Kandipalaute

Kandipalaute on yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kysely perustuu oppimista, opiskelua ja opetusta koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, ja sen pohjalta kehitettyyn Helsingin yliopiston HowULearn-kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yliopistojen koulutuksen kehittämisessä sekä valtakunnallisesti yliopistojen ohjauksessa. Kyselyn täyttävät kaikki alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat tai vastaavat opinnot suorittaneet yliopisto-opiskelijat.

Opiskelijan HAKA-kirjautumisen avulla haetaan henkilön opiskeluoikeuteen liittyviä tietoja VIRTA-opintotietopalvelusta taustatiedoksi Kandipalaute-kyselyn vastaajatunnuksen luomiseksi ja sähköisen palautteen antamisen mahdollistamiseksi. Henkilön yksilöiviä tunnisteita ei välitetä eteenpäin itse Kandipalaute-kyselyyn ja annettua palautetta käsitellään anonyymisti.

Kandipalaute-kyselystä ja sen kehittämisestä vastaa Suomen yliopistot UNIFI ry. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa Tieteen tietotekniikan keskus CSC. Kysely toteutetaan Arvo-järjestelmällä (Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu).

Miten kyselyyn vastataan?

Kukin opiskelija vastaa Kandipalaute-kyselyyn kerran opintojensa aikana. Oulun yliopistossa kyselyyn vastaaminen tapahtuu kandidaatintutkinnon tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä OSAT-järjestelmässä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmissa, joissa kandidaatin tutkintoa ei suoriteta, kysely lähetetään kerran vuodessa syksyllä noin neljä vuotta opiskelleille (=viidennen vuosikurssin alussa). Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmissa jokainen vastaajaryhmään kuuluva saa sähköpostiinsa viestin, joka sisältää saatekirjeen ja vastauslinkin. Opiskelijat kirjautuvat kyselyyn Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (HAKA-kirjautuminen). Koulutuspalvelut hoitaa kyselyiden lähettämisen.

Miksi vastaaminen on tärkeää?

Kyselyn avulla saadaan tietoa opiskelijoiden oppimisesta, opiskelusta ja opetuksesta eri aloilla. Tavoitteena on luoda mahdollisimman tarkka kuva opiskelijoiden opintoja koskevista kokemuksista. Opiskelijoilta saatava palaute on tärkeää koulutuksen laadun, parempien toimintatapojen sekä opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä.

Lisäksi Kandipalautteen tulokset vaikuttavat yliopistojen rahoitukseen. Vuodesta 2015 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut 3 % yliopistoille osoitetusta perusrahoituksesta, yhteensä noin 50 miljoonaa euroa valtakunnallisen opiskelijapalautteen perusteella.

Mistä löydän tietoa tuloksista?

Annetuista vastauksista muodostettava sähköinen tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jossa aineistot ovat saatavilla myöhempään tutkimus-, opiskelu- ja opetuskäyttöön. Arkistointia varten aineistoa muokataan siten, ettei yksittäisen vastaajan tunnistaminen ole mahdollista (anonymisointi). Kyselyn tuloksista johdettuja tilastoraportteja ovat lisäksi saatavilla ​​​"Vipunen - korkeakoulujen extranet" -palvelusta kohdasta "Opiskelijapalaute".

Oulun yliopiston Kandipalaute-kyselyn tulokset julkaistaan intranet Notiossa. Vuoden 2019 raportit valmistuvat helmi-maaliskuussa 2020. Tuloksia käsitellään mm. koulutuksen johtoryhmässä ja tiedekuntien koulutustoimikunnissa ja tutkinto-ohjelmatoimikunnissa. Notiossa voit tutustua aiempien vuosien tuloksiin.

Tukipyynnöt ja lisätietoa

Tukipyynnöt: kandipalaute (at) oulu.fi

Lisätietoja antaa Oulun yliopiston Kandipalaute-koordinaattori, suunnittelija Tytti Tenhula, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, p. 0294 484021.

Tutustu myös tietosuojaselosteesteeseen.

Viimeksi päivitetty: 9.10.2019