Palvelullistaminen vaikuttaa kiinteiden kustannusten nousuun mikro- ja pienyrityksissä

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että talouden osalta kehittyneet palvelut vaikuttavat kiinteiden kustannusten nousuun, koska pääomakustannukset rasittavat yritysten taloutta pidemmän aikaa. Tästä syystä kustannusten hallinta on yksi suurimmista riskeistä.

Kauppatieteen maisteri Rimsha Naeem selvitti opinnäytetyössään* palvelullistamisen taloudellisia riskejä Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pienyrityksissä. Tutkimuksessa painotetaan palvelullistamiseen kuuluvien edistyneiden palvelujen osuutta ja siihen liittyviä monimutkaisuuksia prosessiteollisuuden mikro- ja pienyrityksissä. Koska luotottaminen on nouseva taloudellinen optio prosessiteollisuudessa, se on myös lisääntyvä riskitekijä. Suurilla yrityksillä on yleensä useampi kuin yksi rahoitusvaihtoehto, mutta mikro- ja pienten yritysten rajallisten resurssien takia se aiheuttaa lisäriskin. Asia tutkittiin monitapaustutkimuksella aineistona neljä prosessiteollisuuden yritystä Pohjois-Pohjanmaalla. Tutkimusdatana on yrityksiin tehdyt haastattelut yritysjohtajille.

Opinnäytetyö käy läpi ProcessSME -projektissa mukana olleiden neljän mikro- ja pienyrityksen liiketoimintamallit tarkastellen jokaisen yrityksen tuotteet ja palvelut, henkilöstömäärän, kohdeasiakkaat, liikevaihdon, lainojen ja investointien puutteen, arvolupauksen ja talousjohtamisen. Liiketoimintamalleissa huomattiin olevan haasteita suhteessa brändäykseen, myyntiprosessiin, liiketoimintatietoon, kassavirtaan, kilpailijoihin, kustannuksiin, lisääntyviin kiinteisiin kuluihin, uskottavuuteen, rahoitukseen, lainoitukseen, verkostoitumisen puutteeseen, tiedon puutteeseen ja henkilöresurssien puutteeseen.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että talouden osalta kehittyneet palvelut vaikuttavat kiinteiden kustannusten nousuun, koska pääomakustannukset rasittavat yritysten taloutta pidemmän aikaa. Tästä syystä kustannusten hallinta on yksi suurimmista riskeistä. Lisäksi mikroyritykset kooltaan** pienempinä kohtaavat taloudellisia haasteita enemmän kuin pienet yritykset. Kassavirtaongelma johtui käytettävissä olevien resurssien puutteesta. Lisäksi uskottavuus on yksi yritysten riskitekijä mikro- ja pienyrityksillä, joka saattaa osaltaan aiheuttaa taloudellisia ongelmia.

Palvelullistamisen lisäämisessä liiketoiminnassa ja taloudellista riskiä voidaan pienentää tekemällä alueellista yhteistyötä yritysten kesken ja lisäämällä kansainvälistymistä. Rahoitus, avustukset ja takaukset ovat myös keinoja minimoida taloudelliset riskit.

Kyllikki Taipale-Erävala

tutkijatohtori

Rimsha Naeemin opinnäytetyön ohjaaja

*Naeem, R. 2020. What financial risks do SMEs and service providers face in the service offering? Multiple case study of Finnish process industry companies. University of Oulu. Thesis.

**Mikroyritys = 1-9 hlöä, liikevaihto max. 2 milj., pienyritys = 1-49 hlöä, liikevaihto max. 10 milj.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 09/2020.