Kestävän kehityksen huomioiminen yritystoiminnassa

Kestävä kehitys on yrityksessä päätöksentekoa ja käytännön toimintaa, joiden kautta tähdätään kestävämpään liiketoimintaan ottamalla huomioon ympäröivät ihmiset, yhteiskunta ja ympäristö. Kestävä kehitys ei ole mörkö, vaan kestävä kehitys ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

Kestävä kehitys on yrityksen kilpailuetu

Raahen seudun yrityspalvelut toteutti vuosittaisen yritysbarometri -kyselyn elo-syyskuussa 2020. Kysely toteutettiin hyvin poikkeukselliseen maailmantalouden aikaan, johtuen covid-19 pandemiasta. Pandemian vaikutukset yritystoimintaan näkyivät barometrissa mm. haasteellisuutena ennustaa liiketoiminnan tulevaisuutta, johtuen toimintaympäristön epävakaudesta.

Yrityksien toimintaympäristöt muuttuvat useiden eri tekijöiden myötä nopeasti ja pysyvästi. Muutosvoimia sysäävinä isoina megatrendeinä ovat teknologian kehitys ja digitalisaatio. Uudet teknologiat muokkaavat ihmisiä sekä yhteiskunnan tapoja työskennellä ja elää. Voimakkaina muutosvoimina kehityksen tarpeisiin ovat myös ilmastonmuutos, ikääntyminen ja tällä hetkellä koko maailmaa ravisutteleva covid-19 pandemia.

Muutosvoimat ajavat yritystoiminnan kehitystä eteenpäin, luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta tuoden samalla myös riskejä ja haasteita. Paikallisuus muuttaa muotoaan kansainväliseksi, fyysiset tuotteet muuttuvat digitaalisiksi palveluiksi, datamäärä ja tiedon analysointi lisääntyvät. Muutosvoimat vaikuttavat pohjimmiltaan meidän arvoihin ja toimintatapoihin. Muutostrendien tunnistamisen myötä niiden vaikutuksia yritystoimintaan on syytä arvioida, jotta voidaan hyötyä tulevista mahdollisuuksista ja sopeuttaa omaa toimintaa muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin.

Vuonna 2020 yritysbarometrissa haluttiin nostaa yhdeksi teemaksi kestävä kehitys, koska yrityksien vastuullisuus ja ekologinen ajattelu ovat niiden toimintaympäristössä yhä vahvemmin vaikuttava tekijä. Yritysbarometrin tuloksien mukaan kestävä kehitys nähdään yhtenä kolmesta tärkeimmästä kasvun ja kehittymisen keinosta matkailu-, majoitus- ja ravitsemus sekä kuljetus ja varastoinnin toimialoilla Raahen seutukunnassa.

Mitä kestävä kehitys on

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.

– Gro Harlem Brundtland 1987

Kestävä kehitys voidaan ymmärtää jatkuvana ja ohjattuna muutoksena, mikä tapahtuu maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti, päämääränä turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävään kehitykseen liittyy luonnonmukaisen teknologian kolme avainkäsitettä; aineen kierrätys, luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen ja syntyvän saasteen ja epäjärjestyksen estäminen maapallolla.

Kestävä kehitys on lähtöisin YK:n Brundtlandin komissiosta vuodelta 1987.

Yrityksen kestävän kehityksen kolme polkua

Sitra on määritellyt kolme yrityksen kestävän kehityksen polkua (riskienhallinta, erottautuminen sekä kustannustehokkuus), jotka valottavat yrityksen näkökulmasta kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Riskienhallintastrategia tarkoittaa vastausta yrityksen ulkopuolelta tulleeseen kritiikkiin tai kritiikin uhkaan. Uhka kohdistuu yrityksen maineeseen. Kuluttajat, ostajat tai sijoittajat vaativat yritykseltä vastuullista toimintaa ja ne haluavat yrityksen välttävän negatiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Riskienhallintastrategian merkitys on kasvanut, koska yhä useampi kuluttaja on alkanut pohtia kuluttamiseen liittyviä eettisiä valintoja. Tämä johtaa siihen, että yritykset etenevät riskienhallinnasta erottautumiseen.

Erottautumisstrategian keskiössä on yrityksien tarve erottautua tuotteillaan ja palveluillaan siten, että tarjonnan muokkaaminen perustuu ekologisesti kestävään kehitykseen ja kysyntää muokkaaviin megatrendeihin. Tämä myötä yritykset löytävät liiketoimintaa vastaamalla ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen, digitalisoitumisen ja resurssiniukkuuden kaltaisiin haasteisiin, jotka muuttavat kuluttajien tarpeita ja sitä kautta myös yritysten toimintaympäristöä. Toimintaympäristön muutokseen yritys vastaa tarjoamalla sellaista, mitä yritys itse eikä kukaan sen kilpailijoista ole aiemmin kyennyt tarjoamaan. Erottautumisen painopiste on tulevaisuudessa ja siihen valmistautumisessa.

Kustannustehokkuusstrategia syntyy luonnonresurssien ja henkilöstöresurssien viisaamman käytön myötä tehostuvasta tuotannosta ja näin syntyvistä kustannussäästöistä sekä kilpailuedun lisääntymisestä. Yksi tapa soveltaa kustannustehokkuusstrategiaa on investoida henkilöstöresursseihin esim. kiinnittämällä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin ja sitoutumiseen. Suoraa hyötyä työntekijöihin investoinnista saadaan, kun työntekijät työskentelevät motivoituneemmin ja pysyvät samassa työssä pidempään kuin kilpailijayrityksissä.

Miten kestävää kehitystä voi yritystoiminnassa edistää?

”Ympäristönsuojelussa ihminen pyrkii suojelemaan itseään omalta itseltään” (Laakkonen 1999, 209)

Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys ovat termejä, jotka kuvaavat vastuullista liiketoimintaa. Yleisin tapa määritellä vastuullinen liiketoiminta on jakaa se taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen. Vastuullinen yritys kokee olevansa vastuussa sitä ympäröivistä ihmisistä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä, jolloin nämä tekijät ohjaavat myös yrityksen päätöksentekoa kestävämpään suuntaan.

Kestävä kehitys on yrityksessä päätöksentekoa ja käytännön toimintaa, joiden kautta tähdätään kestävämpään liiketoimintaan ottamalla huomioon ympäröivät ihmiset, yhteiskunta ja ympäristö. Kestävä kehitys ei ole mörkö, vaan kestävä kehitys ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Kestävän kehityksen polulle astumisen voisi aloitta miettimällä oman yrityksen kohdalla seuraavia asioita:

 1. Yrityksen pitää hahmottaa iso kokonaiskuva, jolloin siinä työskentelevät tietävät, mitkä ovat yrityksen vaikutukset sitä ympäröiviin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Yritykselle laaditaan suunnitelma siitä, mitä kestävä kehitys yritystoiminnassa tarkoittaa, eli miten yrityksen vastuullisuus tulee esille? Oleellista on, että kukin yritys löytää oman tapansa toimia ja pystyy myös konkreettisesti mittaamaan, mitä kestävyyden kohentuminen tarkoittaa.
 2. Yrityksessä tiedetään, mitä vastuullisuus ja kestävä kehitys juuri meillä tarkoittavat. Toimitaan arvojemme mukaan, lunastetaan jokapäiväisessä työssämme omalla toiminnallamme, valinnoillamme ja tekemisellämme yrityksemme kestävän kehityksen arvoja. Yrityksessä osataan tunnistaa myös tärkeimmät näkökohdat, joita sen on kehitettävä turvatakseen ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointi.
 3. Tehdään konkreettisia käytäntöön johtavia päätöksiä asioiden eteen. Tehdään esimerkiksi toimitiloissa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, lajitellaan kierrätyskelpoinen jäte, huomioidaan kierrätysmateriaalien hyötykäyttömahdollisuudet toiminnassa, etsitään rohkeasti uusia markkinoita ja erottaudutaan omilla tuotteilla.
 4. Viestitään vastuullisesti ja ymmärrettävästi. Viestinnän kautta tehdään avoimesti ja läpinäkyvästi selväksi sitä, miten yritys kantaa vastuun yhteiskunnallisissa kysymyksissä sekä miten se tämän osoittaa toiminnassaan. Vastuullisuusviestinnän perustana ovat yrityksen arvot ja se, että liiketoiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Yrityksen markkinoinnin on oltava ymmärrettävää, eettistä ja rehtiä. Mieti, miten yritys viestii siitä, että se kantaa vastuun ja omaa eettisiä arvoja toiminnassaan?
 5. Otetaan kestävä kehitys ja vastuullisuus osaksi jokapäiväistä toimintaamme ja innostetaan tässä toinen toisiamme! Muistetaan lisätä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ymmärrystä myös verkostoissamme sekä sidosryhmissämme. Mieti, miten voisimme vaatia lunastamiemme arvojen noudattamista vaikka alihankintaverkostoltamme?
 6. Otetaan asioista selvää. Toimialoja koskevat erilaiset ympäristövelvoitteet, jotka toiminnassa lain mukaan tulee huomioida. Tämän lisäksi kestävää kehitystä tulee suunnitelmallisesti johtaa ja yrityksen henkilöstö täytyy saada sitoutumaan toimintatapoihin, arvoihin sekä kestävän kehityksen ajatteluun. Kestävä kehitys voi olla mukana yrityksen arjessa perustamisesta lähtien, tai astua mukaan yrityksen elinkaaren jossain muussa vaiheessa. Niin tai näin, osaamisen ja ymmärryksen kasvattaminen asian tiimoilta on keskiössä. Osaamista voi lähteä kasvattamaan tutustumalla vaikka YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan tai ISO4001 ympäristöohjelmaan, joista saa hyvin kattavan kuvan siitä, mitä kaikkea asiaan liittyy.

Opitaan, osallistetaan, innostetaan, ideoidaan, kannetaan vastuuta ja vaaditaan sitä myös muilta!

Mitä kilpailuetua kestävän kehityksen huomioiminen yritykselle tarjoaa?

Liiketoiminnan mylläys kohti kestävämpää kehitystä voi tarjota yrityksellesi vaikkapa seuraavaa:

 • asiakastyytyväisyys kasvaa
 • ennakoiva kunnossapito on osa yrityksen riskienhallintaa, jonka avulla voidaan ehkäistä mittavia vahinkoja laitteiden ja kiinteistöjen elinkaaren pidentämisen lisäksi
 • kannattavuuden ja kilpailukyvyn lisääntyminen
 • kierrätyslogistiikan avulla voidaan aiemmin jätteeksi kaatopaikoille tai luontoon päätyneet aineet saada hyötykäyttöön, jätteelle voidaan järkevän logistiikan avulla siis luoda lisäarvoa!
 • tuotteet ja tuotantoprosessit paranevat
 • tuotteiden ja palveluiden elinkaariajattelu lisääntyy
 • työntekijöiden sitoutuneisuus lisääntyy
 • uusia liiketoimintaideoita ja -markkinoita
 • uudet rahoitusmahdollisuudet
 • verkostoitumisen mahdollisuudet lisääntyvät
 • ympäristöjohtaminen -> ympäristöasioiden hallittua ja suunniteltua ohjaamista
 • yrityksen imago paranee

Kirjoittaja:

Riitta Palosaari

Yrityskehityspäällikkö, Raahen seudun yrityspalvelut

Lähteet:

www.kestavakehitys.fi

www.yk-liitto.fi

www.fi/greenoffice/

Kolme kestävän kehityksen polkua yrityksen menestykseen

https://www.prizz.fi/kehittamisteemat/bio-ja-kiertotalous/kestava-kehitys-mikro-ja-pk-sektorilla.html

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/tyokaluja_vastuullisuusviestintaan_a5-web.pdf

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 10/2020.