Erotunko edukseni?

Kilpailijoista erottautumisen ja siitä syntyvän arvolupauksen perustana on käsitys oman tuotteen/palvelun/osaamisen ainutlaatuisista erottavuustekijöistä. Toisin sanoen omasta uniikista ratkaisusta asiakkaan ongelmaan sekä sen luomasta hyödystä ja lisäarvosta. Mikroyrittäjänä on tärkeä pohtia omaa asemoitumistaan markkinassa ja sitä, mikä tekee yrittäjästä ja yrityksestä ainutlaatuisen ja miten tarvittavaa osaamista on mahdollista edelleen kehittää?

Epävarmuuden jatkuessa tarvitaan resilienssiä

Olen kuullut sanonnan “Tough times never last, but tough people do”, mikä tarkoittaa käännettynä likimain ”kovat ajat eivät kestä, mutta kovat ihmiset kestävät”. Tässä yhteydessä kovuudelle ei kaiketi tarkoiteta ”elämän totaalisesti kovettamia kylmiä ja kyynistyneitä ihmisiä. Sen sijaan kyseessä ovat yksilöt, jotka ovat elämänkoulujen ja oman vahvan vision vuoksi henkisesti kasvaneet ja vahvistuneet sekä oppineet katsomaan optimistisesti ja rohkeasti sen hetkisen tilanteen yli tulevaisuuteen. Toisin sanoen he ovat ihmisiä, joiden resilienssi eli selviytymiskyky tai muutosjoustavuus on vahva. Kuulostaa muuten myös kuvaukselta yrittäjästä. Ei silti, etteivätkö viimeiset kolme koronavuotta olisi herättäneet oikeutetun huomion siitä, että kyllä ne “kovat ajatkin” taitavat kestää. Erikoisten aikojen jatkuessa on tärkeää tunnistaa ja entisestään kirkastaa omia ainutlaatuisia erottavuustekijöitä sekä vahvistaa ja ylläpitää osaamistaan. Osaamisesta syntynyttä arvolupausta (value proposition) kannattaa rummuttaa kohdennetusti omalle ideaalille asiakaskunnalle.

Oma ainutlaatuinen erottavuustekijäni erottaa minut kilpailijoistani

Keski-Suomessa meneillään olevassa Toleranssi-hankkeessa yrittäjiä pyritään tukemaan ja mahdollistamaan muutosta muun muassa Hyvinvoiva yrittäjä, hyvinvoiva yritys -valmennuksella. Valmennuksen ytimessä ovat yrittäjän ja yrityksen hyvinvointi ennakoinnin, osaamisen kehittämisen sekä oman vision ja tavoitteiden kirkastamisen kautta. Toisin sanoen hyvinvoiva ja osaamisestaan sekä tavoitteistaan hyvin selvillä oleva yrittäjä luo hyvinvoivaa ja kannattavaa liiketoimintaa. Osana valmennusta pohditaan palvelun/tuotteen/toimintatavan ainutlaatuisuutta eli erottuvuustekijää. Suomalaiseen olemiseen ja mentaliteettiin on perinteisesti liittynyt ylikorostunut vaatimattomuus: ”Minä vain vähän tällaista”, vaikka kyseessä olisi miten nerokas keksintö tai toteutus. Tätä pohdittiin myös yhdellä valmennuskerroista ja murrettiin oman tekemisen arvon kirkastamisen ja rohkaisun kautta. Työpajassa pohditaan yhdessä:

  • Mikä tekee minusta ja tuotteestani/palvelustani erilaisen/ainutlaatuisen
  • Missä olen erityisen hyvä?
  • Mikä tekee tuotteestani ainutlaatuisen?
  • Miksi ihmiset valitsevat minun palvelun tai tuotteen?

Kun tietää kenelle tarjoaa, on helpompi markkinoida ja myydä

Oman erottumistekijän - ja asiakaskunnan kirkastaminen tekevät myös markkinoinnista ja myynnistä selkeämpää ja helpompaa. Kun itselle on selvää, miksi tuote/palvelu on ainutlaatuinen ja oikeasti ratkaisee asiakkaan ongelmia, on sitä myös mukava myydä. Rohkenen ehdottaa, että selkeys on sitä ”tulevaisuuden valuuttaa”. Keskusteluissa on noussut esiin, että asiakkaat arvostavat ja ymmärtävät yrittäjän osaamisen ja tekemisen arvon eri tavoin. Jos yrittäjällä on mahdollisuus valita, on luonnollista, että hän valitsee sellaiset asiakkaat, jotka näkevät tuotteen tai palvelun arvon. Voidaan puhua omasta nichestä eli hyvin rajatusta markkinaraosta, jossa ei vielä ole paljon kilpailua.

Osaaminen rakentuu kokemuksesta ja osaamisen kehittämisestä

Oman osaamiskärjen kirkastaminen vaatii vahvaa, kovan työn kautta vuosien varrella kerrytettyä kokemusta ja osaamista. Lisäksi uusi normaali ja maailman tilanteiden mukanaan tuoma epävarmuus vaativat oman osaamisen kehittämistä ja kykyä ennakoida tulevaa. Yrittäjän osaamispääoma onkin yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä nykyisessä muutoksessa. Ehdottaisinkin loppuun hiukan muokattua versiota alun sanonnasta: ”Tough times may last long, but tough (=resilient) people last longer.”

Lähteet:

Erottaudu ja vakuuta – 6 askelta arvolupauksen luomiseen - Digimoguli

Lee & Wang 2017, Developing entrepreneurial resilience: implications for human resource development

Kirjoittaja:

Santeri Halonen, KTM väitöskirjatutkija, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti