Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Psykologian lisensiaatti Eka Roivainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Medical Research Center (MRC) Oulu
0294 480 000

Oppiaine

Psykiatria

Väitöstilaisuus

30.10.2015 12:15

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, luentosali F101, Aapistie 7A

Aihe

Näkökulmia psykologisten arvioiden luotettavuuteen. Tutkimus testinormeista

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Markus Jokela, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Jouko Miettunen, Oulun yliopisto

Tutkimus psykologisten testien normeista

Väitöskirjatutkimus tarkastelee aikuistestien normien luotettavuutta. Warteggin piirrostestin luotettavuutta  aleksitymian ja depression mittarina tutkittiin vertaamalla sitä muihin aleksitymia- ja depressiotesteihin. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että Wartegg-testi saattaa olla hyödyllinen menetelmä aleksitymian toteamisessa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös aikuisten WAIS -älykkyystestin kansallisten normien välisiä eroja. Tutkimuksessa havaittiin merkitseviä eroja osatestien keskiarvojen suhteissa, testiprofiileissa, eri maiden ja ikäkohorttien välillä. Kyseisiä eroja ei voida selittää älykkyyden yleisellä faktorilla vaan niiden taustalla on luultavasti koulutukseen ja kulttuuriin liittyviä tekijöitä. Tulokset myös osoittavat, että suomalaiset WAIS III testinormit ovat vinoutuneet nuorempien ikäryhmien osalta.

Chapmanin vastaustapa-asteikon luotettavuutta  tutkittiin Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortin kyselytutkimusaineistolla. Psykiatrisista oireista kärsivät henkilöt saivat korkeampia pistemääriä kuin terveet vastaajat. Johtopäätöksenä oli, että vastaustapamittarit voivat karsia psykiatrisia potilaita liian herkästi ulos tutkimusjoukosta, mikä voi vääristää tutkimusten tuloksia.

Tutkimus osoittaa, että testituloksen luotettava tulkinta vaatii ajanmukaiset ja edustavaan otokseen perustuvat testinormit.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 14.10.2015