Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Jenni Myllykoski

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Kansainvälinen liiketoiminta

Väitöstilaisuus

12.5.2017 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Aihe

Ajassa kehkeytyvä strateginen muutos

Vastaväittäjä

Professori Tor Hernes, Copenhagen Business School, Tanska

Kustos

Professori Tuija Mainela, Oulun yliopisto

Strateginen muutos sisältää ajallisuuden paradoksin

Julkisesti on keskusteltu liiketoiminnan alati kiihtyvästä muutosvauhdista ja sen aiheuttamista haasteista yritysten johtamiseen. Väitöskirjassa on tutkittu, miten strateginen muutos kehkeytyy ajassa pienessä suomalaisessa ohjelmistoyrityksessä. Tutkimuksessa on analysoitu ohjelmistoyrityksen kolmen johtajan kanssa käytyjä strategisia keskusteluja kahden vuoden ajalta.

Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti kahteen vallitsevaan strategisen muutoksen kirjallisuudesta löytyvään epäkohtaan: yritysjohdon roolin ylikorostamiseen muutoksen hallitsijana, sekä monimutkaisen ja dynaamisen muutosprosessin liialliseen redusoimiseen lineaarisiksi ja staattisiksi malleiksi. Tutkimuksessa strategista muutosta on sen vuoksi tarkasteltu prosessifilosofian tarjoamien käsitteiden ja ajattelutavan mukaisesti ajassa kehkeytyvänä prosessina, jonka dynamiikka on hallitsematonta. Väitöskirjassa ehdotetaan, että tämä näkökulma mahdollistaa strategisen muutoksen tarkastelun siten, että siihen liittyvä prosessien monimutkaisuus ja epävarmuus saadaan paremmin kuvattua analyysissä.

Tutkimustulosten perusteella kyseenalaistetaan käsitys strategisesta muutoksesta suunniteltuna, tulevaisuusorientoituneena prosessina, joka käsittää erilliset suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Sen sijaan muutos kuvataan jatkuvana ja ennustamattomana prosessina, joka kehkeytyy hallitsemattomien tapahtumien ja tarkoituksellisten toimien sisäisenä dynamiikkana. Tässä dynamiikassa tarkoitukselliset strategiset toimet syntyvät yllättävien tapahtumien virrassa, jolloin niitä ei tulisi teoreettisesti esittää strategisen muutoksen alkuun panevina voimina.

Tutkimuksessa osoitetaan lisäksi ajallisuuden paradoksi, joka syntyy ajan yli jatkumaan ja kehittymään suunniteltujen käytäntöjen sekä ajassa kehkeytyvien hallitsemattomien tapahtumien välillä. Tämä ilmenee ristiriitana toisaalta pitkäjänteisen rakentamisen ja tehokkaiden rutiinien ylläpidon, sekä toisaalta jatkuvasti muuttuvaan tilanteeseen reagoimisen välillä.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 28.4.2017