Digitaalista markkinointia ei hyödynnetä riittävästi mikro- ja pienyrityksissä

Mikro- ja pienyritykset tietävät ja ymmärtävät digitaalisen markkinoinnin hyödyt suurimmaksi osaksi, mutta niitä ei osata hyödyntää tarpeeksi.
kädet ja tablettitietokone

Osaamattomuus ja tiedon puute voi johtaa siihen, että kaikkia digitaalisen markkinoinnin hyötyjä ei tunnisteta. Tämän takia joissakin mikro- ja pienyrityksissä ei hyödynnetä digitaalisen markkinoinnin kaikkia osa-alueita, jolloin osa hyödyistä menetetään. Tämä selvisi Oulun yliopiston tuotantotalouden opiskelijan, Kaisa Väärän kandidaatintyössä.

Kaisa Väärän tutkimuksen aiheena oli digitaalinen markkinointi mikro- ja pienyrityksissä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon aiheesta jo tiedetään ja miten mikro- ja pienyritykset hyödyntävät digitaalista markkinointia. Kandidaatintyössä selvisi, että vain pieni osa digitaalisen markkinoinnin tutkimuksista on kohdennettu mikro- ja pienyrityksiin.Digitaalisen markkinoinnin suurimmiksi hyödyiksi mielletään sen kustannustehokkuus, saatavilla oleva data ja sen mahdollistama molemminpuolinen kommunikointi asiakkaiden kanssa. Jos digitaalista markkinointia ja sen avulla saatavaa dataa osataan hyödyntää oikein, voidaan mainonta kohdistaa juuri oikeille ihmisille, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita. Tällöin voidaan säästää resursseja.

Tutkimuksessa selvisi, että useiden mikro- ja pienyritysten mielestä omien verkkosivujen ylläpitäminen ei ollut tarpeeksi kannattavaa. Parempana vaihtoehtona nähtiin eri sosiaalisen median alustat. Niin yritykset, kuin kuluttajatkin olivat sitä mieltä, että Twitter on paras alusta kaksisuuntaiselle kommunikaatiolle. Facebook taas nähtiin markkinoinnin ja asiakkaiden tavoittelemisen kannalta parhaana alustana.

Siihen, mikä on paras digitaalisen markkinoinnin alusta tietylle yritykselle, vaikuttaa moni eri tekijä, kuten se, minkälainen markkinoinnin kohdeyleisö on. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi se, onko markkinointi kohdennettu kuluttajille vai yrityksille, ja minkä ikäisille ihmisille markkinointi on suunnattu. Parhaan alustan löytämisessä auttaa datan seuraaminen, minkä avulla voi nähdä suoraan, millä alustoilla markkinointi on kannattavaa.

Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena keräten tietoa aiemmista tutkimuksista. Tässä tutkimuksessa rajattiin tutkimukset niihin, joissa käsiteltiin mikro- ja pienyritysten digitaalista markkinointia, ja joissa tutkimusmetodina oli kysely tai haastattelu tai, jos tutkimuksessa tutkittiin yhtä tai useampaa case-yritystä. Kriteerit täyttäviä artikkeleita löytyi 19 kappaletta.

Lähde:

Väärä, Kaisa: Digital marketing in micro and small enterprises : systematic literature review, Bachelor´s Thesis, University of Oulu, 2021.

Kirjoittaja: Kaisa Väärä

Kuva: Pixabay