MicroENTRE mukana Avanto- yrittäjyysohjelmassa: aiheena yrittäjyysvalmiudet ja yrittäjyysosaaminen

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteisessä Avanto-yrittäjyysohjelman tilaisuudessa keskityttiin 17. lokakuuta yrittäjyysvalmiuksiin ja yrittäjyysosaamineen.

Sain ilon olla kertomassa itselleni tärkeästä ja läheisestä yrittäjyysosaamisesta kansainvälisille opiskelijoille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä opiskelujen aikana tai niiden jälkeen.

Valitsin setin läpileikkaavaksi teemoiksi pienen yrittäjyysskaalan, omat yrittäjyyskokemukset ja tutkimushaastatteluissa esiin tulleet havainnot yrittäjyysvalmiuksista ja- osaamisesta. Lisäsin mukaan omat päätelmäni siitä, millaista yrittäjyysosaamisen tulisi olla, jotta yrityksen elinkaari olisi mahdollisimman kantava.

Aluksi opiskelijat pääsivät käytännössä testaamaan omat yrittäjyysvalmiutensa vastaamalla kahteenkymmeneenkahteen kysymykseen. Aiheena olivat mm. päämäärähakuisuus, epävarmuuden sietokyky, multitaskaus, kiireen sietäminen ja monia muita yrittämiseen yhdistettyjä ominaisuuksia. Jokaisen kysymyksen aihe käytiin läpi keskustellen. Vastausten perusteella joukosta löytyi hyvät yrittäjyysvalmiudet omaavia henkilöitä, johtajatyyppejä sekä yrittäjyyttä vasta yhtenä mahdollisuutena harkitsevia. Valmiuksien perusteellista läpikäyntiä pidettiin hyvänä asiana, ja palautteen mukaan se auttoi osallistujia omien valmiuksien arvioinnissa ja itsetuntemisessa. Täytetty lomake jäi osallistujille jatkokäyttöä varten, koska yrittäjyysvalmiuksia voi myös oppia ja harjoitella.

Painotin yrittäjyysosaamisessa sellaisten tietojen, taitojen, asenteen, kokemuksien ja toiminnan osaamisyhdistelmää, joka huomioi vahvasti liiketoimintaympäristön muutokset. Jatkuva liiketoimintaympäristön muutosten havainnointi tukee uusien tuotteiden/palveluiden kehittämistä ja siten pärjäämistä markkinoilla. Yksilöllinen, ajantasainen ammatillinen osaaminen on elinehto mikro- ja pienyrityksissä, tärkeiden uudistumiskyvyn ja -halun ohella.

Talousasiat ovat yrittämisessä tärkeitä. Tilaisuudessa esillä oli vain yksinkertaisen kirjanpidon periaate, jossa tulee hyvin esille yrittämisen keskeinen asia: tuloja on oltava enemmän kuin kuluja.

Olin itselleni asettanut tilaisuuden tavoitteeksi, että osallistujat saavat edes yhden uuden ajatuksen tai idean. Tavoitteeni ylittyi, koska valmiustestauksen, esitetyn materiaalin ja keskustelujen pohjalta eräs orastava liikeidea saikin uuden käänteen.

Mikroyrittäjyysterveisin,

Kyllikki Taipale-Erävala

tutkijatohtori, TkT (tuotantotalous)