Luonto lisää maaseudun vetovoimaa monipaikka-asujien piirissä

Luonnon läheisyys ja sen tuomat mahdollisuudet ovat monipaikka-asujille keskeisin maaseudun vetovoimatekijä. Kehitystoiveet koskevat jätehuoltoa, teiden kunnossapitoa, julkista liikennettä ja palvelutarjontaa.

Monipaikkainen asuminen on yleistyvä ilmiö, joka koskettaa myös maaseutua. Oulun yliopistolla loppuvuodesta 2020 käynnistyneessä ”Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla” eli MOPPI-hankkeessa perehdytään Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden monipaikkaiseen asumiseen, yrittämiseen ja etätyön mahdollisuuksiin sekä tunnistetaan havaittuja haasteita aihepiireihin liittyen. Hanke tarkastelee ilmiöitä alueen asukkaiden, kuntien sekä siellä toimivien yrityksien näkökulmasta. Pyrkimyksenä on saada selville sellaista uutta tietoa, jota kohderyhmät voivat hyödyntää jo lähivuosina alueen kehittämisessä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa olemme keskittyneet asukkaiden näkemyksiin, joita kartoitettiin asukashaastattelujen avulla. Haastattelut toteutettiin touko- ja kesäkuussa 2021 teemahaastatteluina. Kysymykset jakautuivat kahdeksaan teemaan, joita olivat asuminen, liikkuminen, työnteko, tietoliikenneyhteydet, palvelut, vapaa-aika ja vapaa sana.

Luonnon läheisyys ja sen tuomat mahdollisuudet ovat monipaikka-asujille keskeisin maaseudun vetovoimatekijä. Kehitystoiveet koskevat jätehuoltoa, teiden kunnossapitoa, julkista liikennettä ja palvelutarjontaa. Keskeinen etätyön mahdollistaja ovat toimivat tietoliikenneyhteydet.

Haastateltavat edustivat monipuolisesti eri-ikäryhmiä ja elämäntilanteita. Monipaikkaisesti maaseudulla asuvia ovat omalta vapaa-ajan asunnoltaan käsin etä- ja monipaikkatyötä tekevien kaupunkilaisten ohella myös esimerkiksi lyhytaikaisesti paikkakunnalla oleskelevat, kausityötä tekevät tai maaseutualueen sisällä monipaikkaisesti elävät ja etätyötä tekevät henkilöt. Yksi keskeinen havainto haastatteluissa olikin se, miten moninaisesti ihmiset voivat elää monipaikkaista tai ylipäätään maaseudulle kiinnittynyttä elämää. Alue- ja kuntakohtaisia monipaikkaisuusilmiöön liittyviä kehitystoimenpiteitä toteutettaessa olisikin tärkeää tunnistaa erilaiset monipaikkaisesti elävät ryhmät ja heidän tarpeensa.

Moni maaseudulle kiinnittyneistä vastaajista oli kiinnostunut viettämään alueilla aikaa myös tulevaisuudessa. Luonnon läheisyys ja sen tuomat virkistysmahdollisuudet olivat monille keskeisin maaseudun vetovoimatekijä. Keskeisimmät haasteet ja kehitystoiveet sekä pito- ja vetovoimaa heikentävät tekijät kohdistuivat jätehuoltoon, teiden kunnossapitoon, julkiseen liikenteeseen ja palvelutarjontaan. Kuten monissa muissakin tutkimuksissa, myös tämän haastattelututkimuksen tuloksissa keskeisiksi etätyön tekemisen mahdollistajiksi määrittyivät maaseutualueiden toimivat tietoliikenneyhteydet.

Monipaikkaisuus ja etätyö on laaja yhteiskunnallinen ilmiö, johon vaikuttavat yleiset tulevaisuustrendit, kuten Suomeen muuttavat uudet asukkaat, liikkumistapojen muutokset ja kestävää kehitystä tukevat ratkaisut. Haastattelutulokset tukevat käsitystä, että näitä trendejä tulisi huomioida myös maaseudun monipaikkaisuutta edistävässä kehittämistyössä, jos siinä halutaan tavoittaa uusia kohderyhmiä.

Asukashaastattelujen jälkeen Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla” (MOPPI)-tutkimushankkeen seuraavassa vaiheessa syksyllä 2021 keskitytään Pohjois-Pohjanmaan yritysten näkemyksien kartoittamiseen. Keväällä 2022 vuorossa on alueen kunnille suunnattu kysely.

Linkki asukaskyselyjen ”Monipaikkainen elämä ja työnteko Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla” -tulosjulkaisuun: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3103-7

Kirjoittajat:

Anna Kupila ja Helka-Liisa Hentilä

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 11/2021.