Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys yrittäjyyskasvatuksessa

Toimintaympäristön nopea murros sekä yrittäjyyden merkityksen kasvu haastavat koulutusorganisaatioiden ajattelu- ja toimintamalleja. Tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittämisen tarve on suuri – nopean murroksen keskellä olennaisen tunnistaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Parhaimmillaan ymmärrys rakentuu eri toimijoiden laajana vuoropuheluna ja yhteistyönä. Yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö tarjoaa tähän oivallisen mahdollisuuden.

Työelämän murroksen myötä yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen merkitys on voimakkaassa kasvussa. Nuorten yrittäjyysasenteet muuttuvat yhä myönteisemmiksi. Samalla nuorten yrittäjyydelle antamat merkitykset ovat murroksessa – nuoret eivät välttämättä tavoittele yrityksen nopeaa kasvua tai rikastumista vaan pohtivat yrittäjyyttä itsensä toteuttamisen, yhdessä yrittämisen ja sosiaalisen yrittäjyyden sekä ympäristön ja vastuullisuuden näkökulmista.

Nopean murroksen keskellä myös Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategian ajantasaistaminen ja päivittäminen on välttämätöntä. Ajankohtaisina tarpeina ja kehittämiskohteina ovat korostuneet kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden sisällöt. Strategian uudistamis- ja päivitystyö tehdään Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin koordinoimassa VÄKEVÄ-hankkeessa. Hankkeen osatoteuttajina on laaja ja kokenut yrittäjyyskasvatuksen ammattilaisten joukko alueen eri koulutusorganisaatioista.

Pohjois-Pohjanmaan alueella yrittäjyyskasvatuksen yhteistä kehittämistyötä on tehty jo pitkään. Vuoden 2013 aikana laadittiin kartoitus yrittäjyyskasvatuksen tilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla. Kartoituksen yhtenä johtopäätöksenä ja selkeänä toimenpidesuosituksena oli alueen yhteisen yrittäjyyskasvatuksen strategian laatiminen. Strategia laadittiin silloisen Oulun Eteläisen Instituutin koordinoimassa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen strategia (PoPyk) -hankkeessa. Tämän jälkeen strategiaa toiminnallistettiin Centria-AMK:n koordinoimassa Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistamisen (ToTYk) -hankkeessa. Strategian toiminnallistamista ja toteutumista on myös seurattu ja dokumentoitu useissa Kerttu Saalasti Instituutin tutkimushankkeissa.

Yrittäjyyskasvatuksen strategia on ollut keskeisessä roolissa yrittävän kulttuurin rakentamisessa sekä yrittäjyyden ilmapiirin edistämisessä Pohjois-Pohjanmaalla. Työskentelyssä oli alusta alkaen selvää, että yrittäjyyskasvatuksen tulee muodostaa ehjä, selkeä polku halki kaikkien kouluasteiden varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Strategian laatimisen ja toiminnallistamisen myötä alueelle on saatu suuri määrä yrittäjyyskasvatuksen hankkeita, jotka muodostavat ainutlaatuisen jatkumon myös hankerahoitusten osalta. Jatkuvuus on mahdollistanut hyvien käytänteiden vakiinnuttamisen ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen.

Kokemus osallistavasta strategiaprosessista oli myönteinen, joten samaa menetelmää hyödynnetään myös nyt toteutettavassa strategian päivittämisessä. Alueen koulutusorganisaatiot ja muut yrittäjyyskasvatuksen toimijat ovat nimenneet edustajansa yrittäjyyskasvatuksen strategian uudistamisen seututiimeihin. Koulutusorganisaatioiden edustajien, opiskelijoiden ja yrittäjyyskasvattajien lisäksi seututiimien työskentelyyn osallistuu laaja joukko yrittäjiä ja muita elinkeinoelämän toimijoita.

Seututiimien ensimmäiset työpajat toteutetaan marraskuussa. Strategiaa ei laadita tätä hetkeä vaan tulevaisuutta varten; tarkoituksena on luoda ennakkoluuloton näkymä uudistuvan yrittäjyyskasvatuksen kehittämistarpeisiin. Seututiimien työskentelyyn osallistuminen on ainutlaatuinen vaikuttamisen mahdollisuus koulutusorganisaatioiden edustajille sekä muille alueen toimijoille.

Faktalaatikko:

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys yrittäjyyskasvatuksessa – VÄKEVÄ-hanke (ESR)

Hankekausi: 1.5.2021–30.4.2023

Lisätietoja: https://www.oulu.fi/ksi/node/211460

Projektipäällikkö Heli Vaara (heli.vaara@oulu.fi)

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia: www.minunpolkuni.fi

Rahoittajat:

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 10/2021.