Opettaminen on myyntiä – Sales is a king!

Miten saat viestisi parhaiten perille ja kuulijasi innostumaan? Sales is a King -hankkeen tuottama myyntitaitojen koulutusmateriaali tarjoaa myynnillistä osaamista, asennetta ja näkökulmaa arjessa ja työssä. Materiaali sisältää valmiita työkaluja sekä myynnin opettamiseen että myynnillisten elementtien hyödyntämiseen kaikenlaisissa oppimishetkissä.

Vapaasti käytettävissä oleva Sales is a King -koulutusmateriaali johdattaa myynnin tarinaan ja antaa esimerkkejä myynnillisten elementtien hyödyntämisestä opetuksessa. Sitä voi hyödyntää opetuksen tukena, oppilaiden auttamisessa menestykseen sekä oppilaitoksen omassa viestinnässä. Materiaali sopii useille eri kouluasteille ja kaikille ammattialoille.

"Kaupallisia taitoja tarvitsevat kaikki. Myynnillinen osaaminen on tärkeä työelämätaito, josta on hyötyä kaikissa työrooleissa ja elämän eri osa-alueilla", kertoo Sales is a King -materiaalia toteuttanut tutkijatohtori Mirja Väänänen.Myynnillistä asennetta opettamiseen

Opettaminen on myyntiä parhaimmillaan. Se mitä sanomme, muokkaa opiskelijoiden ajattelua heidän loppuelämänsä ajan. Myynti on vaikuttamista, joten myynnillinen ajattelu on läsnä opettajan työssä monella tapaa.

"Koulussa pyrimme päivittäin ohjaamaan, herättelemään ja vaikuttamaan lapsiin. Välttämättä oppilas ei ole tunnin alussa ollenkaan kiinnostunut tunnin aiheesta, oli se sitten matematiikkaa tai vaikkapa uskontoa. Opiskeltavaa asiaa "tuputtamalla" lapsi ei todennäköisesti ole kiinnostunut aiheesta tunnin jälkeenkään, jos aihe ei ole koskettanut millään lailla. Mutta kun aiheeseen löytyy kosketuspintaa lapsen omasta elämästä ja se herättää ajatuksia, tapahtuu myös oppimista ja oppilaan oma sisäinen motivaatio herää. Ostopäätös on tehty. Seuraava matikan- tai uskonnontunti voi alkaa ihan erilaisesta asetelmasta, kun asenne aihetta kohtaan on eri. Tätä myyntityötä me teemme päivittäin, vaikka sitä ei ole osannut myyntityönä ajatellakaan", Reisjärven kunnan Niemenkartanon alakoulun luokanopettaja Ritva Koskivuori-Perkkiö kertoo.

"Huomasimme, että teemme opetushommissa juuri tätä samaa työtä! Onhan tavoitteenamme juuri motivointi, ideointi, kannustus, omien vahvuuksien löytäminen ja käyttäminen, omatoimisuus ja itsenäinen ajattelu. Oman itsensä tunteminen ja omien vahvuuksien hyödyntäminen nyky-yhteiskunnassa on tärkeää", kertoo luokanopettaja Liisa Kesola Niemenkartanon alakoulusta.

Mitä opettajat myyvät?

Aivan alkujaan opettaja myy omaa osaamista, opettajapersoonaa ja ammattitaitoa työnantajalle. Varsinaisessa työssä myynnillistä näkökulmaa tarvitaan esimerkiksi oppisisältöjen myymisessä oppilaille: miten motivoida opiskelijoita asian äärelle? Opettaja voi myös olla tilanteessa, jossa joutuu myymään, markkinoimaan ja/tai tekemään omaa oppilaitosta houkuttelevaksi tuleville opiskelijoille. Oppilaitosta voi myydä myös laajemmin, mahdollisille yhteistyökumppaneille ja työpaikkana tuleville opettajille.

"Vaikka Sales is a King -materiaali on tehty talouden ja myynnin näkökulmasta, sitä voidaan soveltaa koulutuksen markkinointiin ja opettajien ammatillisen pohjan laajentamiseen. Meillä materiaali herätti vilkasta keskustelua, ja löysimme siitä monia yhtymäkohtia työhömme. Pohdimme materiaalin pohjalta esimerkiksi oppilaitoksen strategiaa, vahvuuksia, kehittämiskohteita, markkinointia sekä asiakkuuksia eli opiskelijoita ja heidän taustajoukkojaan", Haapajärven lukion rehtori Merja Eilola kertoo.

Kaikkien alojen opiskelijat tarvitsevat myynnillisiä taitoja

Jokaisella alalla opiskelijat kohtaavat tilanteita, joissa myynnillisistä taidoista ja asenteesta on hyötyä. Pitäisi osata hakea opinnäytetyö- tai harjoittelupaikkoja ja myydä näihin paikkoihin itsensä ja oma osaaminen. Kesätyöt voivat löytyä joko opiskelualalta tai ihan muulta alalta, mutta myös näihin paikkoihin pitää myydä oma persoona ja osaaminen. Samoja taitoja tarvitaan, kun opiskelija siirtyy koulunpenkiltä työelämään joko yrittäjän tai palkatun henkilön roolissa. Opiskeluaikana on harjoiteltu taitoja, joita tarvitaan sitten siellä työelämässä. Koska yrityksissä korostuu asiakkuusajattelu, jokaisen työntekijän roolissa tarvitaan myynnillistä näkökulmaa. Lähihoitaja voi jalkahoito-asiakaskäynnin yhteydessä kertoa asiakkaalle mistä muista palveluista asiakas voi hyötyä. Trukkikuski, auttaessaan asiakasta pakkaamaan tavarat autoon, voi kertoa mitkä muut tuotteet toimivat hyvin yhteen juuri ostetun tuotteen kanssa. Ja erinomainen asiakaspalvelu varmistaa sen, että kerran käynyt tyytyväinen asiakas tulee asioimaan vielä uudelleen.

Työnantajat tarvitsevat myynnillisesti ajattelevia ja osaavia tulevaisuuden tekijöitä

Yrityksissä korostuu nykyään asiakkuusajattelu, jossa ajatellaan että yrityksen kaikki toiminnot ovat osa myyntiä. Siksi jokainen työntekijä, joka kohtaa asiakkaan, on tärkeä osa asiakaskokemuksen rakentumista. Myynnillistä ajattelua onkin ulotettava kaikkiin työntekijöihin: koko henkilöstö tarvitsee tiedon yrityksen tavoitteista, halutusta viestistä ja omasta tehtävästä myynnin edistämisessä. Yritykset toivovat tulevilta työntekijöiltä myynnin osalta positiivista asennetta, rohkeutta kohdata ihmisiä ja työroolien edellyttämää osaamista.

”Asiakaslähtöinen myynnillinen ajattelu on 2020-luvun työelämätaito, jota tarvitsevat muutkin kuin varsinaista myyntityötä tekevät henkilöt yrityksissä. Varsinkin pk- ja mikroyrityksissä lähes jokainen työntekijä työskentelee asiakasrajapinnassa. Onkin tärkeää ymmärtää, että jokainen kohtaaminen rakentaa mielikuvaa yrityksestä", sanoo projektipäällikkö Asta Aikkila-Vatanen Centria ammattikorkeakoulusta.

"Ammattitaitoinen henkilökunta onkin yksi keskeinen menestystekijä tulevaisuudessa, johon yritysten kannattaa panostaa yhä enemmän. Sales is a King -koulutusmateriaalista löytyy loistavia koulutussisältöjä henkilökunnan myyntiosaamisen kehittämiseen niin startupeille kuin jo pitempään toimivillekin yrityksille", Aikkila-Vatanen jatkaa.

Monialaista yhteistyötä

Materiaalia on kehitetty monesta näkökulmasta ja laajasti eri käyttäjäryhmien lähtökohdista. Mukana kehitystyössä on ollut useiden eri alojen yrittäjiä, Centrian ammattikorkeakoulun asiantuntijoita, yrityspalveluorganisaatioiden yrityskehittäjiä ja Sales is a King -hankkeen koulutuksiin osallistuneita opettajia.

"Lisäksi on tehty vierailuja eri asteiden oppilaitoksissa, mistä on saatu hurja määrä positiivista palautetta ja kehitysideoita materiaaliin. Opettajat ovat olleet hyvin aktiivisia eri työpajoissa. Myös yhteistyö yrittäjyyskasvatuksen YES-verkoston kanssa on ollut antoisaa", sanoo Sales is a King -hankkeen projektipäällikkö Timo Liimatainen.

Materiaalin sisältö:

OSA I

Organisaation myyntikulttuuri

Myynti on tiimityötä

Myynnin strategia

Brändi

Myynnin nykytila-analyysi

Miksi myyntiin pitää panostaa

Myyntipalaverit

Asiakaskokemus

Asiakaskohtaaminen ja vaikuttava esitys

SoittotyöOSA II

Myynnin matematiikka

Hinnoittelu osana myyntiä

Asiakkuuden hallinta

Myyjän rekrytointi

Myynnillinen viestintä

5.1 Copywriting

5.2 Myyntivideon tuottaminen

5.3 Erityistilanne viestintäMistä löydät materiaalin:

https://www.nihak.fi/fi/koulutusmateriaalit/Koulutusmateriaalin rakentanut työryhmä:Timo Liimatainen ja Jenni Juola, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Mirja Väänänen, ja Kati Vehmas, MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Asta Aikkila-Vatanen, Centria Ammattikorkeakoulu

Koulutusmateriaalit perustuvat hankkeessa tuotettuun sekä työpajoissa toimineiden valmentajien materiaaleihin

Terävä Consulting: Matti Tossavainen, Aki Määttä, Kim Wasama, Katariina Karjalainen

Ailees Oy: Leevi Ainasoja

LevelUp Oy: Jouni Anttila

Intotalo Oy: Jari Junkkari, Ollis Leppänen, Joona Kotilainen ja Lauri Huusko

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy: Jani Kanerva

Aava & Bang Oy: Mikko Kalliola

Tarinamaailma Oy: Tero Mononen

Tulecor Oy: Tuula Leskelä

Lisätietoja:

Mirja Väänänen (mirja.vaananen@oulu.fi)

Timo Liimatainen (timo.liimatainen@nihak.fi)

Asta Aikkila-Vatanen (asta.aikkila-vatanen@centria.fi)Rahoittajat:

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto

Centria Ammattikorkeakoulu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Haapaveden-Siikalatvan seutu

Raahen seudun kehitys

NIHAK

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 08/2021.