. Säiliöt
P 66.06/.07     Nesteiden ja kaasujen käsittely. Kiintoaineen ja
                        nesteen/kaasujen separointi
P 66.09            Erikoisprosessit. Ioninvaihto. Molekyyliseulat.
                        Granulointi. Leijutus. Katalyysi
P 661               Kemian teollisuuden tuotteet
P 662               Polttoaineet. Palaminen. Räjähdysaineet
P 663.1            Biotekniikka
P 669               Metallurgia. Metallioppi. Hitsausmetallurgia.
                        Prosessimetallurgia. Rakennemuutokset. Kiderakenne.
                        Hilavirheet. Rauta. Teräs. Ei-rautametallit
P 676               Sellu- ja paperitekniikka. Paperiteollisuuden koneet
P 68.00            Tekstiilityö
P 68.01            Ompelu
P 68.02            Neulonta. Virkkaus
P 68.03            Kudonta
P 68.04            Kirjonta. Revinnäiset. Nypläys. Fransut. Solmeilu
P 68.05            Kankaanpainanta. Värjäys. Huovutus
P 68.10            Tekninen työ
P 68.11            Puutyöt
P 68.12            Metallityöt
P 68.14            Sähkötekniikka. Elektroniikka
P 68.15            Muut kädentaidot
P 681               Hienomekaniikka
P 681.5            Säätötekniikka. Säätöjärjestelmät. Ohjaustekniikka.
                        Automatisointi. Prosessien matemaattiset mallit.
                        Identifiointi ja estimointi. Simulointi. Säätömenetelmät.
                        Anturit. Servot. Toimilaitteet
P 681.5:621.8   Robotit. Mekatroniikka
P 69                 Talonrakennus. Elementtirakentaminen. Rakennustalous. Takat
P 69.02            Rakennusosat. Rakenneosat
P 69.059          Kunnossapito. Vauriot. Korjaustyöt. Uudelleenkäyttö
P 691               Rakennusmateriaalit. Rakennukset eri materiaaleista
P 693/694        Rakennustyöt. Puurakenteet
P 696/697        LVI-tekniikka
P 699.8            Rakennusten suojaaminen. Tiivistys. Lämmöneristys. Ääneneristys

TAITEET. ARKKITEHTUURI. 

P 7                   Visuaalinen taide. Kuvataide. Taidehistoria.
                        Taiteen estetiikka. Taidefilosofia
P 711               Yhdyskuntasuunnittelu, yleistä. Seutusuunnittelu. Maaseudun suunnittelu
P 711.4            Kaupunkisuunnittelu
P 711.4.02       Kaupunkisuunnittelu: saneeraus. Säilyttäminen. Uudistaminen
P 711.4.03       Kaupunkisuunnittelu: historia, tyylit ja tyylikaudet
P 711.5            Kaupunginosat: lähiöt, keskusta, asuinalueet
P 711.7            Liikennesuunnittelu. Liikenneväylät. Aukiot
P 712               Maisemansuunnittelu. Puistot. Puutarhat
P 72                 Arkkitehtuuri. Rakennustaide, yleistä
P 72.01            Arkkitehtuurin ja suunnittelun estetiikka ja teoria
P 72.02            Rakennusten säilyttäminen ja entisöinti
P 72.03            Arkkitehtuurin historia
P 72.032          Vanhan ajan tyylikaudet. Itämaiset ja länsimaiset klassiset tyylit
P 72.033          Keskiajan tyylit
P 72.034          Renessanssi. Barokki. Rokokoo
P 72.035          1800-luvun tyylit
P 72.036          Nykyarkkitehtuuri: yleistä
P 72.036(4)      Nykyarkkitehtuuri: Eurooppa
P 72.036(48)    Nykyarkkitehtuuri: Suomi ja muut Pohjoismaat
P 72.036(5/6)  Nykyarkkitehtuuri: Aasia, Afrikka, Australia
P 72.036(7/8)  Nykyarkkitehtuuri: Pohjois- ja Etelä-Amerikka
P 72.04           Rakennustaiteelliset yksityiskohdat. Koristelu
P 721              Rakennusten suunnittelu: yleistä. Tilat
P 721.02         Työmenetelmät. Piirrokset. Mallit
P 721:628.39  Valaistustekniikka. Valaistussuunnittelu
P 725              Hallintorakennukset. Liikerakennukset
P 725.3           Liikennerakennukset. Varastorakennukset    
P 725.4           Teollisuusrakennukset. Tehtaat. Työpajat
P 725.5           Sairaalat. Päiväkodit. Sosiaalitoimen rakennukset
P 725.7           Ravintolat. Uimalaitokset. Puistorakennukset
P 725.8           Huvittelu-, kulttuuri- ja urheilurakennukset
P 725.9           Julkiset rakennelmat. Muistomerkit. Sillat
P 726              Kirkkoarkkitehtuuri. Hautausmaiden rakennukset
P 727              Opetuslaitokset. Tieteelliset tutkimuslaitokset. Museot. Kirjastot
P 728              Asuinrakennukset: yleistä. Asuinkerrostalot. Palvelutalot
P 728.3           Pientalot. Loma-asunnot. Tilapäisasumukset
P 728.5           Hotellit. Majoitusliikkeet
P 728.6           Maaseudun asuinrakennukset
P 728.8           Linnat. Yksityispalatsit. Kartanot
P 728.9           Ulkorakennukset. Lisärakennukset. Vajat. Kasvihuoneet. Autosuojat
P 73/74          Taideteollisuus. Sisustustaide. Muotoilu
P 741.5           Sarjakuvat
P 77            Valokuvaus
P 791.4        Elokuva. Video
P 792          Teatteri. Tanssi. Esittävä taide
P 793/799   Liikunta. Urheilu
P 793.2        Pelit. Leikit
P 793.3        Roolipelit
P 793.4        Korttipelit

KULTTUURI- JA YHTEISKUNTAKUVAUKSET. MAANTIEDE

P 9:004          Geoinformatiikka
P 91(036)       Matkaoppaat
P 910             Yleismaantiede
P 910.4          Tutkimusmatkat. Matkakertomukset
P 911.2          Luonnonmaantiede
P 911.3          Kulttuurimaantiede. Agraari-, asutus-,
                      sosiaali-, väestö- ja ihmistoiminnan maantiede
P 911.3:32     Poliittinen maantiede
P 911.3:33     Talousmaantiede
P 911.4          Matkailututkimus
P 911.9          Suunnittelumaantiede
P 913             Yleinen aluemaantiede
P 914             Eurooppa, Euroopan Unioni
P 914.80        Suomi
P 915             Aasia
P 916             Afrikka
P 917/918     Amerikka
P 919             Muut maat
 

Viimeksi päivitetty: 7.4.2020