CogAHealth - Kognitiiviset auktoriteetit nuorten arkielämän terveystietoon liittyvissä ympäristöissä

Tutkimme Suomen Akatemian rahoittamassa CogAHealth-hankkeessa mitä tai keitä tiedonlähteitä nuoret pitävät luotettavina, ja miten auktoriteetit rakentuvat nykyajan monimuotoisessa terveysviestinnässä. Tutkimuksen tulosten avulla voidaan edistää nuorten terveyttä, hyvinvointia ja terveydellistä tasa-arvoa.

Ihmisten terveys ja hyvinvointi länsimaissa ovat parantuneet tasaisesti viime vuosikymmeninä, mutta erityisesti lasten ja nuorten elämäntavat herättävät huolta. Nuorten ylipaino on lisääntynyt ja fyysinen kunto rapistunut aikaisempaa epäterveellisempien ruokailutottumusten ja vähäisemmän liikkumisen vuoksi. Ilmiö voikin johtaa vakaviin kansanterveysongelmiin tulevaisuudessa.

Tutkimuksen lähtökohta on sosiokulttuurinen ja siinä yhdistyvät informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteen näkökulmat niistä kompetensseistä, joita nuorilta vaaditaan vuorovaikutteisissa informaatioympäristöissä toimimiseen. Näillä kompetensseilla tarkoitamme informaatiolukutaitoa, monilukutaitoa ja uuslukutaitoa, joita tutkimme terveystietoon liittyvissä nuorten arjen ja oppimisen yhteyksissä. Alati muuttuvassa tietotulvassa ei aina voi tietää mihin uskoa ja luottaa. Nuori voikin tuntea itsensä kameleontiksi, jonka on muutettava väriään eri tiedonlähteistä tulevan informaation vaikutuksesta.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan Informaatiotutkimuksen ja Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijoiden yhteistyönä vuosina 2016-2020.

Näillä sivuilla voit tutustua hankkeemme toimintaan ja tutkimuksen etenemiseen ja tuloksiin.

27.10.2016

Akatemiahanke

27.10.2016

Osahankkeet

27.10.2016

Yhteystiedot