Olisiko nyt aikaa kehittää yrityksen toimintaa? – Yritysten kehittämisen tukena itsearviointityökalu

Vuonna 2018 kehitettiin Kerttu Saalasti Instituutissa sosiaali- ja terveysalan yrityksille liiketoiminnan itsearviointityökalu SoLKI. Asia herätti jo tuolloin paljon mielenkiintoa niin yritysten kuin muidenkin tahojen keskuudessa.

Syksyllä 2019 SoLKI-työkalusta kiinnostui anestesiasairaanhoitaja Saija Pihlamaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa suorittaessaan sosiaali- ja terveysalan palveluiden ja liiketoiminnan johtaminen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Saija testasi opinnäytetyössään arviointityökalun soveltuvuutta toimialariippumattoman pk-yrityksen liiketoiminnan kartoittamiseen. Työ toteutettiin haastattelemalla kymmentä Metropolia AMK:n Tuote- ja palveluvirittämö- hankkeeseen osallistunutta toimialariippumatonta pk- yrittäjää syksyn 2019 aikana. Tulokset ja lopputyö valmistuivat 2020 keväällä. Tulosten perusteella suuri osa haastateltavista koki SoLKI-itsearviointyökalun soveltuvan oman yrityksensä tilanteen arvioimiseen joko hyvin tai soveltaen. Arvioimiseen suhtauduttiin pääsääntöisesti myönteisesti, ja siitä löydettiin hyötyjä. Toimialaa enemmän työkalun soveltuvuuteen vaikuttaa tämän tutkimuksen mukaan yrityksen koko.

Toimiala ei siis paljoakaan vaikuta SoLKIn käyttöön. Jos haluat tarkastella oman yrityksesi liiketoimintaa, niin testattavana on viisi liiketoiminnan kannalta tärkeää ydinprosessia: 1) Yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen, 2) Markkinointi ja myynti, 3) Palveluiden toteutus, 4) Asiakkuuksien säilyttäminen ja kehittäminen, ja 5) Jatkuvan kehittämisen kulttuuri. Jokainen ydinprosessi puolestaan sisältää kuusi osa-aluetta, joiden kautta ydinprosessia tarkastellaan. Jokaisessa osa-alueessa olevien väittämien avulla arvioidaan liiketoiminnan nykyistä tilannetta kolmella eri kypsyystasolla. Näiden mukaan löydetään myös tarvittavat kehitystoimet. Työkalun avulla löydetään keskeiset kehittämistarpeet ja saadaan käytännön apua siihen, miten yrityksen liiketoiminnan osa-alueita voidaan nostaa seuraaville kypsyystasoille.

Jos kiinnostuit kehittämään yrityksesi liiketoimintaa yksin tai yhdessä paikallisen yrityspalvelun kanssa, SoLKI löytyy osoitteesta http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526218717.pdf, ja Saijan lopputyö https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/337818/Opinn%c3%a4ytety%c3%b6.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Kehittämisterveisin,

Kyllikki Taipale-Erävala
Tutkijatohtori