Luentotallenteet ja selkeät Moodle-kurssialueet auttavat oppimaan

Oulun yliopiston opiskelijat voivat antaa jokaisesta opintojaksototeutuksesta loppupalautetta Pepin kautta. Toteutukset, jotka opiskelijat arvioivat parhaimmiksi digipedagogisten menetelmien ja työkalujen käytön näkökulmasta, saavat positiivista palautetta sekä Moodle-kurssialueen selkeydestä että joustavan opiskelun mahdollistamisesta. Avointen vastausten perusteella opiskelijoiden oppimista edistävät erityisesti luentotallenteiden saatavuus ja selkeät Moodle-kurssialueet.

ICT-palveluiden Digipedagogiikka- ja videopalvelut –tiimi tarkastelee puolivuosittain opiskelijoiden antamaa loppupalautetta siitä, miten opintojaksototeutuksilla hyödynnetyt digipedagogiset työvälineet ja menetelmät ovat edistäneet oppimista asteikolla 1–4. Viimeisimmän tarkastelun (aikavälillä 6/2022–1/2023) osalta vastausten keskiarvo oli 3,45 – tulos on erinomainen! Avoimet vastaukset kohdistuivat erityisesti luentotallenteisiin ja Moodle-kurssialueisiin - tällä kertaa vielä voimakkaammin kuin kevään 2022 tarkastelussa.

Opiskelijat kokevat, että saatavilla olevat luentotallenteet auttavat kertaamisessa ja toisaalta mahdollistavat opetuksessa mukana pysymisen, jos opiskelija on syystä tai toisesta ollut estynyt osallistumaan reaaliaikaiseen opetukseen. Palautteissa korostuivat myös maininnat Moodle-kurssialueiden selkeydestä: on ilmeisen tärkeää, että kaikki tarpeelliset tiedot ja materiaalit ovat ylipäätänsä kurssialueella ja löydettävissä helposti.

Opetuksen toteuttaminen hybridiopetuksena sai edelleen paljon positiivista palautetta: mahdollisuus itse valita etä- tai lähityöskentelyn välillä tuo paljon joustavuutta opiskelijan arkeen varsinkin perheellisten ja työssäkäyvien opiskelijoiden kohdalla ja myös sairastapauksissa. Lisäksi erilaiset etäluennoilla annetut aktivoivat tehtävät ja oppimisympäristössä saatavilla olevat minitentit saivat opiskelijoilta kiitosta.

Palautteesta tiimimme sai tosi hyviä vinkkejä palveluidemme kehittämiseen. Tarkoituksenamme on tarkastelun avulla hahmottaa kohtia, joihin tukeamme ja palvelujamme tulisi opiskelijoiden näkökulmasta jatkossa kohdentaa enemmän.

Suvi Kauppi
Suunnittelija (Digipedagogiikka ja videopalvelut)