Kasvunhallinta yrityksen kasvu- ja tuotestrategioissa

Kasvua tavoitteleville eli kasvuhakuisille yrityksille kasvu itsessään on onnistuneen liiketoiminnan osoitus.
Kuvassa ihmisiä työpöydän ääressä

Henkilöstömäärä kasvaa, tuoteportfolio laajenee ja sisäisien prosessien verkostot monimutkaistuvat. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tällaiset kasvumuutokset herkästi horjauttavat toiminnan tasapainoa ja synnyttävät kasvutahtia hidastavia kasvukipuja. Reagointi kasvukipuihin vasta niiden ilmaantuessa tulee yritykselle usein kalliiksi ja tarpeellisia sisäisen toiminnan ja yrityskulttuurin muutoksia on haastava toteuttaa lyhyessä ajanjaksossa. Usein pk-yrityksien resurssit ja yrittäjien kompetenssi eivät riitä kasvukipujen ratkaisemiseen, mikä voi osaltansa vaikuttaa merkittävästi kasvuyrityksien epäonnistumiseen.

Kirjallisuustutkimuksesta vastauksia

Keväällä 2022 toteuttamassani kandidaatintyössä lähdin perehtymään yrityksen kasvunhallintaan kasvu- ja tuotestrategioiden näkökulmasta. Onnistuneen strategisen suunnittelun avulla yrityksen kasvukipuja on mahdollista ennakoida ja ehkäistä. Jos tämä väite pitää paikkansa, miksi sitten kasvuyritykset kompastuvat kasvukipuihin ja menettävät kontrollin liiketoiminnastaan? Vähäiset resurssit ja yrittäjän asenteet ohjaavat merkittävästi pk-yrityksen kykyä hyödyntää strategista suunnittelua kasvunhallinnan työkaluna. Yrittäjälähtöisissä organisaatioissa strateginen suunta voi tarkoittaa yrittäjän tai ydintiimin omaa visiota yrityksen toiminnasta, jolloin hallitun kasvun sijasta tavoitellaan puhdasta toiminnan ja liikevoiton kasvattamista.

Yrittäjä ei välttämättä huomioi mahdollisen kasvun riskejä, vaan keskittyy keinoihin, miten kasvua lähtökohtaisesti edes saavutetaan. Kasvustrategian tulisi jo varhaisessakin vaiheessa ottaa huomioon kasvun edellytyksien lisäksi myös mahdollisen kasvun vaikutukset liiketoiminnan eri funktioihin.

Kasvunhallinnan tuotestrateginen dilemma

Tuotestrategisesta näkökulmasta kasvunhallintaa ei ole käsitelty kirjallisuudessa suorasti. Tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että kasvunhallinnan ja tuotestrategian tavoitteissa on usein selkeitä yhtenäisyyksiä. Kasvunhallinnassa ulkoisiin kasvukipuihin, kuten markkinaympäristön muutoksiin, pyritään reagoimaan ennakoivasti esimerkiksi tuotevalikoiman laajentamisella, tuoteominaisuuksien kehittämisellä ja sisäisten menetelmien uudelleenarvioinnilla. Tuotestrategisesta näkökulmasta kasvunhallinnan piirteet nousevat esille joustavassa tuoteportfoliossa, joka mahdollistaa yrityksen strategisen uusiutumisen ja pitkän aikavälin kasvun valitsemalla ja priorisoimalla kannattavaksi koettuja tuoteprojekteja ja teknologiahankkeita.

Muutos pienestä startup-lähtöisestä yrityksestä sadan työntekijän organisaatioon aiheuttaa väistämättä myös vaihtelua yrityksen kysynnässä ja kohdemarkkinoissa. Sopeutuminen muutokseen vaatii järjestelmällistä lähestymistä ja asennoitumista liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen. Onnistuneen tuotestrategisen suunnittelun ja kasvunhallinnan avulla organisaatio kykenee saavuttamaan kestävää kasvua ja kykyä ehkäistä sisäisiä ja ulkoisia kasvukipuja ennen niiden ilmaantumista.

Organisaatio strategian perustana

Organisaatiorakenteella on suuri merkitys kasvukipujen ehkäisemisessä. Paperille kirjoitetulla strategialla ei ole yksistään merkitystä kasvunhallinnan kannalta, vaan se tarvitsee ympärillensä dynaamisen sisäisien prosessien verkoston. Kasvunhallinnan tulisi näkyä yrityksen strategiassa myös organisatorisesta näkökulmasta.

Luonnostaan kasvun oletetaan lisäävän henkilöstömäärää, toimintaverkostojen kompleksisuutta ja systeemien vuorovaikutusta. Kasvustrategisilla tavoitteilla yritys kykenee tunnistamaan ja toteuttamaan tarpeellisia rakennemuutoksia ehkäistäkseen sisäisien prosessien kasvukipuja ja toiminnan luonteen liiallista monimutkaistumista.

Kasvunhallinta osaksi kasvuyrityksien toimintaa

On todettava, että liiketoiminnan menestyksen kannalta on merkittävää, miten yritys soveltaa strategioissaan kasvunhallinnan periaatteita. Pk-yrityksille tämä kuitenkaan ei ole yksiselitteisen helppoa johtuen vähistä resursseista ja kasvunhallintaosaamisen puutteesta. Pk-yrityssektorin uusiutumisen ja jatkuvan kasvun puolesta voisi olla hyödyllistä kehittää selkeitä strategisia viitekehyksiä ja toimintamalleja, joita yrittäjät pystyvät vaivattomasti jalkauttamaan liiketoimintaansa.

Kasvunhallinnan ja tuotestrategian välistä yhteyttä tulisi mielestäni tutkia syvemmin. Kasvunhallinnalla, liiketoimintaympäristön muutoksilla ja tuoteportfolionhallinnalla on mielestäni risteäviä dimensioita, joiden tutkiminen selkeyttäisi tuotestrategian roolia kasvunhallinnassa entisestään.

Kirjoittaja: Aleksi Pesonen, kandidaatintyöntekijä, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, Oulun yliopisto

Ohjaajat: Martti Saarela, Jukka Majava

Kandidaatintyö: http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-202204261724