Kognitiiviset auktoriteetit nuorten arkielämän terveystietoon liittyvissä ympäristöissä

CogAHealth

Tutkimme Suomen Akatemian rahoittamassa CogAHealth-hankkeessa mitä tai keitä tiedonlähteitä nuoret pitävät luotettavina, ja miten auktoriteetit rakentuvat nykyajan monimuotoisessa terveysviestinnässä. Tutkimuksen tulosten avulla voidaan edistää nuorten terveyttä, hyvinvointia ja terveydellistä tasa-arvoa.
Nykyajan terveysviestinnässä nuoret joutuvat muovaamaan mielipiteitään kameleontin tavoin.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Professor
    Maija-Leena Huotari

Projektin kuvaus

Ihmisten terveys ja hyvinvointi länsimaissa ovat parantuneet tasaisesti viime vuosikymmeninä, mutta erityisesti lasten ja nuorten elämäntavat herättävät huolta. Nuorten ylipaino on lisääntynyt ja fyysinen kunto rapistunut aikaisempaa epäterveellisempien ruokailutottumusten ja vähäisemmän liikkumisen vuoksi. Ilmiö voikin johtaa vakaviin kansanterveysongelmiin tulevaisuudessa.

Tutkimuksen lähtökohta oli sosiokulttuurinen ja siinä yhdistyivät informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteen näkökulmat niistä kompetensseistä, joita nuorilta vaaditaan vuorovaikutteisissa informaatioympäristöissä toimimiseen. Näillä kompetensseilla tarkoitamme informaatiolukutaitoa, monilukutaitoa ja uuslukutaitoa, joita tutkimme terveystietoon liittyvissä nuorten arjen ja oppimisen yhteyksissä. Alati muuttuvassa tietotulvassa ei aina voi tietää mihin uskoa ja luottaa. Nuori voikin tuntea itsensä kameleontiksi, jonka on muutettava väriään eri tiedonlähteistä tulevan informaation vaikutuksesta.

Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana oli neksusanalyysi, jota ei aikaisemmin ollut vielä hyödynnetty terveyteen liittyvien lukutaitojen tutkimuksessa tai informaatiotutkimuksen alalla. Hanke toteutettiin Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan Informaatiotutkimuksen ja Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijoiden yhteistyönä vuosina 2016-2020.

Projektin tulokset

CogAHealth tutki nuorten terveyden tiedollisia auktoriteetteja monimuotoisessa terveysviestinnässä. Sosiokulttuurisessa tutkimuksessa yhdistyivät informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteiden ymmärrys lukutaitojen muuntumisesta erilaisissa ympäristöissä. Nuorten tuottaman teksti- ja videoaineiston sekä haastattelu- ja havainnointiaineiston laadullisella analyysillä selvitettiin auktoriteettien rakentumista seuraavasti: nuori oppijana koulussa, opettaja tiedollisena auktoriteettina, nuori oppijana arjessa ja nuori vaikuttajana verkossa. Tulokset osoittavat, että luotettavuus, ei vain pätevyys, sekä kokemustieto ovat keskeisiä terveystietoon liittyvän auktoriteetin arvioinnissa ja rakentumisessa koulussa ja arjessa. Oulun yliopistossa vuosina 2016 - 2019 toteutettu hanke uudistaa lähestymistavaltaan ja menetelmällisesti terveystiedon lukutaidon tutkimusta ja jatkuu tekoälyn lukutaidon tutkimuksessa.

Tietoa hankkeesta

Tutkimusryhmä

  • PhD Maija-Leena Huotari, Professori

  • FT Noora Hirvonen, Tutkijatohtori

  • KT Laura Palmgren-Neuvonen, Tutkijatohtori

  • FT, HLL Helena Känsäkoski, Tutkijatohtori

  • FM Anna-Maija Multas, Väitöskirjatutkija

  • KM Tuula Nygård, Väitöskirjatutkija