Digistarttipaketti opetukseen ja oppimiseen

Digistarttipaketti on korkeakoulun digitaalinen työkalupakki. Se on kokoelma opetuksessa ja oppimisessa käytettävistä digitaalisista teknologioista, työkaluista ja palveluista. Digistarttipaketti voi sisältää ohjeita myös saavutettavuudesta, tietosuojasta ja -turvasta sekä opetuksen ja opiskelun digitaalisista tukipalveluista. Digistarttipaketti auttaa opiskelijoita ottamaan haltuun opiskelussa tarvittavia digitaalisia taitoja. Opettajille ja muulle henkilöstölle digistarttipaketti tarjoaa ohjeita, malleja ja ideoita työskentelyyn digitaalisia palveluita ja välineitä käyttäen.
Sanapilvi digistarttipakettiin sopivista aiheista: mukana ainakin digitaaliset työkalut, tietoturva, mallipohjat, verkko-oppimisympäristöt, digitalisaatio, digipedagogiset mallit, Zoom, YuJa, Moodle, tiimi-työvälineet, ohjeet, motivaatio, tietosuoja, tietoturva ja saavutettavuus

Digistarttipaketit ovat yleensä korkeakoulukohtaisia ja niiden sisältö suunnitellaan korkeakoulun tavoitteiden mukaisesti. Kun digistarttipakettien sisällöt suunnitellaan yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja tukipalvelujen kesken, ne saadaan vastaamaan kohderyhmien todellisia tarpeita. Digistarttipaketit auttavat opiskelijoita ja työntekijöitä saavuttamaan korkeakoulun asettamia digitalisaation tavoitteita. Digistarttipaketti voi olla keveimmillään uudelle opiskelijalle ja työntekijälle laadittu linkkilista korkeakoulussa käytettävistä digitaalista ympäristöistä, järjestelmistä, ohjelmista, laitteista ja palveluista. Jos halutaan varmistua siitä, että uudet opiskelijat tai työntekijät perehtyvät digistarttipaketin sisältöihin, voidaan digistarttipaketti tehdä oppimisalustalle ja sen suorittamisesta annetaan todistus. Oulun yliopistossa on työntekijöiden käytössä opetuksen järjestelmien listaus.

Digistarttipaketin hyötyjä

Korkeakoulun näkökulmasta digistarttipaketti on resurssitehokas tapa ohjata sekä opiskelijoita että työntekijöitä digitaalisten työkalujen ja materiaalien monipuoliseen käyttöön. Digistarttipaketti vähentää digitaalisten työkalujen, teknologioiden ja pedagogisten perusteiden koulutustarpeita, kun keskeisimmät aiheet on koottu tarjolle yhteen paikkaan, johon opiskelija tai työntekijä voi palata aina tarpeen mukaan. Digistarttipaketti voidaan yleensä suorittaa omaan tahtiin, omavalintaisessa järjestyksessä ja aiheisiin voi palata aina uudelleen. Kun uudet opiskelijat tekevät tarjotun digistarttipaketin, ei opintojaksoilla ole tarvetta huolehtia opiskelijoiden digitaalisten työkalujen ja teknologioiden käytön perehdyttämisestä.

Käyttäjälähtöiset digipedagogiset ohjeet ja esimerkit

Työntekijöiden, erityisesti opetushenkilökunnan, näkökulmasta digistarttipaketti tarjoaa teknologisten ratkaisujen käytön opiskelun lisäksi digipedagogisia ohjeita ja malleja. Työntekijöiden digistarttipaketissa painopisteen tuleekin olla pedagogisissa ratkaisuissa ja opetuksen sekä ohjauksen suunnittelussa. Työntekijöillä ei välttämättä ole kokemusta erilaisten digitaalisten välineiden ja työkalujen valinnasta, joten digistarttipakettiin on syytä lisätä erimerkkejä erilaisista oppimista tukevista digitaalisista ratkaisuista. Parhaimmillaan työntekijöille suunnatulla digistarttipaketilla voidaan edistää digitaalisten välineiden ja teknologioiden käyttöä opetuksessa pedagogisesti mielekkäällä tavalla, oppijan tarpeet huomioiden.

Opiskelua edistävät digitaaliset taidot

Digistarttipaketti ohjaa opiskelijoita käyttämään korkeakoulun tarjoamia digitaalisia teknologioita tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti opiskelussaan. Opiskelijoille laadittu digistarttipaketti sisältää usein tietokoneiden käyttöön liittyviä ohjeita ja neuvoja, verkkokursseille kirjautumisen ja niillä toimimisen opastusta, oppimisalustojen hyödyntämistä opiskelussa, erilaisten digitaalisten työkalujen käyttöön liittyviä ohjeita ja malleja sekä ohjelmistojen hallinnan opettelua ja tiedonhankintataitoihin liittyvää opastusta. Digistarttipaketin avulla voidaan ohjata opiskelijoita oppimisprosessin muuttumisessa digitaaliseen muotoon. Yleensä opiskelijat saavat ohjeet digistarttipaketin suorittamisesta jo opiskelijavalinnan yhteydessä, jolloin opiskelija on voinut harjoitella etukäteen tulevissa opinnoissa käytettävien digitaalisten teknologioiden ja järjestelmien käyttöä.

Parhaimmillaan korkeakoulun tarjoama digistarttipaketti voi auttaa opiskelijoita saavuttamaan sellaisia digitaalisia taitoja, joita he tarvitsevat niin opiskeluissa kuin tulevassa työelämässäkin ja samalla toimia opiskelujen motivaattorina. Opetuksen näkökulmasta digistarttipaketti tarjoaa uusia ideoita opintojaksojen suunnitteluun ja toteutukseen. Digistarttipaketin avulla korkeakoulu parantaa opiskelijoiden ja henkilökunnan valmiutta yhä enemmän digitalisoituvaan yhteiskuntaan.

Leena Paaso

Erikoissuunnittelija (digipedagogiikka- ja videopalvelut)