Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti – Erinomaista tutkimuksen laatua ja poikkeuksellisen merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Tutkimuksen laadun arviointi RAE suoritetaan joka kuudes vuosi Oulun yliopistossa. RAE toteutetaan kansainvälisenä tieteellisenä vertaisarviointina, jossa alakohtaiset tieteelliset paneelit arvioivat tutkimuksen todellista ja tulevaa vaikutusta.
kaksi tyttöä hyppäävät ilmaan

Viimeisin arviointi tehtiin vuosina 2019 – 2021 ja tulokset julkaistiin marraskuussa 2021. Yhteensä arvioitiin 57 Oulun yliopiston tutkimusyksikköä. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin arvioi tuoreimmassa arvioinnissa Kulttuurin ja yhteiskuntatieteiden alaan keskittyvä paneeli (Culture and Society).Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin missio tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa mikroyrityksistä ja niiden toimintaedellytyksistä sai vahvan tukensa kansainväliseltä paneelilta. Lisäksi korostettiin Oulun yliopiston uuden kansallisen tehtävän, mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen, uutuusarvoa ja kasvupotentiaalia.Paneeli korosti arvioinnissaan erityisesti Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tieteellistä laatua ja poikkeuksellisen merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. RAE2020-arvioinnin kokonaispisteytysasteikko on 1–6, 6 ollessa paras. Instituutin kokonaispistemäärä oli 5, erinomainen (ks. Ryyppö ym. 2021, s. 30). Kokonaisarviointi koostuu neljästä alakohdasta (ks. Ryyppö ym. 2021, s. 71):1. Tutkimuksen tieteellinen laatu ja vaikuttavuus: 5 = erinomainen.

2. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikutus: 6 = poikkeuksellisen erinomainen.

3. Tutkimusympäristön laatu: 5 = erinomainen.

4. Tulevaisuuden potentiaali: 5 = erinomainenPaneelin keskeinen suositus oli "rakentaa nykyisen, viime vuosina hyvin palvelleen tutkimusstrategian mukaisesti eteenpäin":

1. ylläpitämällä ja kehittämällä kunnianhimoista tutkimusstrategiaa,

2. keskittyminen mikroyrityksiin,

3. ylläpitämällä ja kehittämällä kansainvälistä/globaalia/kansallista tutkimusyhteistyötä,

4. pysyä läheisessä yhteydessä yrityksiin ja yhteiskuntaan, ja sen kautta

5. kehittää edelleen ulkoista rahoitusta.Kerttu Saalasti Instituutissa olemme viime vuosina omaksuneet systemaattisen lähestymistavan tieteellisen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Olemme toteuttaneet tätä (1) panostamalla vahvaan akateemiseen kulttuuriin ja tutkimusjohtajuuteen, (2) varmistamalla systemaattisen tavoitteiden asettamisen, seurannan ja palkitsemisen sekä tutkimusryhmä- että yksilötasolla ja (3) valitsemalla kohdejulkaisufoorumit niiden fokuksen, tieteellisen laadun ja vaikuttavuuden sekä niiden soveltamien avoimen tieteen käytäntöjen perusteella. Edellä kuvattu on johtanut julkaisujen laadun ja määrän jatkuvaan kasvuun.Paneeli korosti mikroyritystutkimuksen uutuusarvoa ja kasvupotentiaalia – Kerttu Saalasti Instituutti on ainoa tähän teemaan keskittyvä tutkimuslaitos Suomessa ja kansainvälisesti. Tutkimustyötä tehdään kolmessa tutkimusryhmässä; Mikroyrittäjyyden, tulevaisuuden tuotantoteknologioiden ja alueellisen erinomaisuuden osaamisalueilla. Paneeli korosti, että "kaikilla kolmella tutkimusryhmällä on selkeät tavoitteet ja innovatiivisia ideoita tulevaisuutta ajatellen" ja että "on todennäköistä, että kaikki tutkimusyksiköt tuottavat uusia näyttöön perustuvia tuloksia". Lisäksi paneelin mukaan "tutkimusalueet sopivat hyvin Oulun yliopiston strategiaan keskittyen muun muassa kestäviin ratkaisuihin yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin".Paneelin mukaan instituutin kansainvälinen ja kansallinen tutkimusyhteistyö on vahvaa ja sen ansiosta ”tutkimusyksikkö erottuu joukosta”. Pääosin alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden kautta rahoituksensa hankkiva Kerttu Saalasti Instituutti on kehittänyt laajan kansainvälisen tutkimusverkoston, joka on luontevasti linkitetty yliopiston ulkopuoliseen yritysten ja julkisrahoitteisten toimijoiden verkostoon. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on tunnettu luotettavana kumppanina, jolla on poikkeuksellisen vahva osaaminen ja näytöt vaativien tutkimus- ja kehityshankkeiden rakentamisesta ja johtamisesta.Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on "keskeistä [Kerttu Saalasti Instituutin] eetoksessa". Instituutti on säilyttänyt toiminnassaan yrittäjämäisen asenteen ja tällä hetkellä sen verkostossa toimiikin vuositasolla yli 500 yhteistyöyritystä ja -organisaatiota sekä 40 kansainvälistä yhteistyökumppania. Suurin osa instituutin toteuttamista projekteista on rakennettu asiakaslähtöisesti. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on todennetusti vahvuutemme.

Keskeisenä kehittämisalueena paneeli nosti esiin sen, että tutkimusyksikön henkilöstö on suurelta osin tutkijauran alkuvaiheissa – tämä on tyypillinen piirre nopeasti kasvaneilla uusilla tutkimusaloilla. Paneeli arvioi, että kunnianhimoisen strategian toteuttamiseen tarvitaan lisää vanhempia tutkijoita ja professoreita. Olemmekin asettaneet tavoitteeksemme käynnistää keskeisillä tutkimusalueilla professoritason tehtävät lähitulevaisuudessa. Tätä strategiaa viemme eteenpäin sekä rekrytoinnilla että investoinnilla selkeiden ja kestävien urapolkujen rakentamiseen nykyisille ja tuleville tutkijoillemme eri akateemisilla tasoilla. Näin nostamme yhdessä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttia tutkimuksen johtamisen ja kestävän kasvun näkökulmasta uudelle tasolle.Tutkimuksen laadun arviointi RAE2020 kannustaa meitä Oulun yliopiston kansainvälisenä tutkimusinstituuttina jatkamaan mikroyrityksiin keskittyvää tutkimusta strategiamme mukaisesti. Samalla meidän on syytä vahvistaa tieteellistä johtajuutta, panostaa hallittuun kasvuun ja tarjota selkeitä ja kestäviä urapolkuja kaikilla akateemisilla tasoilla.Kiitos tässä arvioinnissa esille nostettujen saavutusten mahdollistamisesta Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin upealle ja kunnianhimoiselle henkilöstölle! Odotan innolla seuraavia vaiheita.Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti InstituuttiOulun yliopiston mikroyrittäjyystutkimus – kasvutarina pähkinänkuoressaOulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa mikroyrityksiin keskittyvä tutkimus alkoi 10 vuotta sitten. Uusi tutkimusteema on siitä saakka houkutellut kunnianhimoisia tutkijoita aiheen pariin. Vuonna 2015 instituutti keskittyi mikroyrityksiin ja vuonna 2017 perustettiin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE. Vuonna 2020 käynnistettiin mikroyrittäjyyden valtakunnallinen verkkokoulutus Oulun yliopiston strategisena hankkeena ja vuonna 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti Oulun yliopistolle mikroyrittäjyyden koulutuksen ja tutkimuksen valtakunnallisen tehtävän.Tutkimuksen laadun arviointi – RAE2020 (Ryyppö et al. 2021):• Oulun yliopistossa tutkimuksen laadun arviointi RAE suoritetaan joka kuudes vuosi. RAE toteutetaan kansainvälisenä tieteellisenä vertaisarviointina, jossa alakohtaiset tieteelliset paneelit arvioivat tutkimuksen todellista ja tulevaa vaikutusta.

• Viimeisin arviointi tehtiin vuosina 2019 – 2021 ja tulokset julkaistiin marraskuussa 2021.

• Yhteensä arvioitiin 57 Oulun yliopiston tutkimusyksikköä, joista yksi oli Kerttu Saalasti-instituutti.

• RAE:n tarkoituksena on arvioida ja vahvistaa tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta, vahvistaa tutkimusyksiköiden (RU) toiminnallisia rakenteita, auttaa tunnistamaan tulevaisuuden tutkimusnäkymiä ja tukea tieteellistä uudistumista Oulun yliopistossa.

Linkki RAE2020-raporttiin