Opettajien yrittäjyys- ja työelämätaidot keskeisessä roolissa yrittäjyyskasvatuksen mahdollistajina

Nuorten yrittäjyysasenteet ovat aiempaa korkeammalla tasolla. Työmarkkinoiden murroksen myötä yrittäjyys nähdään luontevana vaihtoehtona työllistää itsensä myös palkkatyön ohessa. Itsensä työllistämisen lisäksi nuoret näkevät yrittäjyyden mahdollisuutena toteuttaa itseään ja unelmiaan sekä rakentaa parempaa tulevaisuutta yhdessä tekemisen, vastuullisuuden sekä ympäristöhaasteiden ratkaisemisen kautta.
ryhmä nuoria

Yrittäjyyskasvatuksen määrätietoisen kehittämisen sekä median murroksen myötä nuoret ovat myös aiempaa paremmin tietoisia yrittäjyydestä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomi on yrittäjyyskasvatuksen kärkimaa. Yrittäjyyskasvatuksen käytännön toteuttamisen keskeisenä kivijalkana on hyvä ja luonteva yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä. Käytännön projektien ohella yrittäjyyskasvatuksen myönteisimmät palautteet saadaan edelleen ”oikeiden yrittäjien” kanssa tehdystä yhteistyöstä.

Vaikka yrittäjyyskasvatusta on edistetty vuosien ajan eri toimijoiden yhteistyönä, on käytännön toteutuksessa edelleen paljon paikkakunta- ja oppilaitoskohtaista vaihtelua. Edelleen liian paljon on aloja, tiedekuntia ja koulutusohjelmia, joilta voi valmistua altistumatta yrittäjyyskasvatukselle. Eri koulutusasteiden yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen lisäksi tarvitaan tukea ja täsmäkoulutuksia tilanteisiin, joissa yrittäjyystaitoja kaivataan valmistumisen jälkeen esimerkiksi toiminimen perustamisen yhteydessä.

Kun perusopetuksen ja toisen asteen yrittäjyyskasvatusta kehitetään, yhä useammin havahdutaan tilanteeseen, jossa laadukkaaseen yrittäjyyskasvatukseen osallistuneet opiskelijat edellyttävät siihen liittyviä sisältöjä myös jatko-opinnoiltaan. Yrittäjyyskasvatusta tulisi tarjota tasapuolisesti kaikille. Kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä; yrittäjyys- ja työelämätaidoista on hyötyä myös toisen palveluksessa toimiessa.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä, laajentamisessa ja vakiinnuttamisessa keskeisimmiksi nousevat opettajien ajantasaiset yrittäjyys- ja työelämätaidot. Yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden ja opettajankoulutuksen tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu on välttämätöntä. Toimintaympäristön murros on kuitenkin niin nopeaa, että myös opettajien täydennyskoulutuksen kehittämistä tarvitaan.

Opettaja-ammattikorkeakoulujen ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin yhteistyönä käynnistämä Yrittäjyyskasvatuksen erikoistumiskoulutus (30 op) vastaa omalta osaltaan tähän haasteeseen. Koulutus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yrittäjyyskasvatuksen yhteiskehittämiseen. Ensimmäisen toteutuskerran kokemusten perusteella kokonaisuutta on tarkoitus kehittää ja sen toteutuksia jatkaa siten, että mahdollisuus osallistumiseen voitaisiin tarjota mahdollisimman monelle myös jatkossa.

Työmarkkinoiden ja muun toimintaympäristön murroksessa ainoa pysyvä asia on muutos – ja senkin nopeus kiihtyy. Muutokseen reagoimisessa sekä koulutuksen työelämälähtöisyyden ja oppilaitos-yritysyhteistyön kehittämisessä tarvitaan joustavuutta sekä uusia ajattelu- ja toimintatapoja. Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjyyskasvattajien tai siihen erikoistuneiden opettajien tehtävä. Kyseessä on laaja aihekokonaisuus, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan meistä jokaista.

Yrittäjyyskasvatuksen erikoistumiskoulutus (30 op) toteutetaan yhteistyössä HAMKin, OAMKin, TAMKin, JAMKin, Haaga-Helian ja Oulun yliopisto Kerttu Saalasti Instituutin kanssa.

Kirjoittaja:
Jouni Hintikka, KM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE