Arvot – merkityksellisiä valintoja

Pohtiessamme asioita, jotka ovat itselle tärkeitä elämässä, on kyse arvoista. Arvot kuvastavat niitä asioita, joita pidämme oikeina ja joiden mukaan omasta mielestä kannattaa elää.
puun latva alhaalta päin

Arvot vaikuttavat valintoihimme. Päätöksiä on helpompi tehdä ja asettaa tavoitteita, kun tunnetaan omat arvot. Kun elää arvojen mukaista elämää, tuntuu arkikin mielekkäämmältä. Arvoja voivat olla arvokkaat inhimilliset kokemukset, kuten luonto, ystävyys, rakkaus, taide, musiikki. Erilaiset ihanteet, kuten rehellisyys, tasa-arvoisuus, elämän kunnioittaminen. Klassiset arvot, kuten totuus, hyvyys, oikeudenmukaisuus. Arvoissa on tärkeintä, että ne ovat merkityksellisiä juuri itselle. Hyvä ruoka, perhe, ystävyys, terveys ovat arvoja siinä missä luonnonsuojelu, ekologisuus, rehellisyys kuin suvaitsevaisuuskin.

Arvot ovat keskeinen osa yrityksen yrityskulttuuria

Myös yrityksessä arvot ohjaavat aidosti toimintaa ja auttavat päätöksenteossa. Arvot viestivät yrittäjien ydinperiaatteista. Arvot ohjaavat strategiaa ja määrittelevät toimintatavan, jonka mukaan yritys haluaa toimia ja toimii henkilöstöä, asiakkaitaan ja sidosryhmiään kohtaan. Yritykselle yksilölliset arvot antavat keinon erottua kilpailijoista ja viestiä siitä ”mikä meille on tärkeää”. Kotimaisuus, luotettavuus, aitous, asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, innovatiivisuus, laatu, käytettävyys, kestävyys, vastuullisuus, ekologisuus, kierrätettävyys jne. ovat yleisiä termejä, jotka esiintyvät suomalaisten yritysten arvoissa.
Suomalaiset perusarvot, jotka liittyvät myös vahvasti vastuullisuuteen, ovat monilla yrittäjillä jo dna:ssa.

Vastuullisuusasiat ovat monelle suomalaiselle yritykselle itsestään selviä

Vastuullisuus on sisäänrakennettuna usean suomalaisen pienyrityksen yrityskulttuuriin. Kun on aidosti arvojensa takana ja toimii rehellisesti, vilpittömästi, kunniallisesti ja avoimesti kaikkiin sidosryhmiin päin, on myös haluttu työnantajana ja yhteistyökumppanina. Asiakkaan arvostaminen näkyy toiminnan keskiössä. Vastuullisuus ei välttämättä tarkoita isoja vastuullisuusohjelmia, vaan käytännön toiminta arjessa riittää. Yhteiskunnallisella tasolla vastuullisuutta on mm. kannattava yritystoiminta, verojen maksaminen, työllistäminen ja TES:n mukaiset palkat. Sosiaalinen vastuullisuus palvelualalla tarkoittaa mm. mahdollisimman hyviä asiakaskokemuksia.

Henkilöstöllä on ratkaiseva rooli asiakaskokemuksen tuottamisessa. Tasa-arvoisuus, suvaitsevaisuus, työturvallisuus ja paikalliset yhteistyökumppanit kuuluvat niin ikään sosiaaliseen vastuullisuuteen. Ympäristövastuullisuuden teot; energiatehokkuus, ekologiset energiavalinnat, uusiutuvat raaka-aineet, jätteiden sivuvirtojen hyödyntäminen ja kiertotalouden mahdollisuudet ovat jo tutumpia monille.

Vastuullisuus, arvojen mukaista toimintaa mikroyrityksessä

ViVa – Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hanke starttasi syksyllä 2021. Hankkeessa kehitetään mikroyrittäjien osaamista vastuullisuusasioissa sekä edistetään heidän valmiuksiansa nopeaan muutoskyvykkyyteen. Olemme kehittäneet yhdessä neljän osatoteuttajan (päätoteuttajana Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, osatoteuttajina Centria-ammattikorkeakoulu, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Kalajoen kaupunki) kanssa puolen vuoden mittaisen vastuullisuusvalmennusohjelman. Mikroyrittäjän vastuullisuusvalmennuksen läpikäytyään yrityksessä on osaamisen kehittymisen lisäksi kiteytetty arvot ja laadittu vastuullisuuden kehittämissuunnitelma (ViVa Road Map) lähitulevaisuuteen.

Vastuullisuudesta täytyy myös viestiä

Vastuullisuusviestinnän toteuttaminen onnistuneesti vaatii, että viestintä perustuu yrityksen todellisiin arvoihin, tavoitteisiin ja toimintaan.

Mikroyrittäjänä oman yrityksensä vastuullisuudesta viestiminen on usein ensimmäinen kehittämistoimenpide, joka tekee yrityksen vastuullisen toiminnan näkyväksi. Tämä mahdollistaa erottautumisen kilpailijoista ja kilpailuedun kiristyvässä maailmantilanteessa.

Kirjoittaja: Jaana Jeminen, muotoilija, KTM, projektipäällikkö, ViVa-hanke, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Kuva: Oulun yliopisto