Millaisia ovat toimitusketjun käytänteet Pk-yritysten kasvunhallinnassa?

Vaikka kasvu on usein yritysten tavoitteena, niin hallitsemattomana kasvulla voi olla kohtalokkaita vaikutuksia. Pk-yrityksen kasvu tuo siis mukanaan erilaisia haasteita ja kipupisteitä, ja ne näkyvät myös toimitusketjun hallinnassa. Kasvunhallinnalla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä ja strategioita, joiden avulla kasvun tuomia haasteita voidaan tunnistaa, ennakoida ja hallita.
Niilo Keskitalo

Pyrin keväällä 2023 tehdyn kirjallisuuskatsauksen avulla selvittämään kasvun aiheuttamia haasteita Pk-yritysten toimitusketjuun sekä selvittämään ja jäsentelemään toimitusketjun käytänteiden ja kasvun välistä yhteyttä.

Kasvun aiheuttamat keskeiset haasteet toimitusketjussa

Toimitusketjun tärkeyden ymmärtämistä on syytä korostaa, sillä se vaikuttaa olennaisesti Pk-yrityksen toiminnan tehokkuuteen, suorituskykyyn ja kannattavuuteen. Kasvu aiheuttaa moninaisia haasteita toimitusketjuun, ja se hankaloittaa esimerkiksi tuotannon aikatauluttamista, varastojen hallintaa, kapasiteettiin optimaalista hyödyntämistä ja toimittaja suhteiden hallintaa. Kasvu tuo mukanaan myös piileviä haasteita, mitä on vaikeaa huomata. Esimerkiksi tehoton toimittajasuhde voi jäädä huomaamatta korkean kasvun aikana. Kasvun myötä toimitusketju usein myös laajenee ja monimutkaistuu, mikä tekee sen hallinnan haastavaksi.

Toimitusketjun käytänteet osana kasvunhallinnan konseptia

Toimitusketjulla on paljon erilaisia käytänteitä. Lopputyössä painotin toimitusketjun käytänteenä käytänteenä toimittajasuhteiden ja asiakassuhteiden hallintaa, tiedonhallintaa, ketterää toimintaa, markkinaorientoituneisuutta, kysyntäperusteista toimintaa ja simulaation hyödyntämistä. Näistä kaikista käytänteistä löytyy kasvunhallinnan konseptiin liittyviä näkökulmia, ja oikein toteutettuna käytänteet vähentävät kasvun haittoja ja tukevat kasvua. Hyvin hoidetut toimitusketjun käytänteet parantavat Pk-yrityksen suorituskykyä ja toiminnan tehokkuutta. Siten on mahdollista, että kasvun tuomia esteitä voidaan ennakoida paremmin ja kasvun lisäkustannuksia voidaan vähentää. Siten saadaan kasvusta taloudellisesti kannattavampaa. Kolikolla on myös kääntöpuoli, sillä toisaalta toimitusketjun käytänteet voivat tarjota Pk-yritykselle kilpailuetua, jonka avulla on mahdollista saavuttaa lisäkasvua. Kasvunhallinnan konsepti voidaan siis liittää toimitusketjun hallintaan ja siinä oleviin käytänteisiin.

Eri toimitusketjun käytänteiden välille havaittiin myös samoja piirteitä, yhtymäkohtia ja kasvunhallinnan näkökulmasta samankaltaisuuksia. Esimerkiksi teknologia vaikuttaa paljon toimittajien hallinnassa, mutta toisaalta se liittyy olennaisesti tiedonhallintaan. Samoin luottamuksen merkitys heijastuu niin asiakkaiden kuin toimittajien hallinnassa.

Pk-yrityksen erikoispiirteet

Pk-yrityksissä toimitusketjun käytänteiden valinta on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Pk-yrityksillä on yrityksen koon puolesta paljon erilaisia rajoittavia tekijöitä. Esimerkiksi rajoitetummat resurssit ja pienempi suhteellinen neuvotteluvoima toimitusketjun jäseniin rajaavat joidenkin käytänteiden optimaalisen hyödyntämisen pois. Myös organisaatiossa oleva osaaminen asettaa omat rajoitteensa toimitusketjun käytänteiden implementointiin.

Johtopäätöksenä voidaankin sanoa, että Pk-yritysten on ensiarvoista ymmärtää oma tilansa toimitusketjun käytänteitä mietittäessä. Kasvun myötä tämä tila myös muuttuu, sillä tällöin Pk-yrityksen resurssit ja kyvykkyydet muuttuvat. Näin ollen toimitusketjun käytänteitä tulee myös päivittää. Tutkielman havaintona on myös toiminnan seuraamisen ja mittaamisen korostaminen, ja tästä on hyötyä toimitusketjun käytänteitä mietittäessä. Faktapohjaisella ja kokonaisvaltaisella arvioinnilla yritys kykenee havaitsemaan ja ennakoimaan mahdollisia kehityskohteita toimitusketjun käytänteissä, tekemään niihin muutoksia ja saavuttamaan siten kasvulle paremmat edellytykset.

Tutustu lopputyöhöni tarkemmin alla olevasta linkistä, ja löydät tarkemmin eri toimitusketjun käytänteiden yhteyden kasvunhallinnan konseptiin.

Kirjoittaja: Niilo Keskitalo, kandidaatintyöntekijä, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, Oulun yliopisto

Ohjaajat: Martti Saarela, Juha-Antti Rankinen

Julkaisu: Keskitalo, Niilo, 2023: Toimitusketjun käytänteet Pk-yritysten kasvunhallinnassa