Live&Learn -toimintamalli: Tuki kansainvälisille opiskelijoille menestyksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Kansainväliset opiskelijat muodostavat merkittävän osan ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja kaupunkeja, ja heidän menestyksensä tukeminen on tärkeää. Erityisesti kaupunkien rooli on merkittävä kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemisessa ja integroimisessa. Live&Learn -toimintamalli on kehitetty juuri tätä tarkoitusta varten. Malli keskittyy kansainvälisten opiskelijoiden menestyksen tukemiseen opinnoissa, työllistymisessä, urakehityksessä ja hyvinvoinnissa sekä kielitaidon ja suomalaisen toimintakulttuurin tuntemisen vahvistamiseen.
nainen seisoo luokkahuoneessa opiskelijoiden keskellä

Live&Learn -toimintamalli syntyi SeutukaupunkiREKRY-hankkeessa, jossa on keskitytty edistämään kansainvälisiä rekrytointeja seutukaupungeissa. Hankkeen alkuvaiheessa toteutetun kartoitustyön mukaan Suomesta puuttui kokonaisvaltainen kotoutumisen toimintamalli, joka olisi sopiva sekä ammatillisiin että korkeakoulutasoisiin oppilaitoksiin ja ottaisi huomioon seutukaupunkien erityisolosuhteet. Mallin kehityksessä on otettu huomioon 25 ammatillisen ja korkeakoulutason oppilaitoksen olemassa olevat mallit ja palvelurakenteet. Lisäksi 60 kansainvälistä opiskelijaa on antanut palautetta malliluonnokseen. Myös 40 eri sidosryhmän edustajaa, mukaan lukien oppilaitokset, ELY-keskukset, kaupunkien yritys- ja elinkeinopalvelut sekä kehitysyhtiöt, ovat jakaneet näkemyksiään ja antaneet palautetta. Mallin lopullinen sisältö ja ilme on viimeistelty Vision Factoryn johdolla maalis-toukokuussa 2023.

Live&Learn -toimintamalli koostuu neljästä osa-alueesta, jotka auttavat tunnistamaan kansainvälisten opiskelijoiden tarpeita:

1. Opintojen edistämisen tuki. Osa-alue tarjoaa palveluita ja toimintoja, jotka auttavat opiskelijoita sopeutumaan Suomeen, aloittamaan opintonsa ja edistymään niissä sekä tukemaan heidän hyvinvointiaan.

2. Työllistyminen ja urakehitys. Osa-alue keskittyy tarjoamaan palveluita ja toimintoja, jotka auttavat opiskelijoita kotiutumaan Suomeen, kehittämään työllistymismahdollisuuksiaan ja edistämään urakehitystään.

3. Kieli ja toimintakulttuuri. Osa-alue pyrkii vahvistamaan opiskelijoiden kielitaitoa ja perehdyttämään heidät suomalaiseen toimintakulttuuriin. Se tarjoaa palveluita ja toimintoja, jotka auttavat opiskelijoita integroitumaan paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

4. Hyvinvointi & vapaa-aika. Osa-alue keskittyy tarjoamaan palveluita ja toimintoja, jotka edistävät opiskelijoiden hyvinvointia ja tarjoavat mahdollisuuksia vapaa-ajan aktiviteetteihin. Sen tavoitteena on tukea opiskelijoiden tasapainoista elämää ja hyvinvointia.

Live&Learn -toimintamallin palvelut ja toiminnot koskevat kaikkia kansainvälisen opiskelijan polun vaiheita. Opiskelijan henkilökohtaisen palvelutarpeen tunnistaminen läpi koko polun on tärkeää. Opiskelijan polku Live&Learn -toimintamallin osa-alueilla kulkee kolmen vaiheen läpi. Ensimmäinen vaihe on ”Opintojen aloittaminen”, jossa tarjotaan palveluita ja toimintoja opiskelijoiden asettumisen tueksi ja hyvinvoinnin varmistamiseksi Suomessa. Toinen vaihe on ”Opiskelu”, jossa keskitytään opiskelijan kotiutumisen vahvistamiseen, opintojen etenemiseen, työllistymiseen ja hyvinvointiin. Kolmas vaihe on ”Opintojen päättäminen,” jossa tuetaan opiskelijan elämää Suomessa, opintojen loppuunsaattamista, urakehitystä ja hyvinvointia.

Live&Learn -toimintamallin tavoitteita ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja kaupunkien näkökulmasta on monia. Ensinnäkin sen avulla pyritään auttamaan ymmärtämään, miten kansainvälisiä opiskelijoita tulisi tukea kokonaisvaltaisesti ja tasapuolisesti. Malli tarjoaa ohjeita ja suuntaviivoja, joiden avulla voidaan kehittää kattavia tukipalveluita, jotka vastaavat kansainvälisten opiskelijoiden tarpeisiin.

Toiseksi se toimii muistilistana kansainvälisille opiskelijoille tarjottavien palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa. Malli auttaa tunnistamaan erilaiset palvelutarpeet ja ohjaa palveluiden suunnittelua ja toteutusta siten, että ne tukisivat opiskelijoiden menestystä, työllistymistä ja urakehitystä.

Kolmanneksi Live&Learn -toimintamalli edesauttaa suunnitelmallista kotoutumistyötä ja selkeyttää eri palvelutoimijoiden rooleja. Malli auttaa määrittelemään eri toimijoiden vastuualueet ja yhteistyön muodot, jotta kansainväliset opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen ja ohjauksen opintojen eri vaiheissa.
Neljänneksi se vahvistaa alueen brändiä ja vetovoimaa. Laadukkaat tukipalvelut ja hyvinvoivat kansainväliset opiskelijat edistävät alueen mainetta houkuttelevana opiskelu- ja asuinpaikkana, mikä voi houkutella lisää kansainvälisiä opiskelijoita ja lisätä alueen kilpailukykyä.

Viidenneksi Live&Learn -malli sitouttaa kansainvälisiä opiskelijoita jäämään alueelle ja helpottaa näin yritysten työvoimapulaa. Tavoitteena on luoda tukiverkosto ja tarjota tarvittavia palveluita, jotka auttavat kansainvälisiä opiskelijoita integroitumaan alueen työelämään ja yhteiskuntaan. Tämä puolestaan voi lisätä opiskelijoiden halukkuutta jäädä alueelle työskentelemään, mikä vastaa yritysten olemassa oleviin tarpeisiin.
Live&Learn -toimintamallin keskeisiä toimijoita ovat oppilaitokset, kuten ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut, jotka tarjoavat koulutusta ja tukipalveluita kansainvälisille opiskelijoille. Lisäksi kuntien yrittäjyysneuvonta ja elinkeinopalvelut voivat tarjota apua kansainvälisille opiskelijoille, jotka haluavat perustaa oman yrityksen tai työskennellä paikallisessa yrityksessä. Yritykset ja työnantajat voivat myös olla merkittäviä toimijoita tarjoamalla työharjoittelumahdollisuuksia, työpaikkoja ja uramahdollisuuksia kansainvälisille opiskelijoille. TE-palvelut ja kuntien työllisyyspalvelut puolestaan voivat tarjota ohjausta ja tukea työllistymiseen ja urakehitykseen liittyvissä asioissa.

Muista toimijoista sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeitä kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa tarjoten terveyspalveluita, neuvontaa ja tukea. Lisäksi Kela ja verottaja voivat tarjota opiskelijoille tukea esimerkiksi opintotukiasioissa ja verotukseen liittyvissä asioissa, kun taas maahanmuuttotoimijat tarjoavat neuvontaa ja tukea maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Yhdistykset ja kolmannen sektorin toimijat voivat myös tarjota lisätukea ja palveluita kansainvälisille opiskelijoille esimerkiksi vapaa-ajan aktiviteettien, mentoroinnin ja vertaistuen kautta. Kaikki nämä toimijat ovat tärkeitä, kun rakennetaan kokonaisvaltaista ja kattavaa tukiverkostoa kansainvälisten opiskelijoiden tueksi.

SeutukaupunkiREKRY -hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto kehittämishankkeiden rahoittamiseen tarkoitetulla kansallisella Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla.

Kirjoittaja:
Markus Rytinki, FT, projektitutkija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
markus.rytinki@oulu.fi, 050 466 3952

Kuva: Javier Trueba, Unsplash