Videocastin kertomaa: Opiskelijan aktivointi kannattaa aina

Riippumatta siitä, järjestetäänkö opetusta lähitilanteissa, hybriditoteutuksena tai kokonaan etänä, kannattaa opetusta ja erilaisia oppimisen tilanteita suunnitella ja toteuttaa aina niin, että oppijalle tarjoutuu tilaisuuksia pohtia ja pähkäillä opittavia asioita ja osallistua aktiivisesti itse. Olipa opetustilanne millainen tahansa, aktivointi auttaa oppimaan ja pienilläkin teoilla voi olla iso vaikutus opiskelijoille.
Studiossa istuu kolme henkilöä nojatuoleissa ja taustan screenillä näkyy kaksi henkilöä, jotka ovat mukana etäyhteydellä.

Digipedaporinoita-videocastin kolmannessa osassa tutustutaan siihen miksi opiskelijoiden aktivointi kannattaa.(Miksi aktivointi kannattaa -video Yujassa, noin 10min).

Oppiminen on aktiivista toimintaa

Oppimista ja opetusta on tutkittu paljon. Sen ansiosta tiedetään, että oppiminen on aktiivista toimintaa, eikä suinkaan vain passiivista tiedon vastaanottamista. Näin ollen opetuskaan ei voi olla pelkästään tietoa opiskelijoille toistavaa, vaan tarvitaan motivoivia ja aktiivisuuteen kannustavia menetelmiä ja työskentelytapoja ja paikkoja prosessoinnille.

Aktivoinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijalle eli oppijalle järjestetään tilaisuuksia osallistua itse ja olla aktiivinen oppimistilanteessa, eli tehdä muutakin kuin passiivisesti kuunnella. Aktivointi ja aktivoiminen tarkoittavat siis oppijan osallistamista ja osallistumista.

Mikäli opittuja asioita haluaa muistaa ja osata soveltaa myöhemminkin, ei oppimista voi vain suorittaa, vaan asioita tulisi pyrkiä oikeasti ymmärtämään ja oivaltamaan pintaa syvemmältä. Parhaimmillaan opettaja voikin herätellä opiskelijan motivaatiota ja kiinnostusta, ja jopa sytytellä oppimisen iloa, mutta opiskelijan panosta tarvitaan myös.

Koska tietoa ei voi vielä nykyaikanakaan vain tallentaa tai kaataa kenenkään päähän, tulee opettajan tarjota oppijalle tilaisuuksia pysähtyä pohtimaan, löytää käytännön esimerkkejä, kysellä, keskustella ja kuulla mitä mieltä muut ovat. Esimerkiksi yhdessä tekeminen ja opittavan asian parissa ponnisteleminen voi parhaimmillaan saada aikaan kysymysten esittämistä, pohtimaan omaa kantaa käsiteltävään asiaan ja selittämään omia näkemyksiä muille – kaikki tärkeitä oppimisen mekanismeja.

Aktivoinnista hyötyy sekä opiskelija että opettaja

Kärjistäen voidaan todeta, että opiskelija, joka vain kuuntelee ja lukee opetuskerta toisensa jälkeen, voi toki oppia jotakin – mutta vain hetkeksi, kunnes asiat pyyhkiytyvät mielestä opintojakson päätyttyä. Laadukkaampaan lopputulokseen päästään, kun hyödynnetään luennoilla aktivoivia menetelmiä ja lisäät aktivoivien työkalujen käyttöä, sillä näin edesautetaan syvällisempää ymmärtämistä opettamastasi aiheesta.

Parhaimmillaan aktivointi mahdollistaa tiedollisen oppimisen syvenemisen lisäksi tärkeiden, työelämässäkin tarvittavien taitojen harjoittelua. Kun opetukseen luo esimerkiksi paikkoja, joissa opiskelijat sekä kuulevat toistensa näkökulmia että toisaalta muotoilevat omia ajatuksiaan toisille ja toisten kanssa, tulee samalla edistäneeksi opiskelijan valmiuksia yhteistyöhön. Jos opiskelu yliopistossa on pitkälti passiivista toisten kuuntelemista ja lukemista, pääseekö esimerkiksi yhteistyössä tarvittavia taitoja harjoittelemaan?

Opettajan ja opiskelijan välinen sekä opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen luo myös yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti kaikkien hyvinvointiin. Opettajana voi pienilläkin aktivointihetkillä luoda paikkoja sille, että opiskelijat tulevat pikkuhiljaa tutuksi opiskeluyhteisönsä kanssa ja viihtyvät siinä. Tämä voi parhaimmillaan rakentaa opiskeluhyvinvointia ja vaikuttaa positiivisesti opiskeluun ja oppimiseen opintojakson jälkeenkin pidemmällä aikavälillä.

Opettajalle aktivointi antaa eväitä oman opetuksen ja osaamisen kehittämiseen. Kysymällä ja kuuntelemalla opiskelijoita säännöllisesti voi tulla tietoisemmaksi siitä, mitä he ovat oppineet ja mitä he eivät ehkä ymmärtäneet – ja siten kehittää opetusta seuraavaa toteutusta ajatellen paremmaksi.

Aktivoinnin tueksi löytyy monia työkaluja

Hyvät työkalut antavat tilaa opettajan pedagogisille ideoille ja taipuvat erilaisiin sisältöihin. Aktivointi ei välttämättä tarvitse mitään välineitä, mutta opettajan tueksi on olemassa monipuolisia työkaluja.

Yliopistolla ja Oamkilla on käytettävissä esimerkiksi Presemo, jolla opiskelijoita voi osallistaa sekä lähiluennoilla että verkossa.

Reaaliaikaisuus ja opiskelijoilta saadun syötteen hyödyntäminen opetustuokiossa aktivoi ja sekä opiskelijoita että opettajaa. Presemossa voi valmistella etukäteen kyselyitä, äänestyksiä tai pikapalautteita, tai tehdä niitä ”lennosta” opetustuokion aikana. Osallistujat käyttävät sovellusta tietokoneella tai kännykällä anonyymisti tai nimimerkillä, mikä helpottaa ja madaltaa kynnystä osallistumiseen. Lisäinfoa Presemo-palvelusta (ict.oulu.fi)

Yuja-videotyökalussa voi opetusvideoon lisätä esim. Quiz-kyselyn, joka pitää katsojan ajatukset videon sisällössä. Lisäinfoa Yuja-palvelusta (ict.oulu.fi)

Monipuolinen Moodlekin tarjoaa mahdollisuuksia aktivointiin. Moodlen keskustelupalstoilla opiskelijoita voi rohkaista osallistumaan ja jakamaan ajatuksiaan. Myös erilaisia opiskelijoita herätteleviä kyselyitä voi käyttää esimerkiksi palautteen keräämiseen, reflektointiin ja opiskelijoiden tyytyväisyyden mittaamiseen. Wiki-työkalussa opiskelijat voivat itse luoda sisältöä Moodlessa. Lue lisää Moodlen aktiviteeteista opettajan Moodle-ohjeista.

Myös Howspace sopii erittäin hyvin yhteisölliseen työskentelyyn ja projektilähtöiseen oppimiseen lyhytaikaisemmassa (esim. päivän mittaiseen) työskentelyssä. Howspaceen saat helposti tuotua organisaation ulkopuolisia jäseniä, esimerkiksi työelämäyhteistyössä.

Howspace tukee myös opiskelijoiden sitoutumista ja motivaatiota oppimiseen sähköpostiherätteiden, tekoälyavusteisen keskustelun ja videotapaamisten avulla.

Oamkissa Howspace-työtiloja voi tilata vapaasti, Oulun yliopistolla lisenssit maksetaan työtilakohtaisesti käyttäjämäärän mukaan. Lue lisää Howspacesta ict.oulu.fi-sivuilta.

Aktivointi auttaa oppimaan

Opetusta ja oppimistilanteita voi ja kannattaa siis elävöittää eri tavoin.

Oulun yliopistosta valmistuu vuosittain tuhansia opiskelijoita lukuisille eri aloille. Laadukas opetus ja koulutus mahdollistavat erinomaisen opiskelukokemuksen opiskelijoillemme.

On äärimmäisen tärkeää, että meiltä valmistuneilla osaajilla on työelämään lähtiessään repussaan paitsi syvällistä oman alan sisältöosaamista myös sellaisia työskentelytaitoja, joita he tulevissa työtehtävissä kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla tulevat tarvitsemaan.

Aktivointi on keskeinen tapa tukea ja edistää näitä molempia – ja siksi aktivointi todella aina kannattaa.

Kirjoittajat: Tiina Vertanen, Suvi Kauppi, Antti Peltonen ja Joni Liikala